Teksti suurus:

Ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsiooni artikli 1 muudatus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.05.2004
Avaldamismärge:RT II 2003, 1, 2

Ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsiooni artikli 1 muudatus

Vastu võetud 21.12.2001

Konventsiooni artikli 1 muudatuse ratifitseerimise seadus

Ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsioon

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu Eesti Vabariigi suhtes jõustumise kohta


Konventsiooniosalised on 11.–21. detsembrini 2001 teisel läbivaatamise konverentsil teinud otsuse muuta konventsiooni artiklit 1, et konventsiooni oleks võimalik kohaldada ka riigisisestele relvakonfliktidele. Otsus on esitatud konverentsi lõppdeklaratsiooni dokumendis CCW/CONF.II/2.

«Konventsiooniosalised otsustavad muuta konventsiooni artiklit 1 järgmiselt:

«1. Konventsiooni ning selle lisaprotokolle kohaldatakse olukordades, mida on nimetatud sõjaohvrite kaitse alastes 12. augusti 1949. aasta Genfi konventsioonide ühisartiklis 2 ning nende konventsioonide I lisaprotokolli artikli 1 lõikes 4.

2. Peale lõikes 1 nimetud juhtude, kohaldatakse konventsiooni ja selle lisaprotokolle ka 12. augusti 1949. aasta Genfi konventsioonide ühisartiklis 3 nimetatud juhtudel. Konventsiooni ja selle protokolle ei kohaldata siserahutuste ja -pingete korral, nagu massilised korratused, isoleeritud ja juhuslikud vägivallaaktid ja teised samalaadsed aktid, mis ei ole relvakonfliktid.

3. Konventsiooniosalise territooriumil toimuva riigisisese relvakonflikti osaliste kohta kehtivad käesoleva konventsiooni ja selle protokollide keelud ja piirangud.

4. Konventsiooni ja selle protokollide kohaldamine ei tohi olla vastuolus riigi suveräänsuse põhimõttega ega valitsuse kohustustusega kõiki seaduslike vahendeid kasutades säilitada või taastada riigis kord või kaitsta riigi ühtsust ja territoriaalset terviklikkust.

5. Konventsiooni ja selle protokollide kohaldamine ei õigusta otsest ega kaudset sekkumist konventsiooniosalise territooriumil toimuvasse relvakonflikti või muudesse siseasjadesse ega välisasjadesse.

6. Konventsiooni ja selle protokollide kohaldamine konfliktiosalistele, kes ei ole konventsiooni ega selle protokolle heaks kiitnud, ei muuda otseselt ega kaudselt nende riikide või vaidlusaluse territooriumi õiguslikku staatust.

7. Selle artikli lõiked 2–6 ei mõjuta pärast 1. jaanuari 2002 vastu võetavaid lisaprotokolle, mis võivad kohaldada, välistada või muuta nende sätete rakendamisulatust selle artikli osas.».»

 

AMENDMENT TO ARTICLE I OF THE CONVENTION ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE OF CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS WHICH MAY BE DEEMED TO BE EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS


The following decision to amend Article I of the Convention in order to expand the scope of its application to non-international armed conflicts was made by the States Parties at the Second Review Conference held from 11 to 21 December 2001. This decision appears in the Final Declaration of the Second Review Conference, as contained in document CCW/CONF.II/2.

“DECIDE to amend Article I of the Convention to read as follows:

“1. This Convention and its annexed Protocols shall apply in the situations referred to in Article 2 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the Protection of War Victims, including any situation described in paragraph 4 of Article I of Additional Protocol I to these Conventions.

2. This Convention and its annexed Protocols shall also apply, in addition to situations referred to in paragraph 1 of this Article, to situations referred to in Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949. This Convention and its annexed Protocols shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence, and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts.

3. In case of armed conflicts not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each party to the conflict shall be bound to apply the prohibitions and restrictions of this Convention and its annexed Protocols.

4. Nothing in this Convention or its annexed Protocols shall be invoked for the purpose of affecting the sovereignty of a State or the responsibility of the Government, by all legitimate means, to maintain or re-establish law and order in the State or to defend the national unity and territorial integrity of the State.

5. Nothing in this Convention or its annexed Protocols shall be invoked as a justification for intervening, directly or indirectly, for any reason whatever, in the armed conflict or in the internal or external affairs of the High Contracting Party in the territory of which that conflict occurs.

6. The application of the provisions of this Convention and its annexed Protocols to parties to a conflict which are not High Contracting Parties that have accepted this Convention or its annexed Protocols, shall not change their legal status or the legal status of a disputed territory, either explicitly or implicitly.

7. The provisions of Paragraphs 2–6 of this Article shall not prejudice additional Protocols adopted after 1 January 2002, which may apply, exclude or modify the scope of their application in relation to this Article.”.”

/otsingu_soovitused.json