Teksti suurus:

Volituste andmine kaubandusliku meresõidu koodeksist tulenevate õigusaktide kehtestamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.04.2004
Avaldamismärge:

Volituste andmine kaubandusliku meresõidu koodeksist tulenevate õigusaktide kehtestamiseks

Vastu võetud 07.01.1997 nr 1
RT I 1997, 7, 38
jõustumine 16.01.1997

Muudetud järgmiste aktidega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg)::

24.11.1998 nr 261 ( RT I 1998, 103, 1703) 1.12.1998

20.10.2009 (RTIII 2009, 46, 342) 20.10.2009  - Riigikohtu 20.10.2009. a põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi kohtuotsus nr 3-4-1-14-09  tunnistab punkti 13 osas, milles anti teede- ja sideministrile volitus kehtestada tuletorni- ja jäämurdetasude määrad ning soodustuste kohaldamise alused ja kord, põhiseadusega vastuolus olnuks.  Muutmismärge lisatud 30.10.2009

Kaubandusliku meresõidu koodeksi (RT 1991, 46-48, 577; RT I 1993, 65, 923; 1995, 54, 882; 1996, 78, 1380) paragrahvi 6 punkti 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Volitada teede- ja sideministrit kehtestama oma määrusega:

1) rahvusvahelise mereorganisatsiooni (IMO) meresõidu ohutusele suunatud konventsioonide, millega Eesti Vabariik on ühinenud, koodeksite, resolutsioonide ja ringkirjade rakendamise;

2) ohutusnõuded laevadele, tingimused merekõlblikkusele, laevapere minimaalkoosseisu ja laevade sõidupiirkonna;

3) uute veeteede rajamise ja märgistamise ning olemasolevate ekspluateerimise korra;

4) klassifitseerimata laevade tehnilise järelevalve korra;

5) merepukseerimise tehnilised nõuded;

6) kohustusliku lootsimise piirkonna;

7) laevaavariide juurdluse korra;

8) ohtlike kaupade, sealhulgas kemikaalide meritsiveo, sadamas vastuvõtu, töötlemise, hoiustamise ja väljastamise korra;

9) [Kehtetu - RT I 1998, 103, 1703 - jõust. 1. 12. 1998]

10) naftat vedavate laevade ja tuumalaevade omaniku vastutust tõendava tunnistuse väljastamise, kontrolli ja tunnustamise tingimused ja korra;

11) sadamate laevaliikluseks avamise korra;

12) laevaliikluseks avamata Eesti sadamatesse sisenemisloa andmise korra;

13) lootsi-, tuletorni- ja jäämurdetasude määrad ning soodustuste kohaldamise alused ja korra;

[RTIII 2009, 46, 342 – jõust. 20.10.2009] – Riigikohtu 20.10.2009. a põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi kohtuotsus nr 3-4-1-14-09  tunnistab punkti 13 osas, milles anti teede- ja sideministrile volitus kehtestada tuletorni- ja jäämurdetasude määrad ning soodustuste kohaldamise alused ja kord, põhiseadusega vastuolus olnuks.  Muutmismärge lisatud 30.10.2009

14) laevaraamatu pidamise korra.

/otsingu_soovitused.json