Teksti suurus:

Õigusvastaselt võõrandatud maal hooldusraie tegemise ja piirisihtide raiumise korra kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Õigusvastaselt võõrandatud maal hooldusraie tegemise ja piirisihtide raiumise korra kinnitamine

Vastu võetud 03.06.1997 nr 106
RT I 1997, 45, 726
jõustumine 19.06.1997

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2000RT I 2000, 49, 31301.07.2000

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257; RT I 1997, 27, 391) paragrahvi 18 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada "Õigusvastaselt võõrandatud maal hooldusraie tegemise ja piirisihtide raiumise kord" (juurde lisatud).

2. --3. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
3. juuni 1997. a.
määrusega nr. 106Õigusvastaselt võõrandatud maal hooldusraie tegemise ja piirisihtide raiumise kord

1. Käesolev "Õigusvastaselt võõrandatud maal hooldusraie tegemise ja piirisihtide raiumise kord" (edaspidi kord) reguleerib tasuta hooldusraie tegemist ja piirisihtide raiumist õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise ning erastamise õigustatud subjektide poolt.

2. Maa tagastamise ja erastamise õigustatud subjekt võib raiuda piirisihte ja teha hooldusraiet tasuta kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu alusel.
[RT I 2000, 49, 313 - jõust. 01.07.2000] 3. Maa tagastamise õigustatud subjektil on õigus tasuta teha hooldusraiet ja raiuda piirisihte, kui tal on olemas vastavalt kehtestatud korrale maa tagastamise toimiku jaoks koostatud katastriüksuse plaan ja piiriprotokoll.
[RT I 2000, 49, 313 - jõust. 01.07.2000] 4. Käesoleva korra punktis 3 nimetatud katastriüksuse plaani ja piiriprotokolli puudumise korral on maa tagastamise õigustatud subjektil õigus tasuta teha hooldusraiet ja raiuda piirisihte, kui on täidetud järgmised nõuded:

1) õigustatud subjekt ning piirnevate maade omanikud, maa tagastamise õigustatud subjektid, kasutajad ja haldajad (edaspidi piirinaabrid) on tagastatava maaüksuse piirid plaanil või kaardimaterjalil vannutatud maamõõtja, vastavat litsentsi omava isiku või kohaliku omavalitsuse volitatud isiku (edaspidi maamõõtja) juuresolekul üle vaadanud ning on vormistatud kooskõlastus. Kooskõlastuses peavad olema järgmised andmed:
a) koostamise aeg;
b) tagastatava maaüksuse nimi ja asukoht;
c) tagastatava maaüksuse ligikaudne pindala;
d) tagastamise õigustatud subjekti ja piirinaabrite andmed (nimi, isikukood või registrinumber, postiaadress);
e) tagastatava maaüksuse tagastamisel kaasomandisse õigustatud subjektide volitus piiride kooskõlastamiseks.Kooskõlastusele lisatakse maaüksuse plaan või kaardimaterjal;

2) kui tagastamise õigustatud subjekt või piirinaaber peab vajalikuks piirid looduses üle vaadata, siis koostab maamõõtja asjast huvitatud isiku taotlusel piirisihtide kooskõlastamise protokolli, millele kirjutavad alla õigustatud subjekt ja piirinaabrid. Piirisihtide kooskõlastamise protokollis peavad olema järgmised andmed:
a) koostamise aeg ja koht;
b) tagastatava maaüksuse nimi, asukoht ja ligikaudne pindala;
c) maa tagastamise õigustatud subjekti(de) ja piirinaabrite andmed (nimi, isikukood või registrinumber, postiaadress);
d) maa kaasomandisse tagastamise korral kõikide õigustatud subjektide või nende poolt volitatud isikute nõusolek piirisihtide kooskõlastamise protokolliga;
e) maaüksuse plaan.Piirisihtide kooskõlastamise protokolli ja piirinaabrite allkirjade õigsust tõestab maamõõtja.
[RT I 2000, 49, 313 - jõust. 01.07.2000] 5. Maa ostueesõigusega erastamise õigustatud subjektil on õigus tasuta raiuda piirisihte ja pärast seda, kui kohalik omavalitsusüksus on vastu võtnud korralduse maa ostueesõigusega erastamise kohta, teha hooldusraiet, kui erastatava maa piirid on looduses kätte näidatud Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a. määrusega nr. 267 (RT I 1996, 77, 1372; 85, 1522; 1997, 20, 332) kinnitatud "Maa ostueesõigusega erastamise korra" kohaselt ja on koostatud piiriprotokoll, millele on alla kirjutanud maakatastriseaduse (RT I 1994, 74, 1324; 1995, 29, 356; 59, 1006; 1996, 36, 738; 1997, 16, 261) paragrahvi 20 lõigetes 51 ja 52 nimetatud isikud, või kui ostueesõigusega erastatava maa piirid on käesoleva korra punkti 4 kohaselt üle vaadatud ja kooskõlastatud.
[RT I 2000, 49, 313 - jõust. 01.07.2000] 6. Eesti NSV taluseaduse või sellega võrdsustatud alusel maa oma kasutusse saanud isikul on õigus tasuta teha hooldusraiet ja raiuda piirisihte käesoleva korra punkti 5 kohaselt, kui ta on esitanud avalduse temale kasutada antud maa ostueesõigusega erastamiseks ja kohalik omavalitsus on vastu võtnud korralduse maa ostueesõigusega erastamise kohta.

7. Puittaimestikuga kaetud alale rajatakse maamõõtja juhendamisel piirisihid juhul, kui seda tingivad maaüksuse piiride märkimise või tähistamise ja mõõdistamise vajadused. Piirisihil raiutakse kaht naaberpiiripunkti ühendav sirge (visiir) puudest ja põõsastest lahti 2 meetri laiuselt. Kui piirinaaber ei soovi piirisihi raiumist, võib piirisihi raiuda ühe maataotleja maale.
[RT I 2000, 49, 313 - jõust. 01.07.2000] 8. Piirisihtide raiumine on keelatud parkides, haljasaladel, istandustes, hoiumetsades ja kuni 20 meetri kaugusel valitsevatele tuultele avatud metsaservadest. Kui piir kulgeb mööda kõverjoonelist looduslikku joonkontuuri (jõgi, oja jm.), siis piirisihti lahti ei raiuta.

9. [Kehtetu - RT I 2000, 49, 313 - jõust. 1. 07. 2000]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json