Teksti suurus:

Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eeskiri'1

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.10.2006
Avaldamismärge:RT I 2003, 5, 25

Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eeskiri'1

Vastu võetud 07.01.2003 nr 3

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 99, 579) § 5 lõike 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Lehtsaare looduskaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Viljandi Maavalitsuse 21. augusti 1990. a määrusega nr 296 kaitse alla võetud Lehtsaare metsiste kaitseala baasil. Kaitseala põhieesmärk on rabametsakoosluste ning kaitsealuste liikide püsielupaikade kaitse.

(2) Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse.

(3) Kaitseala (sihtkaitsevööndi) piir kantakse maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Kaitseala piir kulgeb Viljandi maakonnas Suure-Jaani vallas Kabala metskonnas maaüksuse 75901:005:6415 (ei asu kaitsealal) loodenurgast ida suunas mööda nimetatud maaüksuse põhjapiiri kuni kvartali 125 idapiirini ning mööda nimetatud maaüksuse idapiiri ja lõunapiiri kuni maaüksuse 75901:005:0752 kagunurgani; edasi mööda selle maaüksuse lõunapiiri ja seejärel mööda maaüksuse 75901:005:0092 lõunapiiri kuni Lehtsaare–Karjasoo teeni ning mööda teed kagu suunas kuni maaüksuse 75901:005:6415 (ei asu kaitsealal) ja maaüksuse 75901:005:0690 (ei asu kaitsealal) vahelise piirini; edasi mööda nimetatud maaüksuste vahelist piiri edela ja lõuna suunas kuni maaüksuse 75901:005:0480 (ei asu kaitsealal) loodepiirini ning mööda seda maaüksuse 75901:005:0930 (ei asu kaitsealal) loodenurgani; sealt mööda nimetatud maaüksuse, talu B60 lahusmaatüki ning maaüksuse 75901:005:0270 (ei asu kaitsealal) läänepiiri kuni maaüksuse 75901:005:6420 (ei asu kaitsealal) põhjapiirini; siis mööda maaüksuse 75901:005:6420 (ei asu kaitsealal) põhjapiiri lääne poole, seejärel edela ning lääne suunas kuni kvartalit 138 läbiva põhja-lõunasuunalise kraavini ja mööda seda põhja suunas kuni maaüksuse 75901:005:6415 (ei asu kaitsealal) lõunapiirini, sealt mööda nimetatud maaüksuse piiri edelasse kuni selle maaüksuse edelanurgani; seejärel mööda maaüksuse 75901:005:6415 (ei asu kaitsealal) läänepiiri ja selle mõtteliseks sirgjooneliseks pikenduseks olevat kraavi kirde suunas ning siis uuesti mööda nimetatud maaüksuse läänepiiri algul põhja, seejärel kirde ja loode suunas kuni maaüksuse 75901:005:0670 (ei asu kaitsealal) kirdenurgani ning sealt mööda kraavi ida suunas kuni Lehtsaare–Karjasoo kruusateeni, jätkudes mööda teed põhja suunas kuni maaüksuse 75901:005:6415 (ei asu kaitsealal) loodenurgani.

(2) Kaitseala piiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Kabala metskonna 2000. aasta metsakorralduskava (mõõtkava 1:20 000) ja maakatastri 2001. aasta juuni andmete alusel.

§ 3. Kaitseala valitseja

«Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 6 lõike 3 alusel on kaitseala valitseja Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus.

2. peatükk
KAITSEALA KAITSEKORD

§ 4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning pidada jahti kogu kaitseala maa-alal, välja arvatud § 5 punktis 3 sätestatud juhul. Eramaal võib liikuda vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185; 53, 336; 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(2) Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades, välja arvatud õuemaal. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.

(3) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
1) puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
2) olemasolevate kraavide hooldustööd 1. septembrist kuni 31. jaanuarini;
3) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks.

(4) Kaitseala piires kooskõlastatakse kaitseala valitsejaga:
1) maakorralduskava enne selle kinnitamist;
2) katastriüksuse kõlvikute piiride muutmine;
3) metsamajandamiskava enne selle metsaomanikule väljastamist;
4) detail- ja üldplaneering enne nende «Planeerimisseaduse» (RT I 2002, 99, 579) kohast vastuvõtmist;
5) projekteerimistingimused ja ehitusprojekt enne ehitusele ehitusloa andmist.

§ 5. Keelatud tegevus

Kaitsealal on keelatud:
1) jalgratastega sõitmine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega ja maastikusõidukitega sõitmine ja nende parkimine väljaspool selleks määratud ja tähistatud teid ning parklaid, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel ning käesoleva määrusega lubatud metsatöödel;
2) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
3) inimeste viibimine ja jahipidamine 1. veebruarist kuni 31. augustini.

§ 6. Teadusalased välitööd

Teadusalaseid välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 25 alusel kehtestatud korras.

§ 7. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas määruses sätestatud juhtudel peab vastava loa, projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja vastab nii taotlejale kui ka vastava loa andjale kirjaliku nõusoleku andmisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste seadmisega või motiveeritud keeldumisega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni keskkonnamõju heakskiidetud aruande saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

(4) Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja annab kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist metsakoosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist tulenevalt oma kirjaliku nõusoleku ja seab vajaduse korral omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise.

§ 8. Kaitseala metsa kaitse-eesmärk

Kaitseala metsa kaitse-eesmärk on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

1 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 22.07.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979)

Peaminister Siim KALLAS
Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Jaanus MARRANDI
Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json