Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Malta valitsuse vaheline tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.01.2003
Avaldamismärge:RT II 2003, 2, 7

Eesti Vabariigi valitsuse ja Malta valitsuse vaheline tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping

Vastu võetud 03.05.2001

(õ) 18.01.10 11:15

Lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 


Eesti Vabariigi valitsus ja Malta valitsus,

soovides sõlmida lepingut tulumaksuga topeltmaksustamise vältimiseks ning maksudest hoidumise tõkestamiseks,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Lepingu subjekt

Leping kehtib isiku kohta, kes on ühe või mõlema lepinguosalise riigi resident.

Artikkel 2. Lepingu ese

1. Leping kehtib lepinguosalise riigi või selle kohaliku omavalitsuse kehtestatud tulumaksude kohta, sõltumata nende sissenõudmise viisist.

2. Tulumaksuna käsitatakse kogutulult või tuluosalt võetavat maksu. Tulumaksuna vaadeldakse ka maksu, mis kehtestatakse vallas- ja kinnisvara võõrandamisest saadud tulu kohta.

3. Maksud, mille kohta leping kehtib, on:
a) Eestis:
tulumaks;
(edaspidi Eesti maks);
b) Maltal:
tulumaks;
(edaspidi Malta maks).

4. Lepingut kohaldatakse ka pärast lepingu allakirjutamist kehtestatava uue maksu suhtes, mis kehtestatakse olemasoleva maksu asemel või sellele lisaks, kui see on kehtivaga samane või sama laadi. Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud teevad teineteisele teatavaks asjaomaste maksuseaduste iga tähtsa muudatuse.

Artikkel 3. Üldmõisted

1. Lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid, kui kontekst ei nõua teisiti:
a) Eesti tähendab Eesti Vabariiki ja geograafilises mõttes Eesti territooriumi ning Eesti territoriaalvetega külgnevaid alasid, kus Eesti võib Eesti seaduste ja rahvusvahelise õiguse kohaselt teostada oma õigust merepõhja ja maapõue ning seal leiduvate loodusvarade suhtes;
b) Malta tähendab Malta Vabariiki ja geograafilises mõttes Malta ja Gozo ning Malta arhipelaagi teisi saari, sealhulgas territoriaalvett, merepõhja, maapõue ning territoriaalvetega külgnevat pinnavett, kus Malta Vabariik võib kooskõlas rahvusvahelise õiguse, siseriikliku seadusega ja oma mandrilava uurimise ning sealsete loodusvarade kasutamisega seotud seadusandlusega teostada oma suveräänseid õigusi, jurisdiktsiooni või kontrolli;
c) lepinguosaline riik ja teine lepinguosaline riik tähendavad kontekstist olenevalt kas Eestit või Maltat;
d) isik tähendab füüsilist ja juriidilist isikut ning muud isikute ühendust;
e) äriühing on juriidiline isik või muu majandusüksus, keda maksustatakse kui juriidilist isikut;
f) lepinguosalise riigi ettevõtja ja teise lepinguosalise riigi ettevõtja tähendavad kontekstist olenevalt kas ühe või teise lepinguosalise riigi residendist ettevõtjat;
g) rahvusvaheline transport tähendab lepinguosalise riigi ettevõtja mere- või õhutransporti, välja arvatud juhul, kui mere- või õhutransport toimub ainult teises lepinguosalises riigis;
h) pädev ametiisik tähendab:
(i) Eestis rahandusministrit või tema volitatud esindajat;
(ii) Maltal rahandusministrit või tema volitatud esindajat;
i) kodanik tähendab:
(i) lepinguosalise riigi kodakondsusega isikut;
(ii) juriidilist isikut või muud isikute ühendust, kelle õiguslik seisund on ette nähtud lepinguosalise riigi seadustega.

2. Kui lepinguosaline riik kasutab lepingut kohaldades mõistet, mis on lepingus määratlemata, tuleb lepinguga reguleeritavate maksude puhul mõistet tõlgendades lähtuda selle riigi seaduses kasutatud määratlusest, arvestades, et maksuseadustes esitatud mõisted on ülimuslikud.

Artikkel 4. Resident

1. Selles lepingus tähendab mõiste lepinguosalise riigi resident isikut, kes on selle riigi seaduste alusel maksukohustuslane elu- või asukoha, juhtkonna asukoha või ettevõtja asutamise koha või muu sellise kriteeriumi järgi. Mõiste hõlmab ka riiki ja kohalikku omavalitsust. Mõiste ei hõlma isikut, kes on maksukohustuslane üksnes seetõttu, et tema tuluallikas või kapital asub selles riigis.

2. Kui lõike 1 kohaselt on füüsiline isik mõlema lepinguosalise riigi resident, määratakse tema õiguslik seisund järgmiselt:
a) ta on selle riigi resident, kus tal on alaline elukoht; kui tal on alaline elukoht mõlemas riigis, siis on ta selle riigi resident, millega tal on tihedamad isiklikud ja majanduslikud sidemed (edaspidi eluliste huvide keskus);
b) kui eluliste huvide keskust ei ole võimalik kindlaks määrata või kui isikul ei ole alalist elukohta kummaski riigis, siis on ta selle riigi resident, kus ta korduvalt viibib;
c) kui isik viibib korduvalt mõlemas riigis või kui ta ei viibi korduvalt kummaski neist, siis on ta selle riigi resident, mille kodanik ta on;
d) kui isik on mõlema lepinguosalise riigi kodanik või kui ta ei ole kummagi lepinguosalise riigi kodanik, siis lahendatakse küsimus lepinguosaliste riikide pädevate ametiisikute kokkuleppel.

3. Kui lõike 1 kohaselt on isik, v.a füüsiline isik, mõlema lepinguosalise riigi resident, siis otsustavad lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud tema suhtes lepingu kohaldamise kokkuleppe teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, siis ei käsitata isikut kummagi lepinguosalise riigi residendina ja lepingus ettenähtud soodustusi talle ei kohaldata.

Artikkel 5. Püsiv tegevuskoht

1. Selles lepingus tähendab mõiste püsiv tegevuskoht kindlat kohta, mille kaudu täielikult või osaliselt toimub ettevõtja äritegevus.

2. Püsivaks tegevuskohaks peetakse esmajoones:
a) juhtkonna asukohta;
b) filiaali;
c) kontorit;
d) tehast;
e) töökoda;
f) kaevandust, nafta- ja gaasipuurauku, karjääri ning muud loodusvarade kasutamise kohta.

3. Sealhulgas tähendab püsiv tegevuskoht ka:
a) ehitusplatsi, ehitus-, montaa�i- ja seadmestamistööde kohta ning järelevalvetegevust, üksnes juhul, kui seal kestab tegevus üle kuue kuu;
b) teenuste, kaasa arvatud konsultatsiooniteenuste osutamist lepinguosalise riigi ettevõtja poolt oma töötajate või muu personali kaudu, kes on võetud ettevõttesse sellel eesmärgil, kuid ainult juhul kui sellist laadi tegevus kestab perioodina või periooditi kauem kui kuus kuud mingi kaheteistkümnekuulise perioodi jooksul.

4. Püsivaks tegevuskohaks ei peeta:
a) ehitist, mida ettevõtja kasutab üksnes kauba ja materjali ladustamiseks, väljapanekuks või kohaletoimetamiseks;
b) kohta, kus ettevõtja hoiab kaubavaru ladustamiseks, väljapanekuks või kohaletoimetamiseks;
c) kohta, kus ettevõtja hoiab teisele ettevõtjale töötlemiseks antavat kaupa;
d) äritegevuse kindlat asukohta, mida peetakse ettevõtjale vajalike kaupade ostmiseks või äriteabe kogumiseks;
e) äritegevuse kindlat asukohta, mida peetakse ettevõtjale vajalike ettevalmistus- või abitööde tegemiseks;
f) äritegevuse kindlat asukohta, mida peetakse mitmete punktides a–e loetletud tegevuste eesmärgil, kui see tegevus on ettevalmistavat või abistavat laadi.

5. Olenemata lõigetest 1 ja 2, kui isik, kes ei ole sõltumatu esindaja vastavalt lõikele 6, tegutseb ettevõtja nimel ning on volitatud sõlmima ja korduvalt sõlmib lepinguosalises riigis ettevõtja nimel lepinguid, siis loetakse sel ettevõtjal olevat püsiv tegevuskoht selles riigis kõikide sellise isiku poolt ettevõtja jaoks sooritatud tehingute suhtes. Sätestatu ei kehti lõikes 4 loetletu kohta.

6. Ettevõtjal ei ole teises lepinguosalises riigis püsivat tegevuskohta, kui tal on seal ainult maakler, komisjonär või muu sõltumatu agent, kes tegutseb oma tavapärase äritegevuse raames. Kui selline agent tegutseb täielikult või valdavalt selle ettevõtja nimel, siis ei loeta teda sõltumatuks esindajaks.

7. Asjaolu, et lepinguosalise riigi residendist äriühingul on oluline osalus teise lepinguosalise riigi residendist äriühingus, või et tema tegevus toimub teises riigis kas püsiva tegevuskoha kaudu või muul viisil, ei muuda kumbagi äriühingut teineteise suhtes püsivaks tegevuskohaks.

Artikkel 6. Kinnisvaratulu

1. Kui lepinguosalise riigi residendil on teises lepinguosalises riigis kinnisvara, võib sellest saadud tulu (sh põllumajanduses või metsanduses kasutatavast kinnisvarast saadud tulu) maksustada teises lepinguosalises riigis.

2. Mõiste kinnisvara määratletakse vara asukohariigi seaduse alusel. Lepingu kohaselt käsitatakse kinnisvarana päraldisi, põllumajanduses ja metsanduses kasutatavat sisseseadet ning eluskarja, maaomandit käsitlevate seadustega sätestatud õigusi ning optsioone ja muid selliseid kinnisvara omandamise õigusi, samuti kinnisvara kasutusvaldust ning loodusvarade kasutamistasu ja loodusvarade kasutamiseõiguse tasu. Kinnisvarana ei vaadelda laeva, paati ega õhusõidukit.

3. Lõige 1 kehtib kinnisvara otsesest kasutamisest või rendileandmisest või muul viisil kasutamisest ning kinnisvara võõrandamisest saadud tulu kohta.

4. Kui äriühingus aktsiate kaudu või muul viisil osalemine annab isikule õiguse kasutada äriühingu kinnisvara, võib selle otsesest kasutamisest või rendileandmisest või muul viisil kasutamisest saadud tulu maksustada kinnisvara asukohariigis.

5. Lõiked 1, 3 ja 4 kehtivad ka ettevõtja kinnisvarast ning iseseisvalt oma kutsealal tegutseva residendi kasutatavast kinnisvarast saadud tulu kohta.

Artikkel 7. Ärikasum

1. Lepinguosalise riigi ettevõtja kasum maksustatakse ainult selles riigis. Kui ettevõtja tegutseb püsiva tegevuskoha kaudu ka teises lepinguosalises riigis, võib seal maksustada seda kasumiosa, mis saadakse selle püsiva tegevuskoha kaudu.

2. Teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu saadavaks peetakse kummaski lepinguosalises riigis kasumit, mida teises riigis asuva ettevõtja suhtes iseseisev ettevõtja oleks võinud saada oma riigis asuvas püsivas tegevuskohas samades või sama laadi oludes või samal või sama laadi tegevusalal tegutsedes. Kasum arvutatakse lõike 3 kohaselt.

3. Püsiva tegevuskoha kaudu saadavat kasumit arvutades on lubatud maha arvata juhtimis- ja halduskulud, sõltumata sellest, kas need tekkisid püsiva tegevuskoha riigis või mujal.

4. Lõikega 2 ei ole vastuolus arvutada maksustatav kasum selle artikli alusel, järgides põhimõtteid, mida lepinguosaline riik rakendab ettevõtja kogukasumit jaotades, kuid tulemus peab olema kooskõlas selle artikliga.

5. Kasumit ei peeta püsiva tegevuskoha kaudu saaduks, kui ettevõtja üksnes ostab selle kaudu kaupa.

6. Eelmistes lõigetes käsitletud kasumit arvutades rakendatakse igal aastal sama põhimõtet, kui ei ole küllaldast põhjust seda muuta.

7. Kui kasum hõlmab tulu, mida käsitletakse eraldi lepingu teistes artiklites, siis kohaldatakse nende artiklite sätteid.

8. Käesolev artikkel ei takista lepinguosalist riiki rakendamast oma seadust, mis käsitleb kindlustusega tegelevate isikute maksustamist.

Artikkel 8. Mere- ja õhutransport

1. Lepinguosalise riigi ettevõtja rahvusvahelisest mere- ja õhutranspordist saadud kasum maksustatakse ainult selles riigis.

2. Lõige 1 kehtib ka kasumi kohta, mis on saadud osalusest puulis või muud liiki ühisäritegevuses või rahvusvahelises transpordiorganisatsioonis.

Artikkel 9. Seotud ettevõtjad

1. Kui
a) lepinguosalise riigi ettevõtja otseselt või kaudselt osaleb teise lepinguosalise riigi ettevõtja juhtimises, kontrollimises või kapitalis, või
b) sama isik otseselt või kaudselt osaleb mõlema riigi ettevõtja juhtimises, kontrollimises või kapitalis

ning kui ettevõtjad on otsustanud oma kaubandus- ja finantssuhetes järgida iseseisvate ettevõtjate vahel kokkulepitust erinevaid tingimusi, mille tõttu jääb kasum eeldatavast väiksemaks, siis arvatakse ettevõtja kasumiks ja maksustatakse vastavalt eeldatav kasum.

2. Kui lepinguosaline riik loeb selle riigi ettevõtja kasumi hulka – ja maksustab vastavalt – kasumit, mille osas teise lepinguosalise riigi ettevõtja on selles teises riigis maksustatud, ja kui selline kasum on kasum, mis oleks lisandunud esimesena mainitud riigi ettevõtjale, kui nende kahe ettevõtja vahelised tingimused oleksid olnud sarnased iseseisvate ettevõtjate vaheliste tingimustega, siis teine riik korrigeerib maksu summat. Selle juures arvestatakse käesoleva lepingu teisi sätteid ja lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud konsulteerivad vajadusel teineteisega.

Artikkel 10. Dividend

1. Dividendi, mida lepinguosalise riigi residendist äriühing maksab teise lepinguosalise riigi residendile, võib maksustada teises lepinguosalises riigis.

2. Dividendi võib maksustada ka selles lepinguosalises riigis, kus äriühing on resident ja vastavalt selle riigi seadustele, aga:
a) kui Eesti residendist äriühing maksab dividendi Malta residendist äriühingule, kes on ühtlasi ka dividendide kasusaav omanik, siis ei ületa Eestis võetav maks:
(i) 5 protsenti dividendi brutosummast, kui dividendi saaja on äriühing, kellele otseselt kuulub vähemalt 25 protsenti dividendi maksva äriühingu (välja arvatud partnerlus) kapitalist;
(ii) 15 protsenti dividendi brutosummast kõigil teistel juhtudel;
b) kui Malta residendist äriühing maksab dividendi Eesti residendist äriühingule, kes on kasusaav omanik, siis Malta poolt võetav summa dividendide brutosummast ei ületa seda, mis võetakse dividendide maksmise aluseks olnud kasumilt.

Lõiget ei kohaldata äriühingu selle kasumi maksustamise suhtes, millest dividendi makstakse.

3. Selles artiklis käsitatakse dividendina tulu aktsiatest või muudest õigustest osaleda kasumis, mis ei ole võlanõuded, ning tulu teistest osanikuõigustest, mida dividendi jaotava äriühingu asukohariigi seaduse kohaselt käsitatakse tuluna aktsiatelt.

4. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui lepinguosalise riigi residendist dividendisaaja äritegevus toimub püsiva tegevuskoha kaudu teises lepinguosalises riigis, kus dividendi maksev äriühing on resident, või kui ta kindla asukoha kaudu tegutseb iseseisvalt oma kutsealal ja saab dividendi püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuva äritegevusega seoses. Sel juhul kohaldatakse artiklit 7 või artiklit 14.

5. Kui lepinguosalise riigi residendist äriühing saab kasumit või tulu teisest lepinguosalisest riigist, võib see teine riik võtta äriühingu makstavalt dividendilt maksu üksnes juhul, kui dividendi makstakse tema residendile või selles riigis asuva püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuvaga seoses. Teine lepinguosaline riik ei või maksustada äriühingu jaotamata kasumit isegi siis, kui dividend või jaotamata kasum on täielikult või osaliselt tekkinud selles riigis.

Artikkel 11. Intress

1. Kui lepinguosalises riigis tekkinud intressi makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, võib intressi maksustada teises riigis.

2. Lõikes 1 nimetatud intressi võib oma seaduste kohaselt maksustada ka see lepinguosaline riik, kus intress tekib. Kui intressi saaja on teise lepinguosalise riigi resident, võib intressilt võtta maksu kuni 10 protsenti intressi brutosummast.

3. Vaatamata lõikele 2 vabastatakse lepinguosalise riigi maksust selles riigis tekkiv intress, mille saaja on teise lepinguosalise riigi valitsus või kohalik omavalitsus või keskpank või täielikult riigile kuuluv finantsasutus, samuti selle valitsuse tagatavalt laenult saadud intress.

4. Selles artiklis käsitatakse intressina tulu tagatud või tagamata võlanõuetest ja valitsuse väärtpaberitest ning võlakohustustest ja nendega seotud maksetest. Artiklis 10 dividendina käsitatud tulu liike ja hilinenud makse eest võetavat viivist intressina ei vaadelda.

5. Lõikeid 1, 2 ja 3 ei kohaldata, kui lepinguosalise riigi residendist intressisaaja äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis, kus intress tekib, asuva püsiva tegevuskoha kaudu või kui ta kindla asukoha kaudu tegutseb teises riigis iseseisvalt oma kutsealal, ja saab intressi püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuva äritegevusega seotud võlanõudelt. Sel juhul kohaldatakse artiklit 7 või artiklit 14.

6. Intress on tekkinud lepinguosalises riigis, kui maksja on selle riigi resident. Kui intressi maksjal, kes on või ei ole lepinguosalise riigi resident, on võlgnevus tekkinud lepinguosalises riigis püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuva tegevuse tõttu, ja intresse makstakse selle koha kaudu, on intress tekkinud selles riigis.

7. Kui intressi maksja ja intressi saaja või nende mõlema ning muu isiku erisuhte tõttu ületab võlanõude eest makstava intressi summa selle summa, milles oleksid intressi maksja ja intressi saaja kokku leppinud ilma sellise suhteta, kohaldatakse seda artiklit ainult viimati nimetatud summa suhtes. Enammakstud intressisumma maksustatakse kummagi lepinguosalise riigi seaduse kohaselt, arvestades lepingu teisi sätteid.

Artikkel 12. Litsentsitasu

1. Litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, võib maksustada teises riigis.

2. Litsentsitasu võib oma seaduste kohaselt maksustada ka see lepinguosaline riik, kus litsentsitasu tekib. Kui litsentsitasu saaja on teise lepinguosalise riigi resident, võib litsentsitasult võtta maksu kuni 10 protsenti litsentsitasu brutosummast.

3. Selles artiklis käsitatakse litsentsitasuna makset, mida saadakse kino- või telefilmi või raadio- või televisioonisaate salvestise, kirjandus- või kunstiteose, teadustöö, autoriõiguse, patendi, kaubamärgi, disaini või mudeli, plaani või salajase valemi või tehnoloogilise protsessi kasutamise eest. Litsentsitasuna vaadeldakse ka makseid, mida saadakse tööstusliku, kaubandusliku või teadusalase sisseseade kasutamise või tööstusliku, kaubandusliku või teadusliku kogemuse kohta käiva informatsiooni kasutamise või kasutamise õiguse eest.

4. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui lepinguosalise riigi residendist litsentsitasu saaja äritegevus toimub püsiva tegevuskoha kaudu teises lepinguosalises riigis, kus litsentsitasu tekib, või kui ta kindla asukoha kaudu tegutseb teises lepinguosalises riigis iseseisvalt oma kutsealal ja saab litsentsitasu tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuvas äritegevuses kasutatavast õigusest või varast. Sel juhul kohaldatakse artiklit 7 või artiklit 14.

5. Litsentsitasu on tekkinud lepinguosalises riigis, kui maksja on selle riigi resident. Kui litsentsitasu maksjal, kes on või ei ole lepinguosalise riigi resident, on litsentsitasu maksmise kohustus tekkinud lepinguosalises riigis püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuva tegevuse tõttu ja litsentsitasu makstakse selle koha kaudu, on litsentsitasu tekkinud selles riigis.

6. Kui litsentsitasu maksja ja litsentsitasu saaja või nende mõlema ja muu isiku erisuhte tõttu ületab kasutamise, õiguse või informatsiooni eest makstava litsentsitasu summa selle summa, milles oleksid litsentsitasu maksja ja litsentsitasu saaja kokku leppinud ilma sellise suhteta, kohaldatakse seda artiklit ainult viimati nimetatud summa suhtes. Enammakstud litsentsitasusumma maksustatakse kummagi lepinguosalise riigi seaduse kohaselt, arvestades lepingu teisi sätteid.

Artikkel 13. Vara võõrandamine

1. Tulu või kasu, mida on lepinguosalise riigi resident saanud artiklis 6 käsitletud ja teises lepinguosalises riigis asuva kinnisvara või sellise äriühingu aktsiate võõrandamisest, kelle vara koosneb kas otseselt või kaudselt põhiliselt teises lepinguosalises riigis asuvast kinnisvarast, võib maksustada teises lepinguosalises riigis.

2. Teises lepinguosalises riigis võib maksustada kasu, mida lepinguosalise riigi resident saab teises lepinguosalises riigis püsiva tegevuskoha kaudu toimuvas äritegevuses või teises lepinguosalises riigis kindla asukoha kaudu iseseisvalt oma kutsealal tegutsedes kasutatava vallasvara (eraldi või koos kogu ettevõtjaga) võõrandamisest.

3. Kasu, mida lepinguosalise riigi ettevõtja saab rahvusvahelises transpordis kasutatava laeva- või õhusõiduki võõrandamisest või nende kasutamiseks vajaliku vallasvara võõrandamisest, maksustatakse ainult selles riigis.

4. Lõigetes 1, 2 ja 3 käsitlemata vara võõrandamisest saadav kasu maksustatakse üksnes selles lepinguosalises riigis, mille resident võõrandaja on.

Artikkel 14. Iseseisev kutsetegevus

1. Tulu, mida lepinguosalise riigi residendist füüsiline isik saab oma kutsetegevusest või muust tööst, mida ta teeb iseseisvalt, maksustatakse ainult selles riigis, kui tal ei ole teises lepinguosalises riigis oma kutsetegevuseks või muuks tööks vajalikku kindlat asukohta. Kui tal on seal kindel asukoht, siis võib teises lepinguosalises riigis maksustada seda tuluosa, mida saadakse selle kindla asukoha kaudu. Asukoht on kindel ja tulu on saadud kindla asukoha kaudu, kui lepinguosalise riigi residendist füüsiline isik viibib teises lepinguosalises riigis mingi kaheteistkümnekuulise perioodi vältel, mis algab või lõppeb vastaval rahandusaastal, ühe või mitme ajavahemiku jooksul kokku üle 183 päeva.

2. Selles lepingus käsitatakse kutsetegevusena eraviisilist teadus- ja haridustööd, kirjandus- ja kunstiloomingut ning arsti, juristi, inseneri, arhitekti, hambaarsti ja raamatupidaja erapraksist.

Artikkel 15. Palgatöö

1. Kui lepinguosalise riigi resident on töötanud üksnes selles riigis, maksustatakse tema palk ja muu tasu ainult selles riigis, arvestades artikleid 16, 18 ja 19. Kui lepinguosalise riigi resident on töötanud ka teises lepinguosalises riigis, võib töötasu maksustada teises lepinguosalises riigis.

2. Lõikega 1 ei ole vastuolus maksustada üksnes lepinguosalises riigis töötasu, mille tema resident on saanud teises lepinguosalises riigis, kui:
a) tasu saaja viibib teises lepinguosalises riigis rahandusaasta jooksul algava või lõppeva kaheteistkümnekuulise perioodi vältel kokku kuni 183 päeva ja
b) tasu maksab tööandja või tasu makstakse tööandja nimel, kes ei ole teise lepinguosalise riigi resident, ja
c) tasu ei saada tööandja teises riigis asuva püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuvast tegevusest.

3. Selle artikli eelmiste lõigetega ei ole vastuolus maksustada lepinguosalises riigis tasu, mis on saadud selle riigi ettevõtja poolt rahvusvahelises transpordis kasutatavatel mere- või õhusõidukitel toimunud teenistuse eest.

Artikkel 16. Juhatuse liikme töötasu

Juhatuse liikme töötasu ja muu seda laadi tasu, mida lepinguosalise riigi resident saab teise lepinguosalise riigi residendist äriühingu juhatuse või muu organi liikmena, võib maksustada teises lepinguosalises riigis.

Artikkel 17. Loometöötaja ja sportlase tulu

1. Artiklitega 14 ja 15 ei ole vastuolus maksustada teises lepinguosalises riigis lepinguosalise riigi residendi seda tulu, mida ta on saanud teises riigis näiteks teatris, kinos, raadios või televisioonis loometöötajana tegutsedes või selles riigis sportlasena tegutsedes.

2. Artiklitega 7, 14 ja 15 ei ole vastuolus maksustada loometöötaja ja sportlase tegevusest tekkinud tulu selles lepinguosalises riigis, kus ta on tegutsenud, kui tulu ei saa tema ise, vaid teine isik.

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui loometöötaja või sportlane saab tulu lepinguosalises riigis toimuvast tegevusest, mida täielikult või põhiliselt rahastatakse ühe või mõlema lepinguosalise riigi riiklikest või kohaliku omavalitsuse fondidest. Sel juhul maksustatakse tulu ainult selles lepinguosalises riigis, kus loometöötaja või sportlane on resident.

Artikkel 18. Pension ja sotsiaalkindlustuse maksed

1. Lepinguosalise riigi residendile artikli 19 lõike 2 kohaselt makstav pension ja muu selline varasema teenistuse eest saadud tasu maksustatakse ainult selles riigis.

2. Sõltumata lõikest 1 võib lepinguosalise riigi sotsiaalkindlustusalase seadusandluse alusel makstud pensione ja sarnaseid makseid maksustada ainult selles riigis.

Artikkel 19. Riigiteenistus

1. a) Palk ja muu tasu (v.a pension), mida lepinguosaline riik või selle kohalik omavalitsus maksab isikule riigi või omavalitsuse teenistuses oleku eest, maksustatakse ainult selles riigis.
b) Punktis a nimetatud palk ja muu tasu maksustatakse ainult teises lepinguosalises riigis, kui teenistus on toimunud selles riigis ja kui füüsiline isik on selle riigi resident
(i) ja on selle riigi kodanik,
(ii) kuid ei saanud residendiks üksnes teenistuse tõttu.

2. a) Pension, mida lepinguosaline riik või selle kohalik omavalitsus maksab või mida nende loodud fondidest makstakse isikule selle riigi või selle riigi omavalitsuse teenistuses oleku eest, maksustatakse ainult selles riigis.
b) Punktis a nimetatud pension maksustatakse ainult teises lepinguosalises riigis, kui isik on selle riigi resident ja kodanik.

3. Palga ja muu töötasu ning pensioni kohta, mis on saadud lepinguosalise riigi või selle kohaliku omavalitsuse äritegevusega seotud teenistuse eest, kehtivad artiklid 15, 16, 17 ja 18.

Artikkel 20. Üliõpilase tulu

Kui lepinguosalises riigis ainult õpingutel või praktikal viibiv üliõpilane või praktikant on või oli vahetult enne õppima või praktikale asumist teise lepinguosalise riigi resident, ei maksustata tema ülalpidamiseks, õpinguteks või praktikaks saadud makseid selles lepinguosalises riigis tingimusel, et makseid saadakse väljaspool seda riiki asuvast allikast.

Artikkel 21. Muu tulu

1. Lepinguosalise riigi residendi tulu, mida lepingu eelmistes artiklites ei ole käsitletud, maksustatakse ainult selles riigis, olenemata sellest, kus tulu tekib. Teises lepinguosalises riigis tekkinud tulu võib maksustada ka selles teises riigis.

2. Lõige 1 ei kehti artikli 6 lõikes 2 määratlemata kinnisvaratulu kohta, mida lepinguosalise riigi resident saab püsiva tegevuskoha kaudu teises lepinguosalises riigis toimuvast äritegevusest või iseseisvalt oma kutsealal kindla tegevuskoha kaudu tegutsemisest, kui õigused või vara, millest tulu saadakse, on seotud püsiva tegevuskoha või kindla asukohaga. Sel juhul kohaldatakse artiklit 7 või artiklit 14.

Artikkel 22. Topeltmaksustamise vältimine

1. Eesti residendi puhul välditakse topeltmaksustamist järgmiselt:
Kui Eesti resident saab tulu, mida selle lepingu kohaselt võib maksustada Maltal, ja kui Eesti seaduste järgi ei ole soodustusi ette nähtud, siis arvab Eesti resident tulumaksust maha summa, mis vastab Maltal makstud tulumaksule. Mahaarvatud summa ei ole suurem Eesti tulumaksu sellest osast, mis oli arvutatud tulult, mida võib maksustada Maltal enne mahaarvamise tegemist.

2. Malta residendi puhul välditakse topeltmaksustamist järgmiselt:
Vastavalt Malta seaduse sätetele, milles antakse välismaal tasutud maksu suhtes Malta maksule krediiti, ning käesolevale lepingule on Malta tulu hindamisel arvestatud Eesti tuluallikast saadud tulu. Vastavalt tulult tasutud Eesti tulumaksu ulatuses antakse Maltal tasumisele kuuluvale maksule krediiti.

3. Lõigete 1 ja 2 mõttes loetakse mõisted Maltal tasutud maks ja Eesti maks selliselt tulult esimesel viiel lepingu kehtimise aastal hõlmavat ka sellist Malta või Eesti maksu, mida oleks tulnud maksta, kuid mida on vähendatud või mis on edasi lükatud Malta või Eesti majanduse arengu soodustamiseks loodud seaduse alusel, ning vabastus või vähendus antakse tööstus- või tootmistegevusest, põllumajandusest, kalandusest või turismist saadud tulule, eeldusel et lõike 1 rakendamiseks toimub selline tegevus Maltal ja lõike 2 rakendamiseks toimub selline tegevus Eestis.

Artikkel 23. Võrdne kohtlemine

1. Lepinguosalise riigi kodanikku maksustades lähtub teine lepinguosaline riik samadest maksustamispõhimõtetest, mida ta rakendab samadel asjaoludel oma kodanikke maksustades. Artiklit kohaldatakse ka isikule, kes on ainult ühe lepinguosalise riigi resident või kes ei ole kummagi riigi resident.

2. Lepinguosalise riigi ettevõtja äritegevust, mis toimub teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu, maksustatakse samadel alustel kui teise lepinguosalise riigi sama tegevusega ettevõtja äritegevust. Seda lõiget ei saa tõlgendada kui lepinguosalise riigi kohustust võimaldada teise lepinguosalise riigi residendile tema perekonnaseisu või perekondlike kohustuste tõttu samasugust maksusoodustust, -vabastust või -vähendust, mida ta võimaldab oma residendile.

3. Peale artikli 9 lõikes 1, artikli 11 lõikes 7 ja artikli 12 lõikes 6 ettenähtud juhtude arvavad mõlemad lepinguosalised riigid oma ettevõtja maksustatavat kasumit määrates sellest samal alusel maha teise lepinguosalise riigi residendile makstava intressi, litsentsitasu ja muu makse.

4. Lepinguosaline riik maksustab samadel alustel oma teiste sama laadi ettevõtjatega oma ettevõtjat, kelle kapital on täielikult või osaliselt teise lepinguosalise riigi ühe või mitme residendi omandis või kelle kapitalis on teise lepinguosalise riigi ühel või mitmel residendil otsene või kaudne osalus.

Artikkel 24. Vastastikune kokkulepe

1. Kui isik arvab, et ühe või mõlema lepinguosalise riigi tegevus põhjustab või võib põhjustada tema sellise maksustamise, mis ei ole lepinguga kooskõlas, võib ta nende riikide seadustes sätestatust hoolimata esitada oma juhtumi arutada selle lepinguosalise riigi pädevale ametiisikule, mille resident ta on. Kui tema juhtumi suhtes tuleb kohaldada artikli 23 lõiget 1, siis esitab ta juhtumi arutada selle lepinguosalise riigi pädevale ametiisikule, mille kodanik ta on. Juhtum tuleb arutamiseks esitada lepingut rikkuvat maksustamist põhjustavast tegevusest teadasaamisest alates kolme aasta jooksul.

2. Kui protest on pädeva ametiisiku arvates õigustatud ja rahuldavat lahendust ei leita, püüab ta juhtumi lahendada vastastikusel kokkuleppel teise lepinguosalise riigi pädeva ametiisikuga, järgides põhimõtet, et lepingut eiravat maksustamist on vaja vältida. Saavutatud kokkulepe täidetakse, hoolimata lepinguosaliste riikide seadustes ettenähtud ajapiirangutest.

3. Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud püüavad lepingu tõlgendamisel ja kohaldamisel tekkivad raskused lahendada vastastikusel kokkuleppel. Nad võivad topeltmaksustamise vältimiseks teineteisega konsulteerida ka juhtudel, mida lepingus ei ole käsitletud.

4. Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud võivad eelmistes lõigetes käsitletud kokkuleppele jõudmiseks suhelda teineteisega vahetult või esindajate kaudu.

Artikkel 25. Infovahetus

1. Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud vahetavad lepingu järgimiseks ja lepinguosaliste riikide seaduste täitmiseks infot sellise maksustamise kohta, mis ei ole lepinguga vastuolus. Teabesaladuse suhtes kohaldatakse lepinguosalise riigi seadust. Teavet avaldatakse üksnes kohtule ja haldusasutusele ning muule ametiasutusele, kes lepingus käsitletud makse määrab, kogub või sisse nõuab, võtab maksuseaduse rikkujad vastutusele või lahendab maksukaebusi. Nimetatud teave on konfidentsiaalne ja seda võib avaldada üksnes avalikul kohtuistungil või kohtuotsuses.

2. Lõiget 1 ei tõlgendata lepinguosalise riigi kohustusena:
a) kasutada haldusabinõusid, mis on vastuolus lepinguosaliste riikide õigus- ja halduspõhimõtetega;
b) anda informatsiooni, mis ei ole lepinguosaliste riikide seaduste alusel või asjaajamise tavalise korra järgi kättesaadav;
c) anda informatsiooni, mis sisaldab kutsesaladust või konfidentsiaalseid andmeid kaubavahetuse, äritegevuse või tootmise kohta, või informatsiooni, mille avaldamine on vastuolus avalike huvidega (ordre public).

Artikkel 26. Soodustuste piirangud.

1. Kui selle lepingu mõne sätte alusel on mingi tulu ühes lepinguosalises riigis maksust vabastatud, kuid mitte selle tulu kogusummas, ja isik on selle tulu osas teises lepinguosalises riigis maksustatav, siis on selle lepingu alusel lubatud maksusoodustus ainult sellele osale tulust, mis on teises lepinguosalises riigis maksustatud.

2. Lepingu sätteid ei rakendata isikutele, kes on soodsamalt maksustatud kummagi lepinguosalise riigi seaduste või halduspraktika alusel, mida on selgitatud lepingu protokollis. Samuti ei kehti lepingu sätted lepinguosalise riigi residendi poolt sellistelt isikutelt saadud tulule ega ka aktsiatele või muudele õigustele sellistes residendi poolt omatud isikutes.

3. Lepinguga ei ole vastuolus jätta lepinguosalise riigi residendile kohaldamata soodustused, mis on teises lepinguosalises riigis ette nähtud maksuvähendusena või maksuvabastusena, kui residendi või temaga seotud ettevõtja loomise või toimimise põhieesmärk või üks põhieesmärkidest on saada lepingujärgseid soodustusi, mida teisiti ei oleks võimaldatud.

Artikkel 27. Diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse liige

Lepingut ei kohaldata diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse liikme rahalistele soodustustele, mis on kooskõlas rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtetega ja erikokkulepete nõuetega.

Artikkel 28. Lepingu jõustumine

1. Lepinguosaliste riikide valitsused teatavad teineteisele lepingu jõustumiseks vajalike põhiseaduslike nõuete täitmisest.

2. Kui lõikes 1 nimetatud nõuded on täidetud, jõustub leping sellest teatamise päeval ja hakkab mõlemas lepinguosalises riigis kehtima:
a) Eestis:
(i) 1. jaanuaril või pärast seda saadud tulult kinnipeetavate maksude kohta kalendriaastal, mis järgneb lepingu jõustumise aastale;
(ii) 1. jaanuaril või pärast seda algaval eelarveaastal makstavate tulu- ja kapitalimaksude kohta kalendriaastal, mis järgneb lepingu jõustumise aastale;
b) Maltal:
1. jaanuaril või pärast seda saadud tulult makstavate maksude kohta kalendri- või majandusaastal, mis järgneb lepingu jõustumise aastale.

Artikkel 29. Lepingu lõpetamine

Leping on jõus, kuni lepinguosaline riik selle lõpetab. Lepingu võib lõpetada diplomaatiliste kanalite kaudu, teatades sellest kirjalikult ette vähemalt kuus kuud enne kalendriaasta lõppemist. Sel juhul lakkab leping mõlemas lepinguosalises riigis kehtimast:
a) Eestis:
(i) 1. jaanuaril või pärast seda saadud tulult kinnipeetavate maksude kohta kalendriaastal, mis järgneb lepingu lõpetamise kohta teate edastamise aastale;
(ii) 1. jaanuaril või pärast seda algaval eelarveaastal makstavate tulu- ja kapitalimaksude kohta kalendriaastal, mis järgneb lepingu lõpetamise kohta teate edastamise aastale;
b) Maltal:
1. jaanuaril või pärast seda saadud tulult makstavate maksude kohta kalendri- või majandusaastal, mis järgneb lepingu lõpetamise teate edastamise kuupäevale.

Selle tõenduseks on volitatud isikud lepingule alla kirjutanud.

Sõlmitud Tallinnas 3. mail 2001 kahes eksemplaris eesti ja inglise keeles. Mõlemad tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamiserinevuse korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Malta valitsuse nimel
Mart LAAR Austin GATT


PROTOKOLL

Eesti Vabariigi valitsuse ja Malta valitsuse vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingu (edaspidi leping) allakirjutamisel on lepingupooled kokku leppinud alljärgnevas ja see moodustab lepingu lahutamatu osa.

1. Viidates artikli 4 lõikele 3
On kokkulepitud, et Eesti seaduste alusel on äriühing maksustamise mõttes Eesti resident, kui ta on asutatud Eestis. Juhul kui sellist seadust peaks muudetama ja residentsus maksustamise mõttes määratakse tegevjuhtkonna asukoha kriteeriumi järgi, siis olukorras, kus äriühingut võib lugeda mõlema lepinguosalise riigi residendiks, loetakse ta selle lepinguosalise riigi residendiks, kus asub tema tegevjuhtkond. Käesolev säte hakkab kehtima siis, kui tehakse vastav muudatus seaduses.

2. Viidates artikli 7 lõikele 1
On kokkulepitud, et lepinguosalise riigi ettevõtja poolt teises lepinguosalises riigis kaupade müügist saadud tulu või seal toimunud äritegevusest saadud tulu, kui kaup või äritegevus on samane või sarnane selles teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu müüdud kauba või tehtud äritegevusega, võib lugeda püsiva tegevuskoha kaudu saadud tuluks juhul, kui tehakse kindlaks, et see müük või tegevus oli sooritatud eesmärgiga vältida maksustamist selles teises riigis.

3. Viidates artikli 7 lõikele 3
On kokkulepitud, et kuludena võib maha arvata ainult selliseid kulusid, mis on lubatud lepinguosalise riigi siseseadustega.

4. Viidates artikli 26 lõikele 2 on kokkulepitud, et:
a) Eestis seadusandlus ega halduspraktika ei võimalda fiskaalset erikohtlemist;
b) Maltal saavad fiskaalseid soodustusi järgmised isikud:
(i) Malta Finantsteenuste keskuse seaduse (1994) alusel loodud isikud, v.a need, kes valivad maksustamise aluseks tulumaksuseaduse (§ 123) ja tulumaksuseaduse rakendamise seaduse sätted (1994); või
(ii) laevandusseaduse (1973) alusel loodud isikud, kes ei ole rahvusvahelisest laevandusest saadud tulude osas maksustatavad; või
(iii) trustide seaduse alusel loodud trustide poolt jaotatud tuludelt maksusoodustusi saavad isikud, kui trustil ei ole juriidilise isiku staatust ega saa lepingujärgseid soodustusi ise kasutada;
c) kui kumbki lepinguosaline riik võtab vastu seaduse, mis on samane punktis b nimetatud seadustega ja kui lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud lepivad kokku, et sellele kohaldatakse artikli 26 lõiget 2, siis vastava seaduse alusel soodustusi saavatele isikutele lepingujärgseid soodustusi ei anta.

Selle tõenduseks on volitatud isikud lepingule alla kirjutanud.

Sõlmitud Tallinnas 3. mail 2001 kahes eksemplaris eesti ja inglise keeles. Mõlemad tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamiserinevuse korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Malta valitsuse nimel
Mart LAAR Austin GATT

 

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF MALTA
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME


The Government of the Republic of Estonia and the Government of Malta,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows:

Article 1. Persons Covered

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2. Taxes Covered

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:
a) in Estonia:
the income tax (tulumaks);
(hereinafter referred to as “Estonian tax”);
b) in Malta:
the income tax;
(hereinafter referred to as “Malta tax”).

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3. General Definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
a) the term “Estonia” means the Republic of Estonia and, when used in the geographical sense, means the territory of Estonia and any other area adjacent to the territorial waters of Estonia within which under the laws of Estonia and in accordance with international law, the rights of Estonia may be exercised with respect to the sea bed and its sub-soil and their natural resources;
b) the term “Malta” means the Republic of Malta and, when used in a geographical sense, means the Island of Malta, the Island of Gozo and the other islands of the Maltese archipelago including the territorial waters thereof, as well as any area of the sea bed, its sub-soil and the superjacent water column adjacent to the territorial waters, wherein the Republic of Malta exercises sovereign rights, jurisdiction, or control in accordance with international law and its national law, including its legislation relating to the exploration of the continental shelf and exploitation of its natural resources;
c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Estonia or Malta, as the context requires;
d) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
e) the term “company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
f) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
g) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
h) the term “competent authority” means:
(i) in Estonia, the Minister of Finance or his authorised representative;
(ii) in Malta, the Minister responsible for finance or his authorised representative;
i) the term “national” means:
(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4. Resident

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement. In the absence of such agreement, such person shall not be considered to be a resident of either Contracting State for the purposes of enjoying benefits under the Convention.

Article 5. Permanent Establishment

1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term “permanent establishment” includes especially:
a) a place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a factory;
e) a workshop, and
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources including an offshore drilling site.

3. The term “permanent establishment” likewise encompasses:
a) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities continue for a period of more than six months;
b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise of a Contracting State through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue for a period or periods aggregating more than six months within any twelve month period.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6. Income from Immovable Property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, any option or similar right to acquire immovable property, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, or to explore for, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. Where the ownership of shares or other corporate rights in a company entitles the owner of such shares or corporate rights to the enjoyment of immovable property held by the company, the income from the direct use, letting, or use in any other form of such right to enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the immovable property is situated.

5. The provisions of paragraphs 1, 3 and 4 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7. Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

8. Nothing in this Article shall prevent a Contracting State from applying its law relating to the taxation of any person who carries on the business of insurance.

Article 8. Shipping and Air Transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9. Associated Enterprises

1. Where
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10. Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but:
a) where the dividends are paid by a company which is a resident of Estonia to a resident of Malta who is the beneficial owner thereof, the Estonian tax so charged shall not exceed:
(i) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;
(ii) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases;
b) where the dividends are paid by a company which is a resident of Malta to a resident of Estonia who is the beneficial owner thereof, Malta tax on the gross amount of the dividends shall not exceed that chargeable on the profits out of which the dividends are paid.
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11. Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State, derived and beneficially owned by the Government of the other Contracting State, including its local authorities, the Central Bank or any financial institution wholly owned by that Government, or interest derived on loans guaranteed by that Government shall be exempt from tax in the first-mentioned State.

4. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. The term “interest” shall not include any income which is treated as a dividend under the provisions of Article 10. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12. Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes and other means of image or sound reproduction for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13. Alienation of Property

1. Income or gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State or shares or comparable interests in a company the assets of which consist directly or indirectly mainly of such property may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State operating ships or aircraft in international traffic from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14. Independent Personal Services

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base. If an individual who is a resident of a Contracting State has no such fixed base but he stays in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, he shall be deemed to have a fixed base regularly available to him in that other State and the income that is derived from his activities referred to above that are performed in that other State shall be attributable to that fixed base.

2. The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15. Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 16. Directors’ Fees

Directors’ fees and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17. Artistes and Sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities exercised in a Contracting State by an entertainer or a sportsman if the visit to that State is wholly or mainly supported by public funds of one or both of the Contracting States or local authorities thereof. In such case, the income shall be taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportsman is a resident.

Article 18. Pensions and Social Security Payments

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions paid and other payments made under the social security legislation of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 19. Government Service

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.
b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.
b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a local authority thereof.

Article 20. Students

A student, an apprentice or a trainee who is present in a Contracting State solely for the purpose of his education or training and who is, or immediately before being so present was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State on payments received from outside that first-mentioned State for the purpose of his maintenance, education or training.

Article 21. Other Income

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State. However, such items of income, arising in the other Contracting State, may also be taxed in that other State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

Article 22. Elimination of Double Taxation

1. In the case of a resident of Estonia, double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of Estonia derives income which, in accordance with this Convention, may be taxed in Malta, unless a more favourable treatment is provided in its domestic law, Estonia shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid thereon in Malta. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax in Estonia, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Malta.

2. In the case of a resident of Malta, double taxation shall be eliminated as follows:

Subject to the provisions of the law of Malta regarding the allowance of a credit against Malta tax in respect of foreign tax, where, in accordance with the provisions of this Convention, there is included in a Malta assessment income from sources within Estonia, the Estonian tax on such income shall be allowed as a credit against the relative Malta tax payable thereon.

3. For the purpose of paragraphs 1 and 2 the terms “income tax paid thereon in Malta” and “the Estonian tax on such income” shall, for the first five years during which this Convention is applicable, be deemed to include the Malta tax or the Estonian tax which would have been paid but which has been reduced or waived under incentive provisions of the Malta law or the Estonian law designed to promote economic development to the extent that reduction or exemption is granted for profits from industrial or manufacturing activities or from agriculture, fishing or tourism provided that in the case of application of paragraph 1 the activities are carried out within Malta and in the case of application of paragraph 2 the activities are carried out within Estonia.

Article 23. Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

Article 24. Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 25. Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public ).

Article 26. Limitation of Benefits

1. Where under any provision of this Convention any income is relieved from tax in a Contracting State and, under the law in force in the other Contracting State, a person, in respect of that income, is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in that other Contracting State and not by reference to the full amount thereof, then the relief to be allowed under this Convention in the first-mentioned Contracting State shall apply only to so much of the income as is taxed in the other Contracting State.

2. The provisions of this Convention shall not apply to persons enjoying a special fiscal treatment by virtue of the laws or the administrative practice of either one of the Contracting States which are identified in a Protocol to this Convention. Neither shall they apply to income derived from such persons by a resident of the other Contracting State, nor to shares or other rights in such persons owned by such a resident.

3. Notwithstanding any other provision of this Convention, a resident of a Contracting State shall not receive the benefit of any reduction in or exemption from taxes provided for in this Convention by the other Contracting State if the main purpose or one of the main purposes of the creation or existence of such resident or any person connected with such resident was to obtain the benefits under this Convention that would not otherwise be available.

Article 27. Members of Diplomatic Missions and Consular Posts

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28. Entry Into Force

1. The Governments of the Contracting States shall notify each other, through diplomatic channels, that the legal requirements for the entry into force of this Convention have been complied with.

2. The Convention shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect:
a) in Estonia:
(i) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force;
(ii) in respect of other taxes on income, for taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force;
b) in Malta:
in respect of taxes on income derived during any calendar year or accounting period, as the case may be, beginning on or after the first day of January immediately following the date on which the Convention enters into force.

Article 29. Termination

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such event, the Convention shall cease to have effect:
a) in Estonia:
(i) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice has been given;
(ii) in respect of other taxes on income, for taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice has been given;
b) in Malta:
in respect of taxes on income derived during any calendar year or accounting period, as the case may be, beginning on or after the first day of January immediately following the date on which the notice is given.

In witness whereof, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done in duplicate at Tallinn this 3rd day of May 2001, in the Estonian and English languages, both texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Estonia For the Government of Malta
Mart LAAR Austin GATT


PROTOCOL

At the signing of the Convention between the Government of the Republic of Estonia and the Government of Malta for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (hereinafter referred to as “the Convention”) the undersigned have agreed upon the following provisions which form an integral part of the Convention.

1. With reference to paragraph 3 of Article 4
It is understood that under the domestic legislation in Estonia, a company may only be considered resident for tax purposes if it is incorporated in Estonia. Should such legislation be changed to provide for tax residence to be established also on the basis of the place of effective management of a company, then where a company is considered to be a resident of both Contracting States, it shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which its place of effective management is situated. This provision shall be applicable from the date from which the said change in legislation shall have effect.

2. With reference to paragraph 1 of Article 7
It is understood that profits of an enterprise of a Contracting State derived from the sale of goods or merchandise in the other Contracting State of the same or similar kind as those sold, or from other business activities carried on in the other Contracting State of the same or similar kind as those effected, through a permanent establishment situated in that other State may be considered attributable to that permanent establishment if it is established that such sales or activities were structured in a manner intended to avoid taxation in that other State.

3. With reference to paragraph 3 of Article 7
It is understood that the expenses to be allowed as deductions by a Contracting State shall include only expenses that are deductible under the domestic laws of that State.

4. With reference to paragraph 2 of Article 26 it is understood that:
a) in the case of Estonia, there is no legislation or administrative practice under which persons may enjoy special fiscal treatment;
b) in the case of Malta, the persons who enjoy a special fiscal treatment are the following:
(i) persons entitled to a special tax benefit under the Malta Financial Services Centre Act, 1994, except for those persons who opt to be subject to the normal provisions of the Income Tax Act (Cap. 123) and of the Income Tax Management Act, 1994; or
(ii) persons who and to the extent to which under the provisions of the Merchant Shipping Act, 1973 are not subject to tax on the profits derived from the operation of ships in international traffic; or
(iii) persons entitled to any special tax benefit in respect of distributions by a trust subject to the provisions of the Trusts Act given that a trust as laid down in that Act is not vested with legal personality and therefore cannot benefit under this Convention in its own right;
c) if any law substantially similar to those indicated in sub-paragraph b) of this paragraph is enacted by either Contracting State and it is agreed by the competent authorities of the Contracting States that it be included within the terms of paragraph 2 of Article 26, persons entitled to any special tax benefit thereunder shall likewise be excluded from the provisions of this Convention.

In witness whereof, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Tallinn this 3rd day of May 2001, in the Estonian and English languages, both texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Estonia For the Government of Malta
Mart LAAR Austin GATT

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Riigikogu.

 

/otsingu_soovitused.json