Teksti suurus:

Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korra kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.10.2003
Avaldamismärge:

Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korra kinnitamine

Vastu võetud 31.03.1998 nr 73
RT I 1998, 33, 438
jõustumine 09.04.1998

Muudetud järgmise määrusega:

20. 06. 2000 nr 197 ( RT I 2000, 49, 313), jõust. 1. 07. 2000

 

Maa hindamise seaduse (RT I 1994, 13, 231; 94, 1609; 1995, 2/3, 4; 1996, 36, 738; 49, 953) paragrahvi 12 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada «Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise kord» (juurde lisatud).

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 1998. a määrusega nr 73

Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise kord

1.  «Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise kord» (edaspidi kord) reguleerib ostueesõigusega või enampakkumisega erastataval maal asuva metsa maksumuse määramist.

2.  Maavanem või Erastamisagentuur või nende poolt volitatud isik (edaspidi erastamise korraldaja) esitab metsa hindajale tellimuse metsa maksumuse määramiseks koos vastava maaüksuse plaaniga.

3.  Metsa hindajaks on käesoleva korra tähenduses keskkonnaministri poolt määratud riigiasutus või keskkonnaministri poolt selleks volitatud äriühing, milles enamusotsustusõigus kuulub riigile.

4.  Metsa hindaja koostab erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise akti (lisa 1) ning väljastab selle 20 päeva jooksul pärast tellimuse saamist erastamise korraldajale.

5.  Käesoleva korra alusel määratakse metsa maksumus metsamaal, mis vastab Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 1995. a määrusega nr 101 kinnitatud «Kõlvikute kaardi ning maa kvaliteedi kaardi ja hindamise kaardi koostamise korra» (RT I 1995, 32, 390) punktis 9 toodud metsamaa tunnustele. Kui metsa hindajale esitatud maaüksuse plaanil ei vasta metsamaa eelnimetatud tunnustele, võib metsa hindaja plaani tagastada või kokkuleppel erastamise korraldajaga täpsustada metsamaa pindala.

6.  Erastataval maal asuva metsa maksumus määratakse metsainventeerimise andmebaasi takseerandmete alusel. Kui andmebaasis nimetatud andmed puuduvad või soovitakse neid täpsustada, viib metsa hindaja läbi vähemalt ühe kuu jooksul, arvates avalduse saamise päevast erakorralise metsainventeerimise. Metsa maksumus määratakse sel juhul kahe nädala jooksul pärast takseerandmete saamist.

7.  Metsa maksumuse määramisel metsainventeerimise andmebaasi takseerandmete alusel on metsa hindaja poolt erastamise korraldajalt nõutavate kulude piirmäär 300 krooni hinnatava maaüksuse kohta, millele lisatakse 5 krooni iga hinnatava metsamaa hektari kohta.

[RT I 2000, 49, 313 - jõust. 1. 07. 2000]

71. Erakorralisel metsainventeerimisel määratakse metsa hindamise maksumus erastamise korraldaja ja metsa hindaja vahelisel kokkuleppel.

[RT I 2000, 49, 313 - jõust. 1. 07. 2000]

8.  Kasutades käesoleva korra lisas 2 toodud matemaatilisi valemeid arvutatakse takseerandmetes olevate keskmiste mõõtmete alusel vastava puistuelemendi ühe tihumeetri hind, mis korrutatakse puistuelemendi metsa tagavaraga. Kogu maaüksuse metsa hind on kõikide puistuelementide tagavarade ja vastavate ühe tihumeetri hindade korrutiste summa.

9.  Metsa maksumuse määramiseks suurendatakse või vähendatakse metsa hinda vastavalt asukoha paranduskoefitsiendile, lähtudes hinnatava maaüksuse asukohast (lisa 3).

10.  Takseerandmetes sisalduva, metsa kahjustusi iseloomustava informatsiooni alusel arvutab metsa hindaja kahjustatud metsa maksumuse ning lahutab selle metsa maksumusest.

11.  Metsa maksumuse määramisel ENSV taluseaduse (ENSV Teataja 1989, 39, 611; RT I 1993, 72/73, 1021; 1994, 30, 465; 66, 1159) alusel kasutada antud maa ostueesõigusega erastamise korral lahutab metsa hindaja raieloaga või kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepinguga raiuda lubatud puidu kogused andmebaasis vastava puistuelemendi kasvava metsa tagavarast. Maa erastamise korraldaja esitab metsa hindajale kohaliku omavalitsuse volitatud isiku poolt tõestatud raielubade või kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingute koopiad.

[RT I 2000, 49, 313 - jõust. 1. 07. 2000]

12.  Erastataval maal asuva metsa hindamise tulemustega mittenõustumise korral võib erastaja tellida metsa hindajalt omal kulul täiendava metsainventeerimise. Kui täiendaval metsainventeerimisel saadud andmete alusel arvutatud metsa hind erineb käesoleva korra punkti 8 kohaselt määratud hinnast üle 15 protsendi, kannab täiendava hindamisega seotud kulutused metsa hindaja.

13.  Täiendaval metsainventeerimisel kogutud andmete vaidlustamise korral on erastajal õigus metsa hindamiseks tellida omal kulul metsa mõõdistamine  asukohajärgselt keskkonnateenistuselt . Erastajal on õigus vaidlustada metsa mõõdistamise tulemused. Vaidlused lahendab keskkonnaminister ühe kuu jooksul vastava taotluse laekumisest.

[RT I 2000, 49, 313 - jõust. 1. 07. 2000]

14.  Käesoleva korra punkti 13 kohaselt saadud metsa mõõdistamise tulemused ei tohi erineda üle 10 protsendi käesoleva korra punkti 12 kohaselt metsa hindaja poolt täiendava metsainventeerimise käigus saadud tulemustest.

 

 

Lisa 1
«Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korra» juurde

 

Lisa 2
«Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korra» juurde

Metsa maksumuse määramisel kasutatavad matemaatilised valemid

Lähteandmeteks valemite kasutamisel on:

1. Puuliigi keskmine diameeter (cm) -- D

2. Puuliigi keskmine kõrgus (m) -- H

3. Puuliigi tagavara (tm) -- T

MÄND ja LEHIS

OKASPUUD, v.a mänd ja lehis

KASK ja PÄRN

HAAB

HALL-LEPP ja REMMELGAS

SANGLEPP

TAMM

KÕVAD LEHTPUUD, v.a tamm

Valemite koostamisel on kasutatud kasvava metsa baashindu ilma paranditeta.

 

Lisa 3
«Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korra» juurde

Paranduskoefitsiendid erastataval maal asuva metsa maksumuse määramiseks

 

MAAKOND

Vald, linn, alev

Paranduskoefitsient

 

HARJUMAA

Aegviidu

1,12

Anija

1,12

Harku

1,22

Jõelähtme

1,22

Keila

1,16

Kernu

1,14

Kiili

1,20

Kose

1,16

Kuusalu

1,15

Kõue

1,11

Loksa

1,11

Nissi

1,14

Padise

1,07

Raasiku

1,18

Rae

1,21

Saku

1,20

Saue

1,20

Vasalemma

1,12

Viimsi

1,22

Kehra linn

1,16

Keila linn

1,16

Loksa linn

1,11

Tallinn

1,24

 

HIIUMAA

Emmaste

1,09

Käina

1,09

Lauka

1,09

Pühalepa

1,10

Kärdla linn

1,24

 

JÕGEVAMAA

Jõgeva

0,88

Pajusi

0,92

Pala

0,78

Palamuse

0,88

Puurmani

0,90

Põltsamaa

0,94

Raja

0,79

Saare

0,80

Tabivere

0,82

Torma

0,85

Jõgeva linn

0,88

Mustvee linn

0,79

Põltsamaa linn

0,94

 

JÄRVAMAA

Albu

1,08

Ambla

1,07

Imavere

1,03

Järva-Jaani

1,07

Kabala

1,09

Kareda

1,02

Koeru

0,97

Koigi

1,02

Lehtse

1,07

Oisu

1,04

Paide

1,07

Roosna-Alliku

1,04

Türi

1,04

Väätsa

1,07

Paide linn

1,07

Türi linn

1,04

 

IDA-VIRUMAA

Alajõe

0,72

Aseri

0,97

Avinurme

0,90

Iisaku

0,74

Illuka

0,75

Jõhvi

0,90

Kohtla

0,92

Lohusuu

0,89

Lüganuse

0,92

Maidla

0,94

Mäetaguse

0,81

Sonda

0,97

Toila

0,88

Tudulinna

0,88

Vaivara

0,84

Jõhvi linn

0,90

Kohtla-Järve linn

0,92

Narva linn

0,84

Narva-Jõesuu linn

0,84

Sillamäe linn

0,84

 

LÄÄNE-VIRUMAA

Avanduse

0,95

Haljala

1,03

Kadrina

1,07

Laekvere

0,93

Rakke

0,99

Rakvere

1,02

Rägavere

0,99

Saksi

1,07

Sõmeru

1,00

Tamsalu

0,97

Vihula

1,05

Vinni

0,96

Viru-Nigula

0,97

Võsu

1,05

Väike-Maarja

0,98

Kunda linn

0,97

Rakvere linn

1,02

Tamsalu linn

1,00

Tapa linn

1,07

 

LÄÄNEMAA

Hanila

1,14

Kullamaa

1,11

Lihula

1,14

Martna

1,12

Noarootsi

1,10

Nõva

1,11

Oru

1,14

Ridala

1,13

Risti

1,13

Taebla

1,14

Vormsi

1,13

Haapsalu linn

1,13

Lihula linn

1,14

 

RAPLAMAA

Juuru

1,14

Järvakandi

1,09

Kaiu

1,14

Kehtna

1,07

Kohila

1,19

Käru

1,11

Loodna

1,12

Märjamaa

1,12

Raikküla

1,09

Rapla

1,14

Vigala

1,15

Kohila alev

1,19

Märjamaa alev

1,12

Rapla linn

1,14

 

PÕLVAMAA

Ahja

0,80

Kanepi

0,77

Kõlleste

0,79

Laheda

0,77

Mikitamäe

0,73

Mooste

0,77

Orava

0,67

Põlva

0,77

Räpina

0,74

Valgjärve

0,80

Vastse-Kuuste

0,78

Veriora

0,71

Värska

0,63

Põlva linn

0,77

Räpina linn

0,74

 

PÄRNUMAA

Are

1,23

Audru

1,22

Halinga

1,20

Häädemeeste

1,18

Kaisma

1,10

Kihnu

1,19

Koonga

1,20

Lavassaare

1,20

Paikuse

1,23

Pärnu-Jaagupi

1,20

Saarde

1,17

Sauga

1,24

Surju

1,20

Tali

1,17

Tootsi

1,20

Tori

1,21

Tõstamaa

1,20

Uulu

1,22

Varbla

1,19

Vändra

1,17

Kilingi-Nõmme linn

1,17

Pärnu linn

1,24

Vändra alev

1,17

 

SAAREMAA

Kaarma

1,21

Kihelkonna

1,18

Kuressaare

1,19

Kärla

1,18

Laimjala

1,21

Leisi

1,16

Lümanda

1,19

Muhu

1,14

Mustjala

1,17

Orissaare

1,15

Pihtla

1,22

Pöide

1,14

Ruhnu

1,14

Salme

1,17

Torgu

1,17

Valjala

1,20

Kuressaare linn

1,24

 

TARTUMAA

Alatskivi

0,72

Haaslava

0,79

Kambja

0,79

Konguta

0,78

Laeva

0,86

Luunja

0,76

Meeksi

0,76

Mäksa

0,77

Nõo

0,78

Peipsiääre

0,72

Piirissaare

0,77

Puhja

0,80

Rannu

0,76

Rõngu

0,84

Tartu

0,85

Tähtvere

0,82

Vara

0,76

Võnnu

0,76

Ülenurme

0,82

Elva linn

0,78

Kallaste linn

0,72

Tartu linn

0,82

 

VALGAMAA

Helme

1,05

Hummuli

1,01

Karula

0,91

Palupera

0,95

Puka

0,98

Põdrala

1,04

Pühajärve

0,94

Sangaste

0,95

Taheva

0,87

Tõlliste

0,95

Õru

0,98

Otepää linn

0,94

Tõrva linn

1,05

Valga linn

0,95

 

VILJANDIMAA

Abja

1,30

Halliste

1,10

Kolga-Jaani

1,04

Kõo

1,04

Kõpu

1,09

Olustvere

1,04

Paistu

1,06

Polli

1,08

Pärsti

1,05

Saarepeedi

1,04

Suure-Jaani

1,13

Tarvastu

1,01

Vastemõisa

1,12

Viiratsi

1,07

Abja-Paluoja linn

1,13

Karksi-Nuia linn

1,08

Mõisaküla linn

1,13

Suure-Jaani linn

1,13

Viljandi linn

1,05

 

VÕRUMAA

Antsla

0,83

Haanja

0,76

Lasva

0,79

Meremäe

0,77

Misso

0,71

Mõniste

0,85

Rõuge

0,80

Sõmerpalu

0,83

Urvaste

0,82

Varstu

0,82

Vastseliina

0,77

Võru

0,79

Antsla linn

0,83

Võru linn

0,79

 

/otsingu_soovitused.json