Teksti suurus:

Uue-Võidu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.11.2019, 11

Uue-Võidu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
[RT I, 19.11.2019, 6 - jõust. 29.11.2019]

Vastu võetud 10.06.1998 nr 129
RT I 1998, 56, 838
jõustumine 19.06.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.04.2000RT I 2000, 30, 17613.04.2000
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009
14.11.2019RT I, 19.11.2019, 629.11.2019

Kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel ning arvestades Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning fauna ja floora kaitsest (EÜT L 206, 21.05.1992) ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitsest (EÜT L 103, 02.04.1979), Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:
1) [Kehtetu - RT I, 19.11.2019, 6 - jõust. 29.11.2019]
2) [Kehtetu - RT I, 19.11.2019, 6 - jõust. 29.11.2019]
3) Uue-Võidu maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);
4) Uue-Võidu maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).


2. Uue-Võidu maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet.
[RT I, 19.11.2019, 6 - jõust. 29.11.2019]


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 10. juuni 1998. a
määrusega nr 129

UUE-VÕIDU MAASTIKUKAITSEALA KAITSE-EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Uue-Võidu maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Viljandi Rajooni RSN Täitevkomitee 17. jaanuari 1964. a otsusega nr 1 «Looduskaitsest Viljandi rajoonis» kohaliku tähtsusega kaitsealana «Karula pargid koos järvega».

2. Kaitseala on loodud Karula järve, Karula (Uue-Võidu) mõisa pargi ja neid ümbritseva maastiku kaitseks.

3. Kaitseala maa- ja veeala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Uue-Võidu maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

4. Kaitseala maa- ja veeala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele piiranguvööndisse.

5. Kaitseala (piiranguvööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

II. KAITSEALA KAITSEKORD

6. Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni, pidada jahti ning püüda kala kogu kaitsealal. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele ja kaitstavate loodusobjektide seadusele, kusjuures erateed ja -rajad on päikesetõusust kuni päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks.

7. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud põllumajandus- ja metsatöödel.

8. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades ning eramaal omaniku loal.

9. Kaitsealal metsa kasutamise kord sätestatakse käesoleva kaitse-eeskirjaga. Keelatud on puhtpuistute kujundamine, üheliigiliste metsakultuuride ja energiapuistute rajamine ning keemiline võsatõrje.

10. Kaitseala metsad kuuluvad kaitsemetsa kategooriasse (juhtfunktsioon – looduskaitse, loodusliku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine).

11. Kaitsealal on keelatud:
1) uute maaparandussüsteemide rajamine;
2) veekogude veetaseme muutmine ja kallaste kahjustamine;
3) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
4) jäätmete ladustamine;
5) Karula järve kalda ulatuses (50 meetrit veepiirist) rajada tootmisobjekte ja ladusid, millest lähtuv kahjulik mõju ulatub veekaitsevööndini (kuni 10 meetrit veepiirist);
6) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine Karula järve veekaitsevööndis.

12. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) kinnitada maakorralduskava;
2) väljastada metsaomanikule metsamajandamiskava;
3) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja pindala;
4) kehtestada detail- ja üldplaneeringut;
5) korraldada rahvaüritusi (üle 50 osalejaga);
6) geoloogilised uuringud;
7) uute ehitiste püstitamine väljapoole veekaitsevööndit; teede, õhuliinide ning muude kommunikatsioonide rajamine;
8) lõppraie (uuendusraie) turberaiena perioodiga alla 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, puidu väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

13. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõjude hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsateatise läbi ning annab oma nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast teatise saamist.

14. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta rangemaid nõudeid.

15. Kaitseala piires oleva kinnistu võõrandamisel on võõrandaja kohustatud võõrandamislepingu ärakirja viivitamatult saatma kaitseala valitsejale kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 9 lõike 5 kohase riigi ostueesõiguse realiseerimise tagamiseks.

III. LÕPPSÄTTED

16. Järelevalvet kaitsealal teostavad kaitseala valitseja ja teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.

17. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

18. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 10. juuni 1998. a
määrusega nr 129

UUE-VÕIDU MAASTIKUKAITSEALA VÄLISPIIRI KIRJELDUS

Uue-Võidu maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Saarepeedi vallas Karula tee Uueveski oja sillast mööda nimetatud tee teemaa põhjapiiri kuni Karula (Uue-Võidu) mõisa juurde viiva allee alguseni Maleva talu maal. Edasi kulgeb piir üle Karula tee ja jätkub mööda selle ääres kasvava allee edelaserva kuni Peetrimõisa–Karula maanteeni ning jätkub mööda nimetatud tee äärse allee idapiiri Karula mõisa pargi kirdenurgani. Edasi kulgeb piir mööda pargi teed edela suunas kuni mõisahooneni ja sealt mööda pargi ja viljapuuaia vahelist aeda kagu ja edela suunas ning jätkub mööda aia mõttelist sirgjoonelist pikendust Karula järve kaldani. Piir jätkub mööda Karula järve kirde- ja läänekallast ning Uueveski oja paremkallast kuni Karula tee Uueveski oja sillani.

Uue-Võidu maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja talumaade osas Katastri Ameti 1937. aasta skeemiliste kaartide alusel.

/otsingu_soovitused.json