Teksti suurus:

Riigi Teataja seaduse ja äriseadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 4, 19

Riigi Teataja seaduse ja äriseadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 18.12.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. jaanuari 2003. a otsusega nr 319

§ 1. Riigi Teataja seaduses (RT I 1999, 10, 155; 2001, 24, 133; 93, 565; 2002, 44, 283; 102, 600) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

« 101) ministeeriumide ja Riigikantselei poolt sõlmitud piiritlemata arvu juhtumeid reguleerivad halduslepingud või teadaanded nende sõlmimise kohta;»

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja paragrahvi täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 4) kohtute seaduse (RT I 2002, 64, 390) § 53 lõikes 3 sätestatud kohtuniku vabadele ametikohtadele kandideerimise avamise teadaanded, § 61 lõikes  2 sätestatud kohtunikukandidaadi vabadele ametikohtadele kandideerimise avamise teadaanded, §  107 lõikes  2 sätestatud rahvakohtunikukandidaatide nimekirja avaldamise teadaanded ning § 120 lõikes 2 sätestatud kohtunikuabi vabadele ametikohtadele kandideerimise avamise teadaanded;
5) prokuratuuriseaduse (RT I 1998, 41/42, 625; 110, 1812; 1999, 18, 303; 95, 839; 2000, 28, 167; 35, 222; 2001, 53, 315; 2002, 56, 350; 61, 375) § 18 lõikes 2 sätestatud prokuröri vabadele ametikohtadele kandideerimise avamise teadaanded.»;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Ühetaoliste piiritlemata arvu juhtumeid reguleeriva halduslepingu sõlmimise kohta võib Riigi Teatajas avaldada vastava teadaande, kus näidatakse ära, millises korras on leping avalikustatud.»;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 51 ja 13 järgmises sõnastuses:

« (51) Riigi Teatajas avaldatav piiritlemata arvu juhtumeid reguleeriv haldusleping jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist. Halduslepingu sõlmimise kohta teadaande avaldamise korral jõustub haldusleping halduslepingus eneses sätestatud tähtpäeval, kuid mitte varem kui kolmandal päeval lepingu avalikustamisest.»;

« (13) Elektroonilises Riigi Teatajas avaldatavad kohalike omavalitsusüksuste määrused jõustuvad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579) sätestatud korras.»;

5) paragrahvi 71 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Õigusakti terviktekst esitatakse avaldamiseks muutva õigusakti avaldamisega samaaegselt, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva möödumisel muutva õigusakti avaldamisest.»;

6) paragrahvi 72 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 1 järgmises sõnastuses:

« 41) korraldab andmeandjate ja andmeesitajate väljaõpet;»;

7) paragrahvi 74 lõike 1 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 9 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) esimeses jaos – ministrite määrused, Eesti Panga presidendi ja Vabariigi Valimiskomisjoni määrused ning ministeeriumide ja Riigikantselei poolt sõlmitavad piiritlemata arvu juhtumeid reguleerivad halduslepingud või teadaanded nende sõlmimise kohta;»;

9) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse esimese lausega järgmises sõnastuses:

«Riigi Teatajas avaldatavates õigusaktides kasutatakse viitamisel avaldamismärget käesolevas paragrahvis sätestatud korras.»;

10) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Andmeesitaja või andmeandja määratud isikule annab Riigi Teataja elektroonilise infosüsteemi kaudu õigusakti või muu dokumendi edastamiseks süsteemile juurdepääsu õiguse vastutav töötleja.»;

11) paragrahvi 17 lõikes 5 asendatakse sõna «Riigisekretäril» sõnaga «Riigikantseleil»;

12) paragrahvi 18 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) Vabariigi Valimiskomisjoni määrused.»;

13) paragrahvi 18 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Terviktekstide andmeandjateks elektroonilisse Riigi Teatajasse on:
1) Justiitsministeerium – seadused ja Vabariigi Presidendi seadlused;
2) Riigikantselei – Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused;
3) ministeeriumid – asjaomaste ministrite määrused;
4) Eesti Pank – Eesti Panga presidendi määrused;
5) Riigikogu Kantselei – Vabariigi Valimiskomisjoni määrused.»;

14) paragrahvi 24 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ametlikud Teadaanded on elektroonilisel kujul Internetis ilmuv ja Riigikantselei väljaantav ametlik väljaanne. Riigikantselei võib Ametlike Teadaannete väljaandmise korraldamise teha ülesandeks hallatavale riigiasutusele või sõlmida vastava lepingu eraõigusliku juriidilise isikuga kooskõlas riigihangete seadusega (RT I 2000, 84, 534; 2001, 40, 224; 50, 284; 2002, 23, 131; 47, 297; 61, 375; 63, 387; 87, 505; 99, 577).»;

15) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Ametlike Teadaannete kasutamiseks infotehnoloogilise otsingusüsteemi abil tagatakse avaldatud teadaannete leidmine teadaande liigi, avaldamise aja ja muude teadaande andmete alusel, samuti ületekstiotsinguga.»;

16) paragrahvi 24 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Iga teadaande avaldamise juures tuuakse ära selle avaldamise kuupäev.»;

17) paragrahvi 24 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 241 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teadaanne esitatakse avaldamiseks paberkandjal või väljaandja juhiste kohaselt elektroonilisel kujul.

(2) Teadaanne avaldatakse muutmata kujul. Avaldamiseks esitatud teadaande õigsuse eest vastutab teadaande esitaja.

(3) Ametlike Teadaannete väljaandjal on õigus tagastada vigane teadaanne seda avaldamata. Teadaande esitajale tuleb vigadest teatada.

(4) Igaühel on õigus tasuta kasutada Ametlikke Teadaandeid. Eesti Rahvusraamatukogus, rahvaraamatukogudes ning valla- ja linnavalitsustes võimaldatakse vastavate tehniliste võimaluste olemasolul kasutada Ametlikke Teadaandeid.»

§ 2. Äriseadustikus (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6; 35, 214; 53, 336; 61, 375; 63, 387 ja 388; 96, 564; 102, 600) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 29 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 39 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registritoimikus säilitatakse tõendeid riigilõivu tasumise kohta, samuti kõiki muid ettevõtja kohta käivaid dokumente, mida ei säilitata äritoimikus.»;

3) paragrahvi 50 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui avaldus ei vasta vorminõuetele või kui sellele ei ole lisatud seaduses nõutavaid dokumente või riigilõivu tasumise tõendit, ei võeta avaldust vastu.»;

4) paragrahvi 57 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 127 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 127. Äriregistrisse kandmise avaldus»;

6) paragrahvi 127 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Käesoleva seaduse § 1 punktid 1–13 ning § 2 jõustuvad 2003. aasta 1. veebruaril. Paragrahvi 1 punktid 14–18 jõustuvad 2003. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json