Teksti suurus:

Riikliku sadamaregistri asutamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.07.2009
Avaldamismärge:

Riikliku sadamaregistri asutamine

Vastu võetud 21.07.1998 nr 160
RT I 1998, 68, 1118
jõustumine 05.08.1998

Muudetud järgmise Vabariigi Valitsuse määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

25. 02. 2000 nr 67 (RT I 2000, 15, 104) 4. 03. 2000

 

Sadamaseaduse (RT I 1997, 77, 1315) paragrahvi 15 lõike 2 alusel ning kooskõlas andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423) paragrahviga 32 Vabariigi Valitsus määrab:

Asutada riiklik sadamaregister ja kinnitada riikliku sadamaregistri pidamise põhimäärus (juurde lisatud).

 

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
21. juuli 1998. a
määrusega nr 160

Riikliku sadamaregistri pidamise põhimäärus

I. ÜLDSÄTTED

 

1. Käesolevas põhimääruses on kooskõlas andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423) ja sadamaseadusega (RT I 1997, 77, 1315) sätestatud riikliku sadamaregistri (edaspidi sadamaregister) pidamise, andmekaitse ja likvideerimise kord, registriobjektide ja andmete koosseis ning andmete esitamise ja kasutamise kord.

2. Sadamaregistri asutamise ja pidamise eesmärk on sadamapassi omavate sadamate üle arvestuse pidamine ja andmete kogumine ning sissekannete tegemine sadamaregistri sadamaraamatusse kõigi Eesti territooriumil asuvate sadamate kohta. Sadamaraamatu vorm on toodud põhimääruse lisas 1. Sadamaraamatut peetakse kanderaamatuna.

3. Sadamaregistri ametlik nimi on RIIKLIK SADAMAREGISTER, inglise keeles STATE PORT REGISTER.

4. Sadamaregistri vastutav töötleja on Teede- ja Sideministeerium.

5. Sadamaregistri volitatud töötleja on Veeteede Amet.

6. Veeteede Ameti kulud sadamaregistri pidamisel kaetakse riigieelarvest.

 

II. SADAMAREGISTRISSE KANTAVAD ANDMED

 

7. Sadamaregistri sadamaraamatusse kantavad andmed peavad vastama sadamapassi andmetele. Sadamaregistri sadamaraamatusse ei kanta sadama ekspluatatsioonilisi näitajaid ning tuleohutust ja keskkonnakaitset puudutavaid andmeid, mis kantakse sadamapassi.

8. Sadamaraamatusse kantakse järgmised andmed:
1) üldandmed:
sadama ülesanne;
sadama avatus rahvusvahelisteks vedudeks;
sadama põhifunktsioonid;
vabatsooni reþiimi rakendamine;
piirireþiim;
2) sadama põhiandmed:
sadama asukoht ja geograafilised koordinaadid;
sadama valdaja (nimi, aadress, telefaks, teleks, telefon);
sadamarajatiste ja tehniliste vahendite loetelu:
kaitserajatised, kaid, laod, kraanad, navigatsioonimärgid ja muud objektid;
sadama territooriumi ja akvatooriumi (veeala) eraldus;
sadama maa-ala üldpindala;
sadama akvatooriumi (veeala) üldpindala;
andmed sadamateenuste osutajate kohta (ettevõtja nimi, aadress, telefaks, teleks, telefon, sadamarajatised ja tehnilised vahendid);
3) laevateed, kanalit ja sadama veeala iseloomustavad andmed:
navigatsioonihooaja kestus: algus, lõpp;
kindlustatus jäämurdjate ja vedurlaevadega;
laevatee ja kanali iseloomustus, selle pikkus, laius ja sügavus;
ankrukoht: koordinaadid, sügavus, merepõhja iseloomustus;
sadamas vastuvõetav maksimaalsete mõõtmetega laev:
pikkus, laius, süvis, muud andmed;
4) sadama hüdrotehniliste rajatiste iseloomustus:
kaitserajatised: kaitsemuulid, lainemurdjad, kaldakindlustused, muud rajatised;
kaid: üldarv, numeratsioon, kai number (nimetus), muud andmed, insener-tehnilised võrgud (telefonivõrk, kütuse ja joogiveega varustamine, muud), saasteainete vastuvõtt, kaldatualettide olemasolu, muud andmed;
5) riiklik järelevalve sadamas (aadress, telefaks, teleks, telefon):
piirikontroll;
tollikontroll;
sanitaarrezhiim: toidukontroll, taimekaitsekontroll, veterinaarkontroll;
laevakontroll;
teised järelevalveorganid.

 

III. REGISTRIANDMETE ESITAJA JA ESITATAVATE DOKUMENTIDE LOETELU

 

9. Veeteede Ametile esitavad andmeid sadama valdajad.

10. Sadama registreerimiseks esitab sadama valdaja vormikohase avalduse (lisa 2).

11. Kui on tekkinud kahtlusi andmete õigsuses, teeb Veeteede Amet sadama valdajale järelepärimise andmete täpsustamiseks.

 

IV. ANDMETE SADAMAREGISTRISSE KANDMISE KORD JA TÄHTAJAD

 

12. Sadama valdaja on kohustatud esitama avalduse sadama registreerimiseks sadamaregistris 30 päeva jooksul, arvates sadamapassi kinnitamisest teede- ja sideministri poolt.

13. Sadam loetakse sadamaregistrisse kantuks alates Veeteede Ameti poolt sadamale vormikohase sadamaregistri tunnistuse (lisa 3) väljaandmisest.

14. Iga sadama kohta peab Veeteede Amet toimikut, kuhu kantakse:
1) sadama registreerimisavaldus;
2) sadamapassi ärakiri;
3) sadama laevaliikluseks avamise akti ärakiri;
4) sadamaeeskirja ärakiri;
5) avaldus andmete muutmiseks sadamaraamatus;
6) sadamaregistri tunnistuse ärakiri.

15. Sadamaregistris tehakse muudatusi sadama valdaja esitatud avalduse alusel, kusjuures tehtud muudatused tõendatakse uue kandega sadamapassis.

16. Andmete muutmise tulemusena kehtetuks muutunud andmed arvatakse registrist välja.

 

V. ANDMEKAITSE KORRALDAMINE

 

17. Piiratult kättesaadavate andmete ja salastatud andmete loetelu esitab sadama valdaja eraldi avaldusega Veeteede Ametile.

18. Veeteede Amet on kohustatud tagama piiratult kättesaadavate andmete ja salastatud andmete kaitse.

19. Andmekaitsealast järelevalvet sadamaregistri pidamise üle teostab Teede- ja Sideministeerium, määrates töötaja, kes teostab kaks korda aastas andmekaitsealast järelevalvet ning kajastab järelevalve tulemused Veeteede Ameti registreerimisraamatus (lisa 4).

 

VI. SADAMAREGISTRIST ANDMETE VÄLJASTAMINE

 

20. Sadamaregistrist väljastatakse andmeid tasuta kõikidele isikutele kirjaliku avalduse alusel, kus on märgitud, milliseid andmeid ja milleks soovitakse saada. Veeteede Amet teeb märke andmete väljastamise või sellest keeldumise kohta avaldusele ja registreerimisraamatusse.

21. Andmeid sadama kohta võib kasutada ainult eesmärgil, mis on näidatud andmesaaja avalduses.

22. Piiratult kättesaadavaid andmeid ja salastatud andmeid väljastatakse isikutele sadama valdaja kirjaliku nõusoleku alusel.

 

VII. ANDMETELE JUURDEPÄÄSU SULGEMINE

 

23. Sadamaregistri andmekogudele juurdepääsu sulgeb või kasutamist piirab Veeteede Amet teede- ja sideministri poolt erakorralise seisukorra seaduses (RT I 1996, 8, 165) või riigisaladuse seaduses (RT I 1997, 81, 1361) ettenähtud tingimustel ja korras antava õigusakti alusel.

24. Veeteede Amet avab uuesti juurdepääsu sadamaregistri andmekogule teede- ja sideministri käskkirja alusel.

 

VIII. EBAÕIGETE ANDMETE PARANDAMINE

 

25. Sadama valdaja on kohustatud kirjalikult teatama Veeteede Ametile ebaõigetest andmetest ja esitama parandatud andmed, korraldades ebaõigete andmete parandamise sadamapassis ühe kuu jooksul.

26. Veeteede Amet registreerib sadama valdaja kirjaliku avalduse, kus on näidatud uued muudetud andmed.

27. Veeteede Amet on kohustatud kümne päeva jooksul parandama sadamaregistri sadamaraamatus ebaõiged andmed ning tegema viited, mille alusel ja millal parandused tehti, ning teatama vastavatele andmesaajatele õiged andmed.

 

IX. JÄRELEVALVE SADAMAREGISTRI PIDAMISE ÜLE

 

28. Järelevalvet sadamaregistri pidamise üle teostab Veeteede Ameti peadirektor või peadirektori asetäitja.

29. Sadamaregistri pidamise seaduslikkuse üle teostab riiklikku järelevalvet andmekaitse järelevalveasutus.

 

X. SADAMAREGISTRI LIKVIDEERIMINE

 

30. Sadamaregister likvideeritakse Vabariigi Valitsuse määrusega andmekogude seaduse paragrahvis 37 sätestatud korras.

 

XI. SADAMAKOODI MOODUSTAMINE

 [RT I 2000, 15, 104 - jõust. 4. 03. 2000]

 

 

31. Sadamakood moodustatakse ladina tähestiku suurtähtede viiekohalise kombinatsioonina, välja arvatud tähed ÕÄÖÜ.

 [RT I 2000, 15, 104 - jõust. 4. 03. 2000]

32. Sadamakoodis:
1) esimesel ja teisel kohal olevad tähed märgivad Eesti Vabariiki (EE);
2) kolmandal kohal on tühik;
3) neljandal, viiendal ja kuuendal kohal olevad tähed märgivad sadama asukohta lühendatult.

 [RT I 2000, 15, 104 - jõust. 4. 03. 2000]

33. Sadamakoodi väljastab Veeteede Amet.

 [RT I 2000, 15, 104 - jõust. 4. 03. 2000]

 

 

 

Lisa 1
"Riikliku sadamaregistri pidamise
põhimääruse" juurde

 

EESTI VABARIIK

RIIKLIK SADAMAREGISTER

SADAMARAAMAT

VEETEEDE AMET

 

Sadama nimi ....................................................

Sadama valdaja .................................................

Sadama asukoht .................................................

 

I OSA. ÜLDANDMED

 

1. Sadama ülesanne .............................................

2. Sadama avatus rahvusvahelisteks vedudeks ....................

3. Sadama põhifunktsioonid .....................................

4. Vabatsooni rezhiimi rakendamine ..............................

 

II OSA. SADAMA PÕHIANDMED

 

1. Sadama asukoht ja geograafilised koordinaadid ...............

2. Sadama valdaja

Postiaadress ..............................................

Telefaks, teleks, telefon .................................

3. Sadamarajatiste ja tehniliste vahendite loetelu

1) kaitserajatised ........................................

2) kaid ...................................................

3) laod ...................................................

4) kraanad ................................................

5) navigatsioonimärgid ....................................

6) muud objektid ..........................................

4. Sadama territooriumi ja akvatooriumi eraldus ................

5. Sadama maa-ala üldpindala ...................................

6. Sadama veeala üldpindala ....................................

7. Isikud, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus, või maa

pikaajaline rentnik ............................................

1) ........................................................

20) .......................................................

 

III OSA. LAEVATEEDE, KANALITE JA SADAMA VEEALA ISELOOMUSTUS

 

1. Navigatsioonihooaja kestus ..................................

algus ....................... lõpp .............................

2. Kindlustatus jäämurdjate ja vedurlaevadega ..................

3. Laevatee ja kanali iseloomustus, selle pikkus, laius ja

sügavus ........................................................

4. Ankrukoht

1) koordinaadid ...........................................

2) sügavus ................................................

5. Sadamas vastuvõetav maksimaalsete mõõtmetega laev

1) pikkus .................................................

2) laius ..................................................

3) sügavus ................................................

4) muud andmed ............................................

 

IV OSA. SADAMA HÜDROTEHNILISTE RAJATISTE ISELOOMUSTUS

 

1. Kaitserajatised

1) kaitsemuulid ...........................................

2) lainemurdjad ...........................................

3) kaldakindlustused ......................................

4) muud rajatised .........................................

2. Kaid

1) üldarv, numeratsioon ...................................

2) kai nr (nimetus) .......................................

kai nr (nimetus) .......................................

kai nr (nimetus) .......................................

3) muud andmed ............................................

4) insener-tehnilised võrgud ..............................

* telefonivõrk .........................................

* kütuse ja joogiveega varustamine .....................

* muud .................................................

5) saasteainete vastuvõtt .................................

6) muud andmed ............................................

 

V OSA. RIIKLIK JÄRELEVALVE SADAMAS

 

1. Piirikontroll ...............................................

2. Tollikontroll ...............................................

3. Sanitaarrezhiim ..............................................

* toidukontroll .............................................

* taimekaitsekontroll .......................................

* veterinaarkontroll ........................................

4. Teised järelevalveorganid ...................................

Andmed kuupäevaga ..............................................

MUUDATUSED:

................................................................

 

 

Lisa 2
"Riikliku sadamaregistri
pidamise põhimääruse" juurde

 

AVALDUS

SADAMAREGISTRI BÜROOLE

sadama kandmiseks sadamaregistrisse

 

Käesolevaga esitame sadama ja sadama valdaja kohta sadamaregistrisse kandmiseks vajalikud andmed.

1.Sadama nimetus ..............................................

2.Sadama asukoht

.............................................

 

(tänav, indeks, linn/alev/küla, vald, maakond)

 

..............................................

 

(laht, poolsaar, väin)

 

..............................................

 

(geograafilised koordinaadid: laius, pikkus)

3. Sadama valdaja nimi .........................................

4. Sadama valdaja aadress ......................................

 

(tänav, indeks, linn/alev/küla, vald, maakond)

Sadama valdaja

...........................................

 

(allkiri)

 

...........................................

 

(nimi)

................. 19... a

Pitser

 

 

Volikiri

 

Volitan sadama kandmiseks sadamaregistrisse seotud toiminguid

sooritama.......................................................

nimi, perekonnanimi, passi number, isikukood ja väljaandmise

aeg, volitatu allkiri)

Sadama valdaja

........................................

 

(allkiri)

 

........................................

 

(nimi)

................ 19... a

Pitser

 

 

Lisa 3
"Riikliku sadamaregistri
pidamise põhimääruse" juurde

 [RT I 2000, 15, 104 - jõust. 4. 03. 2000]

 

 

EESTI VABARIIK

SADAMAREGISTER

TUNNISTUS

 

Käesolevaga tõendatakse, et

....................... sadam

(nimi)

.............................

(aadress)

on kantud ...................

(kuupäev)

sadamaregistrisse sadamakoodi

 

......................... all.

 

Veeteede Amet

Peadirektor

...........................

(päev, kuu, aasta)

 

Pitser

 

 

Lisa 4
"Riikliku sadamaregistri
pidamise põhimääruse" juurde

 

VEETEEDE AMET

RIIKLIKU SADAMAREGISTRI

REGISTREERIMISRAAMAT

 

Sadamaregistri büroo

 

SAABUNUD JA VÄLJASTATUD DOKUMENTIDE

REGISTREERIMINE

nr . . . . .

 

ALUSTATUD .............................

LÕPETATUD .............................

LEHEKÜLGEDE ARV .......................