Teksti suurus:

Täiskasvanuhariduse Nõukogu põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:

Täiskasvanuhariduse Nõukogu põhimäärus

Vastu võetud 28.03.2000 nr 99
RT I 2000, 26, 155
jõustumine 02.04.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2002RT I 2002, 105, 62601.01.2003

Määrus kehtestatakse « Täiskasvanute koolituse seaduse » (RT I 1993, 74, 1054; 1998, 71, 1200; 1999, 10, 150; 60, 617) paragrahvi 6 punkti 3 alusel.

§ 1.  Täiskasvanuhariduse Nõukogu

  (1) Täiskasvanuhariduse Nõukogu (edaspidi nõukogu) on Vabariigi Valitsuse moodustatud nõuandev kogu.

  (2) Nõukogu juhindub oma tegevuses seadustest, nende alusel antud õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Nõukogu ülesanded

  Nõukogu ülesanded on järgmised:
  1) Vabariigi Valitsuse nõustamine täiskasvanuhariduse küsimustes;
  2) Vabariigi Valitsuse nõustamine riigieelarve eelnõu koostamisel täiskasvanuhariduse toetuseks ettenähtud vahendite osas;
  3) täiskasvanuhariduse riiklike prioriteetide väljaselgitamine;
  4) riigieelarvest täiskasvanuhariduse toetuseks eraldatud vahendite kasutamisele hinnangu andmine esitatud aruannete põhjal.

§ 3.  Nõukogu õigused

  Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus:
  1) esitada täiskasvanute koolitust puudutavates küsimustes Vabariigi Valitsusele ettepanekuid;
  2) saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt oma tööks vajalikku informatsiooni;
  3) moodustada ekspertkomisjone ja töögruppe.

§ 4.  Nõukogu töö juhtimine

  (1) Nõukogu tööd juhib esimees, kelleks on ametikohajärgselt haridusminister.

  (2) Esimehe äraolekul juhib nõukogu tööd aseesimees, kelleks on nõukogu esimehe nimetatud nõukogu liige.

§ 5.  Nõukogu töökord

  (1) Nõukogu töövorm on koosolek.

  (2) Nõukogu korralise koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees (tema äraolekul aseesimees) vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas, teatades sellest kirjalikult nõukogu liikmetele vähemalt seitse tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (3) Nõukogu erakorralise koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees (tema äraolekul aseesimees) vähemalt ühe kolmandiku nõukogu liikmete ettepanekul. Nõukogu erakorralisest koosolekust teatab nõukogu esimees nõukogu liikmetele vähemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist.

  (4) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool nõukogu liikmetest, sealhulgas esimees (tema äraolekul aseesimees). Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub nõukogu esimees (tema äraolekul aseesimees) uue koosoleku kokku kahe nädala jooksul.

  (5) Nõukogu võtab otsused vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab nõukogu esimehe (tema äraolekul aseesimehe) hääl.

  (6) Nõukogu koosolekud protokollib nõukogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees (tema äraolekul aseesimees) ja sekretär. Protokollide koopiad edastab Haridus- ja Teadusministeerium nõukogu liikmetele seitsme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist.

  (7) Nõukogu sekretär on Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnik.
[RT I 2002, 105, 626 - jõust. 01.01.2003]

§ 6.  Nõukogu tehniline teenindamine

  Nõukogu tehnilise teenindamise tagab Haridus- ja Teadusministeerium.
[RT I 2002, 105, 626 - jõust. 01.01.2003]

§ 7.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json