Teksti suurus:

Uurija-professori valimise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.02.2016
Avaldamismärge:

Uurija-professori valimise tingimused ja kord

Vastu võetud 10.05.2002 nr 44
RTL 2002, 58, 874
jõustumine 23.05.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.12.2002/88RTL 2003, 4, 3909.01.2003.

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237) § 91 lõike 2 alusel.

§ 1.  Uurija-professori valimise eesmärk

  Uurija-professori valimise eesmärk on võimaldada teadus- ja arendusasutuses või ülikoolis uuringuid juhtivatel ning doktorante juhendavatel oma eriala tunnustatud teadlastel uurija-professori valimisperioodi jooksul kontsentreeruda teadusuuringutele.

§ 2.  Uurija-professori valimise korraldamine

  (1) Uurija-professori valimisi korraldab Eesti Teaduste Akadeemia.

  (2) Eesti Teaduste Akadeemia teeb Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekuid uurija-professori kohtade arvu, nendele makstava tasu ja riigieelarvest selleks eraldatavate summade kohta.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

§ 3.  Konkursi väljakuulutamine

  (1) Uurija-professori valimiseks kuulutab Eesti Teaduste Akadeemia juhatus (edaspidi juhatus) välja konkursi.

  (2) Teade konkursi väljakuulutamise kohta (edaspidi konkursiteade ) avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes arvestusega, et konkursil osalejale (edaspidi kandidaadile) jääks avalduse esitamiseks aega vähemalt neli nädalat arvates konkursiteate avaldamisest.

  (3) Konkursiteade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) kandidaadile esitatavad nõuded;
  2) uurija-professori valimisperiood;
  3) valitavate uurija-professorite arv;
  4) avalduse esitamise tähtaeg;
  5) avaldusele lisatavate dokumentide loetelu.

§ 4.  Uurija-professori kandidaadile esitatavad põhinõuded

  (1) Uurija-professoriks võib kandideerida isik, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad, kes on töötanud vanemteaduri või ülikooli professorina kokku vähemalt kümme aastat ning kelle juhendamisel on kaitstud doktoriväitekirju.

  (2) Uurija-professoriks kandideerijalt nõutakse jätkuvat rahvusvahelisel tasemel teadustööd ja edu uurimistoetuste saamisel ja täitmisel.

§ 5.  Konkursil osalemine

  (1) Kandidaat esitab konkursil osalemiseks Eesti Teaduste Akadeemiale järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus;
  2) elulookirjeldus;
  3) valimisperioodi tegevuskava, sh kavandatavate uuringute üldteoreetiline taust, uurimishüpotees ning selle seos teadussuuna arengutega, uuringute põhieesmärgid ning oodatavate tulemuste olulisus nii Eesti kui ka maailma seisukohalt;
  4) haridust tõendav dokument või selle notariaalselt kinnitatud ärakiri;
  5) tähtsamate teadustööde või uurimisprojektide nimekiri;
  6) soovi korral muud dokumendid või materjalid, mida kandidaat oluliseks peab;
  7) teadus- ja arendusasutuse, kuhu uurija-professori ametikoht luuakse, nõusolek.

  (2) Konkursil osalevad isikud, kelle avaldus koos kõigi nõutavate dokumentidega laekus Eesti Teaduste Akadeemiale konkursiteates märgitud tähtpäevaks. Konkursiteates märgitud tähtpäeval postitatud avaldus loetakse tähtaegselt esitatuks.

§ 6.  Konkursikomisjon

  (1) Juhatus moodustab kandidaatide hindamiseks Eesti Teaduste Akadeemia, ülikoolide ja teadus- ja arendusasutuste esindajatest konkursikomisjoni ning määrab selle töökorra.

  (2) Kandidaatide hindamisel võtab konkursikomisjon arvesse teadustöö tulemuslikkust, erialast pädevust, doktorantide juhendamist, sihtfinantseeritavate teadusteemade ning uurimis- ja arendusprojektide täitmist ja muid teadustöö alase edukuse näitajaid.

  (3) Kandidaatide hindamisel on konkursikomisjonil õigus:
  1) kasutada konkursile esitatud dokumentide ja nendes sisalduvate andmete kontrollimiseks ning muu tehnilise töö tegemiseks konkursikomisjoni mittekuuluvaid isikuid;
  2) kaasata sõnaõigusega eksperte;
  3) kutsuda kandidaadid vestlusele, kui see on vajalik uurija-professori valimiseks oluliste asjaolude täpsustamiseks.

  (4) Kui konkursikomisjoni liige osaleb uurija-professori valimise konkursil, siis ta ei osale kandidaatide hindamisel.

  (5) Kui konkursikomisjon kutsub kandidaadid vestlusele, teavitatakse neid sellest vähemalt viis tööpäeva ette. Kui kandidaat ei saa vestlusel osaleda, teeb konkursikomisjon otsuse kandidaadi esitatud dokumentide alusel.

  (6) Konkursikomisjon esitab juhatusele oma arvamuse konkursitingimustele vastavate kandidaatide kohta kolme nädala jooksul pärast avalduste esitamise tähtaega.

§ 7.  Uurija-professori valimine

  (1) Juhatus valib uurija-professorid salajasel hääletusel juhatuse koosseisulise häälteenamusega.

  (2) Kui juhatuse liige osaleb uurija-professori valimise konkursil, siis ei osale ta uurija-professori valimisel.

  (3) Valimise läbiviimiseks moodustab juhatus oma liikmete hulgast häältelugemiskomisjoni. Häältelugemiskomisjon koostab salajase hääletuse tulemuste kohta protokolli, millele kirjutavad alla kõik häältelugemiskomisjoni liikmed.

  (4) Häältelugemiskomisjoni esimees esitab lõikes 3 nimetatud protokolli juhatusele kinnitamiseks.

§ 8.  Leping

  (1) Eesti Teaduste Akadeemia sõlmib kolmepoolse lepingu uurija-professoriks valitud teadlase ja teadus- ja arendusasutusega, mis loob uurija-professori ametikoha.

  (2) Lepingus määratakse:
  1) uurija-professori teadus- ja arendusasutuses töötamiseks vajaliku infrastruktuuri kasutamise tingimused;
  2) uurija-professori tasu ülekandmise kord ja selle kasutamise õigused.

  (3) Uurija-professori tasu ei sisalda üldkululõivu.

§ 9.  Aruandlus

  Uurija-professor annab oma tegevusest ja uuringute tulemustest aru teadus- ja arendusasutuses sätestatud korras ning esitab iga eelarveaasta lõpul Eesti Teaduste Akadeemiale tegevusaruande. Pärast uurija-professoriks valimise perioodi lõppu esitab uurija-professor Eesti Teaduste Akadeemiale lõpparuande.

§ 10.  Konkursi luhtumine

  (1) Kui konkursile laekus vähem avaldusi või valituks osutus vähem kandidaate, kui oli välja kuulutatud uurija-professori kohti, siis loetakse konkurss täitmata kohtade osas luhtunuks.

  (2) Konkursi luhtumisel otsustab juhatus uue konkursi korraldamise aja.

/otsingu_soovitused.json