Teksti suurus:

Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.09.2006
Avaldamismärge:

Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord

Vastu võetud 11.04.2002 nr 33
RTL 2002, 50, 712
jõustumine 20.04.2002

Määrus kehtestatakse «Kutseõppeasutuse seaduse» (RT I 1998, 64/65, 1007; 2001, 68, 406) § 14 lõike 1 alusel.

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

27. 12. 2002/88 (RTL 2003, 4, 39) 09.01.2003.

§1. Määruse reguleerimisala

Määrusega sätestatakse õpilaste kutseõppeasutusse (edaspidi kool) vastuvõtmise kord, olenemata õppevormist ja kooli õiguslikust seisundist.

§2. Vastuvõtukomisjoni moodustamine

(1) Õpilaste kooli vastuvõtmise korraldamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga iga vastuvõtule eelneva aasta 1. oktoobriks vastuvõtukomisjoni ja kinnitab selle töökorra.

(2) Vastuvõtukomisjoni volitused lõpevad vastuvõtuaasta 30. septembril.

(3) Vastuvõtukomisjon moodustatakse vähemalt viieliikmelisena.

(4) Vastuvõtukomisjoni kuulub vähemalt üks kooli juhtkonna liige ning üks tööandjate esindaja iga koolis õpetatava kutseala valdkonna kohta.

§3. Vastuvõtukomisjoni ülesanded

Vastuvõtukomisjon:
1) informeerib üldsust järjepidevalt kooli vastuvõtutingimustest ja -korrast, õppekorraldusest, õppekava sisust, praktikaettevõtetest ning tööturuväljundist õpetatavates kutseala valdkondades;
2) koordineerib ja korraldab õpilaskandidaatide kutsenõustamist koolis õpetatavates kutseala valdkondades;
3) täpsustab igal aastal sisseastumiseks vajalikud dokumendid, võtab need õpilaskandidaatidelt vastu, registreerib ja korraldab nende säilimise vastavalt kooli asjaajamiskorrale;
4) koostab vastuvõtutingimuste alusel ühe kuu jooksul arvates avalduste vastuvõtmise lõppemise tähtpäevast õpilaskandidaatide pingerea, mille avalikustab kooli infostendil ja kooli Interneti koduleheküljel, korraldab õpilaste õppima asumise kinnituse registreerimise ning esitab õpilaskandidaatide nimekirja kooli direktorile;
5) avalikustab kooli infostendil ja kooli Interneti koduleheküljel direktori käskkirja kooli vastuvõetud õpilaste kohta;
6) korraldab täiendava vastuvõtu kooli vabade kohtade olemasolul;
7) vastutab aruandluse korraldamise eest.

§4. Õpilaskandidaadi esitatavad dokumendid

Õpilaskandidaat või tema esindaja esitab vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:
1) kirjalik avaldus;
2) vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
3) põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
4) keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
5) tervishoiuteenust osutava isiku väljastatud tõend õpilase tervisliku seisundi kohta;
6) foto või fotod;
7) muud vastuvõtukomisjoni nõutavad dokumendid.

§5. Dokumentide esitamine

(1) Õpilaskandidaadil peab dokumentide esitamisel olema kaasas «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» (RT I 1999, 25, 365; 2000, 25, 148; 26, 150; 40, 254; 86, 550; 2001, 16, 68; 31, 173; 56, 338) § 2 lõikes 2 sätestatud dokument. Eestis elav välismaalane peab esitama dokumendi, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjaliku tõendi tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.

(2) Õpilaskandidaadi esindajal peab dokumentide esitamisel olema kaasas «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 sätestatud dokument, volikiri ning kinnitatud koopia õpilaskandidaadi isikut tõendava dokumendi isikuandmete lehest ja Eestis elava välismaalase korral kinnitatud dokumendi koopia, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalik tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.

§6. Õpilaskandidaatide kandmine kooli õpilaste nimekirja

(1) Kooli vastu võetud õpilaskandidaat kinnitab kooli määratud tähtajaks kirjalikult oma kooli õppima asumise. Kui vastuvõetud õpilaskandidaat on alaealine, lisatakse kinnitusele vanema või eestkostja kirjalik nõusolek.

(2) Hiljemalt õppetöö alguseks kannab kooli direktor õpilaskandidaadid käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja, lähtudes vastuvõtukomisjoni ettepanekust ja õpilaskandidaatide kinnitusest kooli õppima asuda.

(3) Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud esimese aasta õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast. Vabanenud kohale võib asuda järgmine õpilaskandidaat samal aastal kandideerinute pingereast.

§7. Õpilase vastuvõtmine õppeaasta keskel

Õppeaasta kestel võib õpilasi kooli vastu võtta nende kirjaliku avalduse alusel, millele lisatakse §-s 4 toodud dokumendid. Vastuvõtmise otsustamine toimub käesolevas määruses kehtestatud korras.

§8. Vaidlustamine

Direktor otsust on õpilaskandidaadil võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355) sätestatud korras või esitades kooli kaudu vaide Haridus- ja Teadusministeeriumile «Haldusmenetluse seadusega» (RT I 2001, 58, 354) sätestatud korras.

[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

§9. Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]