Teksti suurus:

"Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi korra" kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

"Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi korra" kinnitamine

Vastu võetud 31.08.1999 nr 262
RT I 1999, 68, 670
jõustumine 10.09.1999

Muudetud järgmiste määrustega:

21. 12. 1999 nr 399 ( RT I 1999, 98, 873), jõust. 1. 01. 2000

15. 02. 2000 nr 56 ( RT I 2000, 12, 89), jõust. 21. 02. 2000

 

Metsaseaduse (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583) paragrahvi 43 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada «Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord» (lisatud).

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

 

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 31. augusti 1999. a määrusega nr 262

RIIGIMETSAS KASVAVA METSA RAIEÕIGUSE JA METSAMATERJALI MÜÜGI KORD

I. ÜLDSÄTTED

1. «Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord» (edaspidi kord) reguleerib riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müüki, mida korraldab riigivara valitseja poolt määratud isik või asutus (edaspidi müügi korraldaja).

2. Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali pakkumisel võivad osaleda kõik isikud, kes on:
1) tasunud nõutud osavõtutasu ja tagatisraha või kellel on olemas nõutud krediidiasutuse garantii;
2) allkirjaga kinnitanud, et on nõus pakkumise tingimustega;
3) täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused.

Müügi korraldajal on õigus kõrvaldada pakkuja pakkumiselt, kui selgub, et ta ei vasta käesoleva punkti alapunktides 1, 2 või 3 esitatud nõuetele.

II. MÜÜGIVIISI VALIK

3. Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügiviisid on:
1) avalik enampakkumine (suuline, kirjalik ja kombineeritud);
2) eelläbirääkimistega pakkumine;
3) müük kokkuleppehinnaga.

Müügiviisi valib müügi korraldaja, lähtudes käesoleva korra punktides 4, 5 ja 6 sätestatust.

4. Avalikul enampakkumisel müüakse:
1) raieõigust kasvava metsa uuendusraieks;
2) metsamaterjali, mille efektiivne müümine ei eelda eelnevat kokkulepet müügiobjekti spetsifikatsiooni ja tarnetingimuste suhtes ning mille müük käesoleva korra punkti 6 alapunktide 1 ja 2 kohaselt ei ole põhjendatud.

5. Eelläbirääkimistega pakkumisel müüakse:
1) raieõigust kasvava metsa hooldusraieks;
2) metsamaterjali, mille efektiivne müümine eeldab eelnevat kokkulepet müügiobjekti spetsifikatsiooni ja tarnetingimuste suhtes ning mille müük käesoleva korra punkti 6 alapunktide 1 ja 2 kohaselt ei ole põhjendatud.

6. Kokkuleppehinnaga müüakse:
1) metsamaterjali kestvuslepingute alusel;
2) metsamaterjali väikeseid, kuni 50 m3 suurusi koguseid ning kasvava metsa hooldusraie õigust, millest saadakse kuni 300 m3 metsamaterjali;
3) küttepuid;
4) kiiresti riknevat metsamaterjali;
5) proovipartiisid.

III. ALGHINNA MÄÄRAMISE METOODIKA

7. Kasvava metsa raieõiguse alghind määratakse, korrutades raielangilt saadava metsamaterjali koguse vastava metsamaterjali hariliku väärtusega ning lahutades korrutisest võimalikud raie-, kokkuveo-, ladustamis- ja langi puhastamise kulud.

8. Metsamaterjali alghind metsamaterjali müüja vahelaos määratakse, lähtudes metsamaterjali harilikust väärtusest. Alghinna määramisel teistes tarnekohtades tehakse alghinna ümberarvutus lähtuvalt tarnega seotud võimalikest transpordi-, laadimis-, ladustamis-, kindlustus- ja muudest kuludest.

9. Avalikul enampakkumisel ja eelläbirääkimistega pakkumisel ei tohi kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügihind olla madalam käesoleva korra punktide 7 ja 8 kohaselt määratud alghinnast.

IV. KASVAVA METSA RAIEÕIGUSE JA METSAMATERJALI MÜÜMISE PROTSEDUURIREEGLID

10. Pakkumise ettevalmistamise käigus müügi korraldaja:
1) määrab isiku või moodustab komisjoni, kes valmistab pakkumise ette ja viib selle läbi;
2) otsustab, kas viia avalik enampakkumine läbi suuliselt, kirjalikult või kombineeritult;
3) avaliku kirjaliku ja kombineeritud enampakkumise ning eelläbirääkimistega pakkumise korral otsustab alghinna avaldamise vajaduse;
4) otsustab pakkumise lisatingimused (langi ülestöötamise ja väljaveo tähtajad ning tingimused, maksetingimused, samuti tehnika ja tehnoloogia, metsamaterjali ladustamise, tuleohutuse ning loodusobjektide kaitse suhtes esitatavad nõuded).

Müügi korraldaja võib sõlmida kolmandate isikutega lepinguid konkreetsete pakkumistega seotud toimingute läbiviimiseks.

Müügiteate avaldamine

11. Müügi korraldaja avaldab ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja interneti oma koduleheküljel teate avaliku suulise enampakkumise kohta vähemalt 2 nädalat enne pakkumise toimumist, avaliku kirjaliku ja kombineeritud enampakkumise ning eelläbirääkimistega pakkumise kohta vähemalt 2 nädalat enne pakkumiste esitamise tähtpäeva või käesoleva korra punkti 6 alapunkti 1 kohase kokkuleppehinnaga müügi kohta vähemalt kolm nädalat enne läbirääkimiste algust.

[RT I 1999, 98, 873 - jõust. 1. 01. 2000]

12. Müügiteates tuleb märkida:
1) müügi korraldaja nimi ja aadress;
2) müügiviis;
3) müügiobjekti nimetus ja kirjeldus (asukoht, kogus, tarnimisaeg);
4) müügiobjekti alghind, kui müügi korraldaja otsustab alghinna avaldada;
5) avaliku suulise enampakkumise korral pakkumise toimumise aeg ja koht;
6) avaliku kirjaliku või kombineeritud enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise korral pakkumiste esitamise tähtaeg ja kord;
7) avaliku kirjaliku ja kombineeritud enampakkumise korral pakkumiste avamise aeg ja koht;
8) tagatisraha või krediidiasutuse garantii ja osavõtutasu suurus ja tasumise kord;
9) lisatingimused, kui müügi korraldaja on need ette näinud;
10) millal ja kust saab lisainformatsiooni müügiobjekti ja -tingimuste kohta.

Pakkumise tagatised

13. Avalikul enampakkumisel ja eelläbirääkimistega pakkumisel osalemiseks nõutava tagatisraha või krediidiasutuse garantii ja osavõtutasu suurus määratakse müügi korraldaja otsusega, lähtudes müügiobjektist, turusituatsioonist ja käesoleva korra punktis 14 sätestatust.

14. Pakkumisest osavõtu tasu suurus on kuni 1 protsent pakutava müügiobjekti alghinnast, kuid mitte rohkem kui 3000 krooni. Tagatisraha või krediidiasutuse garantii suurus on kuni 10 protsenti pakutava müügiobjekti alghinnast.

15. Avaliku enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise võitja poolt enne pakkumise algust makstud tagatisraha osas tehakse müügihinna tasumisel tasaarvestus. Teistele pakkujatele tagastab müügi korraldaja tagatisraha täies ulatuses hiljemalt viie päeva jooksul pärast pakkumise võitja väljakuulutamist.

16. Kui pakkuja muudab pakkumise käigus oma pakkumist või tühistab selle või keeldub tema poolt esitatud pakkumisele vastava ostu-müügilepingu sõlmimisest, jäetakse tagatisraha pakkujale tagastamata või nõutakse sisse tema poolt esitatud krediidiasutuse garantii.

17. Osavõtutasu ei tagastata.

Avaliku suulise enampakkumise läbiviimine

18. Avaliku suulise enampakkumise läbiviija kuulutab enampakkumise avatuks määratud ajal ja kohas. Seejärel esitavad osalejad dokumendid, mis tõendavad osavõtutasu ja tagatisraha tasumist või nõutud pangagarantii olemasolu, ja annavad allkirja selle kohta, et nad on nõus pakkumise tingimustega. Esindamise korral tuleb esitada esindamisõigust tõendav dokument. Osavõtutasu võib tasuda ka kohapeal vahetult enne pakkumise algust.

19. Käesoleva korra punktis 18 ettenähtud nõuded täitnud enampakkumises osaleda soovija registreeritakse ja talle antakse registreerimisnumber, mille all ta teeb oma pakkumisi. Seejärel tutvustab enampakkumise läbiviija osalejatele enampakkumise protseduurireegleid ja teatab müügiobjekti alghinna, millest pakkumist alustatakse. Pakkumise intervalli määrab enampakkumise läbiviija sõltuvalt müügiobjekti alghinna suurusest.

20. Pärast enampakkumise läbiviija vastavat märguannet alustavad enampakkumisest osavõtjad pakkumist. Enampakkumisest osavõtja annab enampakkumise läbiviijale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning pärast seda, kui ta on saanud enampakkumise läbiviijalt vastava loa, teatab pakkumise suuruse. Enampakkumine loetakse lõppenuks pärast kõrgeima ostuhinna kolmandat väljakuulutamist ja haamrilööki.

21. Enampakkumise läbiviimise kohta vormistatakse protokoll, kuhu kantakse osavõtvate isikute nimed, aadressid ja andmed osavõtutasu ning tagatisraha tasumise või krediidiasutuse garantii esitamise kohta. Kõik pakkumised fikseeritakse pakkumiste lehel, mis on enampakkumise protokolli lahutamatu osa. Enampakkumisest osavõtjatel on õigus tutvuda protokolliga ja esitada käesoleva korra punkti 48 kohaseid proteste ühe tunni jooksul pärast enampakkumise lõppemist.

22. Edukaks tunnistatakse pakkumine, mille on teinud isik, kelle pakkumise on müügi korraldaja tunnistanud parimaks, lähtudes pakutavast ostuhinnast. Pakkumise edukaks tunnistamise otsuse teeb müügi korraldaja vahetult pärast enampakkumise lõppemist.

23. Eduka pakkumise teinud isiku nimi ja tema poolt pakutud ostuhind protokollitakse pakkumiste lehel, millel eduka pakkumise teinud isik kinnitab oma allkirjaga, et ta maksab pakutud hinna.

24. Suulise enampakkumise tulemused tehakse kõikidele enampakkumises osalejatele teatavaks kohe pärast pakkumise edukaks tunnistamist käesoleva korra punktide 22 ja 23 kohaselt.

Avaliku kirjaliku enampakkumise läbiviimine

25. Avalikul kirjalikul enampakkumisel esitavad enampakkumises osalejad oma pakkumised müügiteates märgitud korras ja tähtpäevaks. Pakkumised esitatakse kinnistes ümbrikutes, millele on märgitud müügiobjekti nimetus.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elukoht või asukoht;
2) nõusolek osta müügiobjekt enampakkumisel kehtestatud tingimustel, mis on kinnitatud pakkuja allkirjaga;
3) ettepanek müügiobjekti ostuhinna (sõnade ja numbritega) ja -koguse, makse-, tarne- ja mõõtmistingimuste ning kvaliteedinõuete kohta;
4) ettepanek müügiteates nõutud lisatingimuste kohta;
5) pakkumise esitamise kuupäev, pakkuja allkiri, esindamise puhul volikiri;
6) osavõtutasu ja tagatisraha tasumise tõend või krediidiasutuse garantii.

Kirjalikud pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras.

26. Enampakkumise läbiviija kuulutab enampakkumise avatuks müügiteates märgitud kohas ja ajal. Seejärel avatakse avalikult registreerimise järjekorras kõik tähtajaks laekunud pakkumised, allkirjastatakse enampakkumise läbiviija poolt ning kantakse protokolli.

27. Pakkumine, mis ei ole tähtaegselt esitatud või ei vasta käesoleva korra punktis 25 sätestatud nõuetele või müügiteates esitatud tingimustele või mille on teinud isik, kes ei vasta käesoleva korra punktis 2 esitatud nõuetele, loetakse tingimustele mittevastavaks ning enampakkumises ei osale. Pakkumine loetakse tähtaegselt esitatuks, kui see on tähitult postitatud vähemalt üks päev enne pakkumise esitamise tähtpäeva või müügi korraldajale müügiteates märgitud tähtpäevaks allkirja vastu üle antud. Tähtaegselt esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumise kohta märgitakse enampakkumise protokolli selle enampakkumises mitteosalemise põhjused.

28. Edukaks tunnistatakse pakkumine, mille on teinud isik, kelle pakkumise müügi korraldaja on tunnistanud parimaks, lähtudes pakutavast ostuhinnast ja käesoleva korra punktis 40 esitatud kriteeriumidest. Pakkumise edukaks tunnistamise otsuse teeb müügi korraldaja hiljemalt viie päeva jooksul pakkumiste avamisest. Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse parima pakkumise, korraldatakse nende vahel kümne päeva jooksul täiendav enampakkumisvoor. Täiendav voor on kirjalik, kusjuures alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim hind.

29. Kaheetapilisel avalikul kirjalikul enampakkumisel kutsub müügi korraldaja enampakkumise teisele etapile vähemalt kaks pakkujat, kelle hinnad on kõrgeimad. Pakkumise teisel etapil on alghinnaks esimesel etapil pakutud kõrgeim hind. Pakkumise teisele etapile kutsutakse pakkujad kirjaliku kutsega, kuhu on märgitud:
1) müügi korraldaja nimi ja aadress;
2) pakkumiste esitamise tähtpäev ja kord;
3) pakkumiste avamise aeg ja koht;
4) lisatingimused;
5) esimesel etapil pakutud kõrgeim hind.

Kutse saadetakse välja vähemalt viis päeva enne pakkumise teise etapi toimumist. Kaheetapilisel kirjalikul enampakkumisel tunnistatakse edukaks pakkumine, mille on teinud teisel etapil kõrgeimat hinda ja paremaid tingimusi pakkunud isik.

30. Kirjaliku enampakkumise tulemused tehakse kõigile pakkumiste esitajatele teatavaks ühe päeva jooksul pärast pakkumise edukaks tunnistamist käesoleva korra punktide 28 ja 29 kohaselt.

Avaliku kombineeritud enampakkumise läbiviimine

31. Avaliku kombineeritud enampakkumise esimene etapp on kirjalik ja see toimub käesoleva korra punktide 25–27 kohaselt. Enampakkumise teisele etapile kutsub müügi korraldaja vähemalt kaks pakkujat, kelle enampakkumise esimesel etapil esitatud pakkumised olid tunnistatud edukaks käesoleva korra punkti 28 kohaselt. Enampakkumise teine etapp on suuline ja see toimub käesoleva korra punktide 18–21 kohaselt. Enampakkumise teisel etapil on alghinnaks enampakkumise esimesel etapil pakutud kõrgeim hind. Pakkujad kutsutakse enampakkumise teisele etapile kirjalike kutsetega, kuhu on märgitud:
1) müügi korraldaja nimi ja aadress;
2) enampakkumise teise etapi toimumise aeg ja koht;
3) lisatingimused;
4) esimesel etapil pakutud kõrgeim hind.

Kutse saadetakse välja vähemalt viis päeva enne pakkumise teise etapi toimumist.

Enampakkumise teisel etapil tunnistatakse pakkumine edukaks käesoleva korra punktide 22 ja 23 kohaselt.

Müük eelläbirääkimistega pakkumisel

32. Eelläbirääkimistega pakkumise esimesel etapil kutsutakse eelläbirääkimistele käesoleva korra punktis 25 sätestatud nõuetele ja müügiteates esitatud tingimustele vastava pakkumise teinud osalejad. Sellel etapil tehakse algpakkumisi, milles hinnatakse kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali ostuhinna, koguse ja kvaliteedi kohta esitatud ettepanekuid. Eelläbirääkimised on konfidentsiaalsed ning nende sisu avalikkusele ja teistele pakkujatele ei avaldata.

33. Eelläbirääkimistega pakkumise teisele etapile kutsutakse esimesel etapil parimad pakkumised esitanud osalejad. Sellel etapil palutakse osalejail esitada müügi korraldaja poolt esitatud ostutingimustel oma lõplikud kirjalikud pakkumised.

34. Edukaks tunnistatakse pakkumine, mille on teinud isik, kelle pakkumise on müügi korraldaja tunnistanud parimaks, lähtudes pakutavatest ostutingimustest ja käesoleva korra punktis 40 esitatud kriteeriumidest. Pakkumise edukaks tunnistamise otsuse teeb müügi korraldaja hiljemalt viie päeva jooksul pärast lõplike kirjalike pakkumiste esitamiseks ettenähtud tähtpäeva saabumist.

35. Eelläbirääkimistega pakkumise tulemused tehakse kõigile pakkumised esitanud isikutele kirjalikult teatavaks ühe päeva jooksul pärast pakkumise edukaks tunnistamist.

36. Kehtestatud tingimustele vastavate pakkumiste puudumisel on müügi korraldajal õigus jätta ostu-müügileping sõlmimata.

Müük kokkuleppehinnaga

37. Kokkuleppehinnaga müüakse kasvava metsa raieõigust ja metsamaterjali käesoleva korra punktis 6 nimetatud juhtudel arvestusega, et kokkuleppehind ei tohi olla madalam kasvava metsa ja metsamaterjali harilikust väärtusest.

38. Kokkuleppehinnaga müügist teatab müügi korraldaja vajadusel vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes, välja arvatud käesoleva korra punkti 6 alapunktis 1 märgitud juhul, mil müügist teatamine on müügi korraldajale kohustuslik.

39. Kokkuleppehinnaga müügil eelnevad ostu-müügilepingu sõlmimisele ostja ja müügi korraldaja vahelised läbirääkimised, mille käigus lepitakse kokku müügihinna ja -koguse, kvaliteedinõuete ning tarne- ja maksetingimuste suhtes. Kestvuslepingute sõlmimisel hinnatakse läbirääkimiste käigus ostja poolt tehtud pakkumisi lähtuvalt käesoleva korra punktis 40 esitatud kriteeriumidest.

Pakkumise hindamine

40. Pakkumise hindamisel analüüsib müügi korraldaja pakkumist, lähtudes järgmistest kriteeriumidest:
1) pakkumise sisu (pakutud ostuhind ja -kogus, kvaliteedinõuded ning tarne-, makse- ja mõõtmistingimused; lepingu kestus ja garantiid; pakkumise majanduslik või keskkonnakaitseline eelisaspekt);
2) pakkuja finantsmajanduslik olukord;
3) pakkuja poolt müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingute täitmise distsipliin;
4) pakkuja materiaal-tehnilised võimalused sõlmitava lepingu täitmisel.

Pakkumise võitja väljakuulutamine

41. Avalikul suulisel ja kombineeritud enampakkumisel kuulutatakse võitjaks käesoleva korra punktide 22 ja 31 kohaselt edukaks tunnistatud pakkumise teinud pakkuja. Enampakkumise võitja kuulutatakse protestide puudumisel välja mitte varem kui üks tund pärast enampakkumise lõppemist, protestide korral aga vahetult pärast protestide läbivaatamist käesoleva korra punkti 49 kohaselt.

42. Avalikul kirjalikul ja eelläbirääkimistega pakkumisel kuulutatakse pakkumise võitjaks käesoleva korra punktide 28, 29 ja 34 kohaselt edukaks tunnistatud pakkumise teinud pakkuja. Protestide puudumisel kuulutatakse pakkumise võitja välja mitte varem kui kolm päeva pärast pakkumise edukaks tunnistamist, protestide korral aga mitte varem kui kümne päeva pärast pakkumise edukaks tunnistamist.

Pakkumise nurjunuks tunnistamine

43. Müügi korraldaja tunnistab pakkumise nurjunuks, kui:
1) selgub, et võitjal ei olnud õigust avalikust enampakkumisest või eelläbirääkimistega pakkumisest osa võtta;
2) selgub, et vähemalt ühel avalikul suulisel enampakkumisel pakkumisi teinud osalejal ei olnud õigust pakkumisest osa võtta;
3) avalikul enampakkumisel või eelläbirääkimistega pakkumisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda;
4) avalikule suulisele enampakkumisele ei ilmunud ühtegi osalejat või kohaletulnud osalejat (osalejaid) ei lubatud pakkumisest osa võtta, või kui ei tehtud ühtegi pakkumist;
5) avalikule kirjalikule ja kombineeritud enampakkumisele ja eelläbirääkimistega enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist või kui tehtud pakkumist (pakkumisi) ei lubatud pakkumisest osa võtta.

Müügi korraldaja peab nurjumise põhjused formuleerima ja kirjalikult vormistama ning tegema avaliku enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise protokolli vastava märke.

44. Avaliku enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamise korral teeb müügi korraldaja kümne päeva jooksul otsuse teistkordse pakkumise väljakuulutamise kohta ning avaldab selle hiljemalt kümne päeva jooksul pärast nimetatud otsuse vastuvõtmist.

Lepingu sõlmimine ja lepingu objekt

45. Müügi korraldaja sõlmib kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali pakkumise võitnud isikuga või tema volitatud esindajaga kirjaliku ostu-müügilepingu kümne päeva jooksul pärast võitja väljakuulutamist. Kui lepingu sõlmimine eeldab poolte poolt teatud toimingute tegemist, pikeneb lepingu sõlmimise tähtaeg kuni 30 päevani.

46. Kui avaliku enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise võitja keeldub lepingut sõlmimast käesoleva korra punktis 45 märgitud aja jooksul, on müügi korraldajal õigus:
1) kuulutada pakkumise võitjaks paremuselt järgmise pakkumise teinud pakkuja juhul, kui ta nõustub sõlmima lepingu selle sõlmimisest keeldunud pakkumise esitaja tingimustel;
2) müüa müügiobjekt eelnevalt pakkumise võitjaga kokkulepitud tingimustel mistahes teisele isikule, kui paremuselt järgmise pakkumise teinud isik ei ole nõus pakkumise võitjaga kokkulepitud tingimustel lepingut sõlmima;
3) käesoleva punkti alapunktides 1 ja 2 nimetatud võimaluste puudumisel tunnistada pakkumise võitjaks paremuselt järgmise pakkumise teinud pakkuja ja sõlmida leping tema poolt eelnevalt väljapakutud tingimustel;
4) tunnistada pakkumine nurjunuks ja kuulutada välja uus pakkumine käesoleva korra punkti 44 kohaselt.

Müügi korraldaja avaldab lepingu sõlmimise teate interneti koduleheküljel.

V. PROTESTIDE LAHENDAMISE KORD

47. Pakkumismenetluses tehtud toimingute ja otsuste peale võivad pakkumises osalejad esitada müügi korraldajale proteste. Protest esitatakse müügi korraldajale hiljemalt kolme päeva jooksul pärast kirjaliku või eelläbirääkimistega pakkumise edukaks tunnistamist ning hiljemalt ühe tunni jooksul pärast suulise või kombineeritud enampakkumise teise etapi lõppemist.

48. Protest esitatakse kirjalikult ja selles peab olema märgitud:
1) esitaja nimi ja aadress;
2) protestitava tegevuse või otsuse sisu ning põhjendused, miks protesti esitaja peab seda oma õigusi rikkuvaks;
3) esitaja selgelt väljendatud taotlus.

49. Müügi korraldaja koos Keskkonnaministeeriumi esindajaga vaatab protesti läbi viie päeva jooksul pärast protesti saamist ja teeb otsuse selle rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

[RT I 2000, 12, 89 - jõust. 21. 02. 2000]

50. Protestide rahuldamise korral on müügi korraldajal õigus sõlmida ostu-müügileping käesoleva korra punkti 46 alapunktide 1–3 sätete kohaselt või tunnistada pakkumine nurjunuks ja kuulutada välja uus pakkumine käesoleva korra punkti 44 kohaselt.

51. Õigustatud huvi korral on protesti esitanud isikul müügi korraldaja otsusel õigus tutvuda edukaks tunnistatud pakkumiste tingimustega ja nõuda selgitusi pakkumiste edukaks tunnistamise kohta.

VI. MÜÜGI JÄRELEVALVE

52. Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi vastavust käesolevale korrale kontrollivad riigivara valitseja ja Riigikontroll.

 

/otsingu_soovitused.json