Teksti suurus:

Mootorsõidukijuhi koolitamise loa väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Mootorsõidukijuhi koolitamise loa väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Vastu võetud 03.05.2001 nr 18
RTL 2001, 57, 783
jõustumine 17.05.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.12.2002RTL 2003, 4, 3909.01.2003

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» paragrahvi 34 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse mootorsõidukijuhi koolitamise loa (edaspidi koolitusluba) väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord eraõiguslikele juriidilistele isikutele, füüsilisest isikust ettevõtjatele ning riigi- ja munitsipaalharidusasutustele, kes on kantud äriregistrisse või seaduse alusel teise registrisse.

§ 2.  Taotluse esitamine ja selle menetlusse võtmine

  (1) Koolitusloa saamiseks esitab koolitusloa taotleja (edaspidi taotleja) Haridus- ja Teadusministeeriumile koolitusloa taotluse (edaspidi taotlus), lisades sellele «Liiklusseaduse» paragrahvi 37 lõikes 1 nimetatud dokumendid.

  (2) Haridus- ja Teadusministeerium võtab nõuetekohase taotluse menetlusse selle esitamise päevast arvates. Taotlus on nõuetekohane, kui taotlusele on lisatud kõik «Liiklusseaduse» paragrahvi 37 lõikes 1 nimetatud dokumendid.

  (3) Kui taotlus ei ole nõuetekohane, teavitab Haridus- ja Teadusministeerium taotlejat puudustest kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi tähtajaks, jätab Haridus- ja Teadusministeerium taotluse läbi vaatamata. Haridus- ja Teadusministeerium teavitab taotlejat kirjalikult taotluse läbivaatamata jätmisest.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

§ 3.  Taotluse läbivaatamine ja koolitusloa väljastamine

  (1) Haridus- ja Teadusministeerium kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus kontrollida taotluses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmete õigsust.

  (2) Haridus- ja Teadusministeerium vaatab taotluse ja sellele lisatud dokumendid läbi, otsustab koolitusloa andmise või sellest keeldumise ning teavitab sellest taotlejat kirjalikult kolmekümne kalendripäeva jooksul «Liiklusseaduse» paragrahvi 37 lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamisest arvates.

  (3) Koolitusloa annab haridus- ja teadusminister kolmeks aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks. Haridus- ja teadusminister keeldub koolitusloa andmisest, kui taotleja ei vasta «Liiklusseaduse» paragrahvis 35 nimetatud nõuetele või on maksuvõlglane.

  (4) Haridus- ja Teadusministeerium annab enne koolitusloa andmisest keeldumist taotlejale võimaluse esitada keeldumise kohta oma arvamus ja vastuväited.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

§ 4.  Koolitusloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Haridus- ja teadusminister tunnistab koolitusloa kehtetuks, kui ilmnevad «Liiklusseaduse» paragrahvi 39 lõikes 1 sätestatud koolitusloa kehtetuks tunnistamist nõudvad asjaolud.

  (2) Haridus- ja Teadusministeerium annab enne koolitusloa kehtetuks tunnistamist mootorsõidukijuhi koolitajale võimaluse esitada kehtetuks tunnistamise kohta oma arvamus ja vastuväited.

  (3) Haridus- ja Teadusministeerium teavitab mootorsõidukijuhi koolitajat talle antud koolitusloa kehtetuks tunnistamisest kümne tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json