Teksti suurus:

Riigikooli nõukogu tegutsemise kord

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:

Riigikooli nõukogu tegutsemise kord

Vastu võetud 16.04.2001 nr 12
RTL 2001, 57, 782
jõustumine 17.05.2001

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

27.12.2002/88 (RTL 2003, 4, 39) 09.01.2003.

 

Määrus kehtestatakse « Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611) paragrahvi 42 lõike 2 alusel Haridus- ja Teadusministeeriumi või maavalitsuse haldamisel oleva riigikooli nõukogu tegutsemise korra määramiseks.

[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

 

§1. Riigikooli nõukogu ülesanne

(1) Riigikooli nõukogu (edaspidi nõukogu) ülesanne on kooli pedagoogide, maavalitsuse, lapsevanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühistegevuse korraldamine kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisel.

(2) Nõukogu osaleb kooli arengukava koostamises, osaleb kooli finantsmajanduslike ja töökorralduslike põhimõtete väljatöötamises, hindab kooli juhtimist ja õppekeskkonda, arutab läbi kooli aastaplaani ja õppeaasta töötulemused, teeb kooli juhtkonnale ja kooli koostööpartneritele ettepanekuid õppekeskkonna parandamiseks.

(3) Nõukogu teeb Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Sotsiaalministeeriumile ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

 

§2. Nõukogu tegevuse kavandamine

Nõukogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles märgitakse:

1) tegevuse eesmärgid;

2) tegevuse sisu (temaatika) ja ülesannete täitmise tähtaeg;

3) vastutavad täitjad.

 

§3. Koosolekute läbiviimine

(1) Nõukogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord poolaasta jooksul. Nõukogu korralise koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Korralise koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse nõukogu liikmetele kirjalikult vähemalt viisteist päeva enne koosoleku toimumist.

(2) Nõukogu erakorralise koosoleku kutsub nõukogu esimees kokku vähemalt kolme nõukogu liikme, kooli direktori, maavanema või Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul. Erakorralise koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse nõukogu liikmetele kirjalikult vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

(3) Koosolekuid juhatab nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

(4) Koosolekule arutamiseks kavandatud küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist nõukogu liikmetele korraldab nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

(5) Igal nõukogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

(6) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib nõukogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

(7) Nõukogu koosolekust võtab osa kooli direktor.

(8) Nõukogu koosolekust võivad osa võtta õpilasesinduse esindajad, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud ning teised isikud nõukogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

(9) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku nõukogu liikmetest, sealhulgas nõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees.

(10) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollis märgitakse:

1) koosoleku toimumise aeg ja koht;

2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;

3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;

4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud nõukogu liikmete ees- ja perekonnanimed;

5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused;

6) kinnitatud päevakord;

7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;

8) vastuvõetud otsused;

9) nõukogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja protokollija allkirjad.

(11) Nõukogu protokollid koos muude nõukogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühtsetel alustel muude kooli dokumentidega.

 

§4. Nõukogu otsused ja nende täitmine

(1) Nõukogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel. Nõukogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustav nõukogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

(2) Nõukogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor või otsusega määratud isik koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja maavalitsusega.

(3) Nõukogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus otsuste ja protokollidega koolis tutvuda.

[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

 

§5. Otsusega mittenõustumine

(1) Nõukogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku poole viie tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmisest arvates.

(2) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostav ametiisik on kohustatud vastama lõikes 1 nimetatud avaldusele kümne tööpäeva jooksul selle saamisest arvates.

 

§6. Aruandlus

Nõukogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab nõukogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja Haridus- ja Teadusministeeriumile või maavalitsusele heakskiitmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja kavandusi uueks õppeaastaks.

[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

 

§7. Kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]