Teksti suurus:

Lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi personali miinimumkoosseisu kinnitamine

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.10.2006
Avaldamismärge:

Lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi personali miinimumkoosseisu kinnitamine

Vastu võetud 15.09.1999 nr 48
RTL 1999, 131, 1823
jõustumine 27.09.1999

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

26.07.2002/63 (RTL 2002, 87, 1355) 9.08.2002

14. 11. 2002/79 (RTL 2002, 129, 1874) 25.11.2002

27. 12. 2002/88 (RTL 2003, 4, 39) 9.01.2003

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497) paragrahvi 36 lõike 2 alusel haridusminister määrab:

1. Kinnitada:
1) «Lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli ning gümnaasiumi haldus-, õppe- ja abipersonali miinimumkoosseis» (juurde lisatud);
2) «Õpilaskoduga hälvikute erikooli ning sanatoorse kooli haldus-, õppe- ja abipersonali miinimumkoosseis» (juurde lisatud);
3) «Lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi kasvatusala töötajate miinimumkoosseis» (juurde lisatud);
4) «Lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli ning gümnaasiumi eripedagoogide ja koolipsühholoogide miinimumkoosseis» (juurde lisatud);
5) «Lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi ujula abipersonali miinimumkoosseis» (juurde lisatud);
6) « Õpilaskoduga hälvikute erikooli ja sanatoorse kooli meditsiinipersonali miinimumkoosseis» (juurde lisatud).

[RTL 2002, 129, 1874 - 25.11.2002]

 

2. Kui kooli abipersonali ülesannete täitmiseks sõlmitakse leping eraõigusliku juriidilise isikuga, ei kohaldata käesoleva määrusega kinnitatud lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi ja õpilaskoduga hälvikute erikooli ning sanatoorse kooli abipersonali miinimumkoosseisu.

[RTL 2002, 129, 1874 - 25.11.2002]

 

3. Käesoleva määrusega kinnitatud lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi haldus-, õppe- ja abipersonali miinimumkoosseisus nimetatud kuni 69 õpilasega algkooli ja põhikooli direktori (juhataja) ametikoht luuakse hiljemalt 1. septembriks 2000. a. Kuni nimetatud ajani võib direktori (juhataja) ülesanded panna ühele õpetajale.

4. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

Kinnitatud
haridusministri 15. septembri 1999. a määrusega nr 48

[RTL 2002, 129, 1874 - 25.11.2002]

 

LASTEAED-ALGKOOLI, ALGKOOLI, PÕHIKOOLI NING GÜMNAASIUMI HALDUS-, ÕPPE- JA ABIPERSONALI MIINIMUMKOOSSEIS

Ametikoha nimetus

Alg- ja põhikool õpilaste arvuga

Gümnaasium õpilaste arvuga

kuni 69

70–100

101–200

201–350

351–600

601–900

901 ja enam

101–200

201 ja enam

Halduspersonal, sh juhid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor (juhataja)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Direktori (juhataja) asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal

0,5

1

1

1,5

2

0,5

1

Direktori (juhataja) asetäitja majanduse alal

1

1

Majandusjuhataja

0,5

1

1

1

1

1

Pearaamatupidaja

1

Raamatupidaja

0,5

0,5

1

1

0,5

1

Sekretär (asjaajaja)

0,5

0,5

1

1

1

0,5

1

Õppepersonal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvijuht

0,5

0,5

1

1

1

0,5

1

Raamatukoguhoidja

0,5

1

1

1

1,5

2

0,5

1

Ringijuht

0,25

0,5

0,5

1

1,25

1,5

0,5

1

Laborant

0,25

0,75

1

1,25

1,75

2

1

1,5

1. Kakskeelsetes koolides, kus vähemuskeelse õpilaskonna suurus on vähemalt 30 õpilast, rakendatakse direktori (juhataja) asetäitjale õppe- ja kasvatusalal kooli õpilaste arvust tulenevale veerule järgnevas veerus esitatud miinimumkoosseisu.

2. Lasteaed-algkooli personali koosseisu määramisel lähtutakse lasteaia osas lasteasutuste personali miinimumkoosseisust, algkooli osas käesolevast miinimumkoosseisust.

3. Õpetajate ametikohtade loomisel on aluseks kooli õppekava tunnijaotusplaan ja Vabariigi Valitsuse määrus, millega kehtestatakse lühendatud tööaeg pedagoogikaspetsialistidele.

4.Gümnaasiumidele, mille juures on põhikooli klassid, laieneb põhikooli miinimumkoosseis.

5. Gümnaasiumide miinimumkoosseis laieneb õhtuses ja kaugõppe vormis töötavatele gümnaasiumidele, kusjuures õpilaste arvu määratlemisel rakendatakse koefitsienti 0,8.

6. Kuni 69 õpilasega lasteaed-algkoolis arvatakse direktori (juhataja) tööaja hulka vahetu õppe- ja kasvatustöö lastega:
1) 10 tundi õppe- ja kasvatustööd lasteaia osas või 8 tundi õppetööd algkooli osas 2–3 rühma ja klassiga lasteaed-algkoolis;
2) 6 tundi õppe- ja kasvatustööd lasteaia osas või 5 tundi õppetööd algkooli osas 4 rühma ja klassiga lasteaed-algkoolis.

7. Kuni 69 õpilasega algkoolis ja põhikoolis arvatakse direktori (juhataja) tööaja hulka vahetu õppetöö õpilastega:
1) 20 tundi ühe klassikomplekti puhul;
2) 15 tundi kahe klassikomplekti puhul;
3) 10 tundi kolme klassikomplekti puhul;
4) 5 tundi nelja klassikomplekti puhul.

8.Pearaamatupidaja või raamatupidaja ametikoht luuakse koolides, mis on viidud iseseisvale raamatupidamise arvestusele.

9. Ringijuhi ametikoha suurus määratakse analoogiliselt õpetaja ametikohale.

10. Kui koolis töötavad koorid ja vähemalt 12-liikmeline orkester, luuakse koolis vastavaks tööks täiendavalt kuni 0,25 ringijuhi ametikohta. Kui koolis töötavad I, II või III kategooria koori- või orkestrijuhid, luuakse olenevalt koori- või orkestrijuhi kategooriast tööks kooride ja orkestriga kuni 0,5 ringijuhi ametikohta.

11. Abipersonali arvu määramisel lähtub direktor (juhataja) kooli hoone(te), maa-ala (sh staadion) suurusest ja seisundist, ruumide koormatusest, sh õppetöö vahetuste arvust ning valla või linna eelarvelistest võimalustest.

12. Ühe koristaja teenindusnormiks on 700 m2 koristatavat põrandapinda. Teenindusnormi hulka ei arvata seinte, uste, aknalaudade ning koolipinkide ja -laudade ning muu mööbli pinda.

13. Kui koolis kasutatakse ahjukütet, luuakse koolis ahjukütja ametikoht. Ühe ahjukütja teenindusnormiks on 15 ahju. Oma katlamajaga koolides määratakse katlakütjate ametikohtade arv lähtuvalt katlamaja ekspluatatsiooni- ja ohutusnõuetest.

14. Õpilaskoduga koolis luuakse koka ametikoht. Üle 30 õpilasega õpilaskodus luuakse köögipersonali ametikohad vastavalt käesoleva määrusega kinnitatud õpilaskoduga hälvikute erikooli ja sanatoorse kooli abipersonali miinimumkoosseisule.

 

 

Kinnitatud
haridusministri 15. septembri 1999. a määrusega nr 48
[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

ÕPILASKODUGA HÄLVIKUTE ERIKOOLI NING SANATOORSE KOOLI HALDUS-, ÕPPE- JA ABIPERSONALI MIINIMUMKOOSSEIS

Ametikoha nimetus

Õpilaste arv

kuni 50

51–90

91–150

üle 150

Halduspersonal, sh juhid

 

 

 

 

Direktor (juhataja)

1

1

1

Direktori (juhataja) asetäitja õppe-kasvatusalal

1

2

Direktori (juhataja) asetäitja majanduse alal

1

1

Majandusala juhataja

0,5

1

Pearaamatupidaja

1

1

Raamatupidaja

0,5

1

Sekretär (asjaajaja)

0,5

1

1

Õppepersonal

 

 

 

 

Ringijuht

0,25

0,25

0,5

0,5

Raamatukoguhoidja

0,25

0,5

1

1

Huvijuht

0,5

1

1

Abipersonal

 

 

 

 

Peakokk

1

Kokk

1

2

2

2

Abitööline köögis

1

1

1,5

2

Laohoidja

0,5

1

1

1

Remonditööline

0,5

1

1,5

2

Pesupesija

0,5

1

1,5

2

Kokku

5

10,75

15

18,5

1. Õpetajate ametikohtade loomisel on aluseks kooli õppekava tunnijaotusplaan ja Vabariigi Valitsuse määrus, millega kehtestatakse lühendatud tööaeg pedagoogikaspetsialistidele.

2. Gümnaasiumiklassidega hälvikute erikoolides luuakse laborandi ametikoht.

3. Ringijuhi ning koorilaulu ja orkestriga tehtava töö osas juhindutakse käesoleva määrusega kinnitatud lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli ning gümnaasiumi haldus-, õppe- ja abipersonali miinimumkoosseisu punktides 9 ja 10 toodud alustest.

4. Koristaja ja kütja ametikohtade arvu määrab kooli pidaja lähtuvalt käesoleva määrusega kinnitatud lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli ning gümnaasiumi haldus-, õppe- ja abipersonali miinimumkoosseisu punktides 11–13 toodud alustest.

5.Käitumishälvetega õpilaste erikooli personali koosseisu määrab kindlaks haridus- ja teadusminister.

 

 

Kinnitatud
haridusministri 15. septembri 1999. a määrusega nr 48

[RTL 2002, 129, 1874 - 25.11.2002]

LASTEAED-ALGKOOLI, ALGKOOLI, PÕHIKOOLI JA GÜMNAASIUMI KASVATUSALA TÖÖTAJATE MIINIMUMKOOSSEIS

Ametikoha nimetus

Tööpäevade arv nädalas

5 päeva

6 päeva

7 päeva

Kasvataja:

 

 

 

alg-, põhi- ja hälvikute erikoolide õpilaskodus ühele kasvatusrühmale

1,5

1,75

2

hälvikute erikoolis koolieelikute ettevalmistusrühmas

2,25

2,75

3,25

Kasvataja abi:

 

 

 

õpilaskodus (öösel)

1,0

1,25

2

hälvikute erikoolis koolieelikute ettevalmistusrühmas:

 

 

 

päeval

1,25

1,5

1,75

öösel

1,5

2

2,25

1. Kasvatusrühma suurus õpilaskodus:

1)

põhikoolis

25 õpilast

2)

sanatoorses koolis

20 õpilast

3)

kõne-, meele-, kehapuuetega ning käitumishälvetega laste puhul

12 õpilast

4)

psüühikahäiretega laste, tasandusklassi ja abiklassi laste puhul

16 õpilast

5)

liitpuuetega laste, toimetulekuklassi ning raske ja sügava vaimupuudega laste hooldusklassi laste puhul

7 õpilast

2. Pikapäevarühma suurus:

1)

1.–4. klassis

25 õpilast

2)

5.–9. klassis

30 õpilast

3)

kõne-, meele-, kehapuuetega ning käitumishälvetega laste puhul

12 õpilast

4)

psüühikahäiretega laste, tasandusklassi ja abiklassi laste puhul

16 õpilast

5)

liitpuuetega laste, toimetulekuklassi ning raske ja sügava vaimupuudega laste hooldusklassi laste puhul

7 õpilast

3. Gümnaasiumiastme õpilaste õpilaskodus luuakse üks kasvataja ametikoht õpilaskodu kohta, kui õpilaskodus on 10.–12. klassi õpilasi 25–50; kaks kasvataja ametikohta, kui õpilaskodus on 51–100 õpilast ning üle 100 õpilase puhul kolm ametikohta. Gümnaasiumiastme õpilaste õpilaskodu paiknemisel mitmes hoones luuakse kasvatajate ametikohti samadel tingimustel iga eraldiseisva magamiskorpuse kohta.

4. Pikapäevarühma kasvatajate miinimumkoosseis saadakse rühmade tööaja jagamisel 30-ga. Ühe pikapäevarühma tööaeg nädalas on kuni 30 tundi.

5. Kasvataja abi ametikoht (öösel) luuakse õpilaskodu või iga eraldiseisva magamiskorpuse kohta, hälvikute erikooli iga kahe koolieelikute ettevalmistusrühma kohta.

6. Päevase kasvataja abi ametikoht luuakse mõõduka ning raske ja sügava vaimupuudega ning liitpuudega laste rühmades. Ametikoha miinimumkoosseis saadakse rühma tööaja (sh õppetöö) jagamisel 40-ga (nädala üldtööaja pikkus).

 

 

Kinnitatud
haridusministri 15. septembri 1999. a määrusega nr 48

LASTEAED-ALGKOOLI, ALGKOOLI, PÕHIKOOLI NING GÜMNAASIUMI ERIPEDAGOOGIDE JA KOOLIPSÜHHOLOOGIDE MIINIMUMKOOSSEIS

1. Põhikooli 1.–9. klassi õpilaste üldteenindamiseks luuakse üks logopeedi ametikoht iga 40–50 kõneravi vajava õpilase kohta.

2. Hälvikute erikoolis luuakse õpilaste kõneraviks üks logopeedi ametikoht iga 30–40 kõneravi vajava õpilase kohta.

3. Eripedagoogi ametikoht luuakse kurtide laste kooli kuuldekabineti teenindamiseks. Kuuldekabineti instruktori ametikoht luuakse nürmikute koolis.

4.Koolipsühholoogi ametikoht luuakse põhikooli ja gümnaasiumi 1.–12. klassi õpilaste üldteenindamiseks (üks ametikoht 600 õpilase kohta).

5. Käesoleva miinimumkoosseisu punktides 1, 2 ja 4 nimetatud normist väiksema õpilaste arvu korral luuakse 0,25, 0,5 või 0,75 eripedagoogi või koolipsühholoogi ametikohta.

 

 

Kinnitatud
haridusministri 15. septembri 1999. a määrusega nr 48

LASTEAED-ALGKOOLI, ALGKOOLI, PÕHIKOOLI JA GÜMNAASIUMI UJULA ABIPERSONALI MIINIMUMKOOSSEIS

1. Ujula teenindamiseks võidakse luua instruktori, meditsiiniõe, koristaja, riidehoidja ja remonditöölise ametikohad.

2. Ametikohtade miinimumkoosseis sõltub veepeegli pinnast: 10 m × 25 m – 10 ametikohta, sh 5,5 ametikohta omavahendite arvel; 4 m ×20 m – 7,5 ametikohta, sh 4,5 omavahendite arvel; 3 m ×12 m – kolm ametikohta.

3.Miinimumkoosseisude rakendamiseks peab ujula töötama vähemalt 80 tundi nädalas, sellest õppeperioodil kooli kehalise kasvatuse tundide tarvis 24 tundi, oma kooli õpilaste klassiväliseks tööks 18 tundi, teiste koolide õpilaste ujumisõpetuseks kuni 40 tundi nädalas.

 

 

Kinnitatud
haridusministri 15. septembri 1999. a määrusega nr 48

[RTL 2002, 129, 1874 - 25.11.2002]

ÕPILASKODUGA HÄLVIKUTE ERIKOOLI JA SANATOORSE KOOLI MEDITSIINIPERSONALI MIINIMUMKOOSSEIS

Ametikoha nimetus

õpilaste arv

kuni 50

51–90

91–150

151–250

üle 250

Õpilaskoduga sanatoorses koolis

 

 

 

 

 

Arst

0,25

0,5

0,5

1

1

Õde

0,25

1

1,5

2

2

Õpilaskoduga hälviklaste koolis

 

 

 

 

 

Arst

0,25

0,25

0,5

0,75

1

Õde

0,25

0,5

1

1,5

2

Käitumishälvikute erikoolis

 

 

 

 

 

Arst

0,25

0,25

0,5

0,5

X

Õde

0,25

0,5

0,5

1

X