Teksti suurus:

Hälvikute nõustamiskomisjoni suunamise tingimuste ja korra kinnitamine

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.10.2006
Avaldamismärge:

Hälvikute nõustamiskomisjoni suunamise tingimuste ja korra kinnitamine

Vastu võetud 02.07.1999 nr 43
RTL 1999, 110, 1409
jõustumine 23.07.1999

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
27.12.2002/88 (RTL 2003, 4, 39) 9.01.2003

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497) paragrahvi 21 lõike 3 alusel haridus - ja teadusminister määrab:

Kinnitada «Hälvikute nõustamiskomisjoni suunamise tingimused ja kord» (juurde lisatud).

HÄLVIKUTE NÕUSTAMISKOMISJONI SUUNAMISE TINGIMUSED JA KORD

I. ÜLDSÄTTED

1. Käesoleva korraga sätestatakse õpilase nõustamiskomisjoni suunamise tingimused ja kord.

2. Nõustamiskomisjoni suunamise eesmärk on määrata õpilasele põhihariduse omandamiseks võimetekohane õppekava või suunata õpilane sanatoorsesse kooli, hälvikute erikooli või eriklassi.

3. Õpilase nõustamiskomisjoni suunamise otsustab kooli õppenõukogu.

4. Õpilase nõustamiskomisjoni suunamise võib algatada õpetaja, logopeed või psühholoog lapsevanema (eestkostja) nõusolekul või lapsevanem (eestkostja). Ettepaneku õppenõukogule õpilase suunamiseks nõustamiskomisjoni teeb klassijuhataja.

II. ÕPILASE NÕUSTAMISKOMISJONI SUUNAMISE TINGIMUSED

5. Õppenõukogu suunab õpilase nõustamiskomisjoni, kui:

1) õpilasel on õpiraskused ja koolipoolse õpiabi võimalused on ammendatud, kuid õpilane ei ole õpiraskustest üle saanud;

2) õpilasel on tervisehäire, mis nõuab õppimist raskelt kulgevate somaatiliste haigustega laste sanatoorses koolis.

6. Kui õpilasel on õpiraskused, on kool enne nõustamiskomisjoni suunamist kohustatud:

1) rakendama õpilasele järeleaitamist ja õpiabi (juhendid individuaalseks tööks, konsultatsioonid, individuaalne õppekava, kõneravi, parandusõpe);

2) jälgima lapse arengut haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud vormikohase «Õpilase vaatluse kaardi» (edaspidi vaatluskaart) alusel;

3) konsulteerima lapsevanema (eestkostja), logopeedi ja psühholoogiga;

4) tegema vajadusel lapsevanemale (eestkostjale) ettepaneku pöörduda lapsega eriarstide (neuroloog, psühhiaater jt) konsultatsioonile.

[RTL 2003, 4, 39 – joust. 9.01.2003]

7. Kui õpilasel on tervisehäire, mis nõuab õppimist raskelt kulgevate somaatiliste haigustega laste sanatoorses koolis, suunab õppenõukogu õpilase nõustamiskomisjoni eriarsti suunamiskirja alusel.

III. ÕPILASE NÕUSTAMISKOMISJONI SUUNAMISE KORD

8. Klassijuhataja esitab õppenõukogule ülevaate käesoleva korra punktides 6 ja 7 nimetatud toimingutest ja selle tulemustest.

9. Õppenõukogul on õigus:

1) soovitada õpilasele koolipoolseks õpiabiks täiendavaid meetmeid, määrates tähtaja küsimuse uueks läbivaatamiseks;

2) suunata õpilane nõustamiskomisjoni.

10. Kui õppenõukogu on teinud otsuse suunata õpilane nõustamiskomisjoni, esitab kool nõustamiskomisjonile järgmised dokumendid:

1) õppenõukogu otsus õpilase nõustamiskomisjoni suunamise kohta;

2) vaatluskaart;

3) iseloomustus;

4) tervisekaart;

5) väljavõte õpilasraamatust;

6) klassitunnistus koos väljavõttega õppeveerandi kestel saadud hinnetest;

7) eriarsti suunamiskiri, juhul kui ettepanek on suunata õpilane raskelt kulgevate somaatiliste haigustega laste sanatoorsesse kooli;

8) neuroloogi tõend, juhul kui ettepanek on suunata õpilane kehapuudega laste klassi;

9) logopeediline diagnoos koos kõne iseloomustusega, kui õpilane on osa võtnud kõneravi tundidest;

10) kõrvaarsti tõend koos audiogrammiga, kui ettepanek on suunata õpilane kuulmispuudega laste klassi;

11) silmaarsti tõend, kui ettepanek on suunata õpilane nägemispuudega laste klaasi;

12) psühhiaatri tõend, juhul kui ettepanek on määrata õpilasele võimetekohane õppekava või suunata ta tasandusklassi, keha-, kõne-, meele-, vaimupuudega või psüühikahäiretega laste klassi.

11. Õppenõukogu määrab õpilasele koolipoolse esindaja nõustamiskomisjonis, kes vastutab ka nõustamiskomisjonile esitatavate dokumentide kogumise eest.