Teksti suurus:

Koolieelikute ettevalmistusrühmade töökorralduse aluste kinnitamine

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:

Koolieelikute ettevalmistusrühmade töökorralduse aluste kinnitamine

Vastu võetud 25.06.1999 nr 37
RTL 1999, 109, 1392
jõustumine 18.07.1999

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

27.12.2002/88 (RTL 2003, 4, 39) 9.01.2003.

 

Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497) paragrahvi 15 lõike 5 alusel haridusminister määrab:

1. Kinnitada "Koolieelikute ettevalmistusrühmade töökorralduse alused" (juurde lisatud).

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

       

 

 

Kinnitatud

haridusministri

 25. juuni 1999. a

määrusega nr 37

KOOLIEELIKUTE ETTEVALMISTUSRÜHMADE TÖÖKORRALDUSE ALUSED

I. ÜLDSÄTTED

 

1. Käesolevaga sätestatakse koolieelikute ettevalmistusrühmade (edaspidi ettevalmistusrühm) töökorralduse alused.

2. Ettevalmistusrühma ülesanne on pakkuda koolieelikutele, kes ei käi koolieelses lasteasutuses, tuge alushariduse omandamisel.

 

II. ETTEVALMISTUSRÜHMADE TÖÖKORRALDUSE ALUSED

3. Ettevalmistusrühma moodustab kooli direktor (juhataja) valla- või linnavalitsuse nõusolekul algkooli, põhikooli või põhikooliklasse omava gümnaasiumi juurde.

4. Ettevalmistusrühma võetakse vastu kuueaastaseid lapsi lapsevanema (eestkostja) avalduse alusel. Ettevalmistusrühma võetakse vastu ka seitsmeaastaseid lapsi, kelle koolikohustuse täitmine on maakonna või linna nõustamiskomisjoni otsusega ühe õppeaasta võrra edasi lükatud.

5. Ettevalmistusrühma õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on alushariduse raamõppekava alusel koostatud ettevalmistusrühma õppekava.

6. Ettevalmistusrühma õppekava ja tunniplaani kinnitab kooli direktor (juhataja).

7. Ettevalmistusrühma õppe- ja kasvatustegevuse mahu ning õppekava eesmärgid määravad õpetajad, arvestades ettevalmistusrühma koosseisu ja laste arenguvajadusi.

8. Ettevalmistusrühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, on eesti keele õpe kohustuslik vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele.

9. Ettevalmistusrühma õpetajal peab olema haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud pedagoogide kvalifikatsiooninõuetes sätestatud koolieelse lasteasutuse õpetaja, -kasvataja või klassiõpetaja kvalifikatsioon.

[RTL 2003, 4, 39 – joust. 09.01.2003]

10. Ettevalmistusrühma tegevus kavandatakse üldjuhul 140 või enamale 35-minutilisele tunnile. Ettevalmistusrühma tegevus toimub soovitavalt ennelõunasel ajal vähemalt ühel päeval nädalas ning päevase õppe- ja kasvatustegevuse kestus on soovitavalt neli 35-minutilist tundi.

11. Ettevalmistusrühmas on kuni 18 last.

12. Ettevalmistusrühma õppe- ja kasvatustegevusega seotud rahalised kulutused, sealhulgas koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu, kaetakse valla- või linnaeelarve vahenditest.

13. Kõne-, kuulmis- ja nägemispuudega kuueaastaste laste ettevalmistusrühma moodustab riigikoolis direktor. Laste arv nimetatud ettevalmistusrühmas on kuni kümme last. Riigikooli juures töötavate ettevalmistusrühmadega seotud rahalised kulutused kaetakse riigieelarve vahenditest.