Teksti suurus:

Noortelaagrite registri asutamine ja noortelaagrite registri pidamise põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Noortelaagrite registri asutamine ja noortelaagrite registri pidamise põhimääruse kinnitamine

  Vastu võetud haridusministri 28. 04. 1999. a määrusega nr 27 ( 1999, 82, 998) jõustus 21. 05. 1999.

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

24. 07. 2001/41 ( RTL 2001, 96, 1325) 02. 08. 2001 .

26.07.2002/63 ( RTL 2002, 87, 1355) 09.08.2002

27. 12. 2002/88 (RTL 2003, 4, 39) 09.01.2003.

Noorsootöö seaduse (RT I 1999, 27, 392) paragrahvi 12 lõike 3 ja andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155) paragrahvi 39 lõike 2 alusel määran:

 

1. Asutada Haridus- ja Teadusministeeriumi andmekogu nimega "Noortelaagrite register".

[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

 2. Nimetada noortelaagrite registri vastutavaks töötlejaks Haridus- ja Teadusministeerium ja volitatud töötlejaks Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalve osakond.

[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]  

3. Kinnitada "Noortelaagrite registri pidamise põhimäärus" (lisatud).

 

Kinnitatud haridusministri

28. aprilli 1999. a  määrusega nr 27

 

Noortelaagrite registri pidamise põhimäärus

 

I. ÜLDSÄTTED

1. Käesoleva noortelaagrite registri (edaspidi register) pidamise põhimääruses on sätestatud registrisse kantavate andmete koosseis, registrisse andmete kandmise, registrist andmete väljastamise ning registri pidamise üle järelevalve teostamise kord.

2. Registri eesmärk on arvestuse pidamine Eestis tegutsevate Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusluba omavate noortelaagrite üle.

  [RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

3. Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ja käsitsi korrastatud vormidel. Register on Haridus- ja Teadusministeeriumi infosüsteemi osa.

  [RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

II. ANDMETE REGISTRISSE KANDMINE

 4. Noortelaager registreeritakse registris noortelaagri pidajale Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tegevusloa väljastamisel.

[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

5. Registrisse kantakse noortelaagri kohta järgmised andmed:

1) noortelaagri nimi;

2) noortelaagri asukoht (aadress) ja sidevahendite numbrid;

3) andmed noortelaagri pidaja kohta;

4) andmed noortelaagri juhataja kohta (nimi, isikukood, elukoht);

5) noortelaagri tegevusloa number;

Tervisekaitseinspektsiooni poolt lubatud noortelaagri majutuskohtade arv.

[RTL 2002, 87, 1355 - jõust 09.08.2002]

6. Volitatud töötleja registreerib kanderaamatus andmete saamise aja, andmete esitaja ja esitatud dokumentide loetelu ning annab igale registreeritud noortelaagrile kordumatu registreerimisnumbri. Registreerimiseks esitatud ja muud seonduvad originaaldokumendid või nende tõestatud koopiad säilitab registri volitatud töötleja registri arhiivis.

7. Volitatud töötleja kannab noortelaagri registrisse kümne tööpäeva jooksul noortelaagrile tegevusloa väljastamise päevast arvates.

8. Käesoleva põhimääruse punktis 5 nimetatud andmete muudatused ja täiendused esitab noortelaagri pidaja registri volitatud töötlejale 30 päeva jooksul arvates muudatuste ja täienduste tegemisest.

[RTL 2002, 87, 1355 - jõust 09.08.2002]

9. Registri koosseisu kuuluvad:

1) elektrooniline andmebaas;

2) registriarhiiv.

10. Registriandmetel on informatiivne tähendus.

11. Volitatud töötleja tagab tehniliste ja organisatsiooniliste vahenditega andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete täitmise. Registri volitatud töötleja peab hoolitsema selle eest, et andmekogu oleks kaitstud andmekogude seaduse paragrahvis 7 sätestatud korras. Andmekogu kaitstakse salasõna ja koodiga.

12. Registrisse puudulike või ebaõigete andmete tahtlikul või tahtmatul esitamisel ja nende avastamisel andmete esitaja enda, registri volitatud või vastutava töötleja või muu asjaomase asutuse poolt on noortelaagri pidaja kohustatud tegema vajalikud parandused registri andmetesse kümne päeva jooksul eksimuse avastamisest.

[RTL 2002, 87, 1355 - jõust 09.08.2002]

13. Registri volitatud töötlejal on õigus teha järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuses. Registri volitatud töötleja on kohustatud informeerima registri vastutavat töötlejat valeandmete esitajast.

 

III. REGISTRIANDMETE VÄLJASTAMISE KORD

14. Registrisse kantud andmed on avalikud. Registrist andmete saamiseks võib iga isik esitada registri volitatud töötlejale kirjaliku taotluse, milles on ära näidatud soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve ning isik, kellele andmed esitada.

15. Registrisse andmete esitajal on õigus kontrollida tema poolt esitatud andmete registreerimise õigsust.

16. Registri volitatud töötleja on kohustatud taotluse läbi vaatama ja sellele vastama 15 tööpäeva jooksul arvates taotluse saamise päevast.

17. Registrist väljastatakse andmeid elektrooniliselt ja paberkandjatel vastavalt andmete taotleja soovile ja tehnilistele võimalustele.

18. Registrist andmete elektroonilisel teel saamise korral võivad andmete saaja ja registri vastutav töötleja sõlmida vastava lepingu.

19. Registrist andmete saamine on tasuta.

20. Registri volitatud töötleja peab andmete registrist väljastamise üle arvestust vastavas kanderaamatus, kuhu ta kannab andmed isiku kohta, kellele andmed väljastati, andmete väljastamise eesmärgi ja kuupäeva.

21. Juhul kui registri volitatud töötleja keeldub isikule või asutusele registrist andmeid väljastamast, on andmeid soovinud isikul õigus pöörduda andmete saamiseks registri vastutava töötleja poole. Registri vastutav töötleja teeb otsuse andmete väljastamise kohta kümne tööpäeva jooksul kaebuse saamise päevast arvates.

 

IV. JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KORD

22. Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

23. Registri üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

24. Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isikute ettekirjutuses kajastatud puudused nende määratud tähtajaks.

 

V. REGISTRI LAIENDAMINE, ÜHENDAMINE JA LIKVIDEERIMINE

25. Registri laiendamine, ühendamine ja likvideerimine toimub andmekogude seaduses ettenähtud korras.

 

/otsingu_soovitused.json