Teksti suurus:

Noortelaagri tegevusloa väljastamise korra ja tegevusloa vormi kinnitamine

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Noortelaagri tegevusloa väljastamise korra ja tegevusloa vormi kinnitamine

Vastu võetud haridusministri 5. aprilli 1999. a määrusega nr 23 (RTL 1999, 63, 839) jõustus 19.04.1999.  

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

26.07.2002/63 (RTL 2002, 87, 1355), jõust 09.08.2002  27. 12. 2002/88 (RTL 2003, 4, 39), jõust 09.01.2003.  

Noorsootöö seaduse (RT I 1999, 27, 392) paragrahvi 10 lõike 9 alusel määran:  

1. Kinnitada "Noortelaagri tegevusloa väljastamise kord" (lisa 1).  

2. Kinnitada "Noortelaagri tegevusloa vorm" (lisa 2).    

 

 

Lisa 1  
Kinnitatud haridusministri 5. aprilli 1999. a määrusega nr 23

 

NOORTELAAGRI TEGEVUSLOA VÄLJASTAMISE KORD  

 

I. ÜLDSÄTTED

1. Käesoleva korraga määratakse kindlaks noortelaagri tegevusloa (edaspidi tegevusluba) väljastamise kord.

II. TEGEVUSLOA VÄLJASTAMINE

2. Tegevusloa saamiseks esitab noortelaagri pidaja Haridus- ja Teadusministeeriumile taotluse ja noorsootöö seaduse paragrahvis 10 loetletud dokumendid vähemalt kolm kuud enne noortelaagri tegevuse alustamist.  

[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]  

3. Käesoleva korra punktis 2 nimetatud dokumendid vaatab läbi haridus- ja teadusministri käskkirjaga moodustatud noortelaagri tegevusloa taotluste läbivaatamise komisjon (edaspidi komisjon).

[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]  

4. Komisjoni ülesanne on kontrollida tegevusloa taotluste ja nendele lisatud dokumentide vastavust seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõuetele.  

III. KOMISJONI TÖÖKORD  

5. Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord iga kolme kuu järel. Komisjoni koosoleku toimumise ajast ja kohast teatab komisjoni esimees komisjoni liikmetele ja vajadusel tegevusloa taotlejatele vähemalt kolm tööpäeva enne komisjoni koosoleku toimumist.  

6. Komisjonil on õigus kutsuda vajadusel komisjoni koosolekule tegevusloa taotleja, Tervisekaitseinspektsiooni ja Päästeameti ametnik. Tegevusloa taotlejal on õigus viibida komisjoni koosolekul, kus otsustatakse temale kuuluvale noortelaagrile tegevusloa väljastamine, omal algatusel.  

7. Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees ja jurist. 

8. Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.  

9. Komisjoni liikmetel on õigus kontrollida Haridus- ja Teadusministeeriumile tegevusloa saamiseks esitatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust.  
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]  

10. Komisjoni koosolekud protokollib komisjoni sekretär. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.  

11. Komisjon võib teha järgmisi otsuseid:  

1) teha haridus- ja teadusministrile ettepanek väljastada noortelaagri pidajale tegevusluba;  

2) teha haridus- ja teadusministrile ettepanek mitte väljastada noortelaagri pidajale tegevusluba. 
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]  

12. Kui komisjon teeb otsuse teha haridus- ja teadusministrile ettepanek väljastada noortelaagri pidajale tegevusluba, vormistab komisjoni  sekretär vormikohase noortelaagri tegevusloa ja esitab selle allkirjastamiseks haridus- ja teadusministrile. Allkirjastatud tegevusloa  eksemplari väljastab komisjoni sekretär allkirja vastu tegevusloa taotlejale, tegevusloa koopia jääb Haridus- ja Teadusministeeriumile.  

[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]  

13. Kui komisjon teeb otsuse teha haridus- ja teadusministrile ettepanek mitte väljastada noortelaagri pidajale tegevusluba, näitab ta ära  keeldumise põhjused, viidates seadusele või selle alusel antud õigusaktile.  
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]  

14. Haridus- ja Teadusministeerium teavitab kümne tööpäeva jooksul noortelaagri tegevusloa väljaandmisest kirjalikult noortelaagri pidajat ning valla- või linnavalitsust, mille haldusterritooriumil noortelaager tegutseb.  
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]  

15. Tegevusloa väljaandmisest keeldumisel teatab Haridus- ja Teadusministeerium sellest noortelaagri pidajale kirjalikult kümne tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist, näidates ära keeldumise põhjused.  
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]  

16. Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevuslubade üle peab  arvestust komisjoni sekretär.  
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]    

 

Lisa 2  

Kinnitatud haridusministri 5. aprilli 1999. a määrusega nr 23  
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]  

 

NOORTELAAGRI TEGEVUSLUBA NR . . .  

". . ." ". . . . . . . . . ." ". . . . ."

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM  

annab välja  

..............................................................  
(noortelaagri pidaja nimi)  

noortelaagrile

................................................  
(noortelaagri nimi)  

tegevusloa noorte tervistava puhkuse korraldamiseks  

................................. aastaks.  
(tegevusloa kestus)  

. . . . . . 
/allkiri/