Teksti suurus:

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste tunnustamise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.02.2006
Avaldamismärge:

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste tunnustamise kord

Vastu võetud 22.03.1999 nr 18
RTL 1999, 60, 803
jõustumine 16.04.1999

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

23. 01. 2001/6 (RTL 2001, 13, 167) 05. 02. 2001.

27. 12. 2002/88 (RTL 2003, 4, 39) 09.01.2003.

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63, 892; 79, 1186; 1994, 91, 1528; 1996, 49, 953; 1997, 24, 365; 26, õiend; 69, 1111; 1998, 57, 859; 1999, 24, 358) paragrahvi 30 lõike 2 alusel haridusminister määrab:

1. Kinnitada "Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste tunnustamise kord" (juurde lisatud).

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

Kinnitatud

haridusministri

22. märtsi 1999. a

määrusega nr 18

 

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilase tunnustamise kord

 

I. ÜLDSÄTTED

1. Eduka õppimise ja eeskujuliku või hea käitumise eest võib põhikooli ja gümnaasiumi õpilast õppeperioodi lõpul ja kooli lõpetamisel tunnustada järgmiselt:

1) kuldmedal – gümnaasiumi lõpetamisel;

2) hõbemedal – gümnaasiumi lõpetamisel;

3) kiituskiri «Väga hea õppimise eest»;

4) kiituskiri «Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes»;

5) kiitusega lõputunnistus põhikooli lõpetamisel.

[RTL 2001, 13, 167 – jõust. 05. 02. 2001]

 

II. KULD- JA HÕBEMEDALIGA TUNNUSTAMINE

2. Kuldmedali saab 12. klassi õpilane, kellel on X, XI ja XII klassi kõigis õppeainetes aasta- ja koolieksamihinded "5" ja käitumine eeskujulik või hea.

[RTL 2001, 13, 167 – jõust. 05. 02. 2001]

3. Kuldmedalit taotlevale 12. klassi õpilasele võib õppenõukogu anda võimaluse enne eksamiperioodi algust parandada X ja XI klassi aastahinnet ühes õppeaines.

4. Hõbemedali saab 12. klassi õpilane, kelle lõputunnistusel on hinded "5" ja kuni kaks aasta- või koolieksamihinnet "4" ning X ja XI klassi aastahinded "4" ja "5", käitumine eeskujulik või hea.

5. Otsuse kuld- ja hõbemedaliga autasustamise kohta teeb kooli õppenõukogu.

6. Kuld- ja hõbemedalite saamiseks esitab kool Haridus- ja Teadusministeeriumile vastava taotluse.

[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

7. Kooli õppenõukogu otsusega võidakse kuld- või hõbemedaliga tunnustada ka 12. klassi õpilast, kelle hindamisel kehalises kasvatuses on meditsiinilistel näidustustel kasutatud hinnangut «arvestatud».

[RTL 2001, 13, 167 – jõust. 05. 02. 2001]

 

III. KIITUSKIRJAGA TUNNUSTAMINE

8. 1.–8. ja 10.–11. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest», kui tema muusika- ja kunstiõpetuse ning kehalise kasvatuse aastahinne on vähemalt «4» ja teiste õppeainete aastahinded «5», käitumine eeskujulik või hea. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

[RTL 2001, 13, 167 – jõust. 05. 02. 2001]

81. 1.–2. klassi õpilast tunnustatakse kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» tema õpitulemustele ja käitumisele antud kokkuvõtvate hinnangute alusel, arvestades punktis 8 sätestatut. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

[RTL 2001, 13, 167 – jõust. 05. 02. 2001]

9. Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» võib tunnustada ka õpilast, kelle hindamisel kehalises kasvatuses on meditsiinilistel näidustustel kasutatud hinnangut “arvestatud”.

[RTL 2001, 13, 167 – jõust. 05. 02. 2001]

 

IV. KIITUSKIRJAGA "VÄGA HEADE TULEMUSTE EEST ÜKSIKUTES ÕPPEAINETES" TUNNUSTAMINE

10. Kiituskirjaga autasustatakse kooli õppenõukogu otsusel 9. ja 12. klassi õpilasi, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne VIII ja IX klassis ning X, XI ja XII klassis on "5", nende õppeainete lõpueksami hinne IX klassis ja koolieksami hinne XII klassis on "5". Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine vähemalt rahuldav.

 

V. KIITUSEGA PÕHIKOOLI LÕPUTUNNISTUSE VÄLJAANDMINE

[RTL 2001, 13, 167 – jõust. 05. 02. 2001]

11. Kiitusega põhikooli lõputunnistus antakse kooli õppenõukogu otsusega 9. klassi õpilasele, kellel on kõikides põhikooli lõputunnistusele kantavates õppeainetes aasta- ja eksamihinne "5" ning käitumine eeskujulik või hea.

[RTL 2001, 13, 167 –jõust. 05. 02. 2001]

12. Kiitusega põhikooli lõputunnistus antakse ka 9. klassi õpilasele, kelle hindamisel kehalises kasvatuses on meditsiinilistel näidustustel kasutatud hinnangut «arvestatud».

[RTL 2001, 13, 167 – jõust. 05. 02. 2001]