Teksti suurus:

Alaealise mõjutusvahendite seadusest tulenevate õigusaktide kehtestamine

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.12.2007
Avaldamismärge:

Alaealise mõjutusvahendite seadusest tulenevate õigusaktide kehtestamine

Vastu võetud 28.08.1998 nr 14
RTL 1998, 277, 1157
jõustumine 23.09.1998

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

28.06.2001/34 (RTL 2001, 84, 1147) 14.07.2001

10.09.2001/49 (RTL 2001, 109, 1510) 21.09.2001

27.12.2002/88 (RTL 2003, 4, 39) 09.01.2003.

 

Vastavalt alaealise mõjutusvahendite seaduse (RT I 1998, 17, 264) paragrahvi 29 lõikele 2 määran:

 1. Kinnitada alaealiste komisjoni poolt määratud isiku juurde vestlusele suunamise kord (lisa 1).

 2. Kinnitada kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamise kord (lisa 2).

 [RTL 2001, 84, 1147 – jõust. 14.07.2001]

 3. Kinnitada noorteprogrammides osalemise kord (lisa 3).

 

 

 

 Lisa 1

Kinnitatud

haridusministri

28. augusti 1998. a

määrusega nr 14

 

Alaealiste komisjoni poolt määratud isiku juurde vestlusele suunamise kord

1. Vastavalt alaealise mõjutusvahendite seaduse paragrahvi 3 lõike 1 punktile 3 võib alaealiste komisjon suunata alaealise vestlusele narkoloogi, psühholoogi, sotsiaaltöötaja või muu spetsialisti juurde, kui alaealine on toime pannud alaealise mõjutusvahendite seaduse paragrahvi 1 lõigetes 2 ja 3 sätestatud teo.

2. Alaealiste komisjoni poolt määratud spetsialisti juurde vestlusele suunamine toimub alaealiste komisjoni otsuse alusel, kusjuures otsuses peab olema märgitud, millise spetsialisti juurde (psühholoog, narkoloog, sotsiaaltöötaja vms - edaspidi spetsialist) on alaealine vestlusele suunatud.

3. Alaealiste komisjoni poolt määratud spetsialisti juurde vestlusele suunamisel väljastab alaealiste komisjoni sekretär alaealise seaduslikule esindajale vastavasisulise suunamiskirja, milles on märgitud alaealise vestlusele suunamise põhjused ning küsimused, millele alaealiste komisjon soovib spetsialistilt vastust saada.

4. Alaealiste komisjoni poolt määratud spetsialisti juures toimunud vestluse järgselt väljastab spetsialist alaealise seaduslikule esindajale alaealiste komisjonile edastamiseks vastused punktis 3 nimetatud küsimustele.

5. Alaealiste komisjoni poolt määratud spetsialisti juurde vestlusele suunamise üle teostab järelevalvet alaealiste komisjoni sekretär koos spetsialistiga vastavalt alaealise mõjutusvahendite seaduse paragrahvi 8 lõikele 1.

6. Kui alaealine ei ilmu vestlusele alaealiste komisjoni poolt nimetatud spetsialisti juurde, määrab alaealiste komisjon alaealisele uue mõjutusvahendi vastavalt alaealise mõjutusvahendite seaduse paragrahvi 9 lõikele 2.

 

 

 Lisa 2

Kinnitatud

haridusministri

28. augusti 1998. a

määrusega nr 14

 

Alaealise kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamise kord

[RTL 2001, 84, 1147 – jõust. 14.07.2001]

1. Alaealise suunamine kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli toimub vastavalt alaealise mõjutusvahendite seadusele ja kriminaalmenetluse koodeksile (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 1995, 6-8, 69; 15, 173; 83, 1441; 1996, 6, 101; 31, 631; 48, 943; 1997, 24, 362; 29, 447; 77, 1312; 81, 1361; 86, 1461; 87, 1468; 1998, 4, 62; 17, 265; 51, 756; 61, 981).

[RTL 2001, 84, 1147 – jõust. 14.07.2001]

2. Alaealise suunamiseks kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli esitab alaealiste komisjon alaealise kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamise taotluse enne selle kohtule esitamist Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroole, kes broneerib nimetatud õppeasutuses vaba koha olemasolul kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunatavale alaealisele koha.

[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

3. Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo väljastab hiljemalt viie tööpäeva jooksul punktis 2 nimetatud taotluse saamise päevast arvates alaealiste komisjonile teatise koha olemasolust kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolist või teatab vastava koha puudumisest.

[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

4. Alaealiste komisjon taotleb kirjaliku põhjendatud taotluse alusel kohtult loa alaealise kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamiseks. Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

1) punktis 3 nimetatud Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo poolt alaealiste komisjonile väljastatud teatis;

2) alaealiste komisjonis alaealise õiguserikkumise asja arutamisel aluseks olnud materjalid ning alaealiste komisjoni vastava istungi protokoll;

3) koopia alaealise sünnitunnistusest või passist;

4) raviasutuse tõend alaealise tervisliku seisundi kohta ja alaealise tervisekaart koolist, juhul kui tervisekaart on olemas;

5) alaealise haridust tõendav dokument (viimati lõpetatud klassi klassitunnistus või klassikursuse poolelijäämisel hinneteleht lõpetatud õppeperioodi hinnetega);

6) koopia alaealise õpilasraamatust või kui alaealine õppis kutseõppeasutuses, õpilase isiklik toimik;

7) kooli või töökoha poolt alaealise kohta antud iseloomustus;

8) koopia haigekassakaardist.

[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

5. Kui kohus annab loa alaealise kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamiseks, saadab alaealiste komisjon Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroole vastava kohtu määruse koopia ning Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolvõrgu Büroo väljastab alaealiste komisjonile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul nimetatud koopia saamisest arvates alaealise kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamiskirja.

[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

6. Järelevalvet alaealise üle kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolis teostab alaealiste komisjoni sekretär koos kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli direktoriga vastavalt alaealise mõjutusvahendite seaduse paragrahvi 8 lõikele 1.

[RTL 2001, 84, 1147 – jõust. 14.07.2001]

7. Alaealise kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolis viibimise tähtaja pikendamiseks esitab alaealiste komisjon kohtule kirjaliku põhjendatud taotluse vastavalt kriminaalmenetluse koodeksi paragrahvi 2891 lõikele 1.

[RTL 2001, 84, 1147 – jõust. 14.07.2001]

8. Alaealise kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolist vabastamiseks enne tähtaega esitab kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli direktor, alaealise vanem või muu seaduslik esindaja taotluse kohtule vastavalt kriminaalmenetluse koodeksi paragrahvile 2892.

[RTL 2001, 84, 1147 – jõust. 14.07.2001]

 

 

 

 Lisa 3

Kinnitatud

haridusministri

28. augusti 1998. a

määrusega nr 14

 

 Noorteprogrammides osalemise kord

 

1. Alaealiste komisjoni sekretär kogub kokku informatsiooni alaealiste komisjoni asukohajärgsel haldusterritooriumil toimuvate noorteprogrammide kohta, mille teostajad on andnud nõusoleku alaealiste õiguserikkujate osalemiseks vastavates noorteprogrammides.

2. Alaealiste komisjon suunab alaealise noorteprogrammist osa võtma, valides punktis 1 nimetatud informatsiooni põhjal välja alaealisele sobivaima noorteprogrammi.

3. Noorteprogrammi valikul arvestab alaealiste komisjon:

1) alaealise võimeid;

2) alaealise soovi;

3) noorteprogrammi toimumise kohta.

4. Alaealise noorteprogrammist osa võtma suunamisel informeerib alaealiste komisjoni poolt järelevalvet teostama määratud lastekaitseinspektor või maavalitsuse noorsootöötaja noorteprogrammi teostajat alaealise poolt toime pandud õiguserikkumisest.

5. Järelevalvet alaealise noorteprogrammis osalemise üle teostab vastava otsuse teinud alaealiste komisjoni sekretär koos lastekaitseinspektori või maavalitsuse noorsootöötajaga vastavalt alaealise mõjutusvahendite seaduse paragrahvi 8 lõikele 1, kusjuures pideva järelevalve vajaduse alaealise üle otsustab alaealiste komisjoni poolt määratud lastekaitseinspektor või maavalitsuse noorsootöötaja.

6. Alaealise noorteprogrammis osalemise kohustuse lõppemisel esitab alaealise üle järelevalvet teostav lastekaitseinspektor või maavalitsuse noorsootöötaja alaealiste komisjoni sekretärile kirjaliku ülevaate nimetatud mõjutusvahendi kohaldamise tulemuslikkuse kohta.

7. Kui alaealine ei täida talle alaealiste komisjon poolt pandud noorteprogrammis osalemise kohustust, määrab alaealiste komisjon alaealisele uue mõjutusvahendi vastavalt alaealise mõjutusvahendite seaduse paragrahvi 9 lõikele 2.

/otsingu_soovitused.json