Teksti suurus:

Põllumajandusloomade registri asutamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.09.2003
Avaldamismärge:

Põllumajandusloomade registri asutamine

Vastu võetud 06.06.2000 nr 184
RT I 2000, 45, 284
jõustumine 12.06.2000

Muudetud järgmiste määrustega:

17. 01. 2001 nr 23 ( RT I 2001, 8, 40), jõust. 21. 01. 2001

13. 11. 2001 nr 348 ( RT I 2001, 91, 547), jõust. 1. 03. 2002

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 97, 861) paragrahvi 11 lõike 3 ja «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155) paragrahvi 32 lõike 1 alusel.

1. peatükk
PÕLLUMAJANDUSLOOMADE REGISTRI ASUTAMINE

§1. Põllumajandusloomade registri asutamine ja kasutuselevõtmine

(1) Asutada riiklik põllumajandusloomade register (edaspidi register).

(2) Põllumajandusministeeriumil teha registri kasutuselevõtmiseks vajalikud tööd ja võtta register kasutusele 1. oktoobrist 2000. a.

(3) Registri kasutuselevõtmise kulud kaetakse riigieelarvest Põllumajandusministeeriumi eelarverealt.

§2. Registri vastutav ja volitatud töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium.

(2) Registri volitatud töötleja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.  

[RT I 2001, 8, 40 - jõust. 21. 01. 2001]

2. peatükk
«PÕLLUMAJANDUSLOOMADE REGISTRI» PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS

1. jagu
Üldsätted

§3. Registri asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk

(1) Registri asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk on korrastatud andmekogu loomise kaudu ennetada ja likvideerida loomade nakkushaigusi ning kaitsta inimest loomadega ühiste ja loomade kaudu levivate haiguste eest.

(2) Registri ametlik nimi on «Põllumajandusloomade register».

2. jagu
Registri ülesehitus, registrisse kantavad andmed ja nende töötlemise kord

§4. Registri ülesehitus

(1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

(2) Registri koosseisu kuuluvad:
1) elektrooniline kanderaamat;
2) elektrooniline andmebaas;
3) registritoimikud;
4) registri arhiiv.

§5. Registri objekt

Registrisse kantakse andmed «Loomatauditõrje seaduse» paragrahvi 10 alusel identifitseeritud põllumajandusloomade järgmiste liikide kohta:
1) hobused;
2) kitsed;
3) lambad;
4) sead;
5) veised.

§6. Andmete töötlemise viisid

Andmete töötlemisel kasutatakse andmete automatiseeritud ja käsitsi töötlemist.

§7. Andmete registrisse vastuvõtmine

(1) Andmete registrisse vastuvõtmisel registreeritakse elektroonilises kanderaamatus andmete registrisse kandmise aluseks olevate alusdokumentide kohta järgmised andmed:
1) number;
2) nimetus;
3) väljaandmise kuupäev;
4) väljaandja;
5) volitatud töötlejale esitamise kuupäev.

(2) Registrisse esitatavate andmete õigsuse eest vastutab registriandmete esitaja.

§8. Registrisse kantavad andmed

Registri elektroonilisse andmebaasi kantakse registri objekti kohta järgmised andmed:
1) kõrvamärke ostnud põllumajanduslooma (välja arvatud hobuse) omaniku nimi, elu- või asukoht, postiaadress;
2) hobuse omaniku nimi, elu- või asukoht, postiaadress;
3) loomaomaniku äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikood või isikukood;
4) märgistatud või kirjeldatud põllumajanduslooma andmed;
5) hobuse passi andmed;
6) põllumajanduslooma liikumise andmed;
7) hobust kirjeldanud spetsialisti andmed;
8) põllumajanduslooma (välja arvatud hobuse) kõrvamärgi asendamise andmed;
9) andmed põllumajanduslooma kadumise, tapmise või surma kohta;
10) kande tegemise kuupäev ja kande teinud isiku kood.

[RT I 2001, 8, 40 - jõust. 21. 01. 2001]

§9. Andmete registrisse kandmise kord

(1) Volitatud töötleja teeb registrisse kande 20 tööpäeva jooksul pärast alusdokumentide saamist ning nendes esitatud andmete kontrollimist.

(2) Volitatud töötlejal on õigus teha registriandmete esitajale järelepärimisi, kui tal on tekkinud põhjendatud kahtlus esitatud andmete õigsuses või kui on esitatud puudulikud andmed. Registriandmete esitaja on ebaõigete või puudulike andmete esitamise korral kohustatud esitama volitatud töötlejale õiged ja täielikud andmed 15 kalendripäeva jooksul volitatud töötlejalt vastava teate saamisest arvates.

(3) Registrisse kantavate andmete kontrolliks toimub andmete ristkasutus äriregistri ja rahvastiku arvestuse andmebaasiga.

§10. Registri pidamise dokumenteerimine

Registritoimikus säilitatakse paberkandjal järgmisi dokumente:
1) andmete elektroonilisse andmebaasi kandmise alusdokumendid;
2) dokumendid andmete registrist väljastamise kohta;
3) dokumendid järelevalveasutuse poolt avastatud puuduste, ettekirjutuste ja rakendatud sanktsioonide kohta;
4) muud kande tegemise aluseks olevad dokumendid.

§11. Arhiveerimine

(1) Registri arhiiv koosneb elektroonilisest ja paberkandjal arhiivist.

(2) Registri elektroonilisse arhiivi kantakse elektroonilise kanderaamatu ja andmebaasi andmed ning registri paberkandjal arhiivi registritoimikud pärast kahe aasta möödumist põllumajanduslooma tapmise või surma kohta kande tegemisest arvates.

3. jagu
Registri pidamise kord

§12. Registriandmete esitaja

Registriandmete esitaja on loomaomanik. Põllumajanduslooma tapmise korral on registriandmete esitaja põllumajanduslooma tapmist korraldav isik.

§13. Andmete registreerimise aluseks olevate alusdokumentide loetelu

Registrisse registriandmete esitaja poolt kogutud andmete registreerimise aluseks olevad alusdokumendid on:
1) kirjalik taotlus andmete registrisse kandmise kohta;
2) dokumendid põllumajanduslooma kohta.

§14. Andmete registrisse üleandmise kord ja tähtajad

(1) Loomaomanik peab andmed registrisse üle andma seitsme tööpäeva jooksul, arvates põllumajanduslooma märgistamise, omandamise või surma päevast.

(2) Põllumajanduslooma tapmist korraldav isik peab andmed registrisse üle andma seitsme tööpäeva jooksul, arvates põllumajanduslooma tapmise päevast. Selleks peab põllumajanduslooma tapmist korraldav isik esitama volitatud töötlejale tapmisele saadetud põllumajandusloomaga kaasasoleva veterinaartõendi koopia, mille veterinaarjärelevalve ametnik või volitatud veterinaararst on kinnitanud oma allkirja ja pitseriga.

§15. Registrist andmete väljastamise kord ja registrist andmete saamiseks õigustatud isikute ring

(1) Registrisse kantud põllumajandusloomade andmed on avalikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Registrisse kantud avalikud andmed avalikustatakse volitatud töötleja veebilehel.

(2) Registrist väljastatakse andmeid põllumajanduslooma kohta andmete taotleja kirjaliku taotluse alusel paberkandjal või elektrooniliselt vastavalt andmete taotleja soovile.

(3) Andmed väljastab volitatud töötleja viie tööpäeva jooksul, arvates taotluse saamise päevast.

(4) Elektroonilisel teel esitatud järelepärimisele registriandmete kohta on volitatud töötleja kohustatud vastama samal viisil hiljemalt kolmandal tööpäeval järelepärimise saamisest arvates.

[RT I 2001, 91, 547 - jõust. 1. 03. 2002]

§16. Ebaõigete andmete parandamise ja sellest informeerimise kord

(1) Ebaõigete andmete avastamisel registris need suletakse kuni parandamiseni.

(2) Registri volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed kolme tööpäeva jooksul vastava teate saamisest.

(3) Registri volitatud töötleja on kohustatud informeerima sellest ebatäpseid andmeid saanuid ja teatama õiged andmed kolme tööpäeva jooksul paranduse tegemisest arvates.

§17. Andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise üle arvestuse pidamise kord

(1) Andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist andmete väljastamise kohta peetakse arvestust elektroonilises kanderaamatus.

(2) Elektroonilisse kanderaamatusse tehakse kanne andmete registrisse vastuvõtmise või registrist andmete väljastamise aja, registriandmete esitaja ning andmete saaja ja registrisse vastuvõetud või registrist väljastatud andmete kohta.

4. jagu
Järelevalve registri pidamise üle, registri finantseerimine ja likvideerimine

§18. Registri pidamise üle järelevalvet teostama õigustatud isikud ja järelevalve teostamise kord

(1) Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

(2) Andmekaitse järelevalveasutuse ametnikul on vastavalt oma pädevusele õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja registri pidamise dokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isikute ettekirjutustes kajastatud puudused nende poolt määratud tähtajaks. Süüdiolev isik kannab vastutust seaduses ettenähtud korras.

§19. Registri pidamise finantseerimise kord

Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbelise summana registri vastutava töötleja eelarverealt.

§20. Registri likvideerimise kord

(1) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise registrisse või säilitamiseks riiklikku arhiivi või nende hävitamine.

(2) Andmete üleandmine toimub volitatud töötleja poolt vastutava töötleja vastutusel ning riikliku andmekaitse järelevalveasutuse volitatud ametiisiku ja riiklikke infosüsteemide alaseid töid koordineeriva asutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json