Teksti suurus:

Õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2002
Avaldamismärge:

Õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused
[RT I 2001, 7, 23 - jõust. 01.01.2001]

Vastu võetud 20.06.2000 nr 196
RT I 2000, 49, 312
jõustumine 01.07.2000

Muudetud järgmise Vabariigi Valitsuse määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

10. 01. 2001 nr 7 (RT I 2001, 7, 23) 1. 01. 2001

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903) paragrahvi 19 lõike 3 punkti 5 alusel.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§1. Määrusega kehtestatakse füüsilisele isikule õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused.

[RT I 2001, 7, 23 - jõust. 1. 01. 2001]

§2. Määrus ei laiene «Tulumaksuseaduse» paragrahvi 19 lõike 3 punktis 3 nimetatud seaduse alusel makstavatele stipendiumidele.

 

2. peatükk

MAKSUVABAD STIPENDIUMID

 

§3. Tulumaksust on vabastatud stipendium, mida maksab:
1) riigi- või munitsipaalkutseõppeasutus, riigi rakenduskõrgkool, avalik-õiguslik ülikool või Haridusministeeriumi antud koolitusluba omav erakutseõppeasutus, erarakenduskõrgkool või eraülikool oma õppijale; (õ) 12.03.2008 19:20
2) käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud haridusasutusega samaväärne välismaa õppeasutus oma õppijale;
3) «Tulumaksuseaduse» paragrahvi 11 lõike 1 alusel kinnitatud nimekirja kantud mittetulundusühing või sihtasutus (edaspidi ühing või sihtasutus) isikule, kes ei ole selle ühingu või sihtasutusega seotud isik vastavalt «Tulumaksuseaduse» paragrahvile 8 ega annetaja, kes teeb «Tulumaksuseaduse» paragrahvis 27 sätestatud mahaarvamisi;
4) «Tulumaksuseaduse» paragrahvi 11 lõikes 2 nimetatud «Kirikute ja koguduste seaduse» (RT I 1993, 30, 510; 44, 637; 1994, 28, 425) alusel asutatud ning Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse kantud juriidiline isik;
5) Vabariigi Valitsus, kohalik omavalitsus, välisriigi valitsus, välisriigi kohalik omavalitsus, rahvusvaheline või valitsustevaheline organisatsioon või koostööprogrammi esindus, välisriikide valitsuste poolt või valitsustevaheliste kokkulepete alusel asutatud mittetulundusühing või sihtasutus ning välisriigis registreeritud mittetulundusühing või sihtasutus.

[RT I 2001, 7, 23 - jõust. 1. 01. 2001]

 

3. peatükk

TULUMAKSUST VABASTAMISE TINGIMUSED

 

§4. Stipendiumid on vabastatud tulumaksust järgmistel tingimustel:
1) stipendiumi maksmine on paragrahvi 3 punktis 3 nimetatud ühingule või sihtasutusele või paragrahvi 3 punktis 4 nimetatud isikule üheks põhikirjaliseks tegevuseks;
2) paragrahvi 3 punktides 3-5 nimetatud juhtudel toimub stipendiumide taotlemine ja määramine avaliku konkursi alusel. Informatsiooni avaliku konkursi kohta avaldatakse vähemalt ühes kohalikus ajalehes või üleriigilise levikuga päevalehes.

 

4. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

 

§5. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§6. Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2000. a makstud stipendiumidele.

 

Õiend

Parandatud trükiviga sõnas "avalik-õiguslik".

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json