Teksti suurus:

Kontrollproovide võtmise kord ning kogused ja kontrollimise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2004
Avaldamismärge:

Kontrollproovide võtmise kord ning kogused ja kontrollimise kord1

Vastu võetud 28.03.2001 nr 107
RT I 2001, 32, 177
jõustumine 01.04.2001

Muudetud järgmise määrusega:

5. 02. 2002 nr 68 (RT I 2002, 18, 100), jõust. 16. 02. 2002

Määrus kehtestatakse «Aiandustoodete seaduse» (RT I 2000, 89, 579) § 72 lõike 3 alusel.

§1. Üldsätted

(1) Käesolev määrus reguleerib aiandustoodetest kontrollproovide võtmist aiandustoote kvaliteedi nõuetekohasuse kontrollimiseks vastavalt «Aiandustoodete seaduse» §-dele 13, 14 ja 15.

(2) Kontrollproovide võtmise õigus on Taimetoodangu Inspektsiooni ja Tarbijakaitseameti järelevalveametnikul vastavalt «Aiandustoodete seaduse» § 68 lõigetele 1 ja 2.

(3) Kontrollproovide võtmise õigus laieneb Taimetoodangu Inspektsiooni poolt volitatud isikule vastavalt «Aiandustoodete seaduse» § 72 lõikele 4.

(4) Kontrollproov võetakse kõikidest aiandustoodetest, millele «Aiandustoodete seaduse» § 11 lõike 1 alusel on kehtestatud kvaliteedinõuded ja mis kuuluvad Eesti kaupade nomenklatuuri järgmistesse kaubagruppidesse:

Grupp 07 – värske köögivili:

 

0702 00 00 00

Tomat

 

0703 10 19 00

Sibul

 

0703 20 00 00

Küüslauk

ex

0703 90 00 00

Porrulauk

ex

0704 10 00 00

Lillkapsas

 

0704 20 00 00

Rooskapsas

 

0704 90 10 00

Valge peakapsas ja punane peakapsas

 

0705 11 00 00

Peasalat

 

0705 19 00 00

Aedsalat

 

0705 21 00 00

Salatsigur

ex

0706 10 00 00

Porgand

 

0707 00 05 00

Kurgid

 

0708 10 00 00

Hernes

 

0708 20 00 00

Aeduba

 

0709 10 00 00

Kera-artišokid

 

0709 20 00 00

Spargel

 

0709 30 00 00

Baklažaan

ex

0709 40 00 00

Varsseller

 

0709 60 10 00

magus ja mahe paprika

ex

0709 70 00 00

Spinat

ex

0709 90 10 00

käharendiivia ja eskariool (Cichorium endivia)

 

0709 90 70 00

Kabatšokid

Grupp 08 – värsked puuviljad ja marjad:

 

0803 00 19 00

Banaanid

 

0804 40 00 00

Avokaadod

 

0805 10

Apelsinid

 

0805 20

mandariinid (k.a tangeriinid ja satsumad); klementiinid, vilkingid ja sarnased tsitrushübriidid

ex

0805 50

Sidrunid

 

0806 10 10 00

Viinamarjad

 

0807 11 00 00

Arbuusid

 

0807 19 00 00

Melonid

 

0808 10 20 00,

 

 

 

0808 10 50 00,

 

 

 

0808 10 90 00

Õunad

 

0808 20 50 00

Pirnid

 

0809 10 00 00

Aprikoosid

 

0809 20

Kirsid

 

0809 30

virsikud ja nektariinid

 

0809 40 05 00

Ploomid

 

0810 10 00 00

Maasikad

 

0810 50 00 00

Kiivid.

[RT I 2002, 18, 100 - jõust. 16. 02. 2002]

§2. Kontrollproovi võtmine

(1) Kontrollproov võetakse «Aiandustoodete seaduse» §-des 13, 14 ja 15 sätestatud ajal ja kohas.

(2) Kontrollproovi võtmine on aiandustoote kogusest või partiist teatava koguse ajutine eraldamine aiandustoote nõuetekohasuse kontrollimiseks. Aiandustooteid võetakse kontrollprooviks mitme üksikproovina juhusliku valiku teel.

(3) Üksikproov on aiandustoote kogusest või partiist eraldatud üksikpakend või ühest kohast eraldatud teatav kogus pakendamata aiandustoodet. Üksikproovid võetakse mitmest erinevast kohast ühesuguste omadustega aiandustoodetest.

(4) Üksikproovide võtmise kohad aiandustoodete kogusest või partiist määrab järelevalveametnik või selleks volitatud isik.

(5) Samaaegselt kontrollitava aiandustoote mitme koguse või partii puhul tehakse kindlaks, kas koguseid või partiisid on võimalik eristada märgistuse abil. Kui neid on võimalik eristada, võetakse proov igast kogusest või partiist eraldi. Kui neid ei ole võimalik eristada, võib kõiki koguseid või partiisid, mis on ühesugused tooteliigi, päritolumaa, ettevõtja, kvaliteediklassi ja vajaduse korral sordi või suuruse alusel, käsitada ühe koguse või partiina.

§3. Kontrollproovi kogus

(1) Kontrollproov moodustatakse kindlast hulgast aiandustoodete kogust või partiid esindavatest üksikproovidest.

(2) Üksikproovide arvu ja kontrollproovi koguse määrab järelevalveametnik või selleks volitatud isik. Kontrollproovi kogus peab olema piisav aiandustoote koguse või partii kõigile kehtestatud nõuetele vastavuse määramiseks. Kui puu- ja köögiviljad on suure massiga ehk üle 2 kg ühiku kohta, võetakse kontrollprooviks üksikproove vähemalt viis eksemplari.

(3) Koguse või partii teistkordsel kontrollimisel või järelkontrollimisel tuleb võtta kontrollproov vastavuses määruse lisas toodud kontrollproovide kogustega.

(4) Aiandustoote koguse või partii võib tunnistada mittenõuetekohaseks vaid siis, kui kontrollproovi kogus vastab määruse lisas toodud kontrollproovide kogustele.

§4. Vähendatud proov

Värske puu- ja köögivilja sisu kvaliteedi nõuetekohasuse kontrollimiseks võib kontrollproovist võtta vähendatud proove, kui selleks on põhjendatud vajadus. Vähendatud proov on kontrollproovist võetud esindav kogus, mis on piisav aiandustoote koguse või partii mõnele kindlale nõudele vastavuse kontrollimiseks. Vähendatud proovi kogus ei või ületada 10% kontrollproovist.

§5. Kontrollimise kord

(1) Aiandustoodete koguse või partii vastavust «Aiandustoodete seaduse» § 11 lõike 1 alusel kehtestatud nõuetele kontrollitakse kontrollproovi alusel ja selle kontrollimise tulemused laiendatakse kogusele või partiile, millest kontrollproov on võetud.

(2) Pakendi, pakendamise ning märgistuse ja aiandustoodete nõuetekohasust kontrollitakse visuaalselt. Kui aiandustoodete suurusele ja massile on kehtestatud nõudeid, siis lisandub visuaalsele kontrollile suuruse ja massi määramine selleks kohaste mõõtevahenditega.

(3) Nõuetele mittevastavuse kahtluse korral kontrollitakse aiandustoodete sisu vähendatud proovist.

(4) Kontrollimiseks pakitakse kontrollproov lahti. Aiandustoodet võib kontrollida seda lahti pakkimata, kui pakendi liik ja laad seda võimaldavad.

(5) Nõuetele mittevastavate aiandustoodete osa määratakse protsentides tükiarvu või massi suhtes. Massi määramiseks kasutatakse kolmanda täpsusklassi kaale.

(6) Aiandustoodete koguse või partii kontrollimise tulemused protokollitakse vastavuses «Aiandustoodete seaduse» §-ga 73. Nõuetekohasele aiandustoodete kogusele või partiile antakse välja kvaliteeditõend.

§6. Teistkordne kontroll ja järelkontroll

(1) Aiandustoote kogust või partiid võib teist korda kontrollida, kui ühe kontrollimise põhjal koguse või partii tunnistamine nõuetekohaseks on raskendatud.

(2) Aiandustoote kogust või partiid peab teist korda kontrollima, kui määruse lisas ettenähtud kogusest väiksem kontrollproov osutus nõuetele mittevastavaks.

(3) Teistkordseks kontrolliks võetakse kontrollproov vastavalt § 3 lõikele 3.

Teistkordse kontrolli lõpptulemustes arvestatakse mõlema kontrollimise tulemusi.

(4) Järelkontroll on nõuetele mittevastavaks tunnistatud koguse või partii vastavusse viimise järel tehtud kvaliteedi nõuetekohasuse määramine § 3 lõike 3 kohaselt võetud kontrollproovi alusel.

(5) Järelkontrolli tulemuste arvestamisel esialgse kontrollimise tulemusi arvesse ei võeta.

1  Euroopa Ühenduste  Komisjoni määrus EMÜ/2251/92 (EÜT L  219, 4.08.1992, lk 9)

 

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2001. a määruse nr 107 «Kontrollproovide võtmise kord ning kogused ja kontrollimise kord»
lisa

PAKENDATUD JA PAKENDAMATA AIANDUSTOODETEST TEISTKORDSEL JA JÄRELKONTROLLIL VÕETAVATE KONTROLLPROOVIDE VÄHIMAD KOGUSED

Pakendatud aiandustoodete partii

Pakendamata aiandustoodete koguse või partii

pakendite arv, tk

üksikproovide vähim arv, tk

mass või tükiarv, kg või tk

üksikproovi vähim kogus, kg või tk

kuni 100

5

kuni 100

10

101 kuni 300

7

101 kuni 500

20

301 kuni 500

9

501 kuni 1000

30

501 kuni 1000

10

1001 kuni 5000

60

üle 1000

vähemalt 15

üle 5000

vähemalt 100

 

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json