Teksti suurus:

Vaidluste kohustusliku lahendamise fakultatiivne protokoll

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.11.1991
Avaldamismärge:RT II 1993, 23, 55

Vaidluste kohustusliku lahendamise fakultatiivne protokoll

Vastu võetud 23.04.1963

(õ) 4.02.2009 16:00

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 26.09.1991. a otsus protokolliga ühinemise kohta

Protokolli tõlke uus redaktsioon

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Käesoleva protokolli ja Konsulaarsuhete Viini konventsiooni edaspidi konventsioon), mis on vastu võetud Viinis 4. märtsist kuni 22. aprillini toimunud ÜRO konverentsil, osapoolteks olevad riigid,

väljendades oma soovi kasutada abinõuna kõigis neid puudutavates küsimustes seoses ükskõik millise vaidlusega, mis tõstatub konventsiooni tõlgendamisest või rakendamisest, kohustuslikku Rahvusvahelise Kohtu jurisdiktsiooni, juhul kui pole kokku lepitud mõne teise lahenduse vormi osas poolte vahel sobiva ajavahemiku jooksul,

on kokku leppinud järgnevas:

I artikkel

Vaidlused, mis kerkivad käesoleva konventsiooni tõlgendamisest või rakendamisest, jäävad Rahvusvahelise Kohtu kohustuslikku jurisdiktsiooni ning neid võib kohtu ette tuua vaidluse osapoole, kes on käesoleva protokolli osapool, tehtud avaldusega.

II artikkel

Osapooled võivad kokku leppida kahe kuu jooksul pärast seda, kui üks osapool on teisele teatanud, et esineb vaieldavus, pöörduda mitte Rahvusvahelise Kohtu, vaid arbitraažikohtu poole. Pärast mainitud ajavahemiku möödumist võib kumbki osapool vaidluse avaldusega kohtu ette tuua.

III artikkel

1. Sama kahekuulise ajavahemiku jooksul võivad osapooled kokku leppida lepitusmenetluse vastuvõtmises enne Rahvusvahelise Kohtu poole pöördumist.

2. Lepituskomisjon teeb oma soovitused viie kuu jooksul pärast ametissemääramist. Juhul kui vaidluse osapooled ei aktsepteeri selle soovitusi kahe kuu jooksul pärast nende kättetoimetamist, võib kumbki osapool vaidluse avaldusega Rahvusvahelise Kohtu ette tuua.

IV artikkel

Käesoleva konventsiooni, kodakondsuse omandamist puudutava fakultatiivse protokolli ja käesoleva protokolli osapoolteks olevad riigid võivad igal ajal deklareerida, et nad laiendavad käesoleva protokolli sätteid vaidlustele, mis tõstatuvad kodakondsuse omandamise fakultatiivse protokolli tõlgendamisest või rakendamisest. Niisugustest avaldustest tuleb teatada ÜRO peasekretärile.

V artikkel

Käesolev protokoll jääb allakirjutamiseks avatuks kõikidele riikidele, kes võivad konventsiooni osapoolteks saada, järgnevalt: 31. oktoobrini 1963 Austria Vabariigi Föderaalse Välisministeeriumi juures ning seejärel 31. märtsini 1964 ÜRO peakorteris New Yorgis.

VI artikkel

Käesolev protokoll kuulub ratifitseerimisele. Ratifitseerimisdokumendid deponeeritakse ÜRO peasekretärile New Yorgis.

VII artikkel

Käesolev protokoll jääb avatuks ühinemiseks kõikidele riikidele, kes võivad konventsiooni osapoolteks saada. Ühinemisdokumendid deponeeritakse ÜRO peasekretärile.

VIII artikkel

1. Käesolev protokoll jõustub samal päeval kui konventsioon või kolmekümnendal päeval, mis järgneb teise ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimisele ÜRO peasekretärile, ükskõik kumb päev on hilisem.

2. Iga riigi jaoks, kes ratifitseerib või ühineb käesoleva protokolliga pärast selle jõustumist vastavalt käesoleva artikli 1. lõigule, jõustub protokoll kolmekümnendal päeval pärast tema ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimist ÜRO peasekretärile.

IX artikkel

ÜRO peasekretär informeerib kõiki riike, kes võivad konventsiooni osapoolteks saada:
a) käesoleva protokolli allakirjutamisest ja ratifitseerimis- või ühinemisdokumentide deponeerimisest vastavalt V, VI ja VII artiklile;
b) vastavalt käesoleva protokolli IV artiklile tehtud avaldustest;
c) päevast, mil käesolev protokoll jõustub vastavalt VIII artiklile.

X artikkel

Käesoleva protokolli originaal, millest hiina-, hispaania-, inglis-, prantsus- ja venekeelne tekst on võrdselt autentne, deponeeritakse ÜRO peasekretärile, kes edastab selle tõendatud koopiad V artiklis viidatud riikidele.

Ülaltoodu tõenduseks on käesolevale protokollile alla kirjutanud selleks oma valitsustelt täieliku volituse saanud esindajad.

Koostatud Viinis 24. aprillil 1963. aastal.

 

Optional Protocol
concerning the Compulsory Settlement of Disputes

The States Parties to the present Protocol and to the Vienna Convention on Consular Relations, hereinafter referred to as «the Convention», adopted by the United Nations Conference held at Vienna from 4 March to 22 April 1963,

Expressing their wish to resort in all matters concerning them in respect of any dispute arising out of the interpretation or application of the Convention to the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice, unless some other form of settlement has been agreed upon by the Parties within a reasonable period,

Have agreed as follows:

Article I

Disputes arising out of the interpretation or application of the Convention shall lie within the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice and may accordingly be brought before the Court by an application made by any party to the dispute being a Party to the present Protocol.

Article II

The parties may agree, within a period of two months after one party has notified its opinion to the other that a dispute exists, to resort not to the International Court of Justice but to an arbitral tribunal. After the expiry of the said period, either party may bring the dispute before the Court by an application.

Article III

1. Within the same period of two months, the parties may agree to adopt a conciliation procedure before resorting to the International Court of Justice.

2. The conciliation commission shall make its recommendations within five months after its appointment. If its recommendations are not accepted by the parties to the dispute within two months after they have been delivered, either party may bring the dispute before the Court by an application.

Article IV

States Parties to the Convention, to the Optional Protocol concerning Acquisition of Nationality, and to the present Protocol may at any time declare that they will extend the provisions of the present Protocol to disputes arising out of the interpretation or application of the Optional Protocol concerning Acquisition of Nationality. Such declarations shall be notified to the Secretary- General of the United Nations.

Article V

The present Protocol shall be open for signature by all States which may become Parties to the Convention as follows: until 31 October 1963 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria and, subsequently, until 31 March 1964, at the United Nations Headquarters in New York.

Article VI

The present Protocol is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article VII

The present Protocol shall remain open for accession by all States which may become Parties to the Convention. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article VIII

1. The present Protocol shall enter into force on the same day as the Convention or on the thirtieth day following the date of deposit of the second instrument of ratification or accession to the Protocol with the Secretary-General of the United Nations, whichever date is the later.

2. For each State ratifying or acceding to the present Protocol after its entry into force in accordance with paragraph 1 of this Article, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article IX

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which may become Parties to the Convention:
(a) of signatures to the present Protocol and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with Articles V, VI and VII;
(b) of declarations made in accordance with Article IV of the present Protocol;
(c) of the date on which the present Protocol will enter into force, in accordance with Article VIII.

Article X

The original of the present Protocol, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States referred to in Article V.

In witness whereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.

Done at Vienna, this twenty-fourth day of April, one thousand nine hundred and sixty three.

____________
* Eesti Vabariik ühines vaidluste kohustusliku lahendamise fakultatiivse lisaprotokolliga Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1991. a. 26. septembri otsusega (RT 1991, 35, 428).

Välisministeeriumi teadaandel anti ühinemiskirjad Eesti ühinemise kohta nimetatud protokolliga depositaarile üle 1991. a. 21. oktoobril ning protokoll jõustus Eesti suhtes 1991. a. 20. novembril.

Õiend
Akti avaldamisandmed täiendatud, lisatud ingliskeelne tekst, seosed.

/otsingu_soovitused.json