HALDUSÕIGUSMajandustegevuse üldregulatsioonVälislepingud

HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kordVälislepingud

HALDUSÕIGUSVälissuhtlemineVälislepingud

HALDUSÕIGUSVõrdõiguslikkusVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Fakultatiivne protokoll kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti juurde

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.01.1992
Avaldamismärge:RT II 1993, 10, 12

Fakultatiivne protokoll kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti juurde

(õ) 21.12.2008 23:40

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 26. septembri 1991. a otsus Eesti Vabariigi ühinemisest rahvusvaheliste lepingutega

Välisministeeriumi teadaandel anti ühinemiskirjad Eesti ühinemise kohta nimetatud protokolliga depositaarile üle 21. oktoobril 1991. a. ning protokoll jõustus Eesti suhtes 21. jaanuaril 1992. a.


Mitteametlik tõlge

Käesolevast protokollist osavõtvad riigid,

pidades silmas, et rahvusvahelisest kodaniku- ja poliitiliste õiguste paktist (edaspidi «pakt») tulenevate eesmärkide saavutamiseks ja pakti sätete täitmiseks, tuleks pakti IV osa kohaselt moodustatud Inimõiguste Komiteele (edaspidi «komitee») anda võimalus vastu võtta ja käesolevas protokollis ette nähtud korras läbi vaadata teateid üksikisikutelt, kes väidavad, et nad on ükskõik millise käesolevas paktis käsitletud õiguse rikkumise ohvriks langenud,

on kokku leppinud alljärgnevas:

Artikkel 1

Paktist osavõttev riik, saades käesoleva protokolli osaliseks, tunnistab komitee kompetentsust vastu võtta ja läbi vaadata teateid tema jurisdiktsiooni all olevatelt üksikisikutelt, kes väidavad, et osavõttev riik on rikkunud mõnda paktis käsitletud õigust ja nemad on selle ohvriks langenud. Komitee ei võta vastu ühtegi teadet, kui see puudutab paktist osavõtvaid riike, kes pole käesoleva protokolli osalised.

Artikkel 2

Kui on täidetud artiklis 1 toodud tingimused, võivad isikud, kes väidavad, et mingit paktis käsitletud õigust on rikutud ja nad on ammendanud kõik riigisisese õiguskaitse vahendid, esitada komiteele läbivaatamiseks kirjaliku teate.

Artikkel 3

Komitee tunnistab vastuvõetamatuks iga käesoleva protokolli kohaselt esitatud avalduse, kui see on anonüümne, kui see tema arvates kujutab endast selliste teadete esitamise õiguse kuritarvitamist või on kokkusobimatu pakti sätetega.

Artikkel 4

1. Kui on täidetud artikli 3 nõuded, teatab komitee igast temale käesoleva protokolli kohaselt esitatud avaldusest käesolevast protokollist osavõtvale riigile, kes on väidetavalt rikkunud mingisugust pakti sätet.

2. Teate saanud riik esitab komiteele kuue kuu jooksul selgituse või avalduse, mis selgitab asjaolusid ja abinõusid, mida antud küsimuses on rakendatud, rakendatakse või võidakse rakendada.

Artikkel 5

1. Komitee vaatab käesoleva protokolli kohaselt saadud teated läbi kogu kirjaliku informatsiooni alusel, mille on esitanud üksikisik ja asjaomane osavõttev riik.

2. Komitee ei vaata läbi ühtegi üksikisiku teadet enne, kuni ta pole veendunud selles, et

a) sama küsimus ei ole mõne teise rahvusvahelise uurimis- või lahendamisprotseduuri menetluses;

b) üksikisik on ammendanud kõik siseriikliku õiguskaitse vahendid. See reegel ei kehti neil juhtudel, kui nende vahendite rakendamine on põhjendamatult veninud.

3. Käesolevas protokollis käsitletud teated vaatab komitee läbi kinnistel istungitel.

4. Komitee edastab oma seisukohad asjaomasele osavõtvale riigile ja üksikisikule.

Artikkel 6

Komitee poolt pakti artikli 45 järgi esitatav iga-aastane aruanne peab sisaldama kokkuvõtet tegevusest käesoleva protokolli alusel.

Artikkel 7

Kuni pole saavutatud eesmärgid, mida näeb ette ÜRO Peaassamblee resolutsioon 1514 (XV) 14. detsembrist 1960. a. koloniaalmaadele ja -rahvastele iseseisvuse andmise deklaratsiooni kohta, ei piira käesoleva protokolli sätted mingil määral petitsioonide esitamise õigust, mille on nendele rahvastele andnud ÜRO põhikiri, teised rahvusvahelised konventsioonid ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja tema allasutuste aktid.

Artikkel 8

1. Käesolev protokoll on avatud allakirjutamiseks igale riigile, kes on paktile alla kirjutanud.

2. Käesolev protokoll kuulub ratifitseerimisele iga riigi poolt, kes on pakti ratifitseerinud või sellega ühinenud. Ratifitseerimiskirjad deponeeritakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri juures.

3. Käesolev protokoll on avatud ühinemiseks igale riigile, kes on pakti ratifitseerinud või sellega ühinenud.

4. Ühinemine saab teoks ühinemisdokumendi deponeerimisega Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri juures.

5. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär informeerib kõiki käesolevale protokollile alla kirjutanud või sellega ühinenud riike iga ratifitseerimiskirja või ühinemisdokumendi deponeerimisest.

Artikkel 9

1. Vastavalt pakti jõustumise korrale jõustub käesolev protokoll kolme kuu möödumisel kümnenda ratifitseerimiskirja või ühinemisdokumendi deponeerimisest Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile.

2. Iga riigi suhtes, kes ratifitseerib käesoleva protokolli või ühineb sellega pärast kümnenda ratifitseerimiskirja või ühinemisdokumendi deponeerimist, jõustub käesolev protokoll kolme kuu möödumisel tema enese ratifitseerimiskirja või ühinemisdokumendi deponeerimise päevast.

Artikkel 10

Käesoleva protokolli sätted laienevad liitriikide kõigile osadele ilma mis tahes kitsenduste või eranditeta.

Artikkel 11

1. Mis tahes käesolevast protokollist osavõttev riik võib teha parandusettepanekuid ja esitada need Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile. Peasekretär saadab kõik esitatud parandused käesolevast protokollist osavõtvatele riikidele palvega teatada talle, kas nad pooldavad osavõtvate riikide konverentsi kokkukutsumist, et neid ettepanekuid arutada ja hääletusele panna. Kui vähemalt üks kolmandik osavõtvaid riike on sellise konverentsi poolt, kutsub peasekretär selle konverentsi kokku Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni egiidi all. Iga parandus, mis on vastu võetud nende osavõtvate riikide häälteenamusega, kes sellel konverentsil viibisid ja hääletasid, esitatakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peassambleele kinnitamiseks.

2. Parandused jõustuvad pärast nende kinnitamist Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassambleel ja vastuvõtmist käesolevast protokollist osavõtvate riikide kahe kolmandiku poolt vastavalt nende konstitutsioonilistele protseduuridele.

3. Kui parandused jõustuvad, muutuvad nad kohustuslikuks neile osavõtvatele riikidele, kes need vastu võtsid, kõigile teistele osavõtvatele riikidele aga jäävad kohustuslikuks käesoleva protokolli sätted ja kõik eelmised nende poolt vastu võetud parandused.

Artikkel 12

1. Iga osavõttev riik võib igal ajal käesoleva protokolli denonsseerida, teatades sellest kirjalikult Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile. Denonsseerimine jõustub kolme kuu möödumisel päevast, mil peasekretär sai teate kätte.

2. Denonsseerimine ei takista käesoleva protokolli sätete kohaldamist artikli 2 kohaselt esitatud avalduste puhul enne denonseerimise jõustumise päeva.

Artikkel 13

Olenemata teatisest, mis esitatakse käesoleva protokolli artikli 8 punkti 5 kohaselt, informeerib Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär kõiki riike, kellest on juttu pakti artikli 48 punktis 1, alljärgnevast:

a) allakirjutamisest, ratifitseerimisest ja ühinemisest vastavalt artiklile 8;

b) kuupäevast, mil artikli 9 kohaselt käesolev protokoll jõustub, ja kuupäevast, mil jõustub artikli 11 kohaselt mis tahes parandus;

c) denonsseerimisest vastavalt artiklile 12.

Artikkel 14

1. Käesolev protokoll, mille hiina-, inglis-, prantsus-, vene- ja hispaaniakeelne tekst on võrdselt autentsed, antakse hoiule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni arhiivi.

2. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär saadab käesoleva protokolli kinnitatud koopiad kõigile pakti artiklis 48 nimetatud riikidele.


Optional Protocol
to the International Covenant on Civil and Political Rights

The States Parties to the present Protocol,

Considering that in order further to achieve the purposes of the International Covenant on Civil and Political Rights (hereinafter referred to as the Covenant) and the implementation of its provisions it would be appropriate to enable the Human Rights Committee set up in part IV of the Covenant (hereinafter referred to as the Committee) to receive and consider, as provided in the present Protocol, communications from individuals claiming to be victims of violations of any of the rights set forth in the Covenant,

Have agreed as follows:

Article 1

A State Party to the Covenant that becomes a Party to the present Protocol recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation by that State Party of any of the rights set forth in the Covenant. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party to the Covenant which is not a Party to the present Protocol.

Article 2

Subject to the provisions of Article 1, individuals who claim that any of their rights enumerated in the Covenant have been violated and who have exhausted all available domestic remedies may submit a written communication to the Committee for consideration.

Article 3

The Committee shall consider inadmissible any communication under the present Protocol which is anonymous, or which it considers to be an abuse of the right of submission of such communications or to be incompatible with the provisions of the Covenant.

Article 4

1. Subject to the provisions of Article 3, the Committee shall bring any communications submitted to it under the present Protocol to the attention of the State Party to the present Protocol alleged to be violating any provision of the Covenant.

2. Within six months, the receiving State shall submit to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been taken by that State.

Article 5

1. The Committee shall consider communications received under the present Protocol in the light of all written information made available to it by the individual and by the State Party concerned.

2. The Committee shall not consider any communication from an individual unless it has ascertained that:

(a) The same matter is not being examined under another procedure of international investigation or settlement;

(b) The individual has exhausted all available domestic remedies. This shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged.

3. The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present Protocol.

4. The Committee shall forward its views to the State Party concerned and to the individual.

Article 6

The Committee shall include in its annual report under Article 45 of the Covenant a summary of its activities under the present Protocol.

Article 7

Pending the achievement of the objectives of Resolution 1514 (XV) adopted by the General Assembly of the United Nations on 14 December 1960 concerning the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, the provisions of the present Protocol shall in no way limit the right of petition granted to these peoples by the Charter of the United Nations and other international conventions and instruments under the United Nations and its specialized agencies.

Article 8

1. The present Protocol is open for signature by any State which has signed the Covenant.

2. The present Protocol is subject to ratification by any State which has ratified or acceded to the Covenant. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General of the United Nations.

3. The present Protocol shall be open to accession by any State which has ratified or acceded to the Covenant.

4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary General of the United Nations.

5. The Secretary General of the United Nations shall inform all States which have signed the present Protocol or acceded to it of the deposit of each instrument of ratification or accession.

Article 9

1. Subject to the entry into force of the Covenant, the present Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit with the Secretary General of the United Nations of the tenth instrument of ratification or instrument of accession.

2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after the deposit of the tenth instrument of ratification or instrument of accession, the present Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit of its own instrument of ratification or instrument of accession.

Article 10

The provisions of the present Protocol shall extend to all parts of federal States without any limitations or exceptions.

Article 11

1. Any State Party to the present Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary General of the United Nations. The Secretary General shall thereupon communicate any proposed amendments to the States Parties to the present Protocol with a request that they notify him whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and voting upon the proposal. In the event that at least one third of the States Parties favours such a conference, the Secretary General shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of the States Parties present and voting at the conference shall be submitted to the General Assembly of the United Nations for approval.

2. Amendments shall come into force when they have been approved by the General Assembly of the United Nations and accepted by a two-thirds majority of the States Parties to the present Protocol in accordance with their respective constitutional processes.

3. When amendments come into force, they shall be binding on those States Parties which have accepted them, other States Parties still being bound by the provisions of the present Protocol and any earlier amendment which they have accepted.

Article 12

1. Any State Party may denounce the present Protocol at any time by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations. Denunciation shall take effect three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

2. Denunciation shall be without prejudice to the continued application of the provisions of the present Protocol to any communication submitted under Article 2 before the effective date of denunciation.

Article 13

Irrespective of the notifications made under Article 8, paragraph 5, of the present Protocol, the Secretary General of the United Nations shall inform all States referred to in Article 48, paragraph 1, of the Covenant of the following particulars:

(a) signatures, ratifications and accessions under Article 8;

(b) the date of the entry into force of the present Protocol under Article 9 and the date of the entry into force of any amendment under Article 11;

(c) denunciations under Article 12.

Article 14

1. The present Protocol, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.

2. The Secretary General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol to all States referred to in Article 48 of the Covenant.

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json