Teksti suurus:

Riigieelarvest täiskasvanute koolituseks vahendite taotlemise ja koolituse finantseerimise korra kinnitamine

Riigieelarvest täiskasvanute koolituseks vahendite taotlemise ja koolituse finantseerimise korra kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:

Riigieelarvest täiskasvanute koolituseks vahendite taotlemise ja koolituse finantseerimise korra kinnitamine

Vastu võetud 21.06.1994 nr 232
RT I 1994, 51, 861
jõustumine 16.07.1994

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.12.1994RT I 1994, 91, 153121.12.1994
17.01.1995RT I 1995, 12, 12609.02.1995
13.04.1995RT I 1995, 43, 66829.04.1995
28.05.1996RT I 1996, 41, 79813.06.1996
17.12.2002RT I 2002, 105, 62601.01.2003

Tulenevalt täiskasvanute koolituse seaduse (RT I 1993, 74, 1054) paragrahvist 15 Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada "Riigieelarvest täiskasvanute koolituseks vahendite taotlemise ja koolituse finantseerimise kord" (juurde lisatud)

2. Haridus- ja Teadusministeeriumil kinnitada täiskasvanute koolituse nõukogu koosseis ja põhimäärus.
[RT I 2002, 105, 626 - jõust. 01.01.2003] KINNITATUD

Vabariigi Valitsuse 21. juuni 1994. a. määrusega nr. 232

RIIGIEELARVEST TÄISKASVANUTE KOOLITUSEKS VAHENDITE TAOTLEMISE JA KOOLITUSE FINANTSEERIMISE KORD

I. osa Üldsätted 

1. Riigieelarvest võivad vahendeid taotleda:

    1) ministeeriumid, Riigikantselei, Presidendi Kantselei, Riigikogu Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontroll, Riigikohus, riiklikud ametid ja maavalitsused oma töötajate ja oma valitsemisalasse kuuluvate asutuste nende töötajate ja pedagoogide, kes saavad palka riigieelarvest, tööalaseks koolituseks;

    2) füüsilised ja juriidilised isikud täiskasvanute haridusuuringute korraldamiseks;

    3) täiskasvanute koolitusasutused riiklikult eelistatud valdkondades toimuvaid ning vabahariduskoolituse pikaajalisi kursusi läbiviivate pedagoogide töö tasustamiseks;

    4) täiskasvanute vabahariduskoolituse asutused direktori (juhataja) ja pedagoogide töö tasustamiseks, kui on täidetud käesoleva korraga kehtestatud tingimused.2. Riiklikult eelistatud valdkonnad, kus toimuva täiskasvanute koolituse korraldamiseks taotletakse riigieelarve vahendeid, määrab igaks kalendriaastaks täiskasvanute koolituse nõukogu. Valdkonnad tehakse teatavaks koolitusasutustele, ministeeriumidele, Riigikantseleile, Presidendi Kantseleile, Riigikogu Kantseleile, Õiguskantsleri Kantseleile, Riigikontrollile, Riigikohtule, riiklikele ametitele ja maavalitsustele.

3. Direktori (juhataja) ja pedagoogide töötasu toetamiseks võivad täiskasvanute koolitusasutused taotleda riigieelarve vahendeid, kui on täidetud järgmised tingimused:

1) koolitusasutuse peamine põhikirjaline tegevus on vabahariduskoolitus;

2) õppetöö toimub vähemalt kümnel kuul ja vähemalt 36 õppenädalat aastas;

3) õppetöö toimub keskmiselt vähemalt 10 õppijatundi nädalas.4. Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

kursus - kindla teemaga, konkreetsele kontingendile programmiga kindlaksmääratud õppetsükkel kestusega mitte vähem kui 3 õppepäeva, üldjuhul 6 akadeemilist tundi päevas, milles osaleb üldjuhul vähemalt 12 õppijat.

Pikaajaline kursus - kursus, milles on vähemalt 15 õppepäeva, kuid mille kestus ei ületa 6 kuud.

õpiring - ühise huvi alusel ühinenud õppijate rühm, kes teatud ajavahemiku jooksul plaani järgi koguneb, et endi hulgast valitud juhi eestvedamisel või õpetaja juhendamisel uurida teatud probleemi või arendada ühistegevust. Õpiringis peab olema vähemalt 5 osavõtjat, kes kogunevad vähemalt 20-ks tunniks.

õppenädal - viiest kursusepäevast koosnev tsükkel, mille jooksul täisõppeajaga koolitusasutuses toimub õppetegevus üldjuhul vähemalt 20 akadeemilist tundi.

õppijatund - akadeemiline tund, milles õppija osaleb.

II. osa Vahendite taotlemine 

5. Riigiasutuste töötajate tööalaseks koolituseks riigieelarve vahendite taotlemiseks kavandavad ministeeriumid, Riigikantselei, Presidendi Kantselei, Riigikogu Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontroll, Riigikohus, riiklikud ametid ja maavalitsused eeloleva aasta eelarve projektis vajaliku summa, lähtudes oma töötajate ja oma valitsemisalasse kuuluvate asutuste nende töötajate, kes saavad palka riigieelarve vahenditest, aastasest palgafondist ja koolituse vajadusest. Vahendite taotlemiseks esitatakse koos eelarve projektiga töötajate koolituskulude arvestus.

6. Taotlused täiskasvanute haridusuuringute finantseerimiseks esitatakse projektina täiskasvanute koolituse nõukogule Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt määratud tähtajaks. Projekt sisaldab uuringu eesmärgi, sisu ja kulude kalkulatsiooni.
[RT I 2002, 105, 626 - jõust. 01.01.2003]

7. Pedagoogide tööalaseks koolituseks riigieelarve vahendite taotlemiseks kavandavad ministeeriumid ja riiklikud ametid oma eeloleva aasta eelarve projektis vajaliku summa, lähtudes oma valitsemisalasse kuuluvate haridusasutuste nende pedagoogide, kes saavad palka riigieelarve vahenditest, aastasest palgafondist ja koolitamise vajadusest.

8. Taotlused riiklikult eelistatud valdkondades toimuva koolituse ning vabahariduskoolituse toetuseks esitatakse koolitusprojektina täiskasvanute koolituse nõukogule Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt määratud tähtajaks.
[RT I 2002, 105, 626 - jõust. 01.01.2003]

9. Taotlused põhitegevusena vabahariduskoolitusega tegelevate täiskasvanute koolitusasutuste toetamiseks esitatakse projektina täiskasvanute koolituse nõukogule Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt määratud tähtajaks. Projekt sisaldab koolitusprogrammi, temaatilisi plaane, koolituse vajaduse prognoosi ja asutuse eelarve. Direktori (juhataja) ja pedagoogide töötasu arvestatakse koos sotsiaalmaksuga. Töötasude arvestamisel juhindutakse haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud palgajuhendist.
[RT I 2002, 105, 626 - jõust. 01.01.2003]

10. Täiskasvanute koolituse nõukogu heakskiidu saanud taotluste eelarve projekti võtmise otsustab Haridus- ja Teadusministeerium.
[RT I 2002, 105, 626 - jõust. 01.01.2003]

III. osa Koolituse finantseerimine ja aruandlus 

11. Täiskasvanute koolitust finantseeritakse konkreetse aasta riigieelarve seadusega ministeeriumidele, Riigikantseleile, Presidendi Kantseleile, Riigikogu Kantseleile, Õiguskantsleri Kantseleile, Riigikontrollile, Riigikohtule ning riiklikele ametitele ja maavalitsustele ettenähtud eelarvevahenditest ja vastavalt Rahandusministeeriumi kehtestatud korrale.

12. Finantseerimine toimub kuude kaupa, kusjuures raha eraldamine II poolaastaks sõltub I poolaastaks eraldatud vahendite kasutamisest ja käesoleva korraga kehtestatud tingimuste täitmisest.

13. Riigiasutuste töötajate ja pedagoogide tööalaseks koolituseks vajalikud vahendid eraldatakse riigieelarvest sihtotstarbelisena vastavate ministeeriumide, Riigikantselei, Presidendi Kantselei, Riigikogu Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontrolli, Riigikohtu, riiklike ametite ja maavalitsuste eelarvetesse koolituse korraldamiseks ja selle eest tasumiseks.

14. Täiskasvanute haridusuuringuteks vajalikud vahendid eraldatakse riigieelarvest sihtotstarbelisena Haridus- ja Teadusministeeriumi kui tellija eelarvesse.
[RT I 1996, 41, 798 - jõust. 13.06.1996]

15. Vahendid riiklikult eelistatud valdkondades toimuvaid ning vabahariduskoolituse pikaajalisi kursusi või kursuste tsükleid või õpiringe läbiviivate pedagoogide töö tasustamiseks eraldatakse sihtotstarbelisena Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvesse.
[RT I 2002, 105, 626 - jõust. 01.01.2003]

16. Põhitegevusena vabahariduskoolitusega tegelevale ja käesoleva korraga kehtestatud tingimustele vastavate

täiskasvanute koolitusasutuste direktorite (juhatajate) ja pedagoogide töötasuks ettenähtud summa eraldatakse sihtotstarbelisena Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvesse.
[RT I 2002, 105, 626 - jõust. 01.01.2003]

17. Haridus- ja Teadusministeerium toetab täiskasvanute koolitusasutusi selleks eraldatud summade piires täiskasvanute koolituse nõukogu ettepanekute põhjal ja vastavalt Rahandusministeeriumi kehtestatud korrale.
[RT I 2002, 105, 626 - jõust. 01.01.2003]

18. Riigiasutuste töötajate ja pedagoogide tööalaseks koolituseks eraldatud eelarvevahendite kasutamise aruandlus toimub vastavalt Rahandusministeeriumi kehtestatud korrale.

19. Täiskasvanute koolitusasutused on riigieelarve vahendite kasutamise osas aruandekohustuslikud Rahandusministeeriumi kehtestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json