Teksti suurus:

Tehnilise kontrolli kord, sagedus ja mahud sõltuvalt elektripaigaldise tehnilistest andmetest

Väljaandja:Majandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.07.2007
Avaldamismärge:

Tehnilise kontrolli kord, sagedus ja mahud sõltuvalt elektripaigaldise tehnilistest andmetest

Vastu võetud 28.06.2002 nr 35
RTL 2002, 76, 1173
jõustumine 14.07.2002

õ. 25.10.2007 13:48

Muudetud järgmiste aktidega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

14.08.2002 nr 51 ( RTL 2002, 93, 1448) 31.08.2002

31.12.2002 nr 81 (RTL 2003, 6, 54) 17.01.2003

Määrus kehtestatakse «Elektriohutusseaduse» (RT I 2002, 49, 310) § 27 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Kohaldamisala

(1) Käesolev määrus esitab nõuded, vastavalt «Elektriohutusseaduse» § 27 lõikes 1 toodud jaotusele – kasutuselevõtule eelnevale, korralisele ja erakorralisele elektripaigaldiste tehnilisele kontrollile.

(2) Käesoleva määruse nõudeid kohaldatakse sõltuvalt elektripaigaldise tehnilistest andmetest kõigi ehitatud või renoveeritud ja kasutuselolevate elektripaigaldiste või nende osade (edaspidi elektripaigaldised) kohta, mida soovitakse kasutusele võtta või kasutada.

(3) Eluruumi (sealhulgas suvila) ja elamu teenindamiseks vajaliku ehitise ning ,,Ehitusseaduse" (RT I 2002, 47, 297; 99, 579) §-s 15 sätestatud väikeehitise ja ajutise ehitise elektripaigaldise puhul pole elektripaigaldise korraline tehniline kontroll kohustuslik, välja arvatud majandustegevuseks kasutatava eluruumi ja väikeehitise ning kahe või enam korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses oleva elektripaigaldise puhul.

[RTL 2003, 6, 54; jõustunud- 17.01.2003]

§2. Mõisted

Käesoleva määruse tähenduses:
1) elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus (lisa 1) on kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli teostaja poolt väljastatud dokument, mis tõendab elektripaigaldise vastavust «Elektriohutusseaduse» nõuetele ning elektripaigaldise valmisolekut pingestamiseks ja ettenähtud otstarbel kasutusele võtmiseks ning kasutamiseks;
2) elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus (lisa 2) on korralise tehnilise kontrolli teostaja poolt väljastatud dokument, mis tõendab kasutuseloleva elektripaigaldise ja selle käidu vastavust «Elektriohutusseaduse» nõuetele;
3) normdokumendid on tehnilist kirjeldust sisaldavad õigusaktid, standardid või muud dokumendid.

2. peatükk
TEHNILISE KONTROLLI TEGEVUSULATUS JA KONTROLLIVAHENDID

§3. Nõuded tehnilise kontrolli teostamiseks

(1) «Elektriohutusseaduse» §-de 25 ja 26 nõuetele vastav isik – tehnilise kontrolli teostaja – võib tehnilist kontrolli teostada oma akrediteerimisdokumentides näidatud tegevusulatuses ja vastavuses kontrollitava elektripaigaldise tehniliste näitajatega. Tehnilist kontrolli teeb 1. ja 2. ning 3. liigi elektripaigaldites tehnilise kontrolli teostaja või 3. liigi paigaldistes elektritöö ettevõtja. Käesolevas määruses tehnilise kontrolli teostamiseks kehtestatud nõuded laienevad peale tehnilise kontrolli teostaja ka kontrolli teostavale elektritöö ettevõtjale, välja arvatud tehnilise kontrolli teostaja akrediteerimisega seonduv.

(2) Tehnilise kontrolli teostaja peab tagama, et tema kontrollitegevuses kasutatavaid tehnilisi vahendeid kontrollitakse, kalibreeritakse ja kasutatakse nõuetekohaselt.

3. peatükk
KASUTUSELEVÕTULE EELNEV TEHNILINE KONTROLL

§4. Üldnõuded

(1) Kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolliga hindab tehnilise kontrolli teostaja elektripaigaldise ja selle käidukorraldaja vastavust «Elektriohutusseaduse» nõuetele ning tõendab nõuetekohasuse tunnistusega elektripaigaldise valmisolekut ettenähtud otstarbel kasutusele võtmiseks ja kasutamiseks.

(2) Kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli teostamiseks peab elektripaigaldise ehitaja deklareerima «Elektriohutusseaduse» § 21 lõike 3 nõuete täitmist, näidates muuhulgas ära projekteerimisel ja ehitamisel aluseks võetud normdokumendid.

(3) Uues elektripaigaldises peab kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli toimumise alguseks käidukorraldaja «Elektriohutusseaduses» ettenähtud juhtudel olema omaniku poolt määratud.

§5. Nõuded kontrollimiseks esitatavale dokumentatsioonile ja selle kontrollile

(1) Kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli teostamiseks esitab elektripaigaldise ehitaja tehnilise kontrolli teostajale:
1) taotluse kasutuselevõtule eelnevaks tehniliseks kontrolliks;
2) elektripaigaldise projekti koos teostusjooniste ja võimalike parandustega;
3) elektripaigaldise võrguühenduse tehnilised tingimused või liitumispunkti või ühenduspunkti määratleva dokumendi;
4) elektripaigaldise käidukorraldajat määrava dokumendi;
5) elektripaigaldise ehitaja visuaalkontrolli protokolli soovitavalt koos nõuetekohasuse deklaratsiooniga;
6) kaetud tööde aktid koos vastavate joonistega (vähemalt maandusseadme, maakaablite, kaetud installatsiooni ja kaabelkütte kohta);
7) tehnilise kontrolli teostamiseks vajalikus mahus «Elektriohutusseaduse» nõuetele vastava labori poolt teostatud asjakohased elektripaigaldise kontrollmõõtmiste, teimide ja katsetuste (edaspidi mõõtmised) protokollid koos kokkuvõtva aruandega (vt lisa 5).
8) seadistamist vajavate seadmete seadistustööde aktid (sh sätestatud kaitselüliteile);
9) võimalike eriotstarbeliste seadmete mõõtmiste- ja katsetuste protokollid vastavalt tootja nõuetele.

(2) Tehnilise kontrolli teostaja hindab pisteliselt projektis ja muudes dokumentides esitatu vastavust «Elektriohutusseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele. Tehnilise kontrolli teostajal on õigus põhjendatud juhtudel teha dokumentatsioonile detailset hindamist või vajadusel taotleda täiendavate asjakohaste dokumentide ning lisateabe esitamist.

(3) Esitatud dokumentatsiooni kontrolli tulemused vormistatakse §-s 11 toodud nõuete kohaselt elektripaigaldise kontrolli vastavas aruandes.

§6. Elektripaigaldise kohapealne kontrollimine

(1) Kasutuselevõtule eelneval tehnilisel kontrollil teeb tehnilise kontrolli teostaja elektripaigaldise ehitaja esindaja juuresolekul:
1) visuaalkontrolli toimingud, mille käigus veendub, et elektripaigaldis on ehitatud vastavalt projektile, kehtivatele normdokumentidele ja tootja asjakohastele paigaldus-/kasutusjuhenditele ega ole ohtu põhjustaval viisil nähtavalt kahjustunud;
2) vajadusel pistelisi kontrollmõõtmisi, mille käigus ta veendub, et elektripaigaldise katsetuste ja kontrollmõõtmiste protokollides toodud tulemused on usutavad.

(2) Tehnilise kontrolli protseduuri käigus peab elektripaigaldise ehitaja tagama kontrollimiseks vajalike elektripaigaldise aparaadikoostete uste, kestade, katete jms avamise, sh võimalike plommide eemaldamise.

(3) Oluliste puuduste (vt lisa 6) ilmnemisel esitatakse elektripaigaldis pärast nende kõrvaldamist tehnilise kontrolli teostajale järelkontrolliks.

4. peatükk
KORRALINE TEHNILINE KONTROLL

§7. Üldnõuded

(1) Korralise tehnilise kontrolliga hinnatakse elektripaigaldise ja selle käidu vastavust «Elektriohutusseadusega» kehtestatud nõuetele ning vastavuse korral tõendatakse seda nõuetekohasuse tunnistusega.

(2) Elektripaigaldise omanik peab tagama elektripaigaldise õigusaktides kehtestatud nõuetekohase kasutamise, sealhulgas «Elektriohutusseaduse» § 16 punkti 5 kohase elektripaigaldise õigeaegse tehnilise kontrolli.

(3) Elektripaigaldise korralise tehnilise kontrolli teostamise tähtaega arvestatakse:
1) esmakordsel korralisel tehnilisel kontrollil üldjuhul elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli kuupäevast;
2) edaspidi eelmise korralise kontrolli või korralise kontrolli mahus teostatud erakorralise tehnilise kontrolli tegemise kuupäevast.

(4) Edaspidised korralised tehnilised kontrollid tuleb teha järgmise perioodsusega:
1) 1. liigi elektripaigaldises kord kolme aasta jooksul;
2) 2. liigi elektripaigaldises kord viie aasta jooksul;
3) 3. liigi elektripaigaldistes kord kümne aasta jooksul.

§8. Nõuded elektripaigaldise korraliseks tehniliseks kontrolliks esitatavale dokumentatsioonile ja selle kontrollile

(1) Elektripaigaldise omanikul peab olema «Elektriohutuseaduse» § 16 punkti 7 kohaselt dokumentatsioon elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli kohta.

(2) Elektripaigaldise korralise tehnilise kontrolli teostamisel võtab tehnilise kontrolli teostaja aluseks järgnevalt loetletud dokumendid:
1) tellimuse korraliseks tehniliseks kontrolliks;
2) elektripaigaldise käidukorraldajat määrava dokumendi;
3) elektripaigaldise hoolduskava;
4) elektripaigaldise eelmise kontrolli dokumendid;
5) elektripersonali olemasolul selle elektriohutusalaste teadmiste hindamise dokumendid;
6) elektripaigaldise liitumispunkti ja ettenähtud peakaitsme nimivoolu määrava dokumendi;
7) elektripaigaldise tegelikkusele vastavad skeemid, joonised;
8) elektripaigaldise laiendus- ja ümberehitustööde kohta asjakohased joonised ja kontrolliprotokollid;
9) kaetud tööde joonised maandusseadme ja maakaablite kohta;
10) korralise tehnilise kontrolli teostamiseks vajalikus mahus «Elektriohutuseaduse» nõuetele vastava labori poolt teostatud asjakohased elektripaigaldise mõõtmiste protokollid koos kokkuvõtva aruandega (vt lisa 5);
11) kaitseaparaatide seadistustööde aktid.

(3) Elektripaigaldise dokumentatsiooni hulka kuuluvate kontrollmõõtmiste, teimide ja katsetuste protokollid aeguvad:
1) 1. liigi paigaldistes kolme aasta jooksul;
2) 2. liigi paigaldistes viie aasta jooksul;
3) 3. liigi paigaldistes kümne aasta jooksul.

(4) Tehnilisel kontrollil hinnatakse esitatud dokumentatsiooni vastavust «Elektriohutusseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele. Tehnilise kontrolli teostajal on vajadusel õigus taotleda täiendavate asjakohaste dokumentide ning lisateabe esitamist.

(5) Esitatud dokumentatsiooni kontrolli tulemused vormistab tehnilise kontrolli teostaja §-s 11 toodud nõuete kohaselt elektripaigaldise korralise tehnilise kontrolli aruandes.

§9. Korralise tehnilise kontrolli teostamine

(1) Kontrollitoiminguid sooritatakse kooskõlastatult elektripaigaldise omaniku või tema poolt määratud käidukorraldajaga.

(2) Korralise tehnilise kontrolli protseduuri käigus peab käidukorraldaja või omanik tagama kontrollimiseks vajalike elektripaigaldise aparaadikoostete uste, kestade, katete jms avamise, sh võimalike plommide eemaldamise.

(3) Käidukorraldaja või omaniku juuresolekul toimub elektripaigaldise korraline tehniline kontroll, mille käigus:
1) hinnatakse käidukorraldust, st kas elektripaigaldise käit on korraldatud viisil, mis tagab ohutuse ning kas paigaldises on sooritatud hoolduskava kohased toimingud;
2) teostatakse visuaalkontrolli toimingud, mille käigus veendutakse, et elektripaigaldis vastab selle kohta kehtivatele nõuetele ja tootja asjakohastele paigaldus-/kasutusjuhenditele ega ole ohtu põhjustaval viisil nähtavalt kahjustunud;
3) vajadusel teostatakse pistelised kontrollmõõtmised, mille käigus veendutakse, et elektripaigaldise katsetuste ja kontrollmõõtmiste protokollides toodud tulemused on usutavad.

(5) Tehnilise kontrolli teostaja peab teatama elektripaigaldise käidukorraldajale või omanikule kõigist kontrolli käigus ilmnenud elektriseadme või -paigaldise nõuetele mittevastavustest.  Kui tehnilise kontrolli teostaja avastab korralise kontrolli käigus, et elektriseadme või -paigaldise kasutamine põhjustab otsest ohtu (vt lisa 6), peab ta sellest teatama kirjalikult seadme või paigaldise käidukorraldajale või omanikule. Seejuures peab ta tegema ettepaneku seadme või paigaldise koheseks elektrivõrgust väljalülitamiseks ja/või selle kasutamise lõpetamiseks.

(6) Kui kontrolliti pingestamata elektriseadet, -paigaldist või selle osa ja kontrollimisel ilmnes, et taaspingestamine põhjustab otsest ohtu, ei tohi seda enne puuduse kõrvaldamist taaspingestada.

(7) Elektripaigaldise omanik ja käidukorraldaja peavad hoolitsema selle eest, et elektripaigaldise kontrollimisel ilmnenud puudused ja rikked kõrvaldatakse õigeaegselt.

(8) Pärast ilmnenud oluliste (vt lisa 6) ja käiduohutust vähendavate puuduste kõrvaldamist esitab käidukorraldaja või omanik elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostajale järelkontrolliks.

5. peatükk
ERAKORRALINE TEHNILINE KONTROLL

§10. Nõuded erakorralisele tehnilisele kontrollile

(1) Elektriohutusseaduse § 27 lõike 2 kohaselt teostatakse erakorraline tehniline kontroll, kui käidukorraldaja peab seda elektripaigaldise ohutuse tagamiseks vajalikuks või riikliku järelevalve teostaja põhjendatud nõudel.

(2) Erakorralise tehnilise kontrolli ulatuse ja kontrollimisel aluseks võetavad normdokumendid määrab kontrolli tellija.

(3) Kontrollimeetodite ning mõõtelabori kaasamise vajaduse üle otsustab tehnilise kontrolli teostaja.

(4) Kontrolli tulemused vormistab tehnilise kontrolli teostaja vastavalt oma protseduurireeglitele, metoodikatele jt kirjalikele juhistele.

6. peatükk
TEHNILISE KONTROLLI DOKUMENTATSIOON

§11. Nõuded tehnilise kontrolli dokumentatsioonile

(1) Kui tehnilise kontrolli teostaja avastab kontrollimisel, et elektriseadme või -paigaldise kasutamine põhjustab otsest ohtu (vt lisa 6), peab ta «Elektriohutusseaduse» § 26 lõike 2 punkti 4 kohaselt sellest kirjalikult teatama seadme või paigaldise omanikule. Otsese ohu kohese mittekõrvaldamise korral peab tehnilise kontrolli teostaja saatma omanikule edastatud otsese ohu teatise koopia viivitamatult Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile, kes rakendab vajalikud meetmed.

(2) Pärast tehnilist kontrolli koostab tehnilise kontrolli teostaja aruande (näidised lisa 3 või lisa 4), milles on fikseeritud kõik vajalikud elektripaigaldist ja selle kontrolli puudutavad andmed ning antud hinnang elektripaigaldise ja selle dokumentatsiooni ning käidu vastavusele kehtestatud elektriohutusalastele nõuetele.

(3) Tehnilise kontrolli aruanded peavad vastavalt näidistele sisaldama järgmisi andmeid:
1) elektripaigaldise omaniku nimi ja kontaktandmed;
2) ehitise või selle osa määratlus ning aadress;
3) elektripaigaldise valmimise ja/või renoveerimise aasta;
4) elektripaigaldise osised, mida kontrolliti (nt kogu paigaldis, kõrgepingejaotla, trafo, madalpingejaotla, sisestusjaotur, peajaotur, bürooruumide installatsioon jne);
5) dokument liitumispunkti (ühenduspunkti) ja peakaitsme(te) nimivoolu kohta (nt liitumisleping, tehnilised tingimused, piiritlusakt, elektrienergia kasutamise leping vms);
6) juhistikusüsteem, toitepinge(d), toitejuhistiku mark, peakaitseseade;
7) määratud käidukorraldaja ja tema kontaktandmed;
8) elektripaigaldise projekteerija, ehitaja ja nende riikliku erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registri registreeringu numbrid;
9) kontrollmõõtmiste teostaja ja «Elektriohutusseaduse» nõuetele vastava labori nimi ja akrediteerimistunnistuse number;
10) kontrolli juures olijate nimed;
11) elektripaigaldise vastavus tema kohta kehtivatele normdokumentide nõuetele;
12) tehnilise kontrolli teostaja, tema riikliku erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registri registreeringu number ja töötaja nimi ning allkiri ja kuupäev.

(4) Aruandes antakse elektripaigaldist puudutavate nõuete osas hinnang vähemalt aruandenäidises toodud mahus. Loetelust võib välja jätta need nõuded, mida kontrollitavas paigaldises ei saa rakendada ning ei tohi välja jätta paigaldises rakendamist vajavaid nõudeid. Sõltuvalt elektripaigaldise iseloomust tuleb loetellu lisada vajalikud nõuded, mida näidises toodud ei ole. Kõigi nõuete täitmisele tuleb anda hinnang (nõuetele vastav, nõuetele mittevastav, oluline mittevastavus, otsene oht).

(5) Aruande märkuste ja selgituste lahtris tuuakse lühidalt puuduste elektripaigaldises esinemise koht või muud täpsustavad asjaolud. Vajaduse korral võib tehnilise kontrolli teostaja lisada aruandele puuduste selgituste lehe, kus viidatakse aruandes toodud puuduse rea numbrile (sellisel juhul on põhipunkti numeratsioonile lisatud alapunktide numbrid) ja selgitatakse täpsemalt nõudega seotud asjaolusid.

§12. Nõuded tehnilise kontrolli tõendava dokumentatsiooni arhiveerimiseks

(1) Elektripaigaldise ehitaja poolt «Elektriohutusseaduse» § 21 lõike 3 täitmise tõendamiseks esitatud dokumentidest arhiveerib tehnilise kontrolli teostaja vähemalt järgmised:
1) elektripaigaldise ehitaja deklaratsioon ehitatud elektripaigaldise «Elektriohutusseaduse» § 21 lõike 3 nõuetele vastavuse kohta;
2) dokument liitumispunkti (ühenduspunkti) ja peakaitsme(te) nimivoolu kohta (nt liitumisleping; tehnilised tingimused; piiritlusakt; elektrienergia kasutamise leping vms);
3) kontrollmõõtmiste aruanne.

(2) Tehnilise kontrolli teostaja peab enda poolt väljastatavate elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva või korralise või erakorralise tehnilise kontrolli aruannete ja tunnistuste koopiad arhiveerima.

[RTL 2002, 93, 1448; jõustunud- 31.08.2002]

§13. Nõuetekohasuse tõendamine

(1) Pärast puuduste kõrvaldamise järelkontrolli koostab tehnilise kontrolli teostaja vajadusel uue aruande või kinnitab elektripaigaldise omanikule väljastatud aruandel ja enda aruande koopial kirjalikult puuduste kõrvaldamist ning näitab otsuse elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistuse väljastamiseks.

(2) «Elektriohutusseadusega» kehtestatud nõuetele vastavuse korral väljastab tehnilise kontrolli teostaja mõistliku aja jooksul «Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistuse».

(3) Otsest ohtu põhjustavate või oluliste puuduste (vt lisa 6) korral «Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistust» ei väljastata.

(4) Väljastatud nõuetekohasuse tunnistus kehtib koos elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva või korralise või erakorralise tehnilise kontrolli aruandega. Tunnistusel paranduste ja muudatuste tegemine ei ole lubatud. Vajadusel asendab tunnistuse välja andnud tehnilise kontrolli teostaja selle uuega ning võtab kehtetu tunnistuse originaali tagasi.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§14. Korralise tehnilise kontrolli tähtajad

(1) Kehtetu.

[RTL 2003, 6, 54; jõustunud- 17.01.2003]

(2) Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrollina mõisteti «Elektriohutusseaduse» (RT I 1999, 29, 403) tähenduses elektripaigaldise hindamist ja tõendamist.

(3) Elektripaigaldise korralise tehnilise kontrollina mõisteti «Elektriohutusseaduse» (RT I 1999, 29, 403) tähenduses elektripaigaldise korralist kontrolli.

[RTL 2002, 93, 1448; jõustunud- 31.08.2002]

§15. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Majandusministri 28. juuni 2002. a määruse nr 35
lisa 1

ELEKTRIPAIGALDISE NÕUETEKOHASUSE TUNNISTUS

 

omaniku nimi

ehitis (selle osa)

aadressil Tänav nr 00, Küla/Linn/Vald/Maakond

…tüüpi inspekteerimisasutus Asutuse nimi akrediteerimistunnistusega nr … tõendab, et nimetatud ehitise elektripaigaldises on 00.00–00.00.2002. a tehtud kasutuselevõtule eelnev tehniline kontroll.

Elektripaigaldis vastab kehtestatud nõuetele ja selle võib ettenähtud otstarbel kasutamiseks pingestada.

Tunnistus on välja antud «Elektriohutusseaduse» (RT I 2002, 49, 310) alusel ja kehtib koos elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli aruandega.

/allkiri/

Eesnimi Perekonnanimi

Välja antud 00.00.2002

ametinimi

Tunnistuse nr 000 - 2

Majandusministri 28. juuni 2002. a määruse nr 35
lisa 2

ELEKTRIPAIGALDISE NÕUETEKOHASUSE TUNNISTUS

 

omaniku nimi

ehitis (selle osa)

aadressil Tänav nr 00, Küla/Linn/Vald/Maakond

tüüpi inspekteerimisasutus Asutuse nimi akrediteerimistunnistusega nr tõendab, et nimetatud ehitise elektripaigaldises on 00.00–00.00.2002. a tehtud korraline tehniline kontroll.

Elektripaigaldis ja selle käit vastavad kehtestatud nõuetele. Tunnistus on välja antud «Elektriohutusseaduse» (RT I 2002, 49, 310) alusel ja kehtib koos elektripaigaldise korralise tehnilise kontrolli aruandega.

/allkiri/

Eesnimi Perekonnanimi

Välja antud 00.00.2002

ametinimi

Tunnistuse nr 000 - 2

 

Majandusministri 28. juuni 2002 a.

määruse nr 35 lisa 3

ELEKTRIPAIGALDISE KASUTUSELEVÕTULE EELNEVA

TEHNILISE KONTROLLI ARUANNE

(NÕUETEKOHASUSE TUNNISTUSE LISA)

(pp.kk.aaaa)

nr 000-1

 

Omaniku nimi ja kontaktandmed

 

Ehitis või selle osa määratlus

Uus elamu, renoveeritud büroohoone, pangahoone 1-3 korrus, tootmishoone vasak tiib, alajaam eluhoones jne

Ehitise aadress

 

Elektripaigaldise osised, mida kontrolliti

a/j trafo, mp jaotla, maakaablid, liitumiskilp, sisestuskilp, elamu / büroohoone el paigaldis jne

Liitumisdokument

Liitumisleping /tehnilised tingimused /piiritlusakt vm

 

Liitumispunkt / ühenduspunkt

 

Toitepinge(d)

 

Toitejuhistik (süsteem, mark, pikkused)

 

Peakaitseseade (tüüp, nimivool)

 

Elektripaigaldise hindamise alusnormid

EEI 3: 1994 ; EEE 6.väljaanne…

   

Elektripaigaldise projekteerija,

Eritegevusalade registri registreeringu nr

 

Elektripaigaldise ehitaja,

Eritegevusalade registri registreeringu nr

 

Kontrollmõõtmiste teostaja,

Akredit. labori nimi ja tunnistuse nr

 

Elektripaigaldise käidukorraldaja, telefoni nr

 
   

Tehnilise kontrolli teostaja, eritegevusalade registri reg nr, töötaja ametinimi/ nimi

 

Elektripaigaldise ülevaatuse aeg

 

Juuresolija(d)

 

 

Kasutatud lühendid:

VVm - Vabariigi Valitsuse määrus;

MJMm - majandusministri määrus;

EOS – “Elektriohutusseadus;

EEI - eeskiri “Ehitiste madalpinge-elektripaigaldised”;

EEE - “Elektriseadmete ehituse eeskirjad” (NSVL Energeetika ja elektrifitseerimise ministeerium).

HD637 - Euroopa harmoniseerimisdokument HD 637 S1:2002 “Tugevvoolupaigaldised vahelduvpingele üle 1kV “

Nõuetele vastavuse hinnangu tähised:

“V” – vastav ; “M” – mittevastav; “O” – oluline puudus; “OO” – otsene oht; (tunnistust ei väljastata; esitatakse teatis Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile); “X” – antud elektripaigaldises ei saa nõuet rakendada.

 

 

Nõue

Alus

H

Märkused, selgitused

 

Deklaratsioon

     
 

ehitaja deklaratsioon

MJMm

   
 

visuaalkontrolli protokoll

MJMm

   
 

Kontrollmõõtmised

     
 

visuaalkontrolli leht

EEI 3 p.611

   
 

kaitsejuhtide katkematus

EEI 3 p.612.2

   
 

potentsiaalijuhtide katkematus

EEI 3 p.612.2

   
 

isolatsioonitakistus

EEI 3 p.612.3

   
 

kaitse rakendusaja kontroll

EEI 3 p.612.6

   
 

rikkevoolukaitselüliti kontroll

EEI 3 p.612.6

   
 

maandustakistus

EEI 3 p.612.6

   
 

pingetaluvus

EEI 3 p.612.6

   
 

a/j kõrgepinge osa kontr. dokum.

EEE 4.2

   
 

trafode reviis

EEE 4.2

   
 

Projektdokumentatsioon

VVm 41:97

   
 

kasutatud normdokumentatsioon

     
 

tööprojekt

     
 

teostusjoonised

     
 

jooniste piisavus

EEI 3 p.514.5.1

   
 

paigaldise vastavus projektile

     
 

Kaetud tööde aktid, joonised

VVm 182:97

   
 

maandusseade

     
 

maakaabel

     
 

kaabelküte

EEI 3 p.802.5

   
 

siseinstallatsioon

     
 

ristumised, asetused

EEE

   
 

kaablimuhv

EEE

   
 

Seadistustööde aktid

     
 

kaitseseadmete sättevoolud

     
 

tehnoloogilised seadmed

     
 

Seadmed, materjalid

     
 

kasutusjuhendid

     
 

sertifikaadid

     
 

Käidukorraldus

     
 

käidukorraldaja olemasolu

EOS § 16 p 3

   
 

käidukorraldaja pädevusnõudele vastavus

MJMm 36:99

   
 

hoolduskava (-juhend)

     
 

Kaitse otsepuute eest

     
 

isoleerimine

412.1

   
 

katted ja kestad

412.2

   
 

tõkked

412.3

   

puuteküündivus

412.4

 

lisakaitse RVKL

412.5

   
 

Kaitse kaudpuute puhul

     
 

automaatne väljalülitamine

413.1; 533.1

   
 

Lisapotentsiaaliühtlustus

413.1.2

   
 

Kaitseisolatsioon

413.2

   
 

elektriline eraldus

413.5

   
 

lisakaitse RVKL

     
 

Kaitse kuumustoime eest

     
 

tuleohu eest

422

   
 

põletuste eest

423

   
 

liigkuumenemise eest

424

   
 

Liigvoolukaitse

     
 

liigkoormuskaitse

433; 533

   
 

lühisekaitse

434; 533

   
 

kokkusobitamine / selektiivsus

435

   
 

RVKL sobitamine liigvoolukaitsega

539.2

   
 

RVKL omavaheline selektiivsus

539.3

   
 

Liigpingekaitse

     
 

kõrgepingevõrkude maaühendus

442

   
 

pikse-ja lülitusliigpinged

443

   
 

elektromagnetilised häired

444

   
 

Alapingekaitse

45; 535

   
 

Välistoimete arvestamine

     
 

elektrilöögi eest

481

   
 

tulekahju eest

482

   
 

Elektriseadmete valik

(sh valgustid; pistikupesad; lülitid; jne)

   
 

lülitusseadmed

536

   
 

vastavus standardile

511

   
 

kaitseklass / IP

512

   
 

juurdepääsetavus

513

   
 

lülitusaparaatide tähistamine

514

   
 

vastastikune toime

515

   
 

Juhistikud

     
 

juhistike liigid, paigaldusviisid

521

   
 

juhistike sh N- ja PE-juhtide tähistamine

514

   
 

välistoimete arvestamine

522

   
 

koormatavus

523

   
 

juhtide ristlõigete vastavus

524

   
 

pingelangu hindamine

525

   
 

elektrilised liited

526

   
 

tule leviku ohu vähendamine

527

   
 

muude seadmete lähedus

528

   
 

hooldusvõimaluste arvestamine

529

   
 

Muud elektriseadmed

     
 

generaatorseadmed

551

   
 

Turvatoitesüsteemid

     
 

toiteallikad

562

   
 

vooluahelad

563

   
 

tarvitid

564

   
 

Kaabelküte

     
 

vastavus standardile

802.1

   
 

valmistaja juhiste järgimine paigaldamisel

802.2

   
 

lisakaitse RVKL

802.3

   
 

lisapotentsiaaliühtlustus

802.4

   
 

tähistused, skeemid

802.5

   
 

Jaotlad ja jaoturid

     
 

katted ja kestad, IP

412.2

   
 

PEN-juhi hargnemine

546.2.3

   
 

PEN-juhi tähistamine

514.3.2

   
 

N- ja PE-juhtide tähistamine

514.3

 

 

 

lülitusaparaatide tähistamine

514

   
 

juhistike tähistamine

514

   
 

juhtide ühendamine jaoturiga

801.5

   
 

jaoturite kaitselahutus

801.1

   
 

jaoturite teenindusruum

801

   
 

erinõuded üle 63A

801.2

   
 

tavaisikute kasutuses olevad

801.3

   
 

elektriruumides paiknevad

801.4

   
 

skeemide vastavus tegelikkusele

     
 

Maanduspaigaldised, kaitsejuhid

   
 

kaitsemaandus /maandustakistus

542

   
 

kaitsejuhid

543

   
 

maandusjuht / mm²

544

   
 

talitlusmaandus

545

   
 

kaitse-ja talitusmaanduse ühitamine

546

   
 

peapotentsiaaliühtlustusjuhid / mm²

547

   
 

lisapotentsiaaliühtlustusjuhid / mm²

547

   
 

infotöötluspaigaldiste maandamine

548

   
 

Õhuliinid pingega kuni 1000V

     
 

Fiidri tähistus (märgistus)

     
 

Juhtmete asetus, vahekaugused

EEE 2.4.19…

   
 

Juhtmete jätkamised, hargnemised

EEE 2.4.14…

   
 

Mastid, toed, tõmmitsad, vundam.

EEE 2.4.27…

   
 

Mastide numeratsioon ja märgistus

EEE 2.4.6

   
 

Isolaatorid, traaversid, kinnitused

EEE 2.4.23…

   
 

Maandus, maandustakistus

EEE 2.4.25…

   
 

Aparaadid, kilbid

EEE 4.1.8…

   
 

Arvestuspunktid

EEE 4.1.29

   
 

Ristumised, gabariidid, lähenemised

EEE 2.4.36…65

   
 

Ristumine kommunikatsioonidega

EEE 2.3.85..101

   
 

Tehnilised näitajad: Ik, U%

     
 

Liigpingekaitse

     
 

Mastalajaamad

     
 

Trafo paigutus

EEE 4.2.127

   
 

Trafo(de) ühendused KP poolel

EEE 4.2.22

   
 

Trafo(de) ühendused MP poolel

EEE 4.1.14…

   
 

Isolaatorid

EEE 1.4.14

   
 

Lahklüliti(te) lukustus, blokeering

EEE 4.2.24

   
 

Masti konstruks, toed, tõmmitsad

EEE 4.2.133

   
 

Väljuvate MP fiidrite tähistus

     
 

Hoiatussildid

EEI 4.8

   
 

Liigpingekaitse

     
 

kaitsemaandus /maandustakistus

     
 

Üle 1000 V jaotlad ja alajaamad

     
 

Joonised , kohapealsed skeemid

EEI 4.7

   
 

Tähistused

EEE 1.128…

   
 

Vooluahelad

     
 

Jaotusseade

     
 

Teenindusalad

     
 

Operatiivblokeeringud

EEE 4.2.24

   
 

Lülitusseadmed

     

 

Juhtide liidete sobivus

     
 

Kaablite jätkamine ja otsamine

     
 

Kaablirajatised

     
 

Kõrgpingeühendused

EEE 4.2.22

   
 

Trafo(de) paralleeltöö

     
 

Trafo(de) ühendused (m/p; k/p)

EEE 4.2.22

EEE 4.1.14…

   
 

Trafode paigutus, mõõdikud

EEE 4.2.28

   
 

Isolaatorid

EEE 1.4.14

   
 

Mõõtetrafod

     
 

Omatarbeahelad

     
 

Piirded

EEE 4.2

   
 

Ehituslik osa (ventilatsioon, uksed, gabariidid)

EEE 4.2

   
 

Potentsiaaliühtlustus

     
 

Kaitsemaandus /maandustakistus

     
 

Kaitsevahendid

EEI 4

   
 

Õhuliinid pingega üle 1000V

     
 

Fiidri tähistus

     
 

Juhtmete asetus, gabariidid

EEE 2.5.38…

   
 

Liinide hargnemised, üleminekühendused

EEE 2.5.82…

   
 

Mastid, toed, tõmmitsad, vundamendid

EEE 2.5.87…

   
 

Mastide numeratsioon ja märgistus

EEE 2.5.15

   
 

Isolaatorid, traaversid

EEE 2.5.58…

   
 

Maandus, maandustakistus

EEE 2.5.63…

   
 

liigpingekaitse

     
 

Lülitid, lülitusseadmed

EEE 2.5.128

   
 

Liitumispunkt, kilbid

EEE 2.5.129

   
 

Ristumised, gabariidid, lähenemised

EEE 2.5.104…

   
 

kaitsemaandus /maandustakistus

     
 

Kaabelliinid pingega kuni 220kV

     
 

Kaablite paiknemine üksteise suhtes

EEE 2.3.86

   
 

Kaabli(te) otsad (muhvid),

EEE 2.3.65…70

   
 

Tähistused

     
 

Maandamine, maandustakitus

EEE 2.3.71…75

   
 

Kaabli(te) trassi märgistus

EEE 2.3.23…24

   
 

Kaabli(te) katted pinnases

EEE 2.3.83

   
 

Tehnilised näitajad, Ik

     
 

Duširuumid

     
 

kohtkindlad elektriseadmed

701.55

   
 

lülitus- ja juhtimisseadmed

70.53

   
 

elektriseadmete IP

701.51

   
 

kaitseviiside rakendamine

701.471

   
 

lisapotentsiaaliühtlustus

701.41

   
 

Leiliruumid

     
 

kerise standard/paigaldus

Juhend

   
 

elektriseadmete kaitseaste

703.5

   
 

vastavus kuumuskindlusele

703.5

   
 

lülitusseadmed

703.5

   
 

Basseiniruumid

     
 

elektrilöögikaitse

702.471

   
 

lisapotentsiaaliühtlustus

702.41

   
 

elektriseadmete kaitseaste

702.51

   
 

juhistik

702.52

   
 

lülitus-ja juhtimisseadmed

702.53

   
 

elektriseadmed

702.55.

   
 

Purskkaevud

     
 

elektrilöögikaitse

702.471

   
 

lisapotentsiaaliühtlustus

702.41

   
 

elektriseadmete kaitseaste

702.51

   
 

juhistik

702.52

   
 

lülitus- ja juhtimisseadmed

702.53

   
 

elektriseadmed

702.55

   
 

Ehitus-, remondi- ja lammutuspaigad

   
 

toite automaatne väljalülitamine

704.471

   
 

piiratud madalpinge kasutamine

704.471

   
 

kuni 32A pistikupesade kaitse

704.471

   
 

seadmete IP (reeglina IP 44)

704.51

   
 

juhistikud

704.52

   
 

lülitus- ja juhtimisseadmed

704.53

   
 

Põllundus- ja aiandusehitised

     
 

SELV ahelad

705.41

   
 

pistikupesade kaitse RVKL

705.41

   
 

toite automaatne väljalülitamine

705.41

   
 

lisapotentsiaaliühtlustus

705.41

   
 

kaitse kuumustoime eest

705.42

   
 

seadmete IP

705.51

   
 

lülitus- ja juhtimisseadmed

705.53

   
 

Ahtad juhtivad paigad

     
 

SELV ahelad

706.4

   
 

kaitse otsepuute eest

706.4

   
 

käsitööriistade kaitse

706.4

   
 

käsivalgustite kaitse

706.4

   
 

kohtkindlate seadmete kaitse

706.4

   
 

toiteallika paiknemine

706.4

   
 

Välisvalgustus

     
 

täielik otsepuutekaitse

714.412

   
 

toite automaatne väljalülitamine

714.413

   
 

II klassi seadmete kasutamine

714.413

   
 

kaitseaste

714.51

   
 

tähistamine

714.511

   
 

pingekadu

714.512

   
 

Ravi- jm. meditsiiniruumid

     
 

SELV ja PELV süsteemid

411

   
 

otsepuutekaitse

412

   
 

kaudpuutekaitse

413

   
 

toite automaatne väljalülitamine

     
 

…TN-süsteemid

413.1.3

   
 

…IT-süsteemid

413.1.5

   
 

…lisapotentsiaaliühtlustus

413.1.6

   
 

liigpingekaitse

44

   
 

elektriseadmete valik

     
 

…plahvatusoht

512.2.1

   
 

…tähistamine

514

   
 

…dokumenteerimine

514.5

   
 

juhtide valik ja paigaldamine

52

   
 

lülitusseadmed

53

   
 

maandamine ja kaitsejuhid

54

   
 

muud elektriseadmed

     
 

…valgustirühmade juhistik

55.1

   
 

…IT-susteemi trafod

55.2

   
 

…3. rühma pp. juhistikud

55.3

   
 

turvatoitesüsteemid

     
 

…toiteallikad

562

   
 

…turvavalgustus

564.1

   
 

…muud turvatoitesüsteemid

564.2

   
 

kasutuselevõtukontroll

61

   
 

jaotuskeskused

801

   
 

Näitused, esitused ja väljapanekud

   
 

Toite automaatne väljalülitamine

413

   
 

Kaitse kuumustoime eest

42

   
 

Kaitselahutamine

462

   
 

Kaitseviiside rakendamine

47

   
 

Välistoimete arvestamine

48

   
 

Elektriseadmete valik

51

   
 

Juhistikud

52

   
 

Valgustid

55.01

   
 

Lahenduslambid

55.03

   
 

Elektrimootorid

55.04

   
 

Väikepingetrafod ja –muundurid

55.06

   

Pistikupesad

55.07

 

Generaatorite otse ja kaudpuutekaitse

551.3.3

   
 

Turvatoide

56

   
 

Elektromagnetiline ühilduvus

     
 

EM taluvus, tööstusruumid

EVS-

   
 

EM emissioon, tööstusruumid

EVS-

   
 

EM taluvus, olme ja bürooruumid

EVS-

   
 

EM emissioon, olme ja bürooruumid

EVS-

   
   
 

OLULISEMATE PUUDUSTE KOKKUVÕTE:

  1. Puudub nõutava pädevusega käidukorraldaja
  2. Teostusjoonised on esitamata
  3. Kontrollmõõtmised on osaliselt teostamata

 

 

 

HINNANG: elektripaigaldise nõutekohasuse tunnistus väljastatakse peale puuduste kõrvaldamist.

Allkiri …………………………………….. Kuupäev……………………

Inspektor: Eesnimi Perekonnanimi ( (0) 0000 000 E-post: [email protected]

OTSUS: puudused on kõrvaldatud, elektripaigaldisele väljastatakse nõuetekohasuse tunnistus

 

Allkiri …………………………………. Kuupäev……………………

KORRALISE TEHNILISE KONTROLLI TÄHTAEG:

 

[RTL 2002, 93, 1448; jõustunud- 31.08.2002]

 

 

Majandusministri 28. Juuni 2002. a määruse nr 35
lisa 4

ELEKTRIPAIGALDISE KORRALISE TEHNILISE KONTROLLI ARUANNE

(NÕUETEKOHASUSE TUNNISTUSE LISA)

(pp.kk.aaaa)

nr 00000

Omaniku nimi, kontaktandmed

 

Ehitis või selle osa määratlus

büroohoone, pangahoone 1-9 korrused, tootmishoone vasak tiib, eraldiseisev alajaam jne

Ehitise aadress

 

Elektripaigaldise valmimise/renoveerimise aasta

 

Elektripaigaldise osised, mida kontrolliti

a/j trafo, mp jaotla, maakaablid, liitumiskilp, sisestuskilp, elamu / büroohoone el paigaldis jne

   

Piiritlusdokument (olemasolu korral)

liitumisleping/tehnilised tingimused/piiritlusakt või liitumispunkt /ühenduspunkt

 

Toitepinge(d)

 

Toitejuhistik (süsteem, mark või materjal ja ristlõige, pikkused)

 

Peakaitseseade (tüüp, nimivool)

 
   

Elektripaigaldise käidukorraldaja , telefoni nr

 

Kontrollmõõtmiste teostaja,

akredit.labori nimi ja tunnistuse nr

 
   

Tehnilise kontrolli teostaja, eritegevusalade registri reg nr, töötaja ametinimi/ nimi

 

Elektripaigaldise ülevaatuse aeg

 

Juuresolija(d)

 

 

Kasutatud lühendid:

VVm - Vabariigi Valitsuse määrus;

MJMm - majandusministri määrus;

EOS - Elektriohutusseadus

EEI - eeskiri “Ehitiste madalpinge-elektripaigaldised”;

EEE - “Elektriseadmete ehituse eeskirjad” (NSVL Energeetika ja elektrifitseerimise ministeerium).

HD637 - Euroopa harmoniseerimisdokument HD 637 S1:2002 “Tugevvoolupaigaldised vahelduvpingele üle 1kV “

 

Nõuetele vastavuse hinnangu tähised:

“V” – vastav ; “M” – mittevastav; “O” – oluline puudus; “OO” – otsene oht; (tunnistust ei väljastata; esitatakse teatis Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile); “X” – antud elektripaigaldises ei saa nõuet rakendada.

Nr

Nõue

Nõude alus

H

Märkused, selgitused

 

Käidukorraldus

     
 

käidukorraldaja olemasolu

EOS § 16 p 3

   
 

käidukorraldaja pädevusnõudele vastavus

MJMm 36:99

   
 

elektripersonali (olemasolul) ohuteadlikkus

EEI 4

   
 

hoolduskava ja selle täitmine

EOS § 18 lg 1 p 2

   
 

joonised, skeemid

EEI4 4.7

   
 

dokumentatsioon (mõõtmiste protokollid, kaetud tööde aktid, seadistustööde aktid, seadmete juhendid, žurnaalid, jm)

EOS § 16 p 7

   
 

Laiendus-ja ümberehitustööd

     
 

kontrolliprotokollid

     
 

projekt, joonised, skeemid

     
 

Kontrollmõõtmised

     

isolatsioonitakistus

 

kaitsejuhtide terviklikkus

     
 

potentsiaaliühtlustusjuhtide /maandusahelate terviklikkus

     
 

kaitse rakendusaja /rakendustagatise/ kontroll

     
 

rikkevoolukaitselüliti test

     
 

maandustakistus

     
 

pingetaluvus

     
 

Visuaalkontroll

     
 

kordusmaandus

     
 

potentsiaalide ühtlustamine

     
 

kaitseaparatuur

     
 

otsepuutevõimalikkus

     
 

juhistik

     
 

vastavus välistoimetele

     
 

jaoturid

     
 

0-ja I-kaitseklassi seadmed

     
 

mittevastavused elektripaigaldise ehitamise ajast

   

koridori laius ei vasta EEE nõuetele, jaotlal puudub teine väljapääs

 

isiku- jm kaitsevahendid

EEI 4

   
 

Eriruumid

     
 

vanni- ja dušširuumid

     
 

saunaruumid

     
 

köögid

     
 

med.ruumid

     
         
 

Üle 1000 V elektripaigaldis

     
 

kohapealsed skeemid

     
 

tähistused, märgistused, sildid

     
 

jaotusseadmed

     
 

ühendused, liited

     
 

operatiivahelad

     
 

ajamite-, lülitite näiturid,

     
 

juhtide paiknemine, gabariidid

     
 

ehituslik osa (mastid, vundamendid, uksed, väljapääsud jm)

     
 

kaablirajatised

     
 

omatarbeahelad

     
 

kaitsevahendid

     

OLULISEMATE PUUDUSTE KOKKUVÕTE :

  1. Puudub nõutava pädevusega käidukorraldaja
  2. Puuduvad kontrollmõõtmiste protokollid
  3. Puuduvad elektrilised skeemid ja joonised

 

HINNANG: Elektripaigaldise nõutekohasuse tunnistus väljastatakse peale puuduste kõrvaldamist.

Allkiri …………………………………….. Kuupäev……………………

Inspektor: Eesnimi Perekonnanimi ( (0) 0000 000 E-post: [email protected]

OTSUS: puudused on kõrvaldatud, elektripaigaldisele väljastatakse nõuetekohasuse tunnistus

 

Allkiri …………………………………. Kuupäev……………………

JÄRGMISE KORRALISE KONTROLLI TÄHTAEG:

 

[RTL 2002, 93, 1448; jõustunud- 31.08.2002]

Majandusministri 28. juuni 2002. a määruse nr 35
lisa 5

ELEKTRIPAIGALDISE MÕÕTMISTE, TEIMIDE JA KATSETE NÄIDISLOETELU

A.

Elektripaigaldise tüüpmõõtmiste ja -teimide loetelu:

1.

PEN- või null-, kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll või takistuse mõõtmine;

2.

isolatsioonitakistuse mõõtmine;

3.

maanduspaigaldise takistuse mõõtmine;

4.

puutepinge määramine;

5.

kaitseseadmete rakendumise kontroll;

6.

rikkevoolukaitseseadmete kontroll;

7.

trafode ja teiste toiteallikate reviisid.

B.

Elektripaigaldise erimõõtmiste ja -teimide loetelu:

1.

Pinnase eritakistuse mõõtmine.

2.

Põranda- ja seinapindade isolatsiooniomaduste määramine.

3.

Katseväikepingeahelate ja kaitseeralduse kontroll.

4.

Lekkevoolude mõõtmine.

5.

Puutevoolude mõõtmine.

6.

Liigpingeteimid.

7.

Kondensaatorseadme absorptsioonisuhte mõõtmine.

C.

Elektripaigaldise elektromagnetlise ühilduvuse mõõtmiste ja katsete loetelu:

1.

toitevõrgu häirete mõõtmine;

2.

elektri-, magnet- ja elektromagnetväljade mõõtmine;

3.

indutseeritud häirete ja uitvoolude mõõtmine;

4.

staatilise elektri taseme ja taluvuse määramine;

5.

impulssliigpingesummutuse omaduste määramine.

ELEKTRIPAIGALDISE MÕÕTMISTE, TEIMIDE JA KATSETE DOKUMENTEERIMINE

A.

Kokkuvõtvas aruandes peavad olema fikseeritud:

1.

mõõtmisi teostanud labori ja/või tema alltöövõtja nimi;

2.

labori akrediteerimistunnistuse number;

3.

mõõtmisi teostanud ja protokolli kontrollinud töötajate nimed ja nende allkirjad;

4.

ehitis ja selle aadress, kus asub mõõdetud elektripaigaldis;

5.

ehitise omaniku nimi;

6.

mõõtmiste läbiviimise aeg või ajavahemik;

7.

loetelu teostatud mõõtmistest ja vastavate protokollide numbrid ning lehekülgede arv;

8.

olulisemad mõõtmiste käigus avastatud normsuurustele mittevastavused.

B.

Üldandmed mõõtmiste, teimide ja katsete protokollides:

1.

protokollide viite- ja järjekorranumbrid;

2.

mõõte-, teimi- ja katseseadmete tüübid;

3.

mõõte-, teimi- ja katseseadmete kalibreerimistähtaeg;

4.

mõõte- ja katsemetoodikate nimed ja numbrid;

5.

mõõtmisi teostanud töötajate nimed ja nende allkirjad;

6.

ehitise elektripaigaldise mõõdetud osa määratlus.

Majandusministri 28. juuni 2002. a määruse nr 35
lisa 6

1. OTSESE OHU NÄITED

Otsest ohtu põhjustavad näiteks järgnevad elektriseadme või elektripaigaldise kehtivatele nõuetele mittevastavusest tulenevad puudused ja rikked:
•seadme kest on ohtliku puutepinge all;
•pistikupesa kaitsekontakt on ühendatud faasijuhiga või elektriseadme kaitsejuht on valesti ühendatud;
•elektriseadme või -paigaldise pingestatud osad on mitteküllaldase puutekaitse tõttu puudutatavad;
•elektriseadme või -paigaldise puutekaitseta osad on pingestatud ahelatest puudulikult eraldatud;
•on tekkinud ilmne tule- või plahvatusoht.

2. Oluliste puuduste näidisloetelu, mille esinemisel ei väljastata uuele või renoveeritud elektripaigaldisele nõuetekohasuse tunnistust

1. Puudused otsepuutekaitse realiseerimisel:
1.1. Isolatsioonitakistus on alla kehtestatud normi;
1.2. Katted, kestad ei taga kaitset otsepuute eest.

2. Puudused kaudpuutekaitse realiseerimisel:
2.1. Ei ole tagatud kaitse rakendumine ettenähtud aja jooksul;
2.2. Puudub kohustuslik rikkevoolukaitselüliti;
2.3. Peapotentsiaaliühtlustus on teostamata;
2.4. Kaitseväikepinge või kaitseeraldatud ahelad ja/või toiteallikas ei vasta nõuetele.

3. Kaitselahutus ei vasta nõuetele.

4. Liigvoolukaitse realiseerimise puudused:
4.1. Ahelal puudub liigvoolukaitse;
4.2. Liigvoolukaitse nimivool on suurem kui juhistikule kestvalt lubatav vool;
4.3. Jaoturites puuduvad liigvoolukaitsetel tähistused.

5. PEN-juhi lahkuviimine N- ja PE-juhiks ja/või nende tähistus pole nõuetekohane.

6. Elektriseade pole ilmselt standardikohane (endavalmistatud vm) või  paigaldamisel pole arvestatud välistoimeid (IP jm).

7. Eriruumide (duširuumid, leiliruumid jm) elektripaigaldised ei vasta nõuetele.

8. Turvavalgustuse ja  -toitesüsteemides on olulisi puudusi.

9. Puudub elektritööettevõtja deklaratsioon elektripaigaldise nõuetekohasuse kohta.

10. Puuduvad täiesti või olulises mahus mõõteprotokollid või neis on normidele mittevastavaid mõõtetulemusi.

11. Puuduvad põhilised joonised, skeemid.

12. 1. ja 2. liigi paigaldisele ei ole elektriohutusseaduses nõutud juhul määratud pädevat käidukorraldajat.

3. Oluliste puuduste näidisloetelu, mille esinemisel ei väljastata elektripaigaldise ja selle käidu nõuetekohasuse tunnistust

1. Puudused otsepuutekaitse realiseerimisel:
1.1. Isolatsioonitakistus on alla kehtestatud normi;
1.2. Katted, kestad ei taga kaitset otsepuute eest.

2. Puudused kaudpuutekaitse realiseerimisel:
2.1. Ei ole tagatud kaitse nõuetekohane rakendumine;
2.2. Nullimine või peapotentsiaaliühtlustus on teostamata;
2.3. 0-klassi ja I-klassi seadmete mittenõuetekohane kooskasutamise võimalus.

3. Liigvoolukaitse realiseerimise puudused:
3.1. Ahelal puudub liigvoolukaitse;
3.2. Liigvoolukaitse nimivool on suurem kui juhistikule kestvalt lubatav vool;
3.3. Jaoturites puuduvad liigvoolukaitsetel tähistused.

4. PEN-juhi lahkuviimine N- ja PE-juhiks ja/või nende tähistus pole nõuetekohane (paigaldises EEI kehtivuse korral).

5. Elektriseadme paigaldamisel pole arvestatud välistoimeid (IP jm).

6. Eriruumide (duširuumid, leiliruumid jm) elektripaigaldised ei vasta ehitamisaegsetele nõuetele.

7. Puuduvad täiesti või olulises mahus mõõteprotokollid või neis on normidele mittevastavaid mõõtetulemusi.

8. Puuduvad põhilised joonised, skeemid.

9. 1. ja 2. liigi paigaldisele ei ole elektriohutusseaduses nõutud juhul määratud pädevat käidukorraldajat.

10. Puudub käidukava.

11. Sõltuvalt paigaldisest puuduvad hädavajalikud kaitsevahendid.

Õiend
Metaandmetes akti andja majandus- ja kommunikatsiooniminister asendatud majandusministriga.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json