Teksti suurus:

Põllumajandusministri 31. jaanuari 2001. a määruse nr. 12 "Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded meliorandile" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.01.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 11, 126

Põllumajandusministri 31. jaanuari 2001. a määruse nr. 12 "Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded meliorandile" muutmine

Vastu võetud 15.01.2003 nr 4

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» (RT I 2000, 82, 526; 2001, 42, 235; 88, 531; 2002, 16, 93; 56, 352; 96, 566) § 98 lõike 1 ja § 67 lõike 2 ning Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruse nr 421 «Volituste andmine «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» (RT I 2000, 98, 633) punkti 3 alusel.

Muudan põllumajandusministri 31. jaanuari 2001. a määrust nr 12 «Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded meliorandile» (RTL 2001, 19, 258; 123, 1776) järgmiselt:

1) asendan kogu määruse tekstis sõna «amet» sõnaga «Amet» vastavas käändes;

2) sõnastan § 1 järgmiselt:

§ 1. Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotleja

Põllumajandusmaa lupjamise toetust võib taotleda põllumajandustootja (edaspidi taotleja), kes vastab «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 67 lõikes 1 sätestatud nõuetele.»;

3) sõnastan § 2 lõike 1 järgmiselt:

« (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja ajavahemikul 1. veebruarist kuni 15. veebruarini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi Amet) kõlviku asukohajärgse Ameti piirkondliku teenistuja kaudu lisa 1 vormikohase taotluse ja lisa 2 vormikohase kõlviku mulla lubjatarve tõendi (edaspidi tõend) ning toetuse esmakordsel taotlemisel Vabariigi Valitsuse 1. oktoobri 2002. a määruse nr 309 «Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 82, 484) §-s 12 nimetatud avalduse taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.»;

4) sõnastan § 2 lõike 2 järgmiselt:

« (2) Tõendi saamiseks esitab taotleja kõlviku asukohajärgsele piirkondlikule maaparandusbüroole (edaspidi piirkondlik maaparandusbüroo) avalduse, näidates sellele lisatud maaüksuste plaanil või muul viisil lupjamist vajava kõlviku asukoha.»;

5) asendan § 2 lõikes 3 sõna «dokumentide» sõnaga «avalduse»;

6) asendan kogu määruse tekstis sõna «tööettevõtuleping» sõnaga «töövõtuleping» vastavas käändes;

7) sõnastan § 3 lõike 2 punkti 6 järgmiselt:

« 6) lupjamistööde maksumus hektari kohta, eraldi meliorandi maksumus, meliorandi vedamise ja meliorandi laotamise kulu (edaspidi ühikmaksumus);»;

8) sõnastan § 3 lõike 2 punkti 7 järgmiselt:

« 7) lupjamistööde maksumus, eraldi meliorandi maksumus, meliorandi vedamise ja meliorandi laotamise kulu ning taotleja osalus ja toetuse suurus.»;

9) tunnistan § 3 lõike 3 kehtetuks;

10) sõnastan § 3 lõike 4 punkti 1 järgmiselt:

« 1) arvates § 4 lõikes 3 nimetatud otsuse tegemisest kuni 14. mai;»;

11) sõnastan § 3 lõike 4 punkti 3 järgmiselt:

« 3) 1. september kuni 15. november.»;

12) sõnastan § 4 lõike 2 järgmiselt:

« (2) Amet kontrollib seitsme tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates, kas taotleja on kantud äriregistrisse, ja esitab seejärel viivitamata nende taotlejate, kes ei ole kantud äriregistrisse, nimekirja Maksuametile. Maksuamet kontrollib, kas füüsilisest isikust toetuse taotleja, kes ei ole kantud äriregistrisse, on kantud maksukohuslaste registrisse. Kontrolli tulemused edastatakse Ametile seitsme tööpäeva jooksul taotlejate nimekirja saamise päevast arvates.»;

13) asendan § 4 lõikes 3 numbri «15» numbriga «25»;

14) sõnastan § 4 lõike 7 järgmiselt:

« (7) «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 68 lõike 2 alusel kehtestab põllumajandusminister eelarveaastal antava põllumajandusmaa lupjamise toetuse määra ja § 68 lõike 3 alusel taotlejale antava toetuse maksimaalsuuruse.»;

15) asendan § 4 lõikes 8 numbri «25» numbriga «7» ja sõnad «taotluse esitamise tähtpäevast arvates» sõnadega «arvates maksimaalsuuruse kehtestamisest»;

16) sõnastan § 5 lõike 2 järgmiselt:

« (2) Taotleja teatab vähemalt kolm päeva enne meliorandi laotamistööde algust piirkondlikule maaparandusbüroole laotamistööde tegemise aja ja lubjatava kõlviku asukoha.»;

17) sõnastan § 5 lõike 3 järgmiselt:

« (3) § 4 lõikes 8 nimetatud juhul on taotlejal õigus vähendada meliorandiga väetatava pinna suurust nii, et see vastaks toetuse maksimaalsuurusele, kusjuures lupjamistööde ühikmaksumus ei tohi ületada taotluses toodud ühikmaksumust.»;

18) tunnistan § 5 lõike 4 viimase lause kehtetuks;

19) sõnastan § 5 lõike 5 järgmiselt:

« (5) Taotleja esitab Ametile pärast meliorandi laotamistöö lõppemist, kuid mitte hiljem kui § 3 lõikes 4 nimetatud perioodi lõppemisest arvates kümne tööpäeva jooksul lisa 3 vormi kohase kinnituse. Kui laotamistöö tegemise käigus on lubjatav kõlvik asendatud, lisab taotleja kinnitusele asendatud kõlviku kohta § 2 lõikes 7 nimetatud tõendi.»;

20) tunnistan § 6 kehtetuks;

21) sõnastan § 7 lõike 1 punkti 1 järgmiselt:

« 1) § 5 lõikes 5 nimetatud kinnituse meliorandi laotamistööde tegemise kohta, millel on piirkondliku maaparandusbüroo kinnitus, et taotleja on teatanud õigeaegselt laotamistööde tegemisest ja lubjatud pind on kantud kaardile;»;

22) tunnistan § 7 lõike 2 viimase lause kehtetuks;

23) sõnastan § 8 lõike 1 järgmiselt:

« (1) Amet säilitab esitatud taotlusi, tõendeid, kinnitusi ja toetuse saanute nimekirju kümme aastat.»

Minister Jaanus MARRANDI

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 31. jaanuari 2001. a määruse nr 12 «Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded meliorandile»
lisa 1
(Põllumajandusministri 15. jaanuari 2003. a määruse nr 4 ««Põllumajandusmaa lupjamise  toetuse taotlemise
ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded
meliorandile» muutmine» sõnastuses)
TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA  

TAOTLUS

PÕLLUMAJANDUSMAA LUPJAMISE TOETUSE SAAMISEKS

TAOTLEJA PÕHIANDMED

1. FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJA

2. ÄRIÜHING

1.1. Ärinimi

2.1. Ärinimi

1.2. Ees- ja perekonnanimi

2.2. Äriühingu esindaja ees- ja perekonnanimi

1.3. Isikukood

2.3. Äriregistri kood

                                     

1.4. Äriregistrikood

               

3. TAOTLEJA AADRESS

3.1. Elukoht või asukoht   3.2. Ettevõtja tegevuskoht
  Maakond  
  Vald/linn  
  Küla/alev/alevik  
  Tänav/maja  
  Postiindeks  
  Telefon/faks  
  E-post  

4. TAOTLEJA PANGAREKVISIIDID

4.1. Arveldusarve number                                
4.2. Arveldusarve omaniku nimi
või ärinimi
 

5. ANDMED LUPJUMISTÖÖDE KOHTA

5.1. Kõlviku asukoht

5.2. Kõlviku lupjamist vajav
pind (0,1 ha)

5.3. Lupjamis-
tööde periood
5.4. Soovitav meliorant
       
       
       
5.5. Meliorandi kogus hektari kohta (t/ha)   5.6. Lupjamist vajav pind kokku (ha)  

5.7. Laotamistööd teeb

6. LUPJAMISTÖÖDE ÜHIKU MAKSUMUS [kr /ha]

  6.1. Meliorant 6.2. Vedu 6.3. Laotamine 6.4. Kokku
Taotleja osalus        
Toetus        
Kokku        

7. LUPJAMISTÖÖDE MAKSUMUS JA TAOTLETAV TOETUSSUMMA [krooni]

  7.1. Meliorant 7.2. Vedu 7.3. Laotamine 7.4. Kokku
Taotleja osalus        
Toetus        
Kokku        

Käesolevaga kinnitan oma allkirjaga, et vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele; olen tutvunud toetuse saamise nõuetega ja kohustun neid täitma; taotluses ja selle lisas esitatud andmed on õiged ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida. Annan nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks toetuse määramisel ja maksmisel.

Taotleja allkiri: ___________________ Kuupäev: _________________

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 31. jaanuari 2001. a määruse nr 12 «Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded meliorandile»
lisa 2
(Põllumajandusministri 15. jaanuari 2003. a määruse nr 4 ««Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise
ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded
meliorandile» muutmine» sõnastuses)

KÕLVIKU MULLA LUBJATARBE TÕEND NR ……

Tõendan, et ________________________________________________ isikukood/registrikood
_________________________________________ , elukoht/asukoht ________________________________________
kasutuses olevatel kõlvikutel on mulla happesus (pHKCl) kuni 6,0 ja nende kõlvikute lupjamiseks ei ole eelneva nelja aasta jooksul lupjamistoetust antud.

Tõend on välja antud järgmiste lupjamist vajavate kõlvikute kohta:

  Kõlviku asukoht Lupjamist vajava pinna suurus
(0,1 ha)
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    

Tõend on välja antud __________________ 20___a

____________________ Maaparandusbüroo ________________poolt
    (ametikoht, nimi)
____________________    
(allkiri)    

Tõend kehtib kõlviku meliorandiga laotamistööde tegemiseni, kuid mitte üle ühe aasta.

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 31. jaanuari 2001. a määruse nr 12 «Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded meliorandile»
lisa 3
(Põllumajandusministri 15. jaanuari 2003. a määruse nr 4 ««Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise
ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded
meliorandile» muutmine» sõnastuses)

KINNITUS
meliorandiga laotamistööde tegemise kohta

A. TAOTLEJA KINNITUS

Käesolevaga kinnitan, et ajavahemikul ________________________ on minu

kasutuses oleval kõlvikul tehtud meliorandiga laotamistööd järgmiselt:

Taotletud kõlvikud Lubjatud kõlvik Lubjatud pind (0,1 ha) Meliorandi nimetus Meliorandi kogus (0,1 t)
         
         
         

Kokku lubjatud pind

   

Lupjamistööde maksumus ja taotletav toetussumma (krooni)

  Meliorant Vedu Laotamine Kokku
Kokku        
Taotleja osalus        
Toetus        

                           AVALDUS (täidetakse vajadusel)

Palun kanda põllumajandusmaa lupjamise toetus ______________ krooni
______________________________________________________________
(meliorandi müüja või veo- või laotamisteenuse osutaja)
arveldusarvele nr                                
_______________________________  
     (taotleja ees- ja perekonnanimi)  
______________________ _______________________
              (allkiri)               (kuupäev)

B. MAAPARANDUSBÜROO KINNITUS

________________________________________________________________ Maaparandusbüroo
(maaparandusbüroo nimi)
 

kinnitab, et taotleja on teatanud õigeaegselt laotamistööde tegemisest ja käesolevas dokumendis nimetatud lubjatud kõlvikud on kantud kaardile.

_________________________  
         (ametikoht, nimi)  
__________________________ ____________________
                 (allkiri)           (kuupäev)

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json