Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Indoneesia Vabariigi valitsuse kultuurikoostöökokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.12.2002
Avaldamismärge:RT II 2003, 3, 9

Eesti Vabariigi valitsuse ja Indoneesia Vabariigi valitsuse kultuurikoostöökokkulepe

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Koostatud 15. aprillil 2002. a Tallinnas, jõustunud 30. detsembril 2002. a


Eesti Vabariigi valitsus ja Indoneesia Vabariigi valitsus, edaspidi pooled,

soovides tugevdada sõbralikke suhteid Eesti ja Indoneesia rahva vahel ning arendada nende suhteid kultuuri, hariduse, teaduse, noorsoo, spordi ja massimeedia alal;

veendunud, et kahe riigi vaheline koostöö on vastastikuse mõistmise ja sõpruse tugevdamise väärtuslikuks vahendiks;

nendes riikides kehtivate seaduste ja määruste kohaselt,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Koostöö ulatus

Pooled soodustavad otsekontakte ja koostööd asutuste vahel ning vahetavad mõlema riigi kultuuri, hariduse, teaduse ja teadusuuringute, noorsoo, spordi ja massimeedia valdkonna kohta teavet ning edendavad kunstnike, üliõpilaste, lektorite, teadlaste, noorte, sportlaste, ajakirjanike ja ekspertide vahetust.

Artikkel 2. Kultuur

Pooled soodustavad järgmist tegevust:

1. Delegatsioonide vahetamine kaunite kunstide ja lavakunsti alal.

2. Teineteise kutsumine kahes riigis peetavatele keele, kirjanduse ja kultuuri lühikursustele, et edendada teise poole keele ja/või kultuuri tundmist.

3. Mõlemas riigis toimuvatel muusika- ja muudel kultuuriüritustel osalemine ning muusikute ja teiste artistide vahetus.

4. Arheoloogia, museoloogia ning ajaloo- ja arhitektuuripärandi säilitamise ning restaureerimise koostöö ja asjaomaste valdkondade publikatsioonide vahetamine.

5. Koostöö mõlema riigi rahvusraamatukogude ja riiklike arhiivide vahel ning raamatukogude ja arhiivide vahel publikatsioonide vahetamine ühist huvi pakkuvatel aladel.

6. Teineteise kutsumine rahvusvahelistele kongressidele, kollokviumidele, sümpoosionidele, seminaridele ja muudele sarnastele kohtumistele.

Artikkel 3. Haridus ja teadus

Pooled soodustavad järgmist tegevust:

1. Kõrgkoolide kultuuri, ajaloo ja geograafia ning usulise hariduse õppematerjalide vahetamine, et anda teineteisele korrektset ja adekvaatset teavet oma riikide kohta.

2. Üliõpilaste, lektorite ja ekspertide vahetamine.

3. Põhi- ja kraadiõppeprogrammide koostöö teadusuuringutes ja stipendiumiprogrammides.

Artikkel 4. Noored ja sport

Pooled soodustavad mõlema riigi noorte- ja spordiorganisatsioonide vahelist koostööd ja delegatsioonide, meeskondade ning treenerite vahetust.

Artikkel 5. Massimeedia

Pooled soodustavad mõlema riigi uudisteagentuuride ja ringhäälinguasutuste vahelist koostööd ja programmide vahetust.

Artikkel 6. Rakendamise vormid

Kokkuleppes kirjeldatud tegevuse elluviimiseks võivad kummagi riigi asjakohased asutused või organisatsioonid välja töötada erileppeid, -programme või -projekte. Lepped, programmid või projektid peaksid muu hulgas hõlmama eri ettevõtmistega seotud eesmärke, rahastamiskorda ja muid üksikasju.

Artikkel 7. Autoriõigus

Selle kokkuleppe alusel teaduse, kunsti ja kirjanduse valdkonnas läbiviidud tegevuse tulemuste suhtes kehtivad poolte territooriumidel autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitset käsitlevad seadused ja määrused, niivõrd kui need õigused ei ole hõlmatud mingi rahvusvahelise üldkokkuleppega.

Artikkel 8. Vaidluste lahendamine

Kokkuleppe rakendamisest tuleneva vaidluse lahendavad pooled sõbralikult konsultatsioonide või läbirääkimiste teel.

Artikkel 9. Muutmine

Kokkulepet võib vajaduse korral muuta või uuesti läbi vaadata poolte vastastikusel kirjalikul nõusolekul. Muudatus, mille suhtes pooled on kokku leppinud, jõustub poolte kindlaksmääratud kuupäeval.

Artikkel 10. Jõustumine, kestus ja lõpetamine

a. Kokkulepe jõustub päeval, mil saadakse kätte viimane teade, millega pooled teavitavad teineteist diplomaatiliste kanalite kaudu sellest, et kokkuleppe jõustumiseks vajalikud asjakohased siseriiklikud õiguslikud nõudmised on täidetud.

b. Kokkulepe jääb jõusse määramata ajaks, kui kumbki pooltest ei teata vähemalt 6 (kuus) kuud enne kokkuleppe kehtivuse lõppemist kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu oma kavatsusest kokkulepe lõpetada.

c. Kokkuleppe lõpetamine ei mõjuta ühegi selle kokkuleppe kohase leppe, programmi või projekti kehtivust ega kestust kuni selle leppe, programmi või projekti lõpuleviimiseni, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

Selle kinnituseks on oma valitsuste täievolilised esindajad kokkuleppele alla kirjutanud.

Koostatud 15. aprillil kahe tuhande teisel aastal Tallinnas eesti, indoneesia ja inglise keeles, kõik tekstid on võrdselt autentsed. Kokkuleppe tõlgendamisel tekkivate lahkarvamuste korral prevaleerib ingliskeelne tekst.

 

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Indoneesia Vabariigi valitsuse nimel
Signe KIVI
Kultuuriminister
Ahmad Fauzie GANI
Erakorraline ja täievoliline suursaadik

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON CULTURAL COOPERATION


The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as “the Parties”,

Desiring to strengthen the existing friendly relations between the Estonian and the Indonesian peoples and to promote and develop their relations in the fields of culture, education, science, youth, sports and mass media;

Convinced that said cooperation is a valuable instrument for enhancing mutual understanding and friendship between both countries;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of their respective countries;

Have agreed as follows:

Article 1. Scope of Cooperation

The Parties shall encourage and facilitate direct contacts and cooperation between institutions and exchange of information in the fields of culture, education, science and scientific research, youth, sports and mass media of both countries and promote the exchange of artists, students, lecturers, scientists, youth, sportsmen, journalists and experts.

Article 2. Culture

The Parties shall encourage the following activities:

1. To exchange missions in the fields of fine and performing arts.

2. To promote the knowledge of the other Party’s language and/or culture the Parties shall invite each other to short courses in language, literature and culture held in the two countries.

3. To take part in music and other cultural events held in both countries and promote the exchange of musicians and other artists.

4. To promote cooperation in the fields of archaeology, museology and the preservation and restoration of historical and architectural heritage and exchange publications in the respective fields.

5. To promote cooperation between the National Libraries and National Archives of both countries and the exchange of publications between the libraries and archives in the fields of common interest.

6. To invite each other to international congresses, colloquia, symposia, seminars and other similar meetings.

Article 3. Education and Science

The Parties shall encourage the following activities:

1. To exchange educational material on culture, history and geography and religious education in higher learning institutions in order to give each other correct and adequate information about their respective countries.

2. To exchange students, lecturers and experts.

3. To promote cooperation in scientific research and scholarship program for graduate and post graduate programs.

Article 4. Youth and Sports

The Parties shall encourage cooperation between youth and sports organizations of the two countries in order to promote the exchange of delegations, teams and trainers.

Article 5. Mass Media

The Parties shall encourage to promote cooperation and the exchange of the programs between News Agencies and broadcasting institutions of both countries.

Article 6. Forms of Implementation

Activities described in this Agreement may be implemented through the development of specific arrangements, programs or projects between the appropriate institutions or organizations of each Party. Such arrangements, programs or projects should specify, inter alia, the objectives, financial arrangements and other details relating to the specific undertaking.

Article 7. Copyright

Any results of activities in the field of science, arts and literature which are performed under this Agreement shall be subject to the laws and regulations concerning the protection of copyright and its neighbouring rights in the respective territories of the Parties insofar as these are not covered by a general agreement of an international character.

Article 8. Settlement of Disputes

Any dispute arising out of the implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultations or negotiations between the Parties.

Article 9. Amendment

This Agreement may be amended or revised, if it is deemed necessary, by mutual written consent by the Parties. Any modification or amendment which has been agreed upon by the Parties shall enter into force on the date as shall be determined by the Parties.

Article 10. Entry into Force, Duration and Termination

a. This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last notification by which the Parties inform each other, through diplomatic channels, that their respective domestic legal requirements for giving effect to the present Agreement have been fulfilled.

b. The Agreement shall remain in force for an indefinite period of time, unless either Party notifies, in writing, through diplomatic channels, of its intention to denounce this Agreement at the least 6 (six) months prior to the expiration of this Agreement.

c. The termination of this Agreement shall not effect the validity and duration of any arrangement, program or project under this Agreement until the completion of such arrangement, program or project, unless the Parties agreed otherwise.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective governments, have signed this Agreement.

Done at Tallinn on the 15th day of April in the year two thousand and two, in Estonian, Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

 

For the Government
of the Republic of Estonia
For the Government
of the Republic of Indonesia
Signe KIVI Ahmad Fauzie GANI
Minister of Culture Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

 

/otsingu_soovitused.json