Teksti suurus:

Praktikatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning põllumajanduserialade loetelu, mille omandamisel praktikatoetust antakse

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2005
Avaldamismärge:

Praktikatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning põllumajanduserialade loetelu, mille omandamisel praktikatoetust antakse

Vastu võetud 06.03.2002 nr 19
RTL 2002, 38, 509
jõustumine 17.03.2002

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõüustumise aeg)

13.01.2003/3 (RTL 2003, 11, 125) 27.01.2003

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» (RT I 2000, 82, 526; 2001, 42, 235; 88, 531; 2002, 16, 93; 56, 352; 96, 566) § 58 1 lõike 2 ja § 98 lõike 1 ning Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2002. a määruse nr 78 «Volituste andmine «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» (RT I 2002, 19, 110) alusel.

§1. Reguleerimisala

Määruses kehtestatakse praktikatoetuse (edaspidi toetus ) saamiseks esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord.

§2. Toetuse taotleja

Toetust on õigus taotleda põllumajandustootjal (edaspidi taotleja), kes viib oma ettevõttes läbi põllumajanduserialal õppiva õpilase või üliõpilase (edaspidi praktikant) õppepraktika.

§3. Põllumajanduserialade loetelu

Toetust antakse kutsekesk-, rakenduskõrg- või kõrghariduse omandamiseks järgmistel põllumajanduserialadel:
1) põllumajandus;
2) talumajandus;
3) aiandus;
4) põllumajanduse mehhaniseerimine;
5) hobusekasvatus;
6) karusloomakasvatus;
7) loomakasvatus;
8) agronoomia;
9) põllumajandussaaduse tootmine ja turustamine;
10) agroökoloogia;

11) loodusmajandus;

12) maaparandus;

13) metsandus.

[RTL 2003, 11, 125 - jõust.27.01.2003]

§4. Nõuded toetuse saamiseks

(1) Taotlejal või tema ettevõtte töötajal, kes praktikanti juhendab (edaspidi õppepraktika juhendaja), on põllumajandusalane keskeri-, kutsekesk-, kutsekõrg- või kõrgharidus või ta on läbinud vähemalt 400-tunnise põllumajanduslikku ettevalmistust mitteomavate põllumajandustootjate täienduskoolituse ja on töötanud põllumajandussaaduste tootmise alal vähemalt viimased viis aastat, millest viimase aasta ettevõttes, kus õppepraktika läbi viiakse, ning ta juhendab samaaegselt kuni kahte praktikanti.

(2) Taotleja on sõlminud kutseõppeasutuse ja praktikandiga «Kutseõppeasutuse seaduse» (RT I 1998, 64/65, 1007; 2001, 68, 406) § 17 lõikes 1 nimetatud kirjaliku lepingu või muu õppeasutuse ja praktikandiga kirjaliku lepingu õppepraktika läbiviimiseks, millest nähtub:
1) õppepraktika alustamise ja lõpetamise aeg;
2) õppepraktika kestus;
3) õppepraktika toimumise koht ja aadress;
4) õppepraktika ülesande kirjeldus lähtuvalt kooli õppekavast.

§5. Toetuse taotlemine

Toetuse saamiseks esitab taotleja 1. aprilliks enne õppepraktika algust Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi Amet) lisas 1 toodud vormi kohase taotluse. Taotluste vastuvõtmist alustatakse 1. märtsil. Taotlusele lisatakse:
1) õppepraktika juhendaja erialast ettevalmistust tõendava dokumendi ärakiri;
2) taotluse esitamisele eelnenud viimase viie aasta kohta õppepraktika juhendaja töölepingu või tööraamatu ärakiri või selle väljavõte või põllumajandussaaduste tootmise alal füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist tõendava dokumendi ärakiri;
3) õppeasutuse kinnitatud § 4 lõikes 2 nimetatud lepingu ärakiri;
4) toetuse esmakordsel taotlemisel Vabariigi Valitsuse 1. oktoobri 2002. a määruse nr 309 "Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise põhimäärus" (RTI 2002, 82, 484) §-s 12 nimetatud avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste registrisse.

[RTL 2003, 11, 125 - jõust. 27.01.2003]

§6. Taotluse läbivaatamine ja toetuse määramine

(1) Amet vaatab taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid läbi ning kontrollib esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

(2) Ametil on õigus määrata taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, kui esitatud taotluses või selles esitatud andmeid tõendavates dokumentides on ilmseid ebatäpsusi. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus õigeaegselt esitatuks. Ilmseteks ebatäpsusteks loetakse vigu sellistes andmetes, mis ei ole aluseks taotletava toetusraha määramisele ja selle suuruse arvutamisele.

(3) Amet otsustab toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotluse esitamise tähtpäevast alates 20 tööpäeva jooksul.

(4) Taotlus jäetakse rahuldamata «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 97 lõike 1 alusel.

(5) Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine vormistatakse Ameti peadirektori käskkirjaga. Taotluse rahuldamata jätmist tuleb käskkirjas põhjendada.

(6) Ärakiri või väljavõte taotluse rahuldamata jätmise käskkirjast saadetakse taotlejale otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul.

§7. Toetuse maksmine

(1) Taotleja teatab Ametile kirjalikult õppepraktika algusaja vähemalt kolm päeva enne selle algust.

(2) Amet arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse, arvestades ettenähtud praktikatoetuse määra, praktikantide arvu ja õppepraktika kestust.

(3) Toetusest pool kantakse Ameti peadirektori käskkirja alusel taotleja arveldusarvele 10 tööpäeva jooksul arvates õppepraktika alguse päevast.

(4) Toetuse ülejäänud osa saamiseks esitab taotleja pärast õppepraktika lõppu 20 tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 5. detsembril, Ametile lisas 3 toodud vormi kohase kirjaliku aruande õppepraktika läbiviimise kohta.

(5) Kui õppepraktika kestus on taotluses esitatuga võrreldes mõjuvatel põhjustel lühenenud, vähendab Amet ülejäänud toetusraha suurust vastavalt õppepraktika tegelikule kestusele. Nimetatud põhjustest teavitab taotleja Ametit kirjalikult samaaegselt aruande esitamisega.

(6) Toetuse ülejäänud osa kantakse taotleja arveldusarvele Ameti peadirektori käskkirja alusel 10 tööpäeva jooksul arvates aruande esitamise päevast.

(7) «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 97 lõikes 1 1 nimetatud asjaolude kindlaks tegemise korral toetust ei maksta ning toetuse määramise otsus tunnistatakse kehtetuks. Sellekohase käskkirja ärakiri või väljavõte sellest saadetakse taotlejale otsuse tegemisest alates 10 tööpäeva jooksul. Toetuse määramise kehtetuks tunnistamist tuleb käskkirjas põhjendada.

§8. Andmete säilitamine

Amet säilitab esitatud taotlusi ja selles esitatud andmeid tõendavaid dokumente kümme aastat.

Põllumajandusministri 6. märtsi 2002. a määruse nr 19
lisa 1

TAOTLUSE LISAD

Õppepraktika juhendaja erialast ettevalmistust tõendava dokumendi koopia iga õppepraktika juhendaja kohta eraldi.

Taotluse esitamisele eelnenud viimase viie aasta kohta õppepraktika juhendaja töölepingu või tööraamatu koopia või selle väljavõte või põllumajandussaaduste tootmise alal füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist tõendava dokumendi koopia iga õppepraktika juhendaja kohta eraldi.

Taotleja, õppeasutuse ja praktikandi või tema seadusliku esindaja vahel õppepraktika läbiviimiseks sõlmitud lepingu koopia iga praktikandi kohta eraldi.

Avaldus taotleja kohta põllumajandustoetuste registrisse kande tegemiseks.

Käesolevaga kinnitan oma allkirjaga, et vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele; olen tutvunud toetuse saamise nõuetega ja kohustun neid täitma; taotluses ja selle lisas esitatud andmed on õiged ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida. Annan nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks toetuse määramisel ja maksmisel.

Taotleja või tema esindaja allkiri:___________________ Kuupäev:______


1 A osa punkti 1 alapunkti 1.4 märgitakse taotleja äriregistrikood või maksumaksjate ja maksu kinnipidajate registri tõendi number, kui taotleja ei ole kantud äriregistrisse.
2 A osa punkti 4 alapunkti 4.1 märgitakse taotleja arveldusarve number, millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist.
3 B osa täidetakse vastavalt praktikantide arvule. Juhul kui praktikante on rohkem kui kaks, siis täidetakse mitu B osa vastavalt praktikantide arvule.
4 B osa punkti 1 alapunktidesse 1.3 ja 2.3 märgitakse õppeasutuse nimi, kellega on sõlmitud õppepraktika läbiviimiseks leping.
5 B osa punkti 1 alapunktidesse 1.5 ja 2.5 märgitakse õppepraktika kestus järjekorras: õppepraktika alguse päev, kuu ja aasta ning õppepraktika lõpetamise päev, kuu ja aasta.
6 B osa punkti 1 alapunktidesse 1.6 ja 2.6 märgitakse õppepraktika kestus tööpäevades, sh lõpetamise kuupäev.

Põllumajandusministri 6. märtsi 2002. a määruse nr 19
lisa 2

[Kehtetu - RTL 2003, 11, 125 - jõust. 27.01.2003]

Põllumajandusministri 6. märtsi 2002. a määruse nr 19
lisa 3


1 B osa täidetakse iga praktikandi kohta eraldi ja vastavalt aruande esitamise ajaks läbiviidud õppepraktikate arvule.
2 B osa punkti 4 märgitakse õppepraktika läbiviimise aeg järjekorras: õppepraktika alguse päev, kuu ja aasta ning õppepraktika lõpetamise päev, kuu ja aasta.
3 B osa punkti 5 märgitakse läbiviidud õppepraktika kestus tööpäevades, sh lõpetamise kuupäev.

SID

SID

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json