Teksti suurus:

Õmblustootmiskoondise "Baltika" vara müügi kohta aktsiaseltsile "Baltika"

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:

Õmblustootmiskoondise "Baltika" vara müügi kohta aktsiaseltsile "Baltika"

        Eesti Vabariigi Valitsuse
 
           k o r r a l d u s

        12.augustist 1991.a. nr.256-k

           Tallinn, Toompea


   1. Eesti Vabariigi Tööstus- ja Energeetikaministeeriumil 
ning Eesti Riigivaraametil moodustada komisjon, kes viib läbi 
Tallinna õmblustootmiskoondise "Baltika" vara inventuuri seisuga 
1.juuli 1991.a.

   2. Eesti Riigivaraametil:

   1) viia hiljemalt 10.septembriks 1991.a. läbi Tallinna 
õmblustootmiskoondise  "Baltika"  vara  müük  aktsiaseltsile 
"Baltika", lähtudes järgmistest tingimustest:

   ostu-müügilepingu  sõlmimise  hetkel  peab  aktsiaseltsi 
aktsiakapital moodustama vähemalt 5 miljonit rubla;

   aktsiaseltsi  põhkirjas  ettenähtud  miinimumkapitalist 
võõrandatakse riigile 20 protsenti;

   aktsiaselts  kohustub 30 protsendi ulatuses  põhikirjas 
ettenähtud  miinimumkapitalist korraldama aktsiate  märkimise 
isikutele,  kes  ei  tööta vara üleandmise  ajal  Tallinna 
õmblustootmiskoondises "Baltika";

   2) määrata kindlaks tootmiskoondise "Baltika" vara müügihind 
ja riigi omandusse antavate aktsiate haldajad.

   3. Kehtestada, et 10-le riigi omanduses olevale aktsiale 
vastab aktsionäride üldkoosolekul üks hääl. Neile aktsiatele 
kindlustatakse  dividend  mitte  väiksemas  ulatuses,  kui 
aktsiaseltsi "Baltika" eelisaktsiale.

   4. Kehtestada, et ostu-müügilepingu sõlmimise hetkel võivad 
aktsiaseltsi "Baltika" aktsionärideks olla isikud, kes vastavad 
Eesti  Vabariigi  13.detsembri  1990.a.  seaduse  "Riiklike 
teenindus, -kaubandus- ja toitlustusettevõtete erastamise kohta" 
paragrahvi 2 nõuetele. 

   5. Kehtestada, et Tallinna õmblustootmiskoondise "Baltika" 
kogu vara ning lepingulised kohustused ja õigused lähevad vara 
üleandmise kuupäevast üle vara ostjale, kui õigusjärglasele ning 
samast ajast lugeda Tallinna õmblustootmiskoondise "Baltika" 
tegevus lõppenuks.

Eesti Vabariigi Valitsuse
    esimees                E. SAVISAAR