Teksti suurus:

Reklaamimaks

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 5, 110

Reklaamimaks

Vastu võetud 19.12.2002 nr 10

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 566; 99, 579) § 22 lõike 1 punkti 2 ja kohalike maksude seaduse (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269; 101, 903; 2000, 33, 196; 81, 515; 2002, 44, 284; 110, 654) § 10, Tartu Linnavolikogu määrab:

1. Maksuobjekt ja maksumaksja

1.1. Reklaamimaks on kohalike maksude seaduse alusel Tartu linna kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ning käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel ilma otsese vastutasuta rahaline kohustus.

1.2. Maksuobjektiks on reklaam ja kuulutused (edaspidi reklaam), mille on Tartu linna territooriumil paigaldanud füüsilised ja juriidilised isikud (edaspidi isik), samuti Tartu linnas elavatele või asuvatele isikutele kuuluvatena registreeritud ühissõidukitele paigaldatud reklaam.

1.3. Maksumaksja on reklaami paigaldaja.

1.4. Mõisteid kasutatakse järgmises tähenduses:
reklaam – reklaam reklaamiseaduse (RT I 1997, 52, 835; 1999, 27, 388; 30, 415; 2001, 23,127; 50, 284; 2002, 53, 336; 61, 375;  63, 387) tähenduses;
ühissõiduk – sõitjaid tasu eest vedav sõiduk, mis sõidab kindlal, sõiduplaaniga liinil;
mittestatsionaarne reklaam – reklaam, mis paigaldatakse müügi-, teenindus- või ettevõtja muu tegutsemiskoha ette ajutiselt mingiks ajaperioodiks ööpäeva jooksul ja mis edastab selle koha kohta vahelduvat teavet, kusjuures mõlema poole pind ei ületa summaarselt 1 m ja reklaam ei ole kohtkindlalt ühendatud maapinna ega ehitisega.

2. Maksustatav reklaam

2.1. Igasugune Tartu linna territooriumil paigaldatud reklaam kuulub maksustamisele, välja arvatud:
2.1.1. riigi- ja omavalitsusasutuste kuulutused;
2.1.2. erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
2.1.3. teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam;
2.1.4. ehitisele või selle juurde kuuluvale krundile paigaldatud teave ettevõtja ärinime ja/või ettevõtte nime ja/või logoga, mis võib kajastada ettevõtte lahtioleku aega ja sidevahendite numbreid (toitlustusettevõtte puhul ka pakutavate roogade ja jookide hinnakirja);
2.1.5. ehitise või ühissõiduki sisse paigaldatud reklaam;
2.1.6. liiklusmärgi 637 standardi kohaselt paigutatud teave (vastavalt Eesti Standardi EV ST 613- 93 «Liiklusmärgid ja nende kasutamine»);
2.1.7. ehituse ajaks paigaldatud teave ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297; 99, 579) § 29 lõike 2 punktis 3 sätestatud informatsiooniga;
2.1.8. reklaam pindalaga kuni 0,5 m 2 (kaasa arvatud) statsionaarse reklaami puhul;
2.1.9. reklaam hoone vaateaknal ja uksel;
2.1.10. Tartu linna avalikus liiniveos kasutatavale ühistranspordi infrastruktuuri objektil (ootekoda, -paviljon) paigaldatud reklaam;
2.1.11. avalikult kasutatavale jäätmete kogumisvahendile paigaldatud reklaam.

3. Maksuperiood

3.1. Maksuperiood on ajavahemik, mille jooksul on reklaam paigaldatud.

3.2. Maksukohustus tekib punktis 3.1 nimetatud maksuperioodi tähistava ajavahemiku alguskuupäevast.

4. Maksumäär

4.1. Maksumäära arvestuse aluseks on reklaamiga kaetud pinna (reklaamipinna) 1 m2 maksumus. Reklaamipinna suurus määratakse järgmiselt:
4.1.1. tasapinnalise reklaami puhul reklaami pindalaga, mis on suunatud avalikkusele;
4.1.2. ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.

Kui reklaamipinna suurus on täisruutmeetrist erinev, näidatakse reklaamipinna suurus täisruutmeetrites ühe komakohaga.

4.2. Reklaamistendi, -viida, -posti või muu reklaami paigaldamiseks kasutatava aluse reklaamipind määratakse analoogselt punktis 4.1 sätestatuga.

4.3. Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest on 90 krooni 30 päeva eest, välja arvatud punktides 4.4 ja 4.5 sätestatud juhtudel.

4.4. Maksumäär 30 päeva eest on:
4.4.1. Riia, Turu (Sõpruse sillani), Kreutzwaldi, Võru (Aardla tänavani), Raatuse, Fortuuna, Pikk (Pärna–Sõpruse pst), Jaama (Sõpruse pst – linna piir) tänava, Sõpruse pst, Narva mnt (Puiestee tänavani), Kalda tee ääres 120 krooni;
4.4.2. kesklinna piirkonnas (Kroonuaia – Veski – Pepleri – Väike–Tähe – Tähe – Pargi – Aida – Väike-Turu tänava ja Emajõe vahele jääv ala) 150 krooni;
4.4.3. tänavate kohal 150 krooni;
4.4.4. ühissõidukitel 30 krooni;
4.4.5. ühissõiduki kogu välispinna kujundus reklaamina 400 krooni;

4.5. Ühe mittestatsionaarse reklaami maksumäär on 200 krooni 12 kuu eest.

4.6. Kui maksusumma arvutamiseks on vajalik kindlaks määrata ühe päeva maksumus, arvutatakse see järgmiselt: reklaami paigaldamise koha 30 päeva maksumäär jagatakse kolmekümnega, v.a punktis 4.5 sätestatud juhul.

5. Maksudeklaratsioon

5.1. Maksumaksja on kohustatud esitama maksuhalduri ülesandeid täitvale ametiisikule maksudeklaratsiooni reklaami paigaldamisele järgneval esimesel tööpäeval. Maksudeklaratsioon saadetakse posti teel, elektroonilist andmesidet kasutades või antakse üle maksuhalduri ametiruumides. Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märke selle vastuvõtmise kohta.

5.2. Maksudeklaratsiooni vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisana.

6. Maksu arvutamine ja tasumine

6.1. Maksumaksja arvutab maksudeklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva maksusumma ja tasub maksusumma Tartu linna eelarvesse 15. päeval arvates maksudeklaratsiooni maksuhaldurile esitamise kuupäevast. Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse täiskroonideks (alla 50sendist summat ei arvestata, 50sendine ja suurem summa ümardatakse täiskrooniks).

6.2. Reklaami paigaldamisel pikemaks perioodiks kui 30 päeva, jaotatakse maksuperiood kuudeks arvestusega üks kuu on võrdne 30 päevaga. Maksusumma esimese 30 päeva eest tasutakse punktis 6.1 sätestatud korras. Iga järgneva kuu eest tasutakse maksusumma sellele järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks. Maksuperioodi viimane kuu võib olla lühem kui 30 päeva.

6.3. Maks mittestatsionaarse reklaami eest tasutakse ühekordselt kogu maksusumma ulatuses punktis 6.1 sätestatud korras.

6.4. Enammakstud maksusumma tagastamine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud alustel ja korras.

7. Maksusoodustused

7.1. Maksusoodustust võib anda isikule, kes on toetanud linnas haridus-, kultuuri-, spordi-, sotsiaalabi-, tervishoiu- või kommunaalteenuse osutamiseks vajaliku objekti ehitamist või selle ekspluateerimist, kusjuures soodustust antakse reklaamile, mis on paigaldatud eelnimetatud objekti asukohas.

7.2. Maksusoodustust ei anta isikule:
7.2.1. kes on esitanud maksusoodustuse või -vabastuse taotlemisel valeandmeid;
7.2.2. kes on reklaamimaksu võlglane.

7.3. Maksusoodustuse andmise ning selle suuruse, samuti maksusoodustuse andmisest keeldumise otsustab linnavalitsus.

7.4. Maksusoodustuse suurus ei tohi ületada antud isiku poolt objektile antud toetuse suurust.

7.5. Maksusoodustuse taotluse menetlemise korra kehtestab linnavalitsus.

8. Reklaamimaksu kogumine

8.1. Reklaamimaksu kogumist korraldab Tartu Linnavalitsus rahandusosakonna kaudu.

8.2. Tartu Linnavalitsuse rahandusosakonna juhataja, rahandusosakonna juhataja asetäitja, rahandusosakonna spetsialist ja rahandusosakonna vanemökonomist eelarve alal on volitatud rakendama reklaamimaksu kogumisel maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.

8.3. Vastutus käesoleva maksumääruse rikkumise eest tuleneb maksukorralduse seadusest.

9. Maksumääruse rakendamine

9.1. Maksumäärus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

9.2. Linnavalitsus tagab maksudeklaratsiooni elektroonilise esitamise võimaluse hiljemalt 1. juuniks 2003. a.

9.3. Maksumaksjad, kes on reklaami paigaldanud enne käesoleva maksumääruse jõustumist ja jätkavad sama reklaami paigaldamist pärast 1. jaanuari 2003. a, tasuvad paigaldatud reklaami eest reklaamimaksu paigaldamise ajal kehtinud korra kohaselt kuni 1. märtsini 2003. a. Reklaami paigaldamise jätkumisel 1. märtsil 2003. a ja hiljem, esitavad maksumaksjad maksudeklaratsiooni hiljemalt 4. märtsil 2003. a käesolevas maksumääruses sätestatud korras.

9.4. Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavolikogu 2. detsembri 1999. a määrus nr 7, Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2000. a määrus nr 48, Tartu Linnavolikogu 15. märtsi 2001. a määrus nr 61 ja Tartu Linnavolikogu 4. oktoobri 2001. a määrus nr 82.

Volikogu esimees Aadu MUST

Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2002. a
määruse nr 10

lisa

REKLAAMIMAKSU DEKLARATSIOON nr…

1. Maksumaksja

1.2. ees- ja perekonnanimi või ärinimi .............................................................................................................

..................................................................................................................................................... ......................

1.2. isiku- või registrikood ...............................................................................................................................

1.3. aadress .......................................................................................................................................................

1.4. sidevahendid: telefon ...................................., e-post ...................................., faks ....................................

2. Maksuobjekt

Reklaami asukoht (ühissõidukitel reg nr) Paigaldamise aeg
(algus- ja lõppkuupäev)
Reklaami lühikirjeldus* Maksu-
määr
1 m2
kohta
Reklaami
suurus
m2
Maksusumma suurus
1.          
           
2.          
           
3.          
           

* kaubamärk, logo, tunnuslause.

3. Tasumise tähtaeg ............... ............... ............... ............... ............... ...............
  ............... ............... ............... ............... ............... ...............
4. Tasumisele kuuluv summa ............... ............... ............... ............... ............... ...............
  ............... ............... ............... ............... ............... ...............

Tasumisel palume märkida maksu nimetus ja maksudeklaratsiooni number.

Maks tasutakse Tartu Linnavalitsuse rahandusosakonna pangakontole nr 10102034619009 Eesti Ühispangas või 1120140111 Hansapangas.

Kinnitan esitatud andmete õigsust «.....» .............. 200... a   ........................................... .........................
    Maksukohustuslase või tema seadusliku esindaja nimi allkiri
Laekunud maksuhaldurile «.....» .............. 200... a   ........................................... .........................
    Maksuhalduri nimi allkiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json