Teksti suurus:

Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvate tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade loetelude kinnitamise kohta

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT 1992, 30, 401

Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvate tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade loetelude kinnitamise kohta

Vastu võetud 16.07.1992 nr 206

EESTI VABARIIGI VALITSUSE MÄÄRUS

Vastavalt Eesti Vabariigi soodustingimustel vanaduspensionide seadusele Eesti Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:
1) soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvate, tervist eriti kahjustavate ja eriti raskete töötingimustega tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade loetelu nr. 1 (lisatud);
2) soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvate tervistkahjustavate ja raskete töötingimustega tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade loetelu nr. 2 (lisatud).

2. Soodustingimustel vanaduspensioni määramisel võtta arvesse töökohtade atesteerimise tulemusi.

3. Kehtestada, et:
1) selgitusi soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvate tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade loetelude nr. 1 ja nr. 2 rakendamise kohta annab Eesti Vabariigi Sotsiaalhooldusministeerium;
2) selgitusi töökohtade atesteerimise, loeteludes nr. 1 ja nr. 2 toodud tööde, kutsealade ja ametikohtade tarifitseerimise kohta annab Eesti Vabariigi Tööministeerium;

3) ettepanekud koos põhjendustega muudatuste ja täienduste tegemiseks loeteludes nr. 1 ja nr. 2 esitatakse Eesti Vabariigi Valitsusele Eesti Vabariigi Sotsiaalhooldusministeeriumi kaudu, kusjuures ettepanekud peavad eelnevalt läbima ekspertiisi Eesti Vabariigi Tervishoiuministeeriumis ja Eesti Vabariigi Tööministeeriumis.

3. Kehtestada käesolev määrus 1. juulist 1992. a.

  Eesti Vabariigi Valitsuse esimees T. VÄHI
  Eesti Vabariigi riigiministri asetäitja E. BEKKER

Tallinn, Toompea, 16. juulil 1992. Nr. 206.


  Kinnitatud
Eesti Vabariigi Valitsuse 16. juuli 1992. a. määrusega nr. 206

SOODUSTINGIMUSTEL VANADUSPENSIONILE ÕIGUST ANDVATE,
TERVIST ERITI KAHJUSTAVATE JA ERITI RASKETE TÖÖTINGIMUSTEGA
TOOTMISALADE, TÖÖDE, KUTSEALADE JA AMETIKOHTADE
LOETELU NR. 1

I. MÄETÖÖD

1. Põlevkivi ja teiste maavarade allmaakaevandamine. Geoloogilised uurimistööd. Kaevanduste, allmaakanalite, tunnelite ja teiste allmaarajatiste ehitamine, rekonstrueerimine, ümberseadistamine ja kapitaalremont.

1) Allmaatööd maavarade tootmisel kaevandustes, geoloogilistel uurimistöödel, drenaažikaevandustes, kaevanduste ehitamisel:

a) kõik töölised, kes töötavad täistööpäeva allmaatöödel;

b) allmaajaoskondade juhid ja spetsialistid;

c) kaevandustöötajad, kes töötavad allmaatöödel 50% ja enam tööajast aastas (arvestusperioodil);

d) teiste ettevõtete ja organisatsioonide töötajad, kes töötavad allmaatöödel 50% ja enam tööajast aastas (arvestusperioodil).

Märkus. Alapunktides c ja d nimetatud töötajatele, kes töötavad allmaatöödel alla 50% tööajast aastas (arvestusperioodil), määratakse pension soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvate tervistkahjustavate ja raskete töötingimustega tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade loetelu nr. 2* järgi;

e) kõik töötajad, kes täistööpäeva teenindavad maa all ülalnimetatud töötajaid (allmaa-tervishoiupunktide, -telefoniside ja teised töötajad).

2) Mäepäästeüksused (-jaamad)
14812   Proovikoguja kaevandustes
18029   Respiraatoritööline
22988, 23003   Rühma-, jao-, salga-, punktikomandör, tema
23006, 23012   asetäitja (abi)

3) Allmaatööd kaeveõõnte, allmaakanalite, tunnelite ja teiste allmaarajatiste ehitamisel, rekonstrueerimisel, ümberseadmestamisel ja kapitaalremondil.

Töötajad, kes töötavad allmaatöödel 50% ja enam tööajast aastas (arvestusperioodil).

Märkus. Töötajatele, kes töötavad allmaatöödel alla 50% tööajast aastas (arvestusperioodil), määratakse pension loetelu nr. 2 järgi.

____________________
* Edaspidi lühendatult – loetelu nr. 2.

II. METALLURGIA
 
A. Värviline metallurgia
 
Värviliste metallide pulbrite, haruldaste metallide ja titaani tootmine kemometallurgia meetodil.
 
10131 Metallipulbri valmistaja
16587 Titaani ja haruldaste metallide taandamise ning destilleerimise ahjutööline
16651 Elektronsulataja
17539 Kuumutaja
23187 Meister, vanemmeister

III. KEEMIATÖÖSTUS

A. Keemia- ja naftakeemiatööstuse ettevõtete töötajad, kes töötavad täistööpäeva:

1. Tehnoloogiaprotsessis:

1) järgmiste keemiasaaduste tootmisel:

aerogeel; aktiivsüsi; akrüül- ja metakrüülhappe polümeerid ja kopolümeerid, nende derivaadid; aldehüüdid, nende derivaadid; amiinid, nende derivaadid; ammoniaak; arseen, selle soolad;

butadieen, polüisobutüleen, lateksid, kile- ja muud materjalid nende alusel; detergendid;

epoksüetaan, selle saadused; etüleeni halogeenderivaadid, nende polümeerid ja kopolümeerid, etüülvedelik;

fenool, selle ühendid; flotoreagendid; fluor, selle ühendid; fosforhape, selle derivaadid; freoonid;

helendavad segud; inhibiitorid; ioonvahetusvaigud ja nende pooltooted;

kaltsiumkarbamiid; kamper; karbamiid; kemikaalid põllumajanduse, aianduse, meditsiinipreparaatide, bensiini, flotoreagentide, plastide, keemiliste taimekaitsevahendite ja puhtimisainete jaoks, preparaadid nende alusel; ketoonid, nende derivaadid; katkematu ja staapelklaaskiud (välja arvatud isoleerklaaskiud), tooted sellest ja klaasplast; kloor, selle ühendid; kloorvinüül, selle polümeerid ja kopolümeerid; koagulant; kreoliin;

lakid, nende segud; lakid ja värvid orgaaniliste lahustite baasil; eetrid ja estrid;

merkaptaanid; metallipulbrid keemilisel menetlusel; mineraal- ja orgaanilised happed, nende ühendid ja derivaadid, sealhulgas regenereerimise, denitreerimise ja kontsentreerimise saadused; mineraalsoolad ja -väetised; mürkkemikaalid;

naatriumhüdroksiid; nekaal, tiokool; nitrosegud;

oksiidid, peroksiidid, vesinikperoksiidid, nende ühendid; orgaanilised ja anorgaanilised reaktiivid; alifaatse (atsüklilise), aromaatse ja heterotsüklilise tooraine alusel sünteesitud orgaanilised saadused, sealhulgas värvainete, pigmentide ja lakkide sünteesimiseks;

plastifikaatorid; plastid fenoolide, kresooli, ksülenooli, resortsiini, melamiini, aniliini, tiokarbamiidi, isotsüanaatide, polüamiidide, polüuretaanide, polüestervaikude ja tselluloosiestrite alusel; plii, kroom, nende oksiidid ja saadused ühendeist; piiritused, nende derivaadid; polüfosfaadid; rasvasegude emulsioon ja pehmendid;

silikageel; sulfosüsi; stürool, selle derivaadid, polümeerid, kopolümeerid; sünteetilised vaigud, vitamiinid, lakid, pigmendid, värvained; süsivesinikud, nende ühendid;

tehnilised ja söödafosfaadid; titaaniühendid; tsüaani- ja rodaaniühendid; tsüanaadid, diisotsüanaadid, nende derivaadid;

urotropiin; valge tahm; vase- ja tsingiühendid; väävelsüsinik.

2) kummi- ja tehniliste kummitoodete tootmisel ettevalmistus-, toorme ettevalmistus-, vulkaniseerimis-, kummiliimitsehhis;

3) viskoos-, vaskammoniaak-, atsetaat-, triatsetaat-, kloriin-, sünteeskiu tootmisel staapel-, keemia-, viskoosi-, ketrus-, viimistlus-, pleegitus-, haspeldus-, värvimis-, regenereerimistsehhis, -osakonnas, -jaoskonnas.

2. Töölised, meistrid, vanemmeistrid, tsehhimehaanikud ja -energeetikud, kes remondivad, korrastavad ja hooldavad eelmises punktis loetletud tootmisalade ja struktuuriüksuste tehnoloogia- ja elektriseadmed (välja arvatud kontrollmõõteriistad ja ventilatsioon), kommunikatsioone.

3. Korrosioonitõrjesegude ja -katete tsehhis, osakonnas, jaoskonnas.

B. Teiste majandusharude ettevõtete töölised ja meistrid, kes täistööpäeva:

1. Töötavad tsehhides, osakondades, jaoskondades ja seadmetel (kui töökoha õhus on 1. või 2. ohuklassi kahjulikke aineid või kantserogeene) tehnoloogiaprotsessis järgmiste toodete tootmisel:

anorgaanilise, nafta- ja olmekeemia-, orgaanilise sünteesi saadused; keemiareaktiivid; ülipuhtad ained; lakid ja värvid; plastid (sealhulgas liitmaterjalid, klaasplastid, polüuretaanid); polümeerid; sünteesvärvained; tehnilised kummitooted; väetised.

2. Remondivad, korrastavad ja hooldavad loetletud toodete tootmise tehnoloogia- ja elektriseadmeid.

IV. PÕLEVKIVI TÖÖTLEMINE

Allpool loetletud töölised, kes töötavad: põlevkiviõli destilleerimisel; aromaatsete süsivesinike rektifitseerimisel; väävelvesinikku ja süsinikoksiidi sisaldava gaasi komprimeerimisel ja fraktsioneerimisel; vee defenoolimisel; koksi tootmisel; põlevkivi poolkoksistamisel; gaasi puhastamisel väävlisühenditest ja süsinikoksiidist; põlevkivi poolkoksistus-, koksistus- ja gaasistussaaduste töötlemisel:

10065 Kõigi nimetustega aparaaditöölised
12825 Koksi käsitsi väljalaadija
16081 Tehnoloogiaseadmete operaator
18547 Tehnoloogiaseadmete lukksepp
 
V. METALLI TÖÖTLEMINE
 
1. Valutööd
 
11309 Vagrankatööline
11504 Valandite väljalööja
11971 Vagranka- ja ahjutäitja
12176 Metallivalaja
12815 Kopatööline
13162 Tehnoloogia- (sulatus-) ahjude kütja
13392 Metalli- ja sulamivalaja
13395 Survevalaja
14463 Malmiseguritööline
15379 Valandipuhastaja, kes töötleb valandeid smirgliga või käsitsi
(vasara, meisli, pneumotööriistaga)
15416 Koldepottsepp kuumade koppade ja ahjude remondil
16219 Fassongvalandite puhastaja smirgliga töötamisel
16626 Metalli- ja sulamisulataja
17627 Terasevalaja
18865 Masinvormimise kärnitegija, kes teeb kärne kuumutatavas rakistuses
19100 Termist kuuma metalli käsitsi laadimisel
19219 Transporditööline kuumadel valutöödel
19252 Valutsehhi koristaja, kes koristab kärnisegu punkrites (tunnelites) ja kuuma räbu
19430 Käsivormija, kes osaleb valutöödel
19568 Puhastaja, kes käsitsi töötleb valandeid kambris, kasutades gaasimaski
19622 Räbutööline, kes teenindab sulatusahje
23428 Jaoskonnameister, -vanemmeister, kes töötab sulatus-, valu-, kokillvalu-, valandite termotöötlus- ja puhastusosakonnas, -löövis ja -jaoskonnas
 
2. Sepistus- ja pressimistööd
 
11170 Bandaažitegija kuumadel töödel
11652 Laevaplaatide painutaja kuumadel töödel
13225 Vasara- ja pressisepp
13227 Käsisepp
13229 Stantsimissepp
13231 Rotatsioonmasinasepp
13901 Vasara-, pressi- ja manipulaatorimasinist
14854 Metallikuumutaja (keevitaja)
14956 Termotöötlusseadmete seadistaja, kes seadistab termoahje
15327 Metalli pinnadefektide töötleja kuumadel töödel
16913 Metalli-istaja
17056 Kuumstantspressija
17712 Rõngaavardaja kuumadel töödel
18031 Vedrulehtede kuumtöötleja
18897 Kuuma metalli troppija
19217 Transporditööline kuuma metalli veol ja teisaldamisel
23428 Jaoskonnameister, -vanemmeister, kes töötab sepistus-, pressimis- ja termoosakonnas,
-löövis ja -jaoskonnas, samuti vedrujaoskonnas kuumadel töödel
 
3. Termotöötlus
 
12673 Termist kuuma metalli käsitsi laadimisel
14854 Metallikuumutaja
15121 Tsüaanilahuste neutraliseerija tsüaani taara ja jäätmete neutraliseerimisel
19100 Termist, kes töötab:
  a) püsivalt ahjude juures kuumadel töödel või
  b) tsüaani-, plii- ja sulasoolavannide juures
19555 Vannide puhastaja tsüaanist ja pliist
23428 Jaoskonnameister, -vanemmeister, kes töötab kuumutusahjude, karastus-, lõõmutus-, tsementeerimis-, söövitus- ja termotöötlusjaoskonnas
 
4. Metallitöötluse ühiskutsed
 
11318 Valtsija kuuma metalli painutamisel katla- ja laevakeretöödel
11618 Gaaslõikaja kuuma metalli lõikamisel plasmakaarega
12180 Plii- ja tinasulamite valaja
13450 Maaler, kes töötab kinnistes kambrites, laevavaheruumides ja mahutites
13790 Kraanajuht kuumadel töödel
14420 Vasksepp tinatamisel ja jootmisel pliid sisaldavate joodistega
14440 Metallitaja, kes töötab kinnistes kambrites ja mahutites
14682 Käiaja
15379 Valandipuhastaja, kes puhastab aparaate seest ja väljast metalli kuumutamise ja käsitsi õhujoaga kõõpimise teel
16415 Kuumtsinkija
16626 Metalli- ja sulamisulataja babiidi ja teiste pliid sisaldavate sulamite sulatamisel
18897 Kuuma metalli troppija
19906 Käsielekterkeevitaja (elekter- ja gaaskeevitaja) keevitamisel toodete kuumutamisega
 
VI. ELEKTROTEHNIKATÖÖSTUS JA ELEKTRISEADMETE REMONT
 
11410 Elektriisoleerlaki, -valgu ja -mastiksi keetja
12182 Lakivalaja
17008 Plasttoodete pressija töötamisel kuuma fluoroplastiga
17444 Elektrotehnikatoodete immutaja 1. või 2. ohuklassi ainete või kantserogeenidega immutamisel
 
VII. EHITUSMATERJALITÖÖSTUS
 
1. Tsemendi tootmine
 
  11136    Aspiraatoritööline
  11881    Toormedoseerija tsemendi doseerimisel
13914, 16860    Pöördahju masinist, tema abi
14232, 16876    Toormeveski masinist kuivjahvatusel, tema abi
14286, 16882    Põlevkiviveski masinist, tema abi
14345, 16883    Tsemendiveski masinist, tema abi
  15113    Tsemendipuistaja
  19215    Kuumklinkrikonveieri tööline
  19300    Tsemendipakkija
  19580    Tolmukambrite puhastaja
 
2. Mineraalvati tootmine
 
  11309   Vagrankatööline
  19614   Täitekoostaja
 
VIII. KLAASITÖÖSTUS
 
1. Klaasi ja klaastoodete tootmine
   
11213 Äärevalvur
11548 Klaasipuhuja
12240 Klaasiahju täitja
12732 Kvartsklaasi puhuja
12734 Kvartsklaasi sulataja
13406 Klaasivalaja
13836 Klaasitõmbemasina juht
14820 Klaasiandja
16348 Puhutud toodete viimistleja
16375 Toodete lõõmutusahju paigutaja
16387 Tahvelklaasi murdja
16819 Klaastoodete happega poleerija
16991 Klaasipressija
18600 Klaasimassi valaja
18852 Klaasisulataja (välja arvatud elektriahjude ja metallisulandil klaasi termovormimise liini ahjude juures)
18856 Klaasipuhuja, kes on seotud alalise juurde- ja toodete väljapuhumisega
19249 Klaasitõmbaja
19503 Pinnariisuja
 
2. Ülipeene basaltkiu, klaaskiu, klaasvati tootmine
ja nendest toodete valmistamine
 
17531 Töölised, kes püsivalt töötavad nimetatud tootmise tehnoloogiaprotsessis
 
3. Keraamikatoodete valmistamine
 
19491 Frittija
 
IX. TSELLULOOSI- JA PABERITÖÖSTUS
 
Tselluloosi tootmine, väävlishappe ja leelise regenereerimine
10953 Tärpentiniseadme tööline
11007 Tallõliseadme tööline
11404 Tselluloosikeetja
11564 Leeliseaurutaja
11843 Difuusoritööline
12125 Sulfaadilaadija
14465 Leelisekeetja
17411 Tselluloosipesija
17841 Väävlishappe regenereerija
18623 Soodakatlatööline
 
X. TRÜKITÖÖSTUS
 
16377 Kirjavalaja
16626 Trükimetalli ja -sulami sulataja
16950 Preparaator klišee söövituslahuste valmistamisel
18863 Stereotüpist trükisulamist stereotüüpide valamisel
19186 Klišeesöövitaja
23187 Meister, vanemmeister stereotüüpia- ja tsinkograafiajaoskonnas, kus vähemalt 50%-l töölistest on õigus sooduspensionile loetelu nr. 1 järgi
 
XI. TRANSPORT
 
1. Raudteetransport
 
11170 Bandaažitegija
12180 Plii- ja tinasulamite valaja
17308 Toruläbistaja
18540 Veeremi remondilukksepp, kes:
  a) remondib etüülvedelikutsisterne või
  b) remondib, korrastab ja vahetab tsisterniklappe
 
2. Mere- ja jõetransport
 
13148 Katlapuhastaja (laevakatelde puhastaja)
13156 Laevakatlakütja (tahkekütusega)

XII. TÖÖD RADIOAKTIIVSETE AINETE, IONISEERIVA KIIRGUSE
ALLIKATE JA HARULDASTE MULDMETALLIDEGA

1. Ettevõtete, teaduslike uurimisinstituutide, laboratooriumide, konstrueerimis- ja katsekonstrueerimisasutuste töötajad, kes püsivalt töötavad:
1) kiiritusohtlikes tingimustes katseseadmetel ja tööstuslikel katseseadmetel, radioaktiivse toorme töötlemise tehnoloogiaprotsesside väljatöötamise või täiustamise katsetsehhis;
2) radioaktiivsete ainetega, mille aktiivsus töökohal on üle 10 millikürii raadiumi-226 või radiotoksilisuselt sellega ekvivalentset radioaktiivsete ainete kogust, samuti tehnoloogiaseadmete remondil nendes tingimustes.

2. Võimsatel isotoopsetel gammakiiritusseadmetel, mille kiiritusallika aktiivsus on 500 küriid ja enam, töötajad, kes püsivalt ja vahetult töötavad käitus-, remondi-, seadistus- ja katsetöödel kiiritusohtlikes tingimustes.

3. Radioaktiivsete ainete hoidlate ja ladude töötajad, kes püsivalt töötavad kiiritusohtlikes tingimustes, radioaktiivsete ainete ja kiiritusallikate, mille aktiivsus on üle 10 millikürii raadiumi-226 või radiotoksilisuselt sellega ekvivalentset radioaktiivsete ainete kogust, vastuvõtmisel, pakendamisel, hoidmisel ja väljastamisel.

4. Töötajad, kes püsivalt töötavad haruldaste muldmetallide keemilisel meetodil tootmise tehnoloogiaprotsessis ja seadmete remondil.

5. Töötajad, kes püsivalt ja vahetult töötavad:
1) kantavate radioisotoop(gamma)defektoskoopidega materjali ja toodete läbivalgustamisel tööstuses ja ehituses;
2) röntgeniseadmetega tööstuses, samuti nende reguleerimisel ja seadistamisel.

6. Tervishoiuasutuste töötajad, kes vähemalt 50% tööajast vahetult töötavad ioniseeriva kiirguse allikatega või radioakiivsete ainetega, mille aktiivsus töökohal ületab radioaktiivsuselt 10 milliküriid raadiumi-226.

XIII. ÜHISKUTSED
 
  11465 Tuuker ja teised töötajad, kes töötavad vee all, sealhulgas kõrgema õhurõhu tingimustes, vähemalt 275 tundi aastas (25 tundi kuus) või kelle vee all viibimise aeg tuukripraktika algusest on 2750 ja enam tundi
11618, 11620 Gaaslõikaja, gaaskeevitaja, kes töötab mahutites, paakides, tsisternides ja laevavaheruumides
  12736 Kessoonilüüsija
  12738 Kessoonläbindaja
  12740 Kessoonilukksepp
  12741 Kessoonielektrimontöör
  16265 Pliitaja
16456, 13417 Jootja ja kuumtinataja, kes joodab ja tinatab tooteid joodistega, mis sisaldavad pliid, 1. või 2. ohuklassi kahjulikke aineid või kantserogeene
  16462 Pliisepp
  17531 Töölised, kes puhastavad seest mahuteid, paake tsisterne, tanklaeva vaheruume naftasaadustest ja keemilistest ainetest
  17541 Töölised ja meistrid, kes töötavad vahetult lahtise elavhõbedaga seda sisaldavate aparaatide ja riistade tootmisel, remontimisel ja hooldamisel
  19182 Söövitaja metallide söövitamisel lahustega, mis sisaldavad 1. või 2. ohuklassi aineid või kantserogeene
  19568 Puhastaja, kes puhastab metalli, metalldetaile ja -tooteid kuiva liivaga
  19906 Käsielekterkeevitaja, kes töötab mahutites, paakides, tsisternides ja laevavaheruumides  Kinnitatud
Eesti Vabariigi Valitsuse 16. juuli 1992. a. määrusega nr. 206

SOODUSTINGIMUSTEL VANADUSPENSIONILE ÕIGUST ANDVATE
TERVISTKAHJUSTAVATE JA RASKETE TÖÖTINGIMUSTEGA
TOOTMISALADE, TÖÖDE, KUTSEALADE JA AMETIKOHTADE
LOETELU NR. 2

I. MÄETÖÖD
 
1. Põlevkivi, fosforiidi, dolomiidi, lubjakivi ja teiste 1. või 2. või 3. ohuklassi kahjulikke aineid sisaldavate mittemaaksete maavarade pealmaakaevandamine.
Pealmaatööd kaevandustes, kaevanduste ja karjääride ehitusplatsidel.
Mäetööd maade rekultiveerimisel, tehniliste puuraukude puurimisel, tulekahjude ärahoidmisel
ja kustutamisel kaevandustes, terrikoonikutel ja aherainepuistangutel. Puurimis- ja lõhketööd.
  10065 Kõigi nimetustega aparaaditöölised
  11289 Punkritööline
  11295 Lõhkeaukude puurija
  11429 Lõhkaja
  11442 Autojuht, kes töötab tehnoloogiaprotsessis mäemassi veol
  11453 Mäemassilaaduri juht
  11543 Puistangutööline
  11709 Kõigi nimetustega mäetöölised, kes töötavad tootmisjaoskondades, samuti markšeideri- ja geoloogiatöödel proovivõtmisel ja lõhkeaine kohaletoimetamisel
  11765 Sõeluja
  11768 Maavarade ja kivimi laadija
  11908 Purustaja
  11961 Eetööline
  12688 Kivisaagija
  12690 Kiviraidur
  12692 Kraavikaevaja
  12831 Plaadi- ja plokiraiuja
  13357 Lambitööline
  13361 Vintsitööline
  13432 Luugitööline
  13469 Lõhkemeister
  13583 Buldooserijuht, sealhulgas kaevanduste, karjääride ja rikastusvabrikute põlevate terrikoonikute ja kivimipuistangute kustutamisel ja laialiajamisel
  13590 Puurseadme juht
  13715 Purustusseadme juht
  13749 Kivilõikemasina juht
  13777 Konveierimasinist
  13788 Autokraana juht
  13790 Kraanajuht
  13910 Pumbaseadmete masinist drenaažitöödel
  14000 Laadurveoki juht
  14002 Laadurijuht
  14021 Tõstemasina juht
  14183 Skreeperijuht
  14208 Sorteerseadmete juht
  14295 Täisristlõikega šahti puurimise seadme juht
  14333 Freesagregaadi juht
  14388 Ekskavaatorijuht
  16249 Kaadurijuht
  17314 Proovivõtja
  18850 Allmaatõstekorraldaja pealmaatööl
  19931 Seadmete remondi ja valve(elektri)lukksepp
13368, 14201 Lindialuste koristaja, raudteekoristi juht, veokitöötlusseadme
14299, 14305 juht, ülemõõduliste kivimitükkide purusti juht, kes töötab karjääris
13509, 13702 Teehöövli juht, veokijuht, traktorist,
19203, 19827 telefonside ja radiofikatsiooni liinielektrik, õhuliinide remondi elektrik,
19855, 19876 sideelektrik, signalisatsiooni, tsentralisatsiooni ja blokeeringu elektrik,
  19890 kes töötab karjääris, puistangul
20591, 20677 Geoloog, jaoskonna- ja peageoloog
  20601 Geofüüsik
  20612 Hüdrogeoloog, jaoskonna hüdrogeoloog
20735, 20822 Peainsener, -mehaanik, -elektrik, -elektrimehaanik,
21103, 21106 -energeetik, nende asetäitjad
  21115 (abid)
  21516 Karjääri direktor (ülem), tootmis-, ehitusdirektor
  22177 Tootmisjaoskonna vahetusinsener
  22269 Juhtiv, 1. ja 2. kategooria ja kategooriata mäeinsener, kes töötab allmaatingimustes
23181, 20807 Markšeider, jaoskonna markšeider, peamarkšeider ja tema asetäitja
23202, 23227 Puurmeister, mäemeister
23205, 23269 Jaoskonna puurmeister, kontrollmeister, seadmete remondi meister,
23362, 23398 tootmisjaoskonna meister (vanemmeistrid)
  23263 Teemeister, kes töötab karjääris, puistangul
  23485 Mehaanik, vanemmehaanik
  23898 Tootmis-, tootmis- ja tehnika-, tehnika-, kapitaalehitus-, töö ja töötasu osakonna juhatajad ja nende asetäitjad, kes on seotud allmaatöödega
  24043 Vahetusjuhataja
  24091 Karjääri ehitusvalitsuse juhataja, sama valitsuse tootmisjuhataja
24097, 24125 Jaoskonna-, (mäe)tsehhi-, töö-, tehnojuhataja,
24441, 25047 nende asetäitjad (abid)
25455, 25401 Jaoskonnaelektrik, elektrimehaanik,
  25410 energeetik
 
2. Turbatootmine
1) ammutamine
  13842 Freesturbamasinate juht
  14263 Turbaekskavaatori juht
2) turba veetustamine ja brikettimine
  10017 Autoklaavija brikettimisel
  10659 Turbakuivataja
  10665 Briketisegu valmistaja
  13579 Briketipressi juht
  18916 Kuivataja
  23187 Meister, vanemmeister turba veetustamisel ja brikettimisel
 
II. MAAVARADE RIKASTAMINE
 
Põlevkivi ja fosforiidi rikastusvabrikud ja -seadmed; sorteerimine kaevandustes ja karjäärides
1) töölised:
  10065 Kõigi nimetustega aparaaditöölised
  11136 Aspiraatoritööline
  11237 Brigadir põhitootmisjaoskonnas, kus kõigil töölistel on õigus sooduspensionile
  11289 Punkritööline
  11442 Autojuht, kes töötab jäägihoidla tammi suurendamisel, muda, kivimi ja rikastusjääkide väljaveol
  11453 Laadurijuht mäemassi laadimisel
  11708 Mäetööline
  11765 Sõeluja
  11858 Doseerija
  11876 Reagendidoseerija
  11908 Purustaja
  13040 Rikastustoodangu kontrolör
  13132 Lobrikorrigeerija
  13368 Lindialuste koristaja tolmu koristamisel
  13509 Jäägihoidla teehöövli juht
  13583 Buldooserijuht, kes töötab tehnoloogiaprotsessis või jäägihoidlas
  13711 Purustus-, jahvatus- ja sorteermehhanismide juht
  13777 Konveierimasinist
  13790 Kraanajuht
  13872 Veskimasinist
  13886 Segurijuht
  13910 Pumbaseadmete masinist lobri, pulbi, toodangu ja reagentide pumpamisel
  13977 Ümberlaaduri juht, kes puhastab tolmusadestusfiltreid ja -aparaate
  13990 Toiturijuht
  13996 Pneumotranspordi masinist tolmutranspordil ja doseerimisseadmeil
  14072 Uhteagregaadi juht rikastusseadmete juures
  14224 Kuivatusseadme juht
  14315 Rikastusseadme juht
  14388 Ekskavaatorijuht, kes töötab tehnoloogiaprotsessis, sealhulgas kontsentraadi laadimisel
  14558 Purustus-, jahvatus-, sorteer- ja rikastusseadmete monteerija
  15948 Juhtpuldi operaator raskendite, preparaatide ja kontsentraatide tootmisel
  17314 Proovivõtja
  17465 Pulbrisõeluja (mehaanilise sõelaga)
  17796 Reagendilahustaja
  17865 Jäägisetitusreguleerija
  18386 Separeerija rikastuse märgtsüklis
  18559 Remondilukksepp
  18916 Kuivataja
  19203 Traktorist püsival töötamisel jäägihoidlas
  19213 Konveieritööline
  19362 Floteerija
  19861 Remondi- ja hoolduselektrik
  19931 Seadmete remondi ja valve(elektri)lukksepp
2) jaoskonna, osakonna, tsehhi ja tsehhi õigustes vabriku juhid ja spetsialistid, kes täistööpäeva vahetult juhivad ülalloetletud töölisi ja töid.
 
III. METALLURGIA
 
A. Värviline metallurgia
 
1. Värviliste metallide pulbrite, haruldaste metallide ja titaani tootmine kemometallurgia meetodil
  18559 Remondilukksepp
  19217 Transporditööline
  19258 Tootmisruumide koristaja värviliste metallide pulbrite tootmisel
  19293 Pakkija, taarastaja
  19861 Remondi- ja hoolduselektrik
  23362 Seadmete remondimeister, -vanemmeister
23607, 23616 Jaoskonna-, tsehhimehaanik
  24097 Jaoskonnajuhataja
  24125 Tsehhijuhataja, tema asetäitja
25473, (25401), Jaoskonna-, tsehhienergeetik (-elektrik)
25476, (25404) värviliste metallide pulbrite tootmisel
 
2. Toodete tootmine pulbermetallurgia meetodil, kui töökoha õhus on vähemalt 3. ohuklassi kahjulikke aineid
  14076 Sõelurijuht
  14921 Sepistus- ja stantsimisseadmete seadistaja
  16591 Rauapulbri lõõmutamise ahjutööline
  17144 Kõigi nimetustega pressijad
  17424 Immutaja
  17450 Pulbrisõeluja
  18559 Remondilukksepp
  18604 Segaja
  18749 Paagutaja
  19213 Konveieritööline
  19614 Täitekoostaja
  19861 Remondi- ja hoolduselektrik
  23187 Meister, vanemmeister

IV. KEEMIATÖÖSTUS

A. Keemia- ja naftakeemiatööstuse ettevõtete töötajad, kes täistööpäeva töötavad:

1. Tehnoloogiaprotsessis:

1) järgmiste keemiasaaduste tootmisel:

asfalt, pigi, bituumen ja nendest valmistatud tooted: dekoratiiv-, emulsioon-, hõõrutud, maali-, keraamika-, pulber- ja naturaalvärnitsavärvid;

klorofluororgaaniliste ühendite polümeeridest ja kopolümeeridest tooted; kuummenetlusel saadud tooted orgaanklaasist, plastidest, vinüülplastist, polükloorvinüül-, fenool- ja karbamiidplastikaatidest, plastidest polüamiidide, akrüül-, metakrüül- ja polümetakrüülühendite, stürooli ja selle kopolümeeride alusel;

plastnahk ja kiudalusel tehisnahk*; polüetüleentooted; süsihappegaas;

2) kummi- ja tehniliste kummitoodete tootmisel:

a) kalandri-, pressvorm- ja vormimata toodete (välja arvatud kummidetailide töötlus), kummijalatsite (välja arvatud sorteerimis- ja pakkimisjaoskond), juurdelõikus- ja liimimis-, kummeeritud riide tsehhis (jaoskonnas);

b) ettevalmistus-, toorme ettevalmistus-, vulkaniseerimis-, kummiliimi-, jalatsite kummidetailide* ja tehniliste kummitoodete jaoskonnas.

2. Nimekirjas nr. 1 loetletud toodete tootmise tahkete, vedelate ja gaasiliste jäätmete ümbertöötamise ja utiliseerimise tsehhis (osakonnas, jaoskonnas); tööstusliku heitvee puhastamisel ja neutraliseerimisel, kahjulike aurude ja gaaside kahjutustamisel; filmi- ja fotomaterjali hõbedat sisaldavate jäätmete regenereerimisel; lahustite rekupereerimisel ja rektifitseerimisel.

3. Tsisternide, mahutite ja keemiaaparatuuri puhastamisel, nimekirjas nr. 1 loetletud kahjulike keemiasaaduste tagastatava taara pesemisel ja töötlemisel; mürgiste ainetega saastatud erirõivaste pesemisel.

4. Nimekirjas nr. 1 loetletud keemiasaaduste jahvatamisel, kuivatamisel, segamisel, lahustamisel, ettevalmistusel, pakendamisel, villimisel, paber-(polüetüleen-)kottidesse pakitud saaduste puistena laadimisel.

5. Töölised, meistrid, vanemmeistrid, tsehhimehaanikud ja -energeetikud, kes remondivad, korrastavad ja hooldavad nimekirjas nr. 2 loetletud tootmisalade tehnoloogia- ja elektriseadmeid, nimekirjades nr. 1 ja 2 loetletud keemiatootmisalade kontrollmõõteriistu ja ventilatsiooni.

6. Töötajad, kes töötavad:
1) gaasigeneraatori-, ammoniaakkülmutusseadmetel;
2) gaasipäästeüksustes;
3) TKO-s vahetult tootmisaladel, mis on loetletud nimekirjades nr. 1 ja 2;
4) õhukeskkonna kontrollimisel;
5) tsehhilaboratooriumis vahetult tootmisaladel, mis on loetletud nimekirjas nr.1 (välja arvatud graafilisel analüüsil töötajad).

B. Teiste majandusharude ettevõtete töölised ja meistrid, kes täistööpäeva:

1. Töötavad tsehhides, osakondades, jaoskondades ja seadmetel (kui töökoha õhus on 3. ohuklassi kahjulikke aineid) tehnoloogiaprotsessis järgmiste toodete tootmisel:

anorgaanilise, nafta- ja olmekeemia, orgaanilise sünteesi saadused; keemiareaktiivid; ülipuhtad ained; lakid ja värvid; plastid (sealhulgas liitmaterjalid ja klaasplastid); polümeerid; sünteesvärvained; tehnilised kummitooted, väetised.

2. Remondivad, korrastavad ja hooldavad loetletud toodete tootmise tehnoloogia- ja elektriseadmeid.

C. Põllumajandust pestitsiidide ja keemiasaadustega varustavate baaside ja ladude töölised, kes vahetult töötavad täistööpäeva pestitsiidide laadimisel ja ladustamisel:
  11453, 14002 Laadurijuht
    11768 Laadija
    12759 Laohoidja
    13790 Kraanajuht

____________________
* Kehtib kergetööstusettevõtete kohta

V. PÕLEVKIVI TÖÖTLEMINE
 
1. Töölised, kes töötavad kütuse ettevalmistamisel ja etteandmisel, bituumeni tootmisel, remondivad ja hooldavad põhitootmise tehnoloogiaseadmeid ja kommunikatsioone:
  10065 Kõigi nimetustega aparaaditöölised
  11289 Punkritööline
  11614 Gaasigeneraatori tööline
  16081 Tehnoloogiaseadmete operaator
  16085 Kaubaoperaator
  18547 Tehnoloogiaseadmete lukksepp
  18559 Remondilukksepp
 
2. Töötajad, kes töötavad põlevkivi töötlemisel loetelu nr. 1 IV osas nimetatud tootmisaladel:
  13633 Koksituha transportimise köisteemasinist
  13775 Kompressorseadmete masinist
  23362 Seadmestiku remondimeister
  24485 Vanemmehaanik
  24094 Seadmejuhataja asetäitja
 
3. Töötajad, kes töötavad käesoleva osa punktides 1 ja 2 loetletud tootmisaladel:
  13144 Katlaremondi katelsepp
  14042 Mürgiste ainetega saastatud erirõivaste pesija ja parandaja
  17531 Töölised, kes laadivad, purustavad, raiuvad, pakendavad ja transpordivad tooret, pool- ja valmistooteid
17150, 18494 Mõõteriistatööline, kontrollmõõteriistade ja automaatika lukksepp, kes hooldab ja remondib kontrollmõõteriistu ja automaatikat vahetult nende käituskohas jaoskonnas, mille põhitöölistel on õigus sooduspensionile
  19861 Remondi- ja hoolduselektrik
  23187 Meister
  23485 Mehaanik
24043, 24094 Vahetusjuhataja, seadmejuhataja
  24125 Tehnoloogiatsehhi asejuhataja
 
4. Gaasipäästeteenistuse töötajad:
22988, 23003 Rühma-, jao-, salga-, punktikomandör, tema asetäitja,
23006, 23012 1. ja 2. klassi reamehed
 
VI. ELEKTRIJAAMAD, AURUJÕUMAJANDUS
 
  13148 Katlapuhastaja
  13577 Agregaadi (katel – turbiin) plokkjuhtimise masinist
  13583 Buldooserijuht, kes kuhjab üle 5% vaba ränioksiidi sisaldavat põlevkivi
  13598 Vagunilaaduri juht, kes laadib maha üle 5% vaba ränioksiidi sisaldavat põlevkivi
  13785 Katlamasinist
  13790 Kraanajuht katla- ja turbiiniseadmete remondil
  13910 Toitepumpade masinist
  13927 Tuhaärastuse ülevaatemasinist
  13929 Katlaseadmete ülevaatemasinist
  13931 Turbiiniseadmete ülevaatemasinist
  13971 Auruturbiinide masinist
  14261 Kütuse etteande motorist
  14415 Energiaploki masinist
  14710 Lobripumpla motorist
  15416 Koldepottsepp
  16600 Pottsepp
  17531 Tolmupüüdurite töölised, kes töötavad tolmupüüdurite puhastamisel kuumast tolmust, selle kogumisel, väljavõtul, laadimisel ja transportimisel
  18505 Soojusvõrgu lukksepp, kes püsivalt töötab allmaatorustiku juures, -kambrites ja -kanalites
  18455 Kõigi nimetustega lukksepad, elektrikud, elektrilukksepad, kes hooldavad ja remondivad katla-, turbiini-, kütuse etteande ja tolmkütuse valmistamise seadmeid ning nende tööd tagavaid mõõte- ja automaatikariistu
  18598 Teisaldaja-villija
  18826 Katlaseadmete vanemmasinist
  18830 Turbiinijaoskonna vanemmasinist
  18832 Energiaploki vanemmasinist
  19496 Happekindla materjaliga vooderdaja
  19834 Teimi- ja mõõteelektrik, kes töötab tegutsevates (nimipinge all olevates) jaotlates pingega 330 kV ja enam
  19859 Kaablielektrik, kes püsivalt töötab katla-, turbiini- ja kütuse etteande seadmete juures asuvates kaablitunnelites ja -kraavides
  19923 Jaotusseadmete remondi lukksepp, kes remondib tegutsevaid
(nimipinge all olevaid) elektriseadmeid pingega 330 kV ja enam
  23362 Paigaldatud katla-, turbiini-, kütuse etteande, tolmkütuse valmistamise seadmete remondi meister, vanemmeister
  23398 Katla-, turbiini-, tolmkütuse valmistamise ja kütuse etteande tsehhi tootmisjaoskonna meister ja vanemmeister
  24043 Katla-, turbiini-, katla-turbiini-, tolmkütuse valmistamise ja kütuse etteande tsehhi vahetusjuhataja
  24125 Katlatsehhi juhataja, tema asetäitja
 
VII. METALLI TÖÖTLEMINE
 
1. Valutööd
  11422 Kaaluja täite koostamisel
  11453 Laadurijuht sulametalli transpordil
  11504 Valandite väljalööja, kes teeb täppisvalu väljasulatatavate mudelite järgi
  12264 Vormisegu valmistaja
  12817 Kokillikoostaja
  12936 Valukontrolör, kes töötab sulatus-, valandite väljalöömise ja valandi puhastusjaoskonnas
  13384 Vaakum- ja tsentrifugaalvalaja
  13790 Kraanajuht, kes töötab vormi-, kärni-, vormisegu ettevalmistuse ja valandipuhastusosakonnas ja valuõuel
  14485 Sulatusmudelsepp
  14923 Valumasinate seadistaja, kes seadistab automaatliinide valumasinaid ja survevalumasinate pressvorme
  17531 Töölised, kes:
    a) tükeldavad metalli täite koostamisel,
    b) transpordivad täidet
  18286 Vormikoostaja
  18526 Ventilatsiooni- ja kliimaseadmete remondilukksepp
  18559 Remondilukksepp
  18590 Elektriseadmete remondilukksepp
  18768 Kõigi nimetustega terasevalajad ja nende abid, välja arvatud terasevalajad ja nende abid vaakumahjude juures
  18865 Masinvormimise kärnitegija
  18867 Käsivormimise kärnitegija
  18897 Troppija, kes töötab puhastus-, vormimis-, kärni- ja valandi väljalöömise jaoskonnas
  18984 Kuivataja
  19100 Termist
  19219 Transporditööline, kes töötab valutöödel puhastus-, vormimis-, kärni- ja valandi väljalöömise jaoskonnas
  19252 Valutsehhi koristaja
  19411 Masinvormija
  19421 Väljasulatatavate mudelite järgi vormija
  19430 Käsivormija
  19568 Puhastaja
  19614 Täitekoostaja
  19861 Remondi- ja hoolduselektrik
  23362 Seadmete remondimeister
  23428 Jaoskonnameister, vanemmeister
  23607 Jaoskonnamehaanik
  23616 Tsehhi-, vanemmehaanik
24043, 24097 Vahetus-, jaoskonnajuhataja
  24125 Tsehhijuhataja, tsehhi tootmisjuhataja
25401, 25404 Jaoskonna-, tsehhielektrik
  25476 Tsehhi-, vanemenergeetik
 
2. Sepistus- ja pressimistööd (kuumad tööd)
  11607 Kuumutusahju gaasitööline
  12981 Sepistus- ja stantsimiskontrolör
  14921 Sepistus- ja stantsimisseadmete seadistaja
  15416 Koldepottsepp
  17914 Käär- ja presslõikaja
  18559 Remondilukksepp
  18590 Elektriseadmete remondilukksepp
  19861 Remondi- ja hoolduselektrik
  23187 Meister, vanemmeister
  23362 Seadmete remondimeister
23616, 25476 Tsehhimehaanik, -energeetik
24043, 24097 Vahetus-, jaoskonnajuhataja
  24125 Tsehhijuhataja, tsehhi tootmisjuhataja
 
3. Katlatööd, laevaehitus ja -remont
  12539 Laevaisoleerija
  12832 Laevasoomustaja
  13144 Katelsepp
  13146 Laevakatelsepp
  15416 Koldepottsepp
  17531 Töölised, kes monteerivad, demonteerivad ja remondivad jõuseadmeid, mehhanisme ja nende süsteeme, võllistikku ja torustikke laeva sisemuses
  18142 Puitlaevade koostaja, kes teeb spoonpaate
  18145 Laevakoostaja ja -viimistleja, kes töötab laeva sisemuses
  18187 Metall-laevakerede koostaja
18451, 19085 Kõigi nimetustega lukksepad ja laevataglastaja, kes remondivad seadmeid laeva sisemuses ja tsisternides
  18908 Laevakerede remontija
  19231 Laevatorude käsitsi painutaja
  19547 Temmija
  23187 Meister, vanemmeister katlatöödel
 
4. Termotöötlus
  11607 Kuumutusahju gaasitööline
  11999 Tsementimissegude valmistaja
  12522 Termotöötlusisoleerija
12673, 19100 Termist
  13026 Termotöötluskontrolör kuumadel töödel
  13131 Vannikorrigeerija
  13891 Pesemismasinate juht
  14956 Termotöötlusseadmete seadistaja
  15062 Pealejootja, kes kuumutab toorikuid ääsil ja gaasiahjus
  15416 Koldepottsepp termoahjude vooderdusel
18559, 18590 Remondilukksepp, elektriseadmete remondilukksepp,
18602, 19861 õlitaja, remondi- ja hoolduselektrik kuumadel töödel
  19104 Kõrgsagedusseadmete termist
  19182 Söövitaja detailide mahavõtmisel pärast söövitamist
  19455 Pihustaja
  19555 Vannide ja ahjude puhastaja
  23187 Meister, vanemmeister
  23362 Seadmete remondimeister kuumadel töödel
23616, 25476 Tsehhimehaanik, -energeetik
  24043 Vahetusjuhataja
  24097 Kuumutusahjude, karastus-, lõõmutus-, tsementeerimis-, söövitus-, termotöötlusjaoskonna juhataja
  24125 Tsehhijuhataja, tsehhi tootmisjuhataja
 
5. Metallide galvaanimine
  11629 Galvaanija (välja arvatud detailide riputaja ja mahavõtja, samuti kinniste automaatvannidega töötaja)
  13045 Metallikatte kontrolör operatsioonidevahelisel kontrollil vahetult galvaanimisvannide juures
  13131 Vannikorrigeerija
  14964 Metallikatteseadmete seadistaja automaatgalvaanimisvannide seadistamisel
  17531 Töölised, kes rasvatustavad lahustiga ja hõõruvad tooteid kuiva viini lubjaga
  18559 Remondilukksepp
  19555 Puhastaja, kes puhastab galvaanimisvanne, samuti toodete pinda metallharjaga
  19861 Remondi- ja hoolduselektrik
  23428 Jaoskonnameister, -vanemmeister
23616, 25476 Tsehhimehaanik, -energeetik
  24125 Tsehhijuhataja, tsehhi tootmisjuhataja
 
6. Värvimistööd
  16799 Poleerija, kes poleerib tooteid, mis on värvitud vähemalt 3. ohuklassi kahjulikke aineid sisaldavate värvidega
  18077 Helkvärvija
  18377 Värvi- ja lakiärastaja
  19555 Puhastaja, kes puhastab värvimis- ja segamiskambreid, kus kasutati vähemalt 3. ohuklassi kahjulikke aineid
  19630 Lihvija, kes lihvib tooteid, mis on värvitud vähemalt 3. ohuklassi kahjulikke aineid sisaldavate värvidega
  23428 Jaoskonnameister, -vanemmeister töödel, kus kasutatakse vähemalt 3. ohuklassi kahjulikke aineid
 
7. Metalli emailimine
  13097 Emailikontrolör kuumadel töödel
  13355 Lakilahustaja emailimisjaoskonnas
  13723 Täitemehhanismide juht
  14438 Emailimölder
  15201 Emailipõletaja
  15371 Emailtoodete töötleja kuivpoleerimisel ja -lihvimisel
  16653 Emailisulataja
  16799 Poleerija toodete kuivpoleerimisel
  17240 Emailipulbri valmistaja
  19457 Fosfateerija
  19553 Juveel- ja kunstitoodete tumestaja
  19630 Lihvija toodete kuivlihvimisel
  19942 Emailija kuumade toodete katmisel pulverisaatori abil
  23428 Jaoskonnameister, -vanemmeister
 
8. Naelatootmine
  10038 Külmjämendaja, külmjämendusautomaadi tööline
  11853 Soveldaja
  15004 Lihvpinkide seadistaja
  18559 Remondilukksepp
  19217 Transporditööline
  19861 Remondi- ja hoolduselektrik
  23362 Seadmete remondimeister
  23398 Tootmisjaoskonna meister
 
9. Traadi ja kaliibritud metalli tootmine
  11482 Kaliibritud metalli tõmbaja
  11486 Traaditõmbaja
  18338 Kontaktkeevitaja
  19630 Lihvija abrasiivkäiaga kuivlihvimisel
  23187 Meister, vanemmeister
 
10. Muud kutsed metallitöötluse alal
  11779 Metallikummeerija
  13328 Kõigi nimetustega lakkijad, kes lakivad metalltooteid vähemalt 3. ohuklassi kahjulikke aineid kasutades
  14420 Vasksepp
14862, 15379 Käiaja, valandipuhastaja, kes töötleb valandeid ja keevistooteid abrasiivkäia ja pneumotööriistaga
  16799 Kõigi nimetustega poleerijad, kes poleerivad metalltooteid vähemalt 3. ohuklassi kahjulikke aineid kasutades
  17424 Immutaja toodete immutamisel kroompastaga
  17531 Töölised, kes:
    a) hõõruvad, teritavad, lõikavad ja lihvivad metalltooteid ja tööriistu
    abrasiivkäiaga kuivalt;
    b) valmistavad ja töötlevad plii-tsink- ja pliistantse ning -tooteid;
    c) katsetavad aparatuuri kambrites temperatuuril –40 °C ja alla, +40 °C
    ja üle ning barokambrites
  18350 Termiitkeevitaja
  19029 Kaablilt pliikesta mahavõtja
  19568 Metalli, metalldetailide ja -toodete puhastaja haavlite ja metall-liivaga
  19948 Emailija, kes kasutab vähemalt 3. ohuklassi kahjulikke aineid
 
VIII. ELEKTROTEHNIKA- JA RAADIOELEKTROONIKATÖÖSTUS
 
1. Elektrotehnikatööstus ja elektriseadmete remont
  10992 Isoleermaterjali kuivataja
  11391 Isoleermassi keetja
  12064 Kemopooltoodete valmistaja, kes valmistab vähemalt 3. ohuklassi kahjulikke aineid sisaldavat kemomaterjali
  12520 Isoleerija, kes töötab toormika-, klaasmika- ja sünteeslindiga, klaaskiu ja epoksüvaiguga
  12630 Kalandreerija
  13355 Lakilahustaja
  15034 Traadikerija
  15287 Plasti mehaaniliselt töötleja
  16243 Juhtme- ja kaablikatja kuuma plastikaadi ja kummiga
  17018 Isoleermaterjali pressija
  17100 Elektrimasinate ja aparaatide sektsioonide, poolide ja isoleerdetailide pressija
  17146 Elektrotehnikatoodete kuumpressija
17428, 17430, Paberi- ja riide-, juhtme- ja kaabli-, elektrotehnikatoodete immutaja,
  17444 kes immutab vähemalt 3. ohuklassi kahjulikke aineid sisaldavate segudega
  19700 Isoleermaterjali stantsija
  19944 Juhtmeemailija kuumemailimisel
  23187 Immutusjaoskonna meister
 
2. Elektroonikatoodete ja raadioaparatuuri tootmine
1) ühiskutsed
  12060 Kemopooltoodete valmistaja
  12582 Elektronseadiste ja -detailide teimija, kes teimib stendil pingega 25 kV ja enam
  15452 Seadiste ja osade värvija, kes värvib vähemalt 3. ohuklassi kahjulikke aineid sisaldavate värvidega
  17405 Koostude ja osade happelahustega pesija
  19190 Täppissöövitaja
2) pooljuhimaterjali töötlemine
  15858 Epitaksiaalkihi kasvataja
  16211 Elioonprotsessi operaator
  16624 Täppissulamite valaja
 
IX. EHITUSMATERJALITÖÖSTUS
 
1. Tsemendi tootmine
  11289 Punkritööline
  11768 Tsemendilaadija
  11880 Tiguseguri tööline
  13158 Kuivatustrumlite kütja
  13627 Kruvipumba juht
  13790 Kraanajuht kuumadel töödel (klinkrilaos)
  13993 Pneumopumba masinist
  14121 Pakendus- ja pakkemasinate juht
  14187 Skreepervintsi juht
14232, 16876 Toormeveski masinist, tema abi
  14377 Virnastusmasina juht
  18559 Remondilukksepp, kes remondib ja hooldab tehnoloogiaseadmeid ja tolmupüüdureid
  18590 Elektriseadmete remondilukksepp jahvatus-, aspiratsiooni- ja toorme kuivjahvatustsehhis
  18607 Tsemendijahu segaja
  19494 Voodrimüürsepp
  19571 Lobribasseinide ja -segurite puhastaja
  19625 Lobritööline
  19861 Remondi- ja hoolduselektrik (tehnoloogiaseadmete ja tolmupüüdurite remontimisel ja hooldamisel)
  23187 Meister, vanemmeister tsemendi, põlevkivi ja kuivtoorme jahvatustsehhis,
-jaoskonnas
 
2. Asbesttsemendi tootmine
  11184 Kollerveskitööline
  11289 Punkritööline
  11480 Asbesttsementlehtede lainestaja
  11691 Hollendritööline
  11772 Asbesttsementplaatide kruntija töödel, kus kasutatakse vähemalt 3. ohuklassi kahjulikke aineid
  11860 Asbestidoseerija
  13790 Kraanajuht tsemendi ja asbesti etteandmisel
  13826 Lehemasina juht
  14741 Segurimotorist
  16974 Asbesttsementtoodete pressija
  17878 Asbesttsementtoodete lõikaja
  18559 Remondilukksepp põhitsehhis (-jaoskonnas)
  18627 Sorteerija
  18920 Asbesttsementtoodete kuivataja
  19293 Pakkija, taarastaja
  19861 Remondi- ja hoolduselektrik põhitsehhis (-jaoskonnas)
  23398 Tootmisjaoskonna meister, vanemmeister jaoskonnas, kus vähemalt 50%-l töölistel on õigus sooduspensionile
 
3. Basaltkiu, mineraalvati ja nendest toodete tootmine
  11200 Bituumenitööline
  14995 Tehnoloogiaseadmete seadistaja
  15632 Konveierliini operaator
  16115 Kiumoodustusseadme operaator
  18559 Remondilukksepp
  18698 Termoisoleertoodete pakkija
  18992 Termoisoleertoodete kuivataja
  19050 Termoisoleertoodete mahavõtja, välja arvatud mati õmblemisel
  19340 Fenoolija
  19439 Soojustusmaterjali vormija
  19612 Täitesulataja
  19861 Remondi- ja hoolduselektrik
  23187 Meister, vanemmeister
 
4. Savitelliste, katusekivide ja keraamiliste plokkide tootmine
  11578 Põletatud toodete väljalaadija
  15193 Seina- ja sidematerjalide põletaja, kes põletab telliseid ringahjudes või tahkekütusel töötavates tunnelahjudes
  18105 Toodete põletusahju laduja
 
5. Lubja ja silikaattelliste tootmine
  11136 Aspiraatoritööline
  11538 Lubjaahju tühjendaja
  11912 Lubjapurustaja
  12104 Toorme, kütuse ja seinamaterjali laadija ahjude täitmisel ja tühjendamisel
  13627 Kruvipumba juht
  14435 Lubjamölder
  18649 Lubjasorteerija
  19217 Transporditööline lubja transpordil
  19455 Pihustaja lubjapõletusahjude juures
 
6. Raudbetoon- ja betoontoodete tootmine
  13977 Ümberlaaduri juht tsemendi laadimisel
  17531 Allmaagaleriide tööline
 
7. Pigi-, bituumeni- ja tõrvatoodete tootmine
  10375 Immutaja
  10398 Bituumeniveetustaja
  10433 Bituumenioksüdeerija
  11368 Asfaldimassi keetja
  11370 Bituumenikeetja
  12084 Katlatäitja
  13148 Katlapuhastaja
  16093 Toruahju operaator
  16097 Turboseguri operaator
  16101 Puiste- ja jahutusoperaator
 
X. KLAASITÖÖSTUS, KERAAMIKATOODETE TOOTMINE
 
1. Segu ettevalmistamine, klaasi ja klaasitoodete tootmine
  11607 Gaasitööline
  11768 Laadija täitematerjali mahalaadimisel
  11918 Jahvataja
  12119 Ahjutäitja
  12145 Klaasikarastaja
  12682 Valvepottsepp
  13160 Kuivatusahjude ja -trumlite kütja
  13176 Peeglivärvija
  13186 Värvikeetja
  14991 Klaasiautomaatide seadistaja
  15159 Klaasipõletaja
  15416 Koldepottsepp
  15537 Klaasipuhumispoolautomaadi operaator
  16049 Klaasivormimismasina operaator
  16358 Klaastoodete lõõmutaja
  16393 Karussellsulataja
  16397 Klaasilindi lõikaja
  16542 Liivmatistaja
  16680 Lõpp-puhuja
  16700 Klaasivalija
  16818 Klaasipoleerija klaastoodete käsitsi poleerimisel
  16936 Klaastoodete õgvendaja
  17461 Sõeluja
  17925 Leeklõikaja
  17954 Klaasilõikaja kuumadel töödel
  18393 Hõbetaja
18559, 19861 Remondilukksepp, remondi- ja hoolduselektrik, kes püsivalt töötab täitevalmistusjaoskonnas ja kuumadel töödel
  18740 Seguvalmistaja
  18852 Klaasisulataja
  18856 Klaasipuhuja
  18986 Toorme- ja materjalikuivataja
  19017 Klaastoodete mahavõtja
  19338 Fassettija
  19454 Vormihoidja
  19669 Klaastoodete käsitsi lihvija
  23187 Jaoskonnameister, -vanemmeister, -mehaanik, kes töötab täitevalmistus- ja klaasisulatusjaoskonnas
 
2. Keraamikatoodete tootmine
  11682 Ehituskeraamika glasuurija, kes glasuurib tooteid pliiglasuuriga käsitsi
  11918 Jahvataja
  15169 Ehituskeraamika põletaja
  15416 Koldepottsepp kuumadel töödel
  17158 Glasuuri- ja angoobivalmistaja pliiglasuuri valmistamisel
  17184 Seguvalmistaja
  18559 Remondilukksepp põhitootmise seadmete remondil ja hooldusel
  18764 Ahjulaadija
  18614 Täitekoostaja
  19643 Ehituskeraamika lihvija kuivlihvimisel
  19861 Remondi- ja hoolduselektrik põhitootmises
 
XI. KERGETÖÖSTUS
 
1. Tekstiilitööstuse ühiskutsed
  10083 Apreteerija
  10306 Kaustifitseerija
  10352 Merseriseerija
  10519 Aniliinmustaga peitsija
  10897 Immutaja
  11027 Kanga termotöötleja
  11088 Klooritaja
  11366 Apretikeetja
  11526 Linaluueemaldaja
  11602 Trikookuduja tehiskarusnaha vahetul valmistamisel
  12068 Lahuse- ja värvikoostaja
  12207 Kangaaurutaja
  12208 Villaste toodete aurutaja
  12749 Hapendaja
  13170 Värvija
  13891 Pesemismasinate juht, kes peseb värvainete valmistamisel kasutatavaid toobreid, harju, kaste ja anumaid
  15529 Karustaja tehnokalevi viimistlemisel
  15602 Nõeltöötleja
  15776 Kanga(kedruse-)kõrvetaja
16055, 16306 Pügaja, karuseviimistleja tehiskarusnaha vahetul viimistlusel
  16167 Lausriide valmistaja
  16181 Kraasmasina tööline tehiskarusnaha vahetul valmistamisel
  16279 Pleegitaja
  16294 Keetja
  16799 Poleerija
  16848 Meistriabi, kes teenindab ja seadistab pleegitus-, leotus-, painimis-, värvimis-, värvikeetmis-, tehnokalevi karboniseerimis- ja viimistlusseadmeid
  17399 Tehnokalevi pesija
  17531 Töölised, kes:
    a) kroomivad ja vasetavad valtse;
    b) toodavad liimitud lausriiet
  17676 Jäätmetöötleja
  18609 Kiusegaja
  18912 Kalevivanutaja
  18916 Kuivataja, kes töötab tehnokalevi viimistlusel ja kamberkuivatites
  18945 Trükikanga kuivataja trükimasinate kuivatite juures
  19184 Trükivaltside söövitaja
  19275 Märja kanga ja lõnga laduja
  19373 Trikootoodete vormija sukkade, sokkide ja sõrmkinnaste vormimisel
  19586 Kraasmasinate korrastaja
 
2. Puuvillatööstus
  11529 Jäätme-eemaldaja
  16419 Trumliharjaja (käsitsi)
  17531 Töölised, kes töötavad huntimisagregaatidel ja toormesegu koostamisel ketrusjäätmete ketrusel ja rõivavati tootmisel vativabrikus
 
3. Lina-, kanepi- ja džuuditööstus
  11528 Sugetaku eemaldaja
  15938 Immutusoperaator
  16302 Kiuviimistleja (linase riide tootmisel)
  16848 Meistriabi, kes teenindab kraasimisseadmeid ja linakraasimismasinaid
ja töötab märgketrusel
  17073 Jäätmepressija
  17166 Kiu ettevalmistaja
  17202 Immutussegu valmistaja
17501, 19136 Ketraja, värtnapaelte korrastaja märgkudumisel
  17531 Kraasimisseadmete ja linakraasimismasinate töölised
  18194 Märgjäätmete koguja
 
4. Villatööstus
  12710 Karboniseerija
  15980 Huntimismasina tööline, kes ropsib ketrusjäätmeid ja pesemata villa
 
5. Naha- ja karusnahatööstus, toorme esmatöötlus
  10118 Märgkemotöötleja
  10164 Rasvasulataja
10236, 10238 Parkal (naha- ja toornahatööd, karusnahatööd)
  10255 Painija
  10363 Nahkpooltoodete ja karusnaha pehmendaja
  10402 Rasvatustaja
  10407 Lubjatustaja-pehmendaja
  10471 Karusnaha saepurutaja
  10671 Parkekstrakti valmistaja
  10689 Lakivalmistaja
  10697 Nahaliimi keetja
  10895 Kõlu-, karva-, harjase- ja jõhvipesija
  11119 Nahaapreteerija
  11406 Karusnahajäätmete keetja
  11579 Toornaha ja mälva laduja
  11955 Naharasvataja
  12509 Toornaha mõõtja (toornaha, toorkarus- ja toorlambanaha mõõtmisel)
  12675 Krupooni ja tehnonaha immutaja
  12829 Kolorist
  12914 Toornaha konservija
  12997 Toorkarusnaha ja pooltoodete kontrolör (parkimisel ja värvimisel),
kes töötab toorme ettevalmistuse ja esmatöötluse tsehhis, parkimis- ja värvimistsehhis (-jaoskonnas)
13074, 13790 Toornaha ja pooltoodete kontrolör, kraanajuht, kes töötab leotus-painimis-, parkimis-, värvimis- ja rasvatamistsehhis (-jaoskonnas)
  13180 Nahavärvija
  13184 Karusnaha värvija
  13336 Nahalakkija
  13691 Laustja
  13948 Veepressi juht (nahatööstuses ja toornaha esmatöötlusel)
  14067 Karusnaha loputaja
  14100 Silumasina juht
  14424 Kõlutustaja
  14516 Kõlu- ja karvapesija
  15295 Toornaha töötleja
  15309 Karusnaha töötleja
  15369 Karvavõtja
  15375 Äärelõikaja, kes lõikab niiskeid pooltooteid leotus-painimis, parkimis-, värvimis-, rasvatamis- ja viimistlustsehhis (-jaoskonnas)
  15389 Toornaha korrastaja
  15784 Nahatööstuse puhastusseadmete operaator
  16330 Karusnaha viimistleja, kes tükeldab nahku, viimistleb ursool- ja aniliinvärviga värvitud karusnahku, määrib karusnahku hiilatuslahusega
  16362 Tahendaja
16744, 16746 Materjali- ja jäätmekandja leotus-painimis-, parkimis-, värvimis-, rasvatamis-, toornaha esmatöötluse tsehhis (-jaoskonnas)
  16944 Karusnaha ja juurdelõigete raamitaja
  17032 Nahapressija
  17529 Materjali ja toodete vastuvõtja, kes võtab vastu ja väljastab toornahku
(koos virnastuse ja ümberladumisega)
  17600 Nahasiluja
  17742 Krupoonija
  17757 Toorkarusnaha lahtipakkija
  17802 Naharaamitaja
  17818 Karusnaha kammija värvimata ning ursool- ja aniliinvärviga värvitud karusnaha kammimisel
  18559 Remondi-(valve-)lukksepp, kes töötab leotus-painimis-, toornaha-, toorme ettevalmistuse ja esmatöötluse, parkimis-, värvimis-, rasvatamistsehhis
(-jaoskonnas)
  18658 Toornaha sorteerija
  18711 Apreti-, emulsiooni- ja lakivalmistaja
  18738 Kemolahuse valmistaja
  18889 Toornaha ja pooltoodete hööveldaja
  18988 Toorme ja toodete kuivataja, kes kuivatab kamberkuivatis nahku, karusnahku, harjaseid, villa ja jõhvi, riputades neid üles käsitsi
19217, 19258 Transporditööline toorme, pooltoodete, kemikaalide ja tootmisjääkide transpordil, tootmisruumide koristaja, kes töötab leotus-painimis-, toornaha-, toorme ettevalmistuse ja esmatöötluse, parkimis-, värvimis-, rasvatamistsehhis (-jaoskonnas)
  19293 Toornaha pakkija, taarastaja
  19555 Puhastaja, kes puhastab tõrsi, haspleid, trumleid, setiteid ja kanalisatsiooni
(kaasa arvatud puhastusseadmed)
  19567 Mälvapuhastaja
  19570 Karusnaha bensiiniga puhastaja
  19641 Naha ja nahktoodete lihvija
  19956 Epileerija
  23398 Tootmisjaoskonna meister, kes töötab leotus-painimis-, toornaha-, toorme ettevalmistuse ja esmatöötluse, parkimis-, värvimis-, rasvatamistsehhis
(-jaoskonnas)
 
6. Keemiasaaduste ja neist toodete tootmine kergetööstusele
  10228 Doseerija
  10957 Segaja
  10994 Kuivataja
  12829 Kolorist, kes töötab nitrovärvide ja orgaaniliste lahustitega
  13191 Värvihõõruja
  17531 Töölised, kes töötavad:
    a) liimitud lausriide tootmisel;
    b) liimide ja kummisegude valmistamisel jalatsitööstuses
  17541 Töötajad keemiakaitsevahendite tootmisel
  18213 Jalatsikoostaja, kes koostab jalatseid ja valmistab nende detaile kuumvulkaniseerimise ja plastivalu meetodil
  18711 Apreti-, emulsiooni- ja lakivalmistaja
  18738 Kemolahuse valmistaja
 
7. Vilditööstus
  10251 Aurutaja, kes laadib käsitsi
  11361 Vanutaja
  12383 Vildialuse valmistaja, kes eelnevalt tihendab vildialust kuumal viltimismasinal
  12710 Karboniseerija
  12749 Hapendaja
  13170 Värvija
  15084 Plokkija
  15936 Pesija vildi käsitsi laadimisel
  15980 Huntimismasina tööline pesemata villa ropsimisel
  16300 Vilttoodete viimistleja karva eemaldamisel
  17483 Karusnaha peitsija
  17531 Töölised, kes töötavad vanutus-, mitmevõllilistel ja kuumadel viltimismasinatel
    Töölised, kes vulkaniseerivad vildi alumist osa:
  11342 a) kummisegu valtsija
  12794 b) kummi- ja polümeeriliimija
  16987 c) pressvulkaniseerija
  17783 Vilttoodete käsitsi sirgestaja
  18559 Remondilukksepp, kes remondib ja hooldab vasarvanutusmasinaid
  18609 Kiusegaja
  18916 Kuivataja mehhaniseerimata kambrite ja leekkuivatite juures
  19031 Liistueemaldaja
  19586 Kraasmasinate korrastaja
 
8. Tekstiilijäätmete esmatöötlus
  15980 Huntimismasina tööline
  16997 Toote- ja jäätmepressija
  16678 Toormehuntija
  18688 Sekundaarsete tekstiilijäätmete sorteerija
 
XII. METSAVARUMINE, TSELLULOOSI-, PABERI- JA PUIDUTÖÖSTUS
 
1. Metsavarumine
  11359 Langetaja
  11427 Lõikaja
  11442 Metsaväljaveo autojuht
  13365 Kokkuveovintsi juht
  13378 Raietööline
  14269 Kokkuveomasina juht
  15385 Laasija
  17755 Järkaja
  19207 Kokku- ja väljaveotraktorist
  19224 Metsakokkuvedaja
  19593 Silmustaja
Töötajad raielankidel, metsalaadimispunktides, ülemistes ja vaheladudes:
  13790 Kraanajuht
  14831 Puidulaadija
  18528 Metsatööseadmete remondilukksepp
  19695 Puiduvirnastaja
  23284 Meister, vanemmeister
 
2. Tselluloosi- ja paberitööstus
1) tselluloosi keetmine ja pesemine
  11289 Punkritööline
  18559 Remondilukksepp
  19846 Hoolduselektrik
2) tselluloosi, paberi ja papi tootmine
  11398 Kaltsukeetja
  13585 Paberi(papi-)masina juht
  14055 Tselluloosikuivatusmasina juht
  14868 Paberi(papi-)masina rullitööline
  17026 Papi- ja fiibripressija
  17087 Tselluloosikuivatusmasina pressitööline
  18922 Tootekuivataja
  18975 Tselluloosikuivatusmasina kuivatustööline
  23187 Meister, kes töötab tselluloosi keetmisel, väävlishappe ja leelise regenereerimisel
3) paberkottide tootmine
  14279 Torumasina juht
4) tehno- ja värvipaberi, tapeedi tootmine
  12160 Paberdetailide lõikaja
  13186 Värvikeetja
13188, 13587 Värvivalmistaja, paberivärvimismasina juht, kes töötab aniliinvärvide, ammoniaagi ja kroomisooladega
  17714 Paberi lahtikerija
 
3. Sünteesliimide, -vaikude ja -värvide valmistamine
  10647 Sünteesvaikliimi valmistaja
  12776 Liimikeetja
13321, 13910 Kemoanalüüsi laborant, pumbaseadmete masinist,
  18559 remondilukksepp sünteesvaikliimi valmistamisel
 
4. Puidukeemiatööstus
Vaigu destilleerimine
  10065 Kõigi nimetustega aparaaditöölised
  18598 Teisaldaja-villija
  19555 Puhastaja
 
5. Puidutöötlus
1) vineeri tootmine
Hüdropresside töölised, kes kasutavad fenooli, formaliini, karbamiidi ja nende derivaate sisaldavaid sünteesliime:
  10751 Bakeliitkile valmistaja
  11418 Hüdropressija
  16149 Plaadimasina operaator
  17442 Spooniimmutaja
  18116 Koostaja
  18916 Kuivataja
2) muud kutsed puidutöötluses
  10901 Viimistlusmaterjali immutaja dekoratiivkile tootmisel
  16314 Puittoodete viimistleja, kes töötab vähemalt 3. ohuklassi kahjulikke aineid sisaldavate lakkide, värvide ja sünteesliimidega
  17001 Puitlaast- ja linaluuplaatide pressija, kes töötab kuumpressimisel ja kasutab vähemalt 3. ohuklassi kahjulikke aineid
 
XIII. TOIDUAINETÖÖSTUS
 
1. Tubakatööstus
  13243 Tubakakupaažija
  13994 Pneumoseadme juht
  14048 Sigaretiliini juht
  14131 Sigaretiliini reguleerija
  14234 Tubakalõikaja
  17098 Tubakamaterjali pressija
  17701 Tubakakobestaja
  17721 Tubakalehtede laotaja
  17814 Tubakapakendaja
  18692 Tubakasorteerija
  18990 Tubakakuivataja
  19258 Tootmisruumide koristaja
  19573 Seadmepuhastaja
  23187 Meister, vanemmeister tubaka-, sigareti-, paberossi- ja pakendustsehhis
 
2. Parfümeeria- ja kosmeetikatööstus
1.–3. ohuklassi kahjulikke aineid sisaldavate lõhnasegude ja lõhnastite tootmine
  10685 Kosmeetikumivalmistaja
  10702 Lõhnasegude ja -vedelike valmistaja
  18559 Remondilukksepp
 
3. Lihatööstus, loomanahkade esmatöötlus
  11206 Loomatöötleja
  12238 Nahkade kuivsoolaja
  12378 Sooletöötleja
  14426 Nahakõlutustaja
  15367 Nahatöötleja
  18700 Nahasorteerija
  19243 Nahkade märgsoolaja
 
4. Konditöötlus ja kondiliimi tootmine
  10794 Kondiliimi valmistaja
  12091 Difuusorilaadija
  17451 Sõeluja
  17664 Aurutatud kontide jahvataja
  19683 Konveieritööline
 
5. Kalapüük ja -töötlus
Ookeanidel ja meredel kalapüügi ja -töötlusega, samuti püügipiirkonnas valmistoodangu vastuvõtuga tegelevate kalalaevade meeskond:
  14160 Kalajahuseadme juht
  23187 Kõigi nimetustega meistrid kalapüügil ja -töötlusel
  17541 Töötajad, kes on nimetatud loetelu nr. 2 XVIII osa punkti 2 alapunktis 1
  22021 Püügipiirkonna ülem, tema asetäitja ja abi
  22058 Ekspeditsiooniülem, tema asetäitja ja abi
 
XIV. RAVIMITE, RAVI- JA BIOPREPARAATIDE TOOTMINE
 
Vitamiini B12, terpiinhüdraadi, lenduvaid, tugevatoimelisi täiteaineid sisaldavate salvide ja emulsioonide tootmine.
Valmisravimite tootmine preparaatidest ja saadustest, mis kuuluvad akridiini, barbituurhappe, indooli, piperasiini, pürasolooni, puriini, steroidide ja sulfoonamiidide rühma, tugevatoimelistest glükosiididest, prostaglandiinidest, kasvajavastastest antibiootikumidest ja preparaatidest, sünteeshormoonidest.
  10065 Kõigi nimetustega aparaaditöölised
  11752 Granuleerija
  12196 Ampullijootja
  14236 Tablettija
  15066 Ampullitäitja
  17467 Sõeluja
  17469 Süsteampullide ülevaataja
  17471 Ravitoodete ülevaataja (operatsioonidevahelisel kontrollil)
  17876 Ampulli- ja torulõikaja
  18871 Materjali- ja preparaadisteriliseerija
  19293 Pakkija, taarastaja korkimisel ja lahtiste preparaatide pakendamisel
16771, 18559 Abitööline, remondilukksepp, transporditööline,
19217, 19258 tootmisruumide koristaja, remondi- ja hoolduselektrik,
19865, 23187 meister, vanemmeister, jaoskonnajuhataja, tehnoloog,
24097, 25062 kes täistööpäeva töötab tootmistsehhis (-jaoskonnas)
  25211 Keemik, kes töötab tootmistsehhis (-jaoskonnas) ja tsehhilaboratooriumis
 
XV. TERVISHOIU- JA SOTSIAALHOOLDUSASUTUSED
 
1. Tuberkuloosihaiglate, -dispanserite, -kabinettide ja -sanatooriumide, nakkushaiglate ja
-osakondade desinfitseerijad ja töötajad, kes põetavad ja hooldavad haigeid.
2. Leeprahaigete raviasutuse töötajad, kes vahetult põetavad ja hooldavad haigeid.
3. Psühhiaatriahaiglate ja -osakondade hooldusõed ja sanitarid, väikelastekodude õed, hooldusõed, sanitarid ja hoidjad, kes vahetult põetavad ja hooldavad haigeid.
4. Patoloogilis-anatoomiliste osakondade, lahkamis- ja surnukambrite sanitarid.
5. Sotsiaalhooldussüsteemi psüühiliste haigete, vaimselt alaarenenud laste internaatkodude töötajad, kes põetavad ja hooldavad haigeid.
 
XVI. TRÜKITÖÖSTUS JA FILMIKOPEERIMINE
 
  10729 Kemolahuste valmistaja filmikopeerimisvabrikus
  11631 Galvanotüpist
  11741 Trükivormigraveerija stereotüüpide viimistlusel ja töötlusel
  14792 Käsiladuja
  14807 Realaduriga laduja
  16342 Klišeetöötleja (trükisulamist)
  16346 Kirjaviimistleja (trükisulamist)
  18863 Stereotüpist stereotüüpide ja trükisulamist klišeede viimistlusel ja töötlusel
  19769 Elektrolüüsija filmikopeerimisvabrikus
  23157 Pliisulamite analüüsi laborant
 
XVII. HOONETE JA RAJATISTE EHITUS, REKONSTRUEERIMINE,
ÜMBERSEADMESTAMINE, RESTAUREERIMINE JA REMONT
 
  11140 Asfladitööline
  11141 Asfaldikeetja
  11200 Bituumenitööline
  11295 Lõhkeaukude puurija
  11663 Pinnaseuhtja
  12282 Lubjakustutaja
  12520 Isoleerija
12529, 12531 Hüdro-, termoisoleerija, kiletaja seadmete
  12533 remontimisel ja valmistamisel
  12680 Müürsepp, kes püsivalt töötab müürseppade brigaadis või kompleksbrigaadi müürsepalülis
  12690 Kiviraidur, sealhulgas marmori ja graniidi käsitsi töötlemisel kivitöötlusettevõttes
(-tsehhis, -jaoskonnas) või monumentaalskulptuuri ettevõttes
  12751 Vinüülplastija
  12753 Kummeerija
  13201 Rull- ja tükkmaterjalist katuse panija, kes kasutab mastikseid ja krunti
  13511 Gudronaatorijuht
  13590 Puurseadme juht, sealhulgas üle 50 m sügavusega vee ja riikliku mäejärelevalve all olevate puuraukude puurimisel
  13783 Rammijuht
  14199 Teisaldatava asfaltbetooniseguri juht
  14288 Asfaltbetoonilaoturi juht
  14612 Raudbetoon- ja metalltarindite monteerija
  15416 Koldepottsepp
  16540 Liivapritsitööline
  16542 Liivmatistaja
  17493 Mäenõlvade läbindaja
  18447 Veevärgilukksepp, kes püsivalt töötab maa-aluses kanalisatsioonivõrgus
  19233 Tööstuskorstnabetoonija
  19234 Tööstuskorstnamüürsepp
  19455 Pihustaja
  19483 Kivifreesija, sealhulgas töötamisel kivitöötlusettevõttes (-tsehhis, -jaoskonnas)
  19496 Happekindla materjaliga vooderdaja
  19660 Kivilihvija ja -poleerija, sealhulgas töötamisel kivitöötlusettevõttes
(-tsehhis, -jaoskonnas) või monumentaalskulptuuri ettevõttes
  19829 Kõrgepinge-õhuliinide ja kontaktvõrgu elektrimontöör
  19855 Õhuliinide (pingega 35 kV ja enam) remondi elektrik, kes töötab kõrgusel üle 5 m
  23419 Ehitus- ja montaažitööde meister
  24441 Tööjuhataja
Allmaatööd allmaarajatiste ehitusel ja remondil (välja arvatud loetelus nr. 1 ettenähtud tööliskutsed)
  11196 Betoonija
  12680 Müürsepp
  13450 Maaler
  14117 Mördipumba juht
  14554 Hüdroagregaatide monteerija
  14715 Ventilatsiooniseadme motorist
  15220 Plaatija
  16671 Puusepp
  18576 Ehituslukksepp
  19727 Krohvija
  19842 Alajaamade elektrik
  19931 Seadmete remondi ja valve(elektri-)lukksepp
  23419 Ehitus- ja montaažitööde meister
  24441 Tööjuhataja
 
XVIII. TRANSPORT JA SIDE
 
1. Raudteetransport
  10729 Kemolahuste valmistaja
  11241 Magistraalraudtee teede ning rajatiste korrashoiu ja remondi brigadir intensiivse liiklusega teelõigul
  12907 Kaubarongisaatja
  13152 Depoo vedurikütja
  …… Vedurikütja ja raudtee aurukraana kütja
  …… Instruktorvedurijuht
  13529 Mootorvagunijuht
13696, 16856 Diiselrongi vedurijuht, tema abi
  13895 Mootorveduri juht
13965, 16863 Auruveduri ja raudtee aurukraana juht, nende abid
14241, 16878 Diiselveduri juht, tema abi
14399, 16885 Elektriveduri juht, tema abi
14409, 16887 Elektrirongi vedurijuht, tema abi
14668, 23263 Raudteemontöör, tee- ja sillameister magistraalraudtee teede ning rajatiste
  23278 korrashoiul ja remondil intensiivse liiklusega teelõigul
16033, 21250 Klassivälise ja 1. klassi jaama sorteermäe operaator ja korraldaja
16269, 16275 Vagunite ülevaataja, vagunite ülevaataja ja remontija, veeremi remondi-
  18540 lukksepp, kes töötab klassivälise, 1. või 2. klassi jaama vagunite tehnilise
    (tehnilise ja kommerts-) hooldamise punktis
  17244 Veoste ja pagasi vastuvõtja-väljaandja, kes töötab sööbivate ainete laadimispunktis
  17863 Vagunipidurdaja
  18472 Magistraalraudtee rajatiste remontija (sillalukksepp) intensiivse liiklusega teelõigul
  18726 Rongikoostaja
  19825 Magistraalraudtee kontaktvõrgu elektrik (elektrimehaanik)
  21172 Klassivälise või 1. klassi jaama korraldaja, kes võtab vastu, saadab ära ja laseb läbi magistraalraudtee eriti intensiivse liiklusega teelõigul
  21701 Rongidispetšer, vanem-rongidispetšer
  23598 Külmutusrongi mehaanik, külmutussektsiooni mehaanik
 
2. Mere- ja jõetransport
1) mere- ja jõelaevastiku laevade (välja arvatud alaliselt sadama akvatooriumis töötavate teenistusabilaevade, teenistussõitude, linnalähedase ja linnasisese ühenduse laevade) meeskond:
  11220 Pootsman
  13156 Vedelkütusel töötava laeva katlakütja
  13482 Kõigi klasside ja nimetustega madrused
  14033 Pumbamasinist
  14718 Kõigi nimetustega motoristid (masinistid), nende abid
16779, 19621 Abikipper, kipper, kipriabi
  16907  
  17564 Kõigi klasside raadiooperaatorid
17566, 17568 Raadiotelegrafist, raadiotehnik
  18091 Kõigi klasside ja nimetustega roolimehed
  19749 Kõigi klasside ja nimetustega laevaelektrikud
  19901 Elektroraadionavigaator
  20607 Hüdroakustik
22888, 22894 Kapten, direktorkapten, nende abid
  23485 Kõigi nimetustega mehaanikud, nende abid
  23994 Raadiojaama ülem
  25317 Tüürimees
  25410 Kõigi klasside ja nimetustega elektrimehaanikud
2) teenistusabilaevastiku laevade, alaliselt sadama akvatooriumis töötavate sadamalaevade (välja arvatud teenistussõitude, linnalähedase ja linnasisese ühenduse laevade) masinameeskond:
  13156 Vedelkütusel töötava laeva katlakütja
  13502 Kõigi nimetustega masinistid
  14706 Kõigi nimetustega motoristid
  23485 Mehaanik, tema abi, pea- ja vanemmehaanik
  25410 Elektrimehaanik, tema abi, vanemelektrimehaanik
3) kaldakoosseis:
  11429 Lõhkaja
  13450 Maaler laevavärvimisel ja laevakere puhastamisel dokis
  14478 Trümmimotorist
  …… Dokker-mehhanisaator
 
3. Side
12624, 14629 Kaablijootja, sidemonteerija-jootja, kes joodab pliitatud ning polüetüleen- ja polükloorvinüülkestaga kaableid
  19093 Kaugsidetelefonist, kes töötab alaliselt mikrotelefonigarnituuriga (seadme) kaugekõnede, tellimuste ja teadete kommutaatoril ning ööpäevaringse režiimiga kõnepunktis
  19096 Teadistustelefonist
 
XIX. TÖÖD RADIOAKTIIVSETE AINETE JA IONISEERIVA KIIRGUSE ALLIKATEGA
 
1. Ettevõtete, uurimisinstituutide, laboratooriumide, konstrueerimis- ja katsekonstrueerimisasutuste töötajad, kes püsivalt töötavad radioaktiivsete ainetega, mille aktiivsus töökohal on vähemalt 0,1 milliküriid raadiumi-226 või radiotoksilisuselt sellega ekvivalentset radioaktiivsete ainete kogust, samuti tehnoloogiaseadmete remondil nendes tingimustes.
2. Töötajad, kes püsivalt töötavad radioaktiivsete ainete ja jäätmete laadimisel, transportimisel, kogumisel, töölemisel, hoidmisel ja matmisel, radioaktiivsete ainetega saastatud seadmete, ruumide, veovahendite ja erirõivaste desaktiveerimisel ja tolmutustamisel.
 
XX. ÜHISKUTSED
 
  10047 Akutööline
10176, 11640 Lubjakustutaja
  11159 Bakeliitija, kes immutab detaile ja tooteid vähemalt 3. ohuklassi kahjulikke aineid sisaldavate segudega
  11342 Kummisegude valtsi rehviremondiettevõttes
  11495 Vulkaniseerija
  11614 Gaasigeneraatori tööline atsetüleenijaamas
  11618 Gaaslõikaja
  11620 Gaaskeevitaja
  11646 Atsetüleenigeneraatori tööline
  11664 Vee- ja liivajoaga töötleja
  12172 Kompaundivalaja, kes kasutab vähemalt 3. ohuklassi kahjulikke aineid
  12554 Tootmisväljaõppe instruktor, kes õpetab mäetööstuse allmaatöödel ja keemia-
tööstuses ning viibib vähemalt 50% tööajast maa all ja tootmistsehhides
  13162 Tehnoloogiaahjude kütja tootmisalal, kus põhitöölistel on õigus sooduspensionile
  13351 Isoleertoodete ja -materjali lakkija töötamisel vähemalt 3. ohuklassi kahjulikke aineid sisaldavate lakkidega
  13399 Plastivalaja
  13450 Maaler töötamisel vähemalt 3. ohuklassi kahjulike ainetega
  13775 Kompressorseadmete masinist töötamisel vähemalt 3. ohuklassi kahjulike ainetega
  13786 Katlamasinist (katlakütja), kes kütab söe või põlevkiviga
  14257 Tehnoloogiakompressorite masinist gaasi- (välja arvatud õhu-) kompressorite teenindamisel
  14341 Ammoniaak-külmutusseadmete masinist
  14440 Metallitaja
  15008 Liimitaja rehviremondiettevõttes
  15167 Lubjapõletaja
  15634 Konveierahju operaator emaili põletamisel
  16137 Liivapritsioperaator
  16460 Vinüülplasti jootja
  16987 Pressvulkaniseerija
  17008 Plasttoodete pressija
  17434 Saematerjali ja puittoodete immutaja, kes kasutab vähemalt 3. ohuklassi kahjulikke aineid
  17531 a) Töölised, kes püsivalt töötlevad mehaaniliselt asbesttsement-, klaasvatt- ja klaasplasttooteid
    b) Töölised ja meistrid vahetul töötamisel pliid sisaldava materjaliga dekooli tootmisel
    c) Töölised ja spetsialistid, kes vahetult töötavad ultralühilaine-, ultra- ja ülikõrgsageduskiirguse allikatega töödel, kus on nõutav kiirguskaitsevahendite kasutamine
  17541 Töötajad, kes töötavad vahetult 1. või 2. ohugrupi mikroorganismidega
  18003 Kummitoodete parandaja vulkaniseerimisel
18183, 12801 Koostaja-neetija, neetija
18447, 23187 Veevärgilukksepp ja meister püsival töötamisel maa-aluses kanalisatsioonivõrgus
  18598 Teisaldaja-villija vähemalt 3. ohuklassi kahjulike ainete teisaldamisel ja villimisel
  19611 Karestaja, kes taastab ja remondib rehve rehviremondiettevõttes
  19756 Elekter- ja gaaskeevitaja, kes lõikab, keevitab käsitsi ja poolautomaatmasinal või automaatmasinal, kasutades vähemalt 3. ohuklassi kahjulikke aineid sisaldavaid räbusteid
19804, 19859 Kaablivõrgu elektrimontöör, kaablielektrik, kes püsivalt joodab plii-, polüetüleen- ja polükloorvinüülkattega kaableid
  19905 Automaat- ja poolautomaat-elekterkeevitaja, kes keevitab süsihappegaasi keskkonnas, kasutades vähemalt 3. ohuklassi kahjulikke aineid sisaldavaid räbusteid
  19906 Käsielekterkeevitaja
  23395 Kutseõppemeister ja -vanemmeister, kes õpetab mäetööstuse allmaatöödel ja keemiatööstuses ning viibib vähemalt 50% tööajast maa all ja tootmistsehhides
  23187 Meister ja vanemmeister mahutite, paakide ja tsisternide seest puhastamisel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json