Teksti suurus:

Konsulentide atesteerimise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2008
Avaldamismärge:

Konsulentide atesteerimise kord

Vastu võetud 24.01.2001 nr 4
RTL 2001, 12, 161
jõustumine 03.02.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.04.2001/28RTL 2001, 56, 77711. 05. 2001
18.12.2002/87RTL 2002, 146, 213327.12.2002
08.01.2003/2RTL 2003, 11, 12427.01.2003

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse » (RT I 2000, 82, 526; 2001, 42, 235; 88, 531; 2002, 16, 93; 56, 352; 96, 566) § 53 lõike 9 alusel.
[RTL 2002, 146, 2133 - jõust. 27.12.2002]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määruses kehtestatakse nõuded konsulendina tegutseda sooviva isiku (edaspidi kandidaat) erialateadmiste, nõustamismetoodika aluste tundmise ja erialakoolituse kohta, nõustamisvaldkonnad, milleks nõuandetoetust makstakse ning atesteerimise ajad ja korra.
[RTL 2002, 146, 2133 - jõust. 27.12.2002]

§ 2.  Nõustamisvaldkonnad

  (1) Kandidaate atesteeritakse järgmistes nõustamisvaldkondades:
  1) loomakasvatus, sealhulgas alavaldkond: veise-, sea-, linnu-, karuslooma- lamba- ja kitsekasvatus, veiste söötmine, looma tervishoid, kalakasvatus, kalade tervishoid ning mesindus;
  2) taimekasvatus, sealhulgas alavaldkond: teravilja-, õlikultuuride- ja marjakasvatus, rohumaaviljelus, söödatootmine, taimekaitse, mehhaniseerimine ning aiandus;
  3) mahepõllumajandus, sealhulgas alavaldkond: mahepõllumajanduslik loomakasvatus, mahepõllumajanduslik taimekasvatus ja mahepõllumajanduslik töötlemine;
  4) põllumajanduslik keskkonnatoetus,
  5) metsamajandus;
  6) põllumajandustootmishoonete ehitamine (sealhulgas loomakasvatushoonete ehitamine);
  7) õigusteenus;
  8) finantsmajandus.

  (2) Kandidaat võib üheaegselt taotleda atesteerimist ka mitmes lõikes 1 nimetatud nõustamisvaldkonnas.
[RTL 2002, 146, 2133 - jõust. 27.12.2002]

2. peatükk KANDIDAATIDELE JA KONSULENTIDELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 3.  Nõuded

  (1) Kandidaadil peab kõrg- või põllumajandusalane keskeri- või kutsekeskharidus ja peab olema läbinud nõustamismetoodika aluseid käsitleva kursuse.

  (2) Kandidaadil peavad olema ajakohased erialateadmised, ta peab tundma nõuandekorraldust ning taotletavat nõustamisvaldkonda reguleerivaid õigusakte.

  (3) Kandidaat peab olema koostööaldis ja omama suhtlemisoskusi, mis on kontakti-, kuulamis-, küsitlemis- ja esinemisoskus.

  (4) Kandidaat peab oskama:
  1) analüüsida ja hinnata nõustatava tootmistegevust majanduslike näitajate ning vestluse põhjal nõustatavaga;
  2) pakkuda välja asjakohaseid lahendusvariante, mis vastavad nõustatava huvidele;
  3) abistada nõustatavat tema ettevõtte arendamiseks vajalike otsuste tegemisel;
  4) valida nõuandeks vajaminevat teavet piiratud aja jooksul;
  5) vormistada punktides 1 kuni 3 nimetatud tegevusi kirjalikult;
  6) selgitada kirjalikku nõuannet ka suuliselt.

  (5) Kandidaaat ei tohi olla veterinaarravimite, mineraalväetiste, taimekaitsevahendite või põllumajandustehnika müügi või põllumajandussaaduste kokkuostu alal tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja või tema ettevõtte töötaja ning sellisel tegevusalal tegutseva äriühingu juhatuse liige või äriühingut juhtima õigustatud muu isik ja äriühingu töötaja ning Põllumajandusministeeriumi või tema valitsemisalas oleva valitsusasutuse ametnik või maaparanduse järelevalvetöötaja.
[RTL 2002, 146, 2133 - jõust. 27.12.2002]

3. peatükk ATESTEERIMINE 

§ 31.  Aresteerimise korraldaja

  Konsulentide atesteerimist korraldab põllumajandusministri poolt selleks moodustatud vähemalt viieliikmeline atesteerimiskomisjon (edaspidi  komisjon).
[RTL 2002, 146, 2133 - jõust. 27.12.2002]

§ 4.  Nõutavad dokumendid

  (1) Atesteerimiseks tuleb komisjonile esitada:
  1) avaldus, milles on loetletud taotletavad nõustamisvaldkonnad ning millega kandidaat kinnitab, et vastab konsulendile esitatud nõuetele;
  2) lisas toodud vormi kohane elulookirjeldus;
  3) haridust tõendavate dokumentide koopiad;
  4) nõustamismetoodika või sellega võrdväärse tasemega suhtlemisoskuste alase koolituse läbimist tõendava dokumendi koopia;
  5) paragrahvi 3 lõige 4 punktis 5 nimetatud kirjaliku nõuande (edaspidi kirjalik nõuanne);
  6) kaks fotot suurusega 3x4 cm;
  7) täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia, juhul, kui kandidaat on läbinud taotletavas nõustamisvaldkonnas viimase 12 kuu jooksul täiendkoolituse kestusega vähemalt 24 tundi või 32 akadeemilist tundi ning on sooritanud täiendkoolitusel omandatud teadmiste hindamiseks testi või eksami.

  (2) Kandidaat võib omal äranägemisel esitada teisi teda iseloomustavaid dokumente nagu iseloomustused, soovitused, täienduskoolitusel osalemise tunnistused.
[RTL 2002, 146, 2133 - jõust. 27.12.2002]

§ 5.  Atesteerimine

  (1) Komisjon kasutab kandidaadi §-s 3 nimetatud nõuetele vastavuse hindamiseks erapooletut ekspertiisi.

  (2) Komisjon võtab arvesse ka kandidaadi erialast ettevalmistust, varasemat töökogemust, tegutsemist konsulendina ning konsulendi tegevuse peale esitatud kirjalikke kiitusi ja kaebusi.

  (3) Komisjon teeb esialgse otsuse atesteerimise tulemuste kohta kinnisel istungil.

  (4) Kandidaadi atesteerimine koosneb kolmest osast:
  1) erialateadmiste hindamine §-s 8 toodud protseduuri kohaselt (edaspidi  erialateadmiste hindamine);
  2) nõustamis- ja suhtlemisoskuste hindamine §-s 9 toodud protseduuri kohaselt (edaspidi nõustamisoskuste hindamine);
  3) kokkuvõttev vestlus komisjoniga.

  (5) [Kehtetu - RTL 2002, 146, 2133 - jõust. 27.12.2002]

  (6) Komisjonil on õigus vabastada erialateadmiste hindamisest kandidaat, kellel on taotletavas nõustamisvaldkonnas magistri- või doktori- või sellega võrdsustatud kraad või kes on valitud taotletava nõustamisvaldkonna erialaeksperdiks või kes on esitanud § 4 lõige 1 punktis 7 nimetatud dokumendi.
[RTL 2002, 146, 2133 - jõust. 27.12.2002]

§ 6.  Kordusatesteerimine

  (1) Kandidaadi, kes on vähemalt kord atesteeritud, atesteerimine koosneb kahest osast:
  1) erialaste teadmiste hindamine;
  2) kokkuvõttev vestlus komisjoniga.

  (2) Komisjonil on õigus suunata kandidaat täiendavale nõustamisoskuste hindamisele.

  (3) Komisjonil on õigus vabastada erialateadmiste hindamisest taotletavas nõustamisvaldkonnas kõrgharidusega või § 5 lõikes 6 nimetatud kandidaat.
[RTL 2002, 146, 2133 - jõust. 27.12.2002]

§ 7.  Erialaekspertide valimine

  (1) Ekspert on oma valdkonnas tunnustatud spetsialist.

  (2) Komisjonil on õigus valida eksperdid igale kandidaadile eraldi. Kirjalikku nõuannet hindavate ekspertide nimesid ei avaldata kandidaadile ega kõrvalistele isikutele.

  (3) Eksperdid valitakse atesteerimist taotlevate kandidaatide olemasolul mitte harvem kui kord kolme kuu jooksul.

§ 8.  Erialateadmiste hindamise protseduur

  (1) Kirjalik nõuanne edastatakse üheaegselt kahele eksperdile, kes esitavad komisjonile kirjaliku ekspertarvamuse. Kirjalik nõuanne esitatakse ekspertidele anonüümselt.

  (2) Pärast kirjaliku nõuande hindamist vestleb üks komisjoni poolt valitud ekspert kandidaadiga, mille järel annab komisjonile kirjaliku hinnangu kandidaadi erialateadmiste kohta. Suuline vestlus toimub kahe nädala jooksul pärast kirjalike nõuannete hindamist.

  (3) Juhul kui mõlemad kirjalikku nõuannet hinnanud eksperdid on andnud sellele negatiivse hinnangu, kandidaati järgnevale vestlusele ei kutsuta.

  (4) Juhul kui ühe kirjalikku nõuannet hinnanud eksperdi ning suulist vestlust hinnanud eksperdi poolt on antud negatiivne hinnang, kandidaati nõustamisoskuste hindamisele ei kutsuta.

  (5) Eksperdid peavad oma hinnangut kirjalikult põhjendama. Suulise vestluse hinnang peab sisaldama selle sisu kirjeldust. Eksperdid esitavad hinnangud kolme nädala jooksul arvates ülesande saamisest.

§ 9.  Nõustamisoskuste hindamise protseduur

  Kandidaatide nõustamisoskuseid hindavad eksperdid suulise vestluse, intervjuu või käitumisülesande põhjal ühe kuu jooksul pärast erialateadmiste hinnangute esitamist.

§ 10.  Atesteerituks tunnistamine

  (1) Komisjon teeb põllumajandusministrile ettepaneku kandidaadi atesteerituks või mitteatesteerituks tunnistamise kohta. Põllumajandusminister vormistab otsuse käskkirjaga.

  (2) Komisjoni ettepanek põllumajandusministrile peab sisaldama atesteerimise toimumise aja ja koha, osalenud komisjoniliikmete nimed, lõppjärelduse atesteerimise või mitteatesteerimise kohta ning tõendi kehtivuse aja. Komisjoni ettepanek esitatakse põllumajandusministrile arvates komisjoni vastavast istungist kahe nädala jooksul.

  (3) Komisjoni ettepanekule kirjutavad alla komisjoni esimees ja vähemalt kaks komisjoni liiget.

  (4) Atesteerituks tunnistatakse esmakordsel atesteerimisel kolmeks ja kordusatesteerimisel viieks aastaks. Tähtajalisus kajastatakse konsulendi tõendil.

  (5) Lõikes 1 nimetatud käskkirja ärakiri või väljavõte atesteerituks või mitteatesteerituks tunnistamise kohta edastatakse kandidaadile otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul posti teel lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

  (6) Mitteatesteerimise otsust tuleb käskkirjas põhjendada.

  (7) Komisjon võib avalikustada kolmandatele isikutele ainult atesteeritud konsulendi nime, nõustamisvaldkonnad ja konsulendi enda poolt selleks otstarbeks määratud kontakt- ja muud andmed.

4. peatükk ATESTEERITUST TÕENDAVAD DOKUMENDID 

§ 11.  Atesteerimistunnistus

  Atesteerimistunnistus näitab atesteerimise läbimist. Põllumajandusministri otsuse alusel antakse atesteeritule välja atesteerimistunnistus, millel on kirjas:
  1) tunnistuse number;
  2) konsulendi nimi;
  3) nõustamisvaldkondade loend;
  4) väljaandmise kuupäev;
  5) põllumajandusministri või tema poolt volitatud ametniku allkiri.

§ 12.  Konsulendi tõend

  (1) Põllumajandusministri otsuse alusel antakse atesteeritule tähtajaline konsulendi tõend.

  (2) Tõendil on:
  1) tõendi number;
  2) konsulendi nimi;
  3) konsulendi foto;
  4) nõustamisvaldkondade loend;
  5) atesteerituks tunnistamise kuupäev;
  6) kehtivuse lõppemise kuupäev;
  7) põllumajandusministri või tema poolt volitatud ametniku allkiri.

5. peatükk ATESTEERITUKS TUNNISTAMISE PEATAMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE. UUE ATESTEERIMISE TAOTLEMINE 
[RTL 2002, 146, 2133 - jõust. 27.12.2002]

§ 121.  Atesteerimisotsuse kehtivuse peatamine ja taastamine

  (1) Põllumajandusminister peatab komisjoni ettepanekul atesteerimisotsuse kehtivuse, kui konsulent teatab komisjonile oma kuuluvusest § 3 lõikes 5 nimetatud isikute hulka või ta on suunatud lõikes 2 toodud juhul täiendavale teadmiste kontrollile.

  (2) Konsulendi võib suunata komisjoni ettepanekul täiendavale teadmiste kontrollile, kui ta on andnud nõustatavale ebakvaliteetset või nõustatava huve mittearvestavat nõuannet.

  (3) Põllumajandusminister taastab atesteerimisotsuse kehtivuse konsulendi avalduse alusel, kui konsulent ei kuulu enam § 3 lõikes 5 nimetatud isikute hulka või ta on läbinud täiendava teadmiste kontrolli.

  (4) Lõikes 1 nimetatud peatamise otsus ja lõikes 3 nimetatud taastamise otsus vormistatakse põllumajandusministri käskkirjaga ja saadetakse konsulendile otsuse tegemisest arvates 10 päeva jooksul posti teel lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

  (5) Atesteerimisotsuse kehtivusaeg ei pikene selle aja võrra, millal atesteerimisotsuse kehtivus oli peatatud.

  (6) Atesteerimisotsuse peatamine ja taastamine avalikustatakse Põllumajandusministeeriumi veebilehel.
[RTL 2002, 146, 2133 - jõust. 27.12.2002]

§ 13.  Kehtetuks tunnistamise alused

  (1) Põllumajandusminister tunnistab komisjoni ettepanekul atesteerimisotsuse kehtetuks, kui konsulent:
  1) on esitanud sellekohase taotluse;
  2) ei ole teatanud oma kuulumisest § 3 lõikes 5 nimetatud isikute hulka;
  3) on esitanud atesteerimisel enda või oma tegevuse kohta valeandmeid;
  4) ei läbinud § 121 lõikes 2 nimetatud teadmiste kontrolli.

  (2) Atesteerimisotsuse kehtetuks tunnistamise otsus vormistatakse põllumajandusminstri käskkirjaga ja edastatakse konsulendile otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul posti teel lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

  (3) Konsulent, kelle atesteerimisotsus on tunnistatud kehtetuks, peab tagastama komisjonile konsulendi tõendi atesteerimisotsuse kehtetuks tunnistamisest arvates ühe kuu jooksul.

  (4) Atesteerimisotsuse kehtetuks tunnistamine avalikustatakse Põllumajandusministeeriumi veebilehel.
[RTL 2002, 146, 2133 - jõust. 27.12.2002]

§ 14.  Uue atesteerimise taotlemine
[RTL 2002, 146, 2133 - jõust. 27.12.2002]

  (1) Kui konsulendi atesteerimisotsus on tunnistatud kehtetuks § 13 lõige 1 punktide 2- 4 alusel, on tal õigus taotleda uut atesteerimist ühe aasta möödumisel atesteerimisotsuse kehtetuks tunnistamise päevast.

  (2) Uuesti atesteerimiseks peab taotleja esitama kõik käesoleva korra paragrahvis 4 nimetatud dokumendid.

  (3) [Kehtetu - RTL 2002, 146, 2133 - jõust. 27.12.2002]

6. peatükk DOKUMENTIDE SÄILITAMINE 

§ 15.  Atesteerimisega seotud dokumentide säilitamine

  Atesteerimiste korraldaja säilitab atesteerimisega seotud dokumente seitse aastat. Atesteerimise korraldaja vahetumisel tuleb dokumendid säilitamiseks üle anda Põllumajandusministeeriumile.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.  Nõustamisvaldkondade täpsustamine

  Lugeda enne 1. jaanuari 2003. aastal:
  1) ehituse nõustamisvaldkonnas atesteeritud konsulendid atesteerituks põllumajndustootmishoonete ehtiamise nõustamisvaldkonnas;
  2) metsanduse nõustamisvaldkonnas atesteeritud konsulendid atesteerituks metsamajanduse nõustamisvaldkonnas;
  3) maheviljeluse nõustamisvaldkonnas atesteeritud konsulendid atesteerituks mahepõllumajanduse nõustamisvaldkonnas;
  4) raamatupidamise nõustamisvaldkonnas atesteeritud konsulendid atesteerituks finantsmajanduse nõustamisvaldkonnas.
[RTL 2003, 11, 124 - jõust. 27.01.2003]

 

Lisa
põllumajandusministri
24. jaanuari 2000. a
määruse nr 4 juurde

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json