Teksti suurus:

Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded meliorandile

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.12.2004
Avaldamismärge:

Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded meliorandile

Vastu võetud 31.01.2001 nr 12
RTL 2001, 19, 258
jõustumine 15.02.2001

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

08.11.2001/64 ( RTL 2001, 123, 1776) 24.11.2001

15.01.2003/4 ( RTL 2003, 11, 126) 27.01.2003

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» (RT I 2000, 82, 526; 2001, 42, 235; 88, 531; 2002, 16, 93; 56, 352; 96, 566) § 98 lõike 1 ja § 67 lõike 2 ning Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruse nr 421 «Volituste andmine «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» (RT I 2000, 98, 633) punkti 3 alusel.

§1. Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotleja

Põllumajandusmaa lupjamise toetust võib taotleda põllumajandustootja (edaspidi taotleja), kes vastab “Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse” paragrahvi 67 lõikes 1 sätestatud nõuetele .

[RTL 2003, 11, 126 – jõust. 27.01.2003]

§2. Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemine ja taotluse esitamise tähtpäev

(1) Toetuse saamiseks esitab taotleja ajavahemikul 1. veebruarist kuni 15. veebruarini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi Amet) kõlviku asukohajärgse Ameti piirkondliku teenistuja kaudu lisa 1 vormikohase taotluse ja lisa 2 vormikohase kõlviku mulla lubjatarve tõendi (edaspidi tõend) ning toetuse esmakordsel taotlemisel Vabariigi Valitsuse 1. oktoobri 2002. a määruse nr 309 “Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise põhimäärus” (RTI 2002, 82, 484) §-s 12 nimetatud avalduse taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse .

(2) Tõendi saamiseks esitab taotleja kõlviku asukohajärgsele piirkondlikule maaparandusbüroole (edaspidi piirkondlik maaparandusbüroo) avalduse, näidates sellele lisatud maaüksuste plaanil või muul viisil lupjamist vajava kõlviku asukoha .

(3) Kolme tööpäeva jooksul arvates lõikes 2 nimetatud avalduse esitamisest määrab piirkondlik maaparandusbüroo taotleja kõlviku mulla happesuse lähtudes lubjatarbekaardi andmetest.

(4) Kui taotleja kõlviku mulla happesus ei selgu lubjatarbe kaardilt, tellib piirkondlik maaparandusbüroo oma kulul analüüsi pädevalt laboratooriumilt.

(5) Kui taotleja vaidlustab kõlviku mulla happesuse andmed lubjatarbe kaardil, tellib taotleja oma kulul analüüsi pädevalt laboratooriumilt.

(6) Analüüsi tegemiseks võib mullaproove võtta pädeva laboratooriumi töötaja või piirkondliku maaparandusbüroo vastava koolituse läbinud töötaja.

(7) Kui taotleja kõlviku mulla happesus (pHKCl) on kuni 6,0 ja selle kõlviku meliorandiga väetamiseks ei ole eelnenud nelja aasta jooksul põllumajandusmaa lupjamise toetust antud, siis annab piirkondlik maaparandusbüroo taotlejale kõlviku mulla lubjatarbe tõendi.

(8) Kõlviku mulla lubjatarbe tõend kehtib kõlviku meliorandiga laotamistööde tegemiseni, kuid mitte üle ühe aasta.

[RTL 2003, 11, 126 – jõust. 27.01.2003]

§3. Lupjamistööde töövõtuleping

(1) Enne taotluse esitamist sõlmib taotleja meliorandiga laotamistööde teenuse osutajaga töövõtulepingu.

(2) Lupjamistööde töövõtulepingust peab nähtuma:
1) lubjatava kõlviku asukoht ja suurus;
2) meliorandi nimetus;
3) meliorandi laotamise määr (tonni hektari kohta);
4) meliorandi müüja nimi;
5) lupjamistööde tegemise periood;
6) lupjamistööde maksumus hektari kohta, eraldi meliorandi maksumus, meliorandi vedamise ja meliorandi laotamise kulu (edaspidi ühikmaksumus) ;
7) lupjamistööde maksumus, eraldi meliorandi maksumus, meliorandi vedamise ja meliorandi laotamise kulu ning taotleja osalus ja toetuse suurus .

(3) [Kehtetu – RTL 2003, 11, 126 – jõust. 27.01.2003]

(4) Lupjamistööde tegemise perioodid on:
1) arvates § 4 lõikes 3 nimetatud otsuse tegemisest kuni 14. mai ;
2) 15. mai kuni 31. august;
3) 1. september kuni 15. november .

[RTL 2003, 11, 126 – jõust. 27.01.2003]

§4. Taotluse läbivaatamine ja otsuse tegemine

(1) Amet registreerib esitatud taotlused ja kontrollib nendes esitatud andmete õigsust.

(2) Amet kontrollib seitsme tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates, kas taotleja on kantud äriregistrisse ja esitab seejärel viivitamata nende taotlejate, kes ei ole kantud äriregistrisse, nimekirja Maksuametile. Maksuamet kontrollib, kas füüsilisest isikust toetuse taotleja, kes ei ole kantud äriregistrisse, on kantud maksukohuslaste registrisse. Kontrolli tulemused edastatakse Ametile seitsme tööpäeva jooksul taotlejate nimekirja saamise päevast arvates.

(3) Amet otsustab põllumajandusmaa lupjamise toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise 25 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

(4) Ametil on õigus enne toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse tegemist kontrollida taotleja esitatud andmete õigsust, kaasates selleks vajadusel eksperte, nõuda taotlejalt meliorandiga laotamistööde töövõtulepingu esitamist ning lupjamistööde ühikmaksumuse põhjendamist.

(5) Põllumajandusmaa lupjamise toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsus vormistatakse Ameti peadirektori käskkirjaga. Taotlus jäetakse rahuldamata «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» paragrahvi 97 lõikes 1 sätestatud juhtudel ning taotluse rahuldamata jätmist tuleb käskkirjas põhjendada.

(6) Pärast otsuse tegemist avalikustab Amet kohe taotlejate nimekirja, kelle taotlused otsustati rahuldada, Ameti veebilehel. Ärakiri või väljavõte taotluse rahuldamata jätmise käskkirjast saadetakse taotlejale otsuse tegemisest arvates kümne tööpäeva jooksul.

(7) “Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse” paragrahvi 68 lõike 2 alusel kehtestab põllumajandusminister eelarveaastal antava põllumajandusmaa lupjamise toetuse määra ja § 68 lõike 3 alusel taotlejale antava toetuse maksimaalsuuruse .

(8) Kui taotluses taotletud toetuse suurus ületab põllumajandusministri kehtestatud taotlejale antava toetuse maksimaalsuurust eelarveaastal, teatab Amet sellest taotlejale kirjalikult 7 tööpäeva jooksul arvates maksimaalsuuruse kehtestamisest.

[RTL 2003, 11, 126 – jõust. 27.01.2003]

§5. Põllumajandusmaa meliorandiga laotamistööde korraldamine

(1) Põllumajandusmaa meliorandiga laotamistööd korraldab taotleja.

(2) Taotleja teatab vähemalt kolm päeva enne meliorandi laotamistööde algust piirkondlikule maaparandusbüroole laotamistööde tegemise aja ja lubjatava kõlviku asukoha.

(3) §4 lõikes 8 nimetatud juhul on taotlejal õigus vähendada meliorandiga väetava pinna suurust nii, et see vastaks toetuse maksimaalsuurusele, kusjuures lupjamistööde ühikmaksumus ei tohi ületada taotluses toodud ühikmaksumust.

(4) Amet koostöös piirkondliku maaparandusbüroo või Maaparanduse Ehitusjärelevalve ja Ekspertiisibürooga kontrollib juhusliku valiku põhimõttel meliorandiga laotamistööde vastavust tehnoloogilistele nõuetele ja vajadusel meliorandi vastavust nõuetele ning lubjatava pinna suurust vähemalt 10% taotlejate kõlvikutel. [lõike viimane lause kehtetu – RTL 2003, 11, 126 – jõust. 27.01.2003]

(5) Taotleja esitab Ametile pärast meliorandi laotamistöö lõppemist, kuid mitte hiljem kui § 3 lõikes 4 nimetatud perioodi lõppemisest arvates 10 tööpäeva jooksul lisa 3 vormikohase kinnituse. Kui laotamistöö tegemise käigus on lubjatav kõlvik asendatud, lisab taotleja kinnitusele asendatud kõlviku kohta § 2 lõikes 7 nimetatud tõendi.

[RTL 2003, 11, 126 - jõust. 27.01.2003]

§6. Lupjamistööde tegemise aja muutmine

[Kehtetu – RTL 2003, 11, 126 – jõust. 27.01.2003]

 

§7. Põllumajandusmaa lupjamise toetuse maksmine

(1) Põllumajandusmaa lupjamise toetus makstakse 30 tööpäeva jooksul alates päevast, mil taotleja esitas Ametile:
1) §5 lõikes 5 nimetatud kinnituse meliorandi laotamistööde tegemise kohta, millel on piirkondliku maaparandusbüroo kinnitus, et taotleja on teatanud õigeaegselt laotamistööde tegemisest ja lubjatud pind on kantud kaardile;

2) dokumendi selle kohta, et ta on meliorandiga väetamise eest tasunud suuruses, mis ei ole toetusega kaetud.

(2) Amet maksab taotlejale põllumajandusmaa lupjamise toetust lõikes 1 nimetatud dokumentide ja Ameti peadirektori vastava käskkirja alusel. [lõike viimane lause kehtetu – RTL 2003, 11, 126 – jõust. 27.01.2003]

(3) Meliorandi müüjale või veo- või laotamisteenuse osutajale kantakse põllumajandusmaa lupjamise toetus üle taotleja kirjaliku avalduse alusel tema näidatud suuruses.

[RTL 2003, 11, 126 - jõust. 27.01.2003]

§8. Andmete säilitamine

(1) Amet säilitab esitatud taotlusi, tõendeid, kinnitusi ja toetuse saanute nimekirju kümme aastat .

(2) Piirkondlik maaparandusbüroo säilitab kõlvikute lupjamise andmeid kümme aastat.

[RTL 2003, 11, 126 - jõust. 27.01.2003]

§9. Lisanõuded meliorandile

Meliorandi niiskus laotamistööl ei tohi ületada:
1) tolmpõlevkivituhal, klinkritolmul, puu-, õle- ja turbatuhal 2% (kaaluliselt);
2) paejahul, dolomiidijahul, nõrg- ja järvelubjal ning kustutatud lubjal 6% (kaaluliselt).

§10. Rakendussäte

2001. a on taotluse esitamise tähtpäevaks ja riikliku maksu maksuvõla, riikliku maksu maksuvõla tasumise ajatamise ja muude maksuseadustes sätestatud kohustuste täitmise kontrollimise seisu kuupäevaks 1. märts.

 


 

 

Põllumajandusministri 31. jaanuari 2001. a määruse nr 12 “Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded meliorandile” lisa1 (Põllumajandusministri 15. jaanuari 2003. a määruse nr 4 “põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded meliorandile” muutmine sõnastuses

 

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

TAOTLUS

PÕLLUMAJANDUSMAA LUPJAMISE TOETUSE SAAMISEKS

 

TAOTLEJA PÕHIANDMED

 

1. FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJA

2.  ÄRIÜHING

1.1. Ärinimi

2.1. Ärinimi

 

 

1.2. Ees- ja perekonnanimi

2.2. Äriühingu esindaja ees- ja perekonnanimi

 

1.3. Isikukood

2.3. Äriregistri kood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Äriregistrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TAOTLEJA AADRESS

3.1. Elukoht või asukoht

 

3.2. Ettevõtja tegevuskoht

 

Maakond

 

 

Vald / linn

 

 

Küla /alev / alevik

 

 

Tänav / maja

 

 

Postiindeks

 

 

Telefon / faks

 

 

E-post

 

 

4. TAOTLEJA PANGAREKVISIIDID

4.1. Arveldusarve number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Arveldusarve omaniku nimi

või ärinimi

 

 

 

 

5. ANDMED LUPJAMISTÖÖDE KOHTA

5.1 Kõlviku asukoht

5.2 Kõlviku lupjamist vajav pind   (0,1 ha)         

5.3 Lupjamistööde periood

5.4 Soovitav meliorant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Meliorandi kogus hektari kohta (t/ha)

 

5.6 Lupjamist vajav pind kokku (ha)

 

5.7 Laotamistööd teeb

 

 6. LUPJAMISTÖÖDE ÜHIKU MAKSUMUS [kr/ha]

 

6.1 Meliorant

6.2 Vedu

6.3 Laotamine

6.4 Kokku

Taotleja osalus

 

 

 

 

Toetus

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

7. LUPJAMISTÖÖDE MAKSUMUS JA TAOTLETAV TOETUSSUMMA [krooni]

 

7.1 Meliorant

7.2 Vedu

7.3 Laotamine

7.4 Kokku

Taotleja osalus

 

 

 

 

Toetus

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

Käesolevaga kinnitan oma allkirjaga, et vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele; olen tutvunud toetuse saamise nõuetega ja kohustun neid täitma; taotluses ja selle lisas esitatud andmed on õiged ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida. Annan nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks toetuse määramisel ja maksmisel.

 

 

Taotleja allkiri: _________________________ Kuupäev:___________________

 

 

 

Põllumajandusministri 31. jaanuari 2001. a määruse nr 12 “Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded meliorandile” lisa 2 (Põllumajandusministri 15. jaanuari 2003. a määruse nr 4 “põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded meliorandile” muutmine sõnastuses

Kõlviku mulla lubjatarbeˇtõend  nr …………
 

Tõendan, et ____________________________________________ isikukood/registrikood __________________________________, elukoht/asukoht ________________________

________________ kasutuses olevatel kõlvikutel on mulla happesus (pHKCl) kuni 6,0 ja nende kõlvikute lupjamiseks ei ole eelneva nelja aasta jooksul lupjamistoetust antud.

 

Tõend on välja antud järgmiste lupjamist vajavate kõlvikute kohta:                                                                                                                        

 

Kõlviku asukoht

Lupjamist vajava pinna suurus (0,1ha)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

 

 

Tõend on välja antud __________________ 20___a

_______________ Maaparandusbüroo_____________________________________poolt

                                                                                       (ametikoht, nimi)

____________________

(allkiri)

 

Tõend kehtib kõlviku meliorandiga laotamistööde tegemiseni, kuid mitte üle ühe aasta

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Põllumajandusministri 31. jaanuari 2001. a määruse nr 12 “Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded meliorandile” lisa 3 (Põllumajandusministri 15. jaanuari 2003. a määruse nr 4 “põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded meliorandile” muutmine sõnastuses

KINNITUS
meliorandiga laotamistööde tegemise kohta

  A. TAOTLEJA KINNITUS

Käesolevaga kinnitan, et ajavahemikul _____________________ on minu kasutuses oleval kõlvikul tehtud meliorandiga laotamistööd järgmiselt:

 

Taotletud kõlvikud

Lubjatud kõlvik

Lubjatud pind (0,1ha)

Meliorandi nimetus

Meliorandi kogus                 (0,1t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Kokku lubjatud pind

 

 

 

 

Lupjamistööde maksumus ja taotletav toetussumma (krooni)

 

Meliorant

Vedu

Laotamine

Kokku

Kokku

 

 

 

 

Taotleja osalus

 

 

 

 

Toetus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALDUS (täidetakse vajadusel)

 

Palun kanda põllumajandusmaa lupjamise toetus ___________________ krooni ________________________________________________________________________

(meliorandi müüja või veo- või laotamisteenuse osutaja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arveldusarvele nr

 

 

 

 

_______________________________________________________

(taotleja ees- ja perekonna  nimi)

 

 

______________________                            _______________________

            (allkiri)                                                                       (kuupäev)

 

 

 

 

 

B. MAAPARANDUSBÜROO KINNITUS

____________________________________________Maaparandusbüroo

                  (Maaparandusbüroo nimi)

 

kinnitab, et taotleja on teatanud õigeaegselt laotamistööde tegemisest ja käesolevas dokumendis nimetatud lubjatud kõlvikud on kantud kaardile.

 

  ___________________________________________________________

(ametikoht, nimi)

 

 _____________________                                               _____________________

            (allkiri)                                                                       (kuupäev)

 

 

/otsingu_soovitused.json