Teksti suurus:

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 "Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.02.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 16, 219

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 "Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 24.01.2003 nr 11

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» (RT I 1995, 21, 323; 2001, 98, 617; 2002, 53, 336; 61, 375; 64, 393; 90, 521) § 12 lõike 2 alusel.

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruses nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord» (RTL 2000, 136, 2156; 2001, 38, 529; 135, 1952; 2002, 84, 1301; 118, 1718) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Määruse alusel kompenseeritavate tehniliste väikeabivahendite loetelus (lisa 1), loetelus piirhinnad inkontinentsitoodetele (lisa 6) ja keerulisemate abivahendite loetelus (lisa 2) on kindlaks määratud abivahendite kasutusaeg, piirhinnad ja riigi osaluse protsent abivahendi eest tasumisel. Piirhindade puhul tasub riik piirhinnast riigi osaluse protsendi ulatuses.»;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «mõni teine raviarst» sõnaga «eriarst»;

3) paragrahvi 2 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «, Tallinnas elukohajärgsesse linnaosavalitsusse»;

4) paragrahvi 2 lõikele 4 lisatakse lause «Ettevõte kooskõlastab enne abivahendi müüki või laenutamist taotluse maavalitsusega.»;

5) paragrahvi 2 lõikest 5 jäetakse välja sõnad «,Tallinnas Sotsiaal- ja Tervishoiuametile»;

6) paragrahvi 2 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) 20 000 krooni ja rohkem maksvate proteeside kompenseerimise aluseks on lastel ja tööealistel isikutel rehabilitatsiooniplaan ning vanaduspensionieas olevatel isikutel eriarsti tõend või kohaliku ekspertkomisjoni nõudmisel rehabilitatsiooniplaan. Abivahendi vajaduse määramisel rehabilitatsiooniplaani koostamise eest tasub klient. Rehabilitatsiooniplaani koostamise tasu määratakse kindlaks maavalitsuse ja rehabilitatsiooniasutuse vahel sõlmitavas lepingus.»;

7) paragrahvi 3 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «või Tallinnas elukohajärgne linnaosavalitsus» ja asendatakse sõna «peavad» sõnaga «peab»;

8) paragrahvi 3 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «või Tallinnas elukohajärgne linnaosavalitsus» ning lõikele lisatakse lause «Lisalehele ja dublikaadile märgitakse sama järjekorranumber, mis oli esialgsel kaardil.»;

9) paragrahvi 3 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «või Tallinnas linnaosavalitsuse»;

10) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad «Maavanem või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja» sõnadega «Käesoleva määruse paragrahvi 5 lõikes 6 nimetatud kohalik ekspertkomisjon»;

11) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) isik vajab ühte või mitut abivahendit kogumaksumusega alates 20 000 kroonist, mis sisaldab abivahendi maksumust koos pakutava kasutus- ja hooldusõpetuse teenusega;»;

12) paragrahvi 4 lõike 1 punktist 4 jäetakse välja sõnad «kuni 6000 krooni maksvat» ja punktile lisatakse sõnad «ja uue abivahendi puhul määrab omaosaluse protsendi, mis ei ole väiksem kui 10 protsenti.»;

13) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 4 lõikes 3 asendada sõnad «lõigete 1 ja 2» sõnadega «lõike 1»;

15) paragrahvi 5 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «Üleriigilise ja kohaliku ekspertkomisjoni moodustamine ja nende koosseis»;

16) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tehniliste abivahenditega varustamise ja nendega seotud teenuste osutamise üleriigiliseks koordineerimiseks, tulemuslikumaks osutamiseks ning kaebuste lahendamiseks moodustab sotsiaalminister nõuandva õigusega üleriigilise tehniliste abivahendite ja rehabilitatsiooniteenuste ekspertkomisjoni (edaspidi üleriigiline ekspertkomisjon).»;

17) paragrahvi 5 lõigetes 2, 3, 4 ja 5 asendatakse sõna «ekspertkomisjon» sõnadega «üleriigiline ekspertkomisjon» vastavas käändes;

18) paragrahvi 5 lõikes 4 asendatakse sõna «sisekontrolli» sõnaga «siseauditi»;

19) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 6–10 järgmises sõnastuses:

«(6) Tehniliste abivahenditega varustamise ja nendega seotud teenuste osutamise kohapealseks koordineerimiseks ning tulemuslikumaks osutamiseks moodustab maavanem nõuandva õigusega tehniliste abivahendite ja rehabilitatsiooniteenuste ekspertkomisjoni (edaspidi kohalik ekspertkomisjon).

(7) Kohalik ekspertkomisjon moodustatakse kolmeks aastaks.

(8) Kohaliku ekspertkomisjoni esimees on maavanem või tema poolt määratud isik.

(9) Kohaliku ekspertkomisjoni koosseisus peab olema vähemalt viis isikut, järgmise erialase ettevalmistusega isikute:

– pedagoogika 1 (isikute arv)
– sotsiaaltöö 1
– arstiteadus 1
– tegevusteraapia 1
– füsioteraapia 1

ning järgmiste organisatsioonide esindajate hulgast:

– Puuetega Inimeste Koja esindaja 1
– eakate organisatsiooni esindaja 1
– puuetega laste vanemate organisatsiooni esindaja 1

(10) Kohaliku ekspertkomisjoni ülesanded ja töökorra kinnitab maavanem.»;

20) määrust täiendatakse paragrahviga 51 järgmises sõnastuses:

« § 51. Dokumentide loetelu

(1) Isikliku abivahendi kaardi saamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
1) väikeabivahendite korral perearsti või eriarsti tõend;
2) keerulisemate tehniliste abivahendite korral eriarsti tõend või rehabilitatsiooniplaan.

(2) Keerulisema tehnilise abivahendi soodustingimusel ostmiseks või laenutamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
1) taotlus kohalikule ekspertkomisjonile (vabas vormis);
2) isikliku abivahendi kaart (lisa 4);
3) eriarstitõend või rehabilitatsiooniplaan vastavalt sotsiaalministri poolt kehtestatud vormile;
4) hinnapakkumised.»;

21) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Ettevõte registreerib esitatud tehniliste abivahendite soodustingimustel ostu või laenutamise taotlused. Taotluste register sisaldab järgnevaid andmeid: taotleja nimi, isikukood, elukoht, taotluse esitamise kuupäev, ettevõtte nimetus, kuhu taotlus esitatakse, taotletava abivahendi nimetus, abivahendi kogumaksumus, riigi osaluse protsent, omaosaluse protsent, kätte saamise kuupäev, ettevõtte esindaja allkiri ja kliendi allkiri.»;

22) paragrahvi 9 lõikest 1 jäetakse välja teine lause.

23) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Maavanemal on õigus korraldada vähempakkumise konkursse tehniliste abivahendite laenutamise ja ostmise osas.»;

24) paragrahvi 9 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajal»;

25) paragrahvi 10 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «Sotsiaalministeeriumi valitsemisala» sõnadega «maavalitsustele tehniliste abivahendite soodustingimustel ostmise ja laenutamise»;

26) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse sõnad «lõike 2» sõnadega «lõike 1 punkti 2»;

27) paragrahvi 10 lõikes 3 asendatakse sõna «eraldab» sõnaga «jaotab» ja jäetakse välja sõnad «ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile»;

28) paragrahvi 10 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Maavalitsustel on õigus jätta riigieelarvest maavalitsustele tehniliste abivahendite soodustingimustel ostmise ja laenutamise kuludeks määratud vahendeid reservi kuni 10% ulatuses. Reservi kasutamiseks teeb maavanemale ettepaneku kohalik ekspertkomisjon.»;

29) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Abivahendi eest tasumisel kaetakse abivahendi maksumusest riigi osaluse protsent pärast isiku omaosaluse protsendi tasumist.»;

30) paragrahvi 11 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile» ja lisatakse pärast sõna «kohaselt» sõnad «ja registri kohta, mis sisaldavad paragrahvi 8 lõikes 3 toodud andmeid.»;

31) paragrahvi 11 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet» ja lisatakse pärast sõnu «vormi kohaselt» sõnad «ja aruanded taotlejate registri kohta, mis sisaldab paragrahvi 8 lõikes 3 toodud andmeid»;

32) paragrahvi 12 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «,Tallinna Linnavalitsusel»;

33) määruse lisad 1, 2 ja 4 muudetakse ja kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisadele 1, 2 ja 3;

34) määrust täiendatakse lisaga 6 «Piirhinnad inkontinentsitoodetele» (käesoleva määruse lisa 4).

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 24. jaanuari 2003. a määruse nr 11 «Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused
ja kord» muutmine»

lisa 1

LASTELE, PUUETEGA INIMESTELE JA VANURITELE SOODUSTINGIMUSTEL ERALDATAVATE TEHNILISTE VÄIKEABIVAHENDITE LOETELU

Jaotus liikide kaupa Kasutusaeg sõltuvalt amortisatsiooni astmest Müük, laenutus Piirlimiit aastas Individuaalne Riigi osaluse %*
LIIKUMISABIVAHENDID          

Liikumis-, jõu- ja tasakaalutreeningu seadmed:

034806 rööbaspuud ja seisutoed 8 a L/M     20%/30%
Ühe käega käsitsetavad käimisabivahendid: 5 a        
120303 kepid   M     50%
120306 küünarkargud   M     50%
120309 küünarvarrekargud   M     50%
120312 kaenlakargud   M     50%
120316 käimisabivahendid kolme või enama tugipunktiga, käepideme või küünarvarretoega   M     50%
Käimisabivahendid kahe käega käsitsemiseks: 6 a        
120603 tugiraamid   L/M     60%/70%
120606 ratastugiraamid   L/M     60%/70%
120609 käimistoolid   L/M     60%/70%
120612 kõrg-tugiraam   L/M     60%/70%
Jalgrattad: 6 a        
121812 ratastega tõukeraamid ja -rattad   L/M 1 tk   30%/60%

Ratastoolid (välja arvatud spetsiaalselt kohandatud):

122103 hoobadega käsitsi kontrollitavad ratastoolid 5 a L/M     90%
122106 tagarattaveoga bimanuaalsed ratastoolid 7 a L/M     90%
122109 esirattaveoga bimanuaalsed ratastoolid 7 a L/M     90%
122112 hoobjuhitavad bimanuaalsed ratastoolid 5 a L/M     90%
122115 ühepoolse juhitavusega võimenduseta ratastoolid 7 a L/M     90%
122703 tõuketoolid 7 a L/M     90%
Lisavarustus ratastoolidele:          
122406 ratastoolipadjad 3 a M     90%
122415 ratastoolilauad 4 a L/M     50%
122424 akud ja akulaadijad 2 a M     50%
Muud sõiduriistad: 4 a        
122703 istekäru (lastele)   L/M     90%
Lauad: 5 a        
180303 töölauad lastele   L/M     90%
180306 lugemislauad   L/M     80%/60%
180315 voodilauad   L/M     80%/60%
Istemööbel:          
180903 toolid 5 a L/M     80%/60%
180933 seljatoed, padjad, polstrid 3 a M     80%
Toetusabivahendid: 8 a        
181803 käsipuud   M     50%
181806 tugikäepidemed   M     50%
181809 tualeti käsivarretoed   M     50%
Vertikaalkonveierid: 5 a        
183015 kaasaskantav kaldtee   L/M     60%/50%
ORTOOSID JA PROTEESID          
Ortoosid, mis on valmistatud masstoodetena (hinnaga kuni 1000 krooni) 2 a M     50%
Ülajäsemete ortoosid:          
060603 sõrmeortoosid 2 a M 1 tk I 90%

Alajäsemete ortoosisüsteemid:

061203 sisetallad ja tallatoed          
– lastele 1 a M 2 paari I 90%
– täiskasvanutele 1 a M 2 paari I 50%
Ortopeedilised jalatsid:          
063303 masstoodanguna valmistatud ortopeedilised jalatsid või          
063306 eritellimusel valmistatud ortopeedilised jalatsid          
– lastele   M 3 paari I 50%
– täiskasvanutele   M 2 paari I 50%
PÕETUS- JA HOOLDUSVAHENDID          
Abivahendid songa raviks:          
031203 kubemesonga bandaažid 1 a M 1 tk   50%
031206 songavööd 1 a M 1 tk   50%
Lamatiste vältimise abivahendid:          
033303 lamatisi vältivad padjad 3 a M 1 tk   70%

Biokeemilise testimise varustus ja materjalid:

032412 glükomeetrid 4 a M 1 tk   60%
Tualeti kasutamise abivahendid:          
091203 teisaldatavad tualetitoolid, ratastega või ilma 4 a L/M     80%/60%
091212 kõrgendatud tualetiistmed 4 a M     80%
091227 tualettpaberi haarats 4 a M     50%
091233 siibrid 4 a M     50%

Naha kaitse ja puhastamise vahendid:

092109 desinfitseerimisvahendid   M 0,5 l kuus   40%
092118 nahakaitsevahendid

(vastavalt lisale 6)

  M 0,5 l kuus   40%
Uriini suunavad abivahendid:          
092409 uriinikondoomid ja teised sellesarnased vahendid   M 40 tk kuus   50%
092403 balloonkateetrid   M 5 tk kuus   50%
092406 kateetrid   M 60 tk kuus   50%
Uriinikogujad:          
092704 kehal kantavad suletud uriinikogumiskotid   M 10 tk kuus   50%
092705 kehal kantavad avatud uriinikogumiskotid   M 10 tk kuus   50%
092707 mitte kehal kantavad suletud uriinikogumiskotid   M 10 tk kuus   50%
092708 mitte kehal kantavad uriinikogumiskotid   M 10 tk kuus   50%
092713 uriinikoguja kinnitus- ja hoidmisvahendid   M 10 tk kuus   50%

Uriini absorbeerivad abivahendid:

093004 – inkontinentsitooted (vastavalt lisale 6)   M 40 tk kuus (lastele alates 3. elu-
aastast)
  40%
093009 uriini absorbeerivate abivahendite hoidmis- ja kinnitusvahendid (vastavalt lisale 6)   M 5 tk kuus   50%

Abivahendid pesemiseks, vannitamiseks ja duši kasutamiseks:

093303 vanni- ja dušitoolid 3 a M     50%
093327 vannikaelatugi 2 a M     50%

Maniküüri ja pediküüri abivahendid:

093609 vedrukäärid küünte lõikamiseks 3 a M     50%

Ümberasetamise / teisaldamise abivahendid:

123003 libistamislauad ja -matid 4 a L/M     50%/50%
123006 pööramisplaadid 4 a L/M     50%/50%
123012 nöörredelid ja voodinöörid 4 a M     50%
123015 tõsterihmad 4 a M     50%
Voodid:          
181207 voodid ja eemaldatavad voodipõhjad, kohandatavad 6 a L/M     70%/50%

Voodite lisavarustus:

181215 voodiaste ühe ja kahe astmega 6 a L/M     70%/50%
181224 päitsekõrgendus 6 a L/M     70%/50%
181227 voodipiirded 6 a L/M     70%/50%
123009 voodiohjad 4 a L/M     70%/50%

Abivahendid riietumiseks/lahtiriietumiseks:

090002 sukajalgatõmbaja 3 a M     50%
090918 nööpija 3 a M     50%

Toiduvalmistamise abivahendid:

150306 abivahendid lõikamiseks, hakkimiseks, tükeldamiseks 4 a M     50%

Söömise ja joomise abivahendid:

150912 söögiriistad (lusikas, kahvel, nuga) 4 a M     50%

Käsivarre, käe ja/või sõrmefunktsioone abistavad ja/või asendavad abivahendid:

241806 käepidemehoidjad 4 a M     50%
241806 klaasihoidjad 4 a M     50%
Pikendused:          
242103 haaratsid 4 a M     50%
Kinnitusvahendid:          
242706 libisemisvastased alused 3 a M     50%
NÄGEMISABIVAHENDID          
Kellad:          
095103 käekellad 3 a M     70%
095106 taskukellad 3 a M     70%
095109 muud kellad (laua-, seina-, äratuskellad) 3 a M     70%
Orienteerumise abivahendid:          
123903 kompimiskepid (valged) 3 a M     90%
123906 elektroonilised orienteerumisabivahendid 3 a M     60%
123915 reljeefkaardid 3 a M     90%
Valgustid:          
180606 lugemis- ja töövalgustid 4 a L/M     80%/50%

Alternatiivse ja augmentatiivse suhtlemistreeningu abivahendid:

034215 punktkirja treeningu abivahendid 2 a L     80%
Optilised abivahendid:          
213012 suurendusklaasid sisseehitatud valgustusega 3 a M     90%
210315 suurendusklaasid valgustusega 3 a M     90%
210318 binoklid ja teleskoobid 3 a M     90%
210321 prillidesse monteeritud monookulaarsed või biokulaarsed kaugele ja lähedale vaatamise pikksilmad 3 a M     90%
210336 valgusfiltrid 3 a M     90%

Elektronoptilised abivahendid:

210606 lugemisraamid 5 a L     90%

Kirjutus- ja tekstitöötlusmasinad:

211503 mehaanilised kirjutusmasinad 4 a L 1 tk   90%
211512 käsipunktkirjamasinad 4 a L 1 tk   90%
211515 elektrilised punktkirjamasinad 4 a L 1 tk   90%
Kalkulaatorid:          
211803 arvelauad 4 a L 1 tk   50%
211806 elektroonilised kalkulaatorid 3 a L 1 tk   80%
211809 mitteelektrilised kalkulaatorid 3 a L 1 tk   50%

Abivahendid joonistamiseks ja kirjutamiseks:

212409 allkirja juhendid 5 a L     60%
– templid 5 a M   I 60%
212412 kirjutusraamid 3 a L     90%
212415 punktkirjavarustus 3 a L     90%
Meerikud ja vastuvõtjad:          
213003 kasettmagnetofonid 3 a M/L 1 tk   50%/80%
213009 minikasett-
magnetofonid (sh diktofonid)
3 a M/L 1 tk   50%/80%
KUULMISABIVAHENDID          

Telefonid ja telefoneerimisabivahendid:

213621 telefonivõimendid 5–10 a M/L     50%/60%

Abivahendid lähisuhtlemiseks:

214215 häälevõimendid isiklikuks kasutuseks 5–10 a M/L 1 tk   75%/80%
214218 kommunikat-
sioonivõimendid
5–10 a M/L 1 tk   75%/80%
Kuulmisabivahendid:          
214503 kuuldeaparaadi individuaalne otsak   M 2 tk I 90%

Signaliseerimise ja osutamise abivahendid:

214803 uksesignaalid ja neile osutajad 5–10 a M/L     50%/60%
214815 helile osutajad 5–10 a M/L     50%/60%
Häiresüsteemid:          
215109 hädaohu avastamise abivahendid 5–10 a M/L     50%/60%

ABIVAHENDID JA SEADMED KESKKONNATEGURITE PARANDAMISEKS, TÖÖRIISTAD JA MASINAD:

Mõõteriistad:          
270603 abivahendid ja tööriistad pikkuse mõõtmiseks 6–8 a M/L     50%/50%
270606 abivahendid ja tööriistad nurkade mõõtmiseks 6–8 a M/L     50%/50%
270621 abivahendid temperatuuri mõõtmiseks 6–8 a M/L     50%/50%

Abivahendid, mis maksavad alla 200 krooni, ei kuulu kompenseerimisele (v.a naha kaitse ja puhastamise vahendid; uriini suunavad abivahendid; uriinikogujad; uriini absorbeerivad abivahendid), kuid neid käsitletakse 5%-lise käibemaksu alla kuuluvatena vastavalt sotsiaalministri 11. märtsi 1999. a määrusele nr 13.

Ühe käega käimise abivahendid kuuluvad kompenseerimisele alates 100 kroonist.

*Lapsed kuni 18 a:

1) lapsinvaliidi või puudega lapse tõendi olemasolu korral või kuulmislanguse puhul alates 30 detsibellist M 90%, L 90%;

2) ilma tõendita M 50%, L 50%.

Sotsiaalministri 24. jaanuari 2003. a määruse nr 11 «Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused
ja kord» muutmine»

lisa 2

LASTELE, PUUETEGA INIMESTELE JA VANURITELE SOODUSTINGIMUSTEL ERALDATAVATE KEERULISEMATE TEHNILISTE ABIVAHENDITE LOETELU

Jaotus liikide kaupa Kasutusaeg sõltuvalt amortisatsiooni astmest Müük, laenutus Piirlimiit aastas Individuaalne Riigi osaluse %*

LIIKUMISABIVAHENDID

Liikumis-, jõu- ja tasakaalutreeningu seadmed:

034803 treeningu ja ergomeeter jalgrattad 8 a L 1 tk   50%
034815 pedaaltrenažöör, sh reguleeritav 8 a L 1 tk   50%
034824 liikuvus-, jõu- ja tasakaalutreeningu seadmed 8 a L 1 tk   50%
Jalgrattad: 6 a        
121806 kolmerattalised jalgrattad pedaalidega   L/M 1 tk   30%/60%
121809 kolmerattalised jalgrattad käsiajamiga   L/M 1 tk   30%/60%

Ratastoolid (sh mehaanilised spetsiaalselt kohandatud):

122121 elektrilised abilise poolt juhitavad ratastoolid 7 a L/M     90%
122124 elektrilised ratastoolid käsijuhtimisega 7 a L/M     90%
122127 elektrilised ratastoolid mootorjuhtimisega 7 a L/M     90%
Istemööbel:          
180912 toolid ja istmed püstitõusmisfunktsiooniga 5a L/M     80%/60%
180921 spetsiaalne istemööbel (sh püksistmed) 3 a L/M     80%/60%
180939 moduleeritavad istumissüsteemid lastele 5 a L/M     90%
ORTOOSID JA PROTEESID          
Ortoosid, mis on valmistatud masstoodetena (hinnaga üle 1000 krooni) 2 a M     50%

Eritellimusel valmistatavad ortoosid ja proteesid:

Lülisamba ortoosid:          
060303 ristluu-niude ortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060306 nimme-ristluu ortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060309 rindkere-nimme-ristluu ortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060312 kaela ortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060315 kaela-rindkere ortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060318 kaela-rindkere-nimme-
ristluu ortoosid
2 a M 1 tk I 90%
Ülajäsemete ortoosid:          
060606 käeortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060609 randmeortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060612 käe-
randmeortoosid
2 a M 1 tk I 90%
060613 käe-randme-
sõrmeortoosid
2 a M 1 tk I 90%
060615 küünarliigese
ortoosid
2 a M 1 tk I 90%
060618 küünarliigese-
randmeortoosid
2 a M 1 tk I 90%
060619 küünar-
liigese-randme-
käeortoosid
2 a M 1 tk I 90%
060621 õlaortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060624 õla-küünarliigese-
ortoosid
2 a M 1 tk I 90%
060627 õla-küünarliigese-
randmeortoosid
2 a M 1 tk I 90%
060630 õla-küünarliigese-
randme-käeortoosid
2 a M 1 tk I 90%

Alajäsemete ortoosisüsteemid:

061203 jalaortoosid 2 a M 1 tk I 90%
061206 kanna-jalaortoosid 2 a M 1 tk I 90%
061209 põlveortoosid 2 a M 1 tk I 90%
061212 põlve-kanna-jala ortoosid 2 a M 1 tk I 90%
061215 puusaortoosid, k.a abduktsiooniortoosid 2 a M 1 tk I 90%
061216 puusa-
põlveortoosid
2 a M 1 tk I 90%
061218 puusa-põlve-kanna-
jala ortoosid
2 a M 1 tk I 90%
Jäsemeproteesid:          
061803 käe osade proteesid 5 a M 1 tk I 90%
061806 randmeliigese eksartikulatsiooni proteesid 5 a M 1 tk I 90%
061809 küünarvarre-
proteesid
5 a M 1 tk I 90%
061812 küünarliigese eksartikulatsiooni proteesid 5 a M 1 tk I 90%
061815 õlavarreproteesid 5 a M 1 tk I 90%
061818 õlaeksartikulat-
siooni proteesid
5 a M 1 tk I 90%
061821 esineljandiku amputatsiooni proteesid 5 a M 1 tk I 90%
061824 proteeskäed 5 a M 1 tk I 90%
Alajäsemeproteesid:          
062403 jalaosade proteesid 5 a M 1 tk I 90%
062406 kannaliigese eksartikulatsiooni proteesid 5 a M 1 tk I 90%
062409 sääreproteesid 5 a M 1 tk I 90%
062412 põlve eksartikulatsiooni proteesid 5 a M 1 tk I 90%
062415 reieproteesid 5 a M 1 tk I 90%
062418 puusa eksartikulatsiooni proteesid 5 a M 1 tk I 90%
062421 vaagnaosa amputeerimise proteesid 5 a M 1 tk I 90%
062424 hemikorporek-
toomiamputatsiooni proteesid
5 a M 1 tk I 90%
062427 kanna-jala seadised (proteesjalad) 5 a M 1 tk I 90%
062439 säärehülsid 5 a M 1 tk I 90%
062442 reiehülsid 5 a M 1 tk I 90%
062445 alajäsemete proteesisüsteemidele kohandatud seadmed 5 a M 1 tk I 90%
Muud proteesid:          
063018 rinnaproteesid 4 a M     70%
063021 silmaproteesid 2 a M   I 80%
PÕETUS- JA HOOLDUSVAHENDID          
Voodid:          
181210 voodid ja eemaldatavad voodipõhjad, mootoriga kohandatavad 6 a L     70%
NÄGEMISABIVAHENDID          

Optilised abivahendid:

210303 prilliklaasid
(Dsph, cyl, kui korrigeerib kuni 0,3-ni)
2 a M   I 50%
210327 nägemisvälja avardajad 3 a M     60%
210330 läätsed ning läätsesüsteemid tugevaks suurendamiseks 3 a M     90%
210333 prismaprillid 3 a M     90%

Elektronoptilised abivahendid:

210603 suurendavad videosüsteemid 5 a L 1 tk   90%
210912 kuvarid 5 a L/M 1 tk   90%
210915 varustus tehiskõneks 5 a M     90%
Tarkvara:          
210927 tarkvara, mis suurendab teksti ekraanil (ZOOM tekst) 5 a M     90%
2121 tarkvara nägemistreeninguks 3 a L     90%
KUULMISABIVAHENDID          
Heli ülekandesüsteemid:          
213924 raadiosagedusega ülekandesüsteemid 5–10 a M/L 1 tk   50%/60%
213927 IR-süsteemid 5–10 a L 1 tk   50%
Kuulmisabivahendid:          
214503 kõrvasisesed kuulmisabivahendid 3–8 a M 1 tk   90%**
214506 kõrvatagused kuulmisabivahendid 3–8 a M 2 tk   90%**
214512 kehale kinnitatavad kuulmisabivahendid 3–8 a M 1 tk   75%

* Lapsed kuni 18 a:
1) lapsinvaliidi või puudega lapse tõendi olemasolu korral või kuulmislanguse puhul alates 30 detsibellist M 90%, L 90%;
2) ilma tõendita M 50%, L 50%.
** Tööealistele isikutele, kellel on kuulmislangus alates 30 detsibellist – M 90%, ülejäänud – M 90%, kuid kompensatsioon ei ületa 2500 krooni.

Sotsiaalministri 24. jaanuari 2003. a määruse nr 11 «Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused
ja kord» muutmine»

lisa 3

ISIKLIKU ABIVAHENDI KAART

ISIKLIKU ABIVAHENDI KAART Nimi: ..................................................................
  Isikukood: ..........................................................
  Elukoht: ..............................................................
  Puude iseloom: ...................................................
Kaardi väljastaja: . . . . . . . . . . . . . Kehtib: ...............................................................
Jrk nr Kp Ettevõtte nimetus Abi-
vahendi nimetus
Kogu-
maksumus
Riigi dotats. Oma osalus Kätte saadud Ettevõtte esindaja Kliendi allkiri
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Sotsiaalministri 24. jaanuari 2003. a määruse nr 11 «Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused
ja kord» muutmine»

lisa 4
Piirhinnad inkontinentsitoodetele  
Inkontinentsitooted 093004  
INKONTINENTSISIDEMED NAISTELE Piirhinnad KM-ga
Molimed F Mini N28 (kerge inkontinentsiside naistele, imavus 200 ml) 1,62
Molimed F Midi N 28 (kerge inkontinentsiside naistele, imavus 300 ml) 2,14
Molimed F Maxi N28 (kerge inkontinetsiside naistele, imavus 600 ml) 2,98
Molimed Premium Ultra Micro N28 (kerge inkontinentsiside naistele, tekstiilist välispinnaga) 1,93
Molimed Premium Micro N14 (kerge inkontinentsiside naistele, tekstiilist välispinnaga) 1,98
Molimed Premium Mini N14 (kerge inkontinentsiside naistele, tekstiilist välispinnaga) 2,26
Molimed Premium Midi N14 (kerge inkontinentsiside naistele, tekstiilist välispinnaga) 2,6
Molimed Premium Maxi N14 (kerge inkontinentsiside naistele, tekstiilist välispinnaga) 3,86
TENA lady Ultra Mini 1,61
TENA lady Mini 2,28
TENA lady Mini Long 2,81
TENA lady Normal 3,77
TENA lady Extra 4,55
TENA lady Super 5,52
INKONTINENTSISIDEMED MEESTELE  
Molimed M N24 (kerge inkontinentsiside meestele, imavus 210 ml) 6,95
Ribamähe Protea 10 cm × 30cm 19 g 1,44
Mähe meestele Protea M 4,44
Abri-Man (anatoomiline mähe meestele) Normal 6,04
Abri-Man (anatoomiline mähe meestele) Large 7,67
Abri-Man (anatoomiline mähe meestele) Normal extra 7,81
TENA for men Normal 4,33
TENA for men Extra 4,91
IMAVAD PÜKSID  
Molicare Mobil Small (kõhuümberm. 40–80 cm) N20 15,01
Molicare Mobil Medium (imavad püksid, kõhuümberm. 70–100) N14 12,71
Molicare Mobil Large (imavad püksid, kõhuümberm. 100–150) N14 15,08
Abri-Flex (imavad püksid) Medium 12,78
Abri-Flex (imavad püksid) Large 14,93
Abri-Flex (imavad püksid) Small Extra 14,29
Abri-Flex (imavad püksid) Medium Extra 14,03
Abri-Flex (imavad püksid) Large Extra 17,54
TENA pants Plus XS 16,38
TENA pants Plus S 12,42
TENA pants Plus M 13,39
TENA pants Plus L 15,4
PÜKSMÄHKMED  
Molicare Extra Small (kõhuümberm. 40–70, imavus 720 ml) N28 (raske inkontinents) 4,99
Molicare Small (kõhuümberm. 50–80, imavus 830 ml) N28 (raske inkontinents) 5,35
Molicare Medium (kõhuümberm. 70–120, imavus 1170 ml) N28 (raske inkontinents) 6,12
Molicare Large (kõhuümberm. 110–150, imavus 1450 ml) N28 (raske inkontinents) 7,74
Molicare Super Small (kõhuümberm. 50–80, imavus 1300 ml) N28 (väga raske inkontinents) 5,81
Molicare Super Medium (kõhuümb. 70–120, imavus 2230 ml) N28 (väga raske inkontinents) 7,38
Molicare Super Large (kõhuümberm. 110–150, imavus 2400 ml) N28 (väga raske inkontinents) 8,56
ID slip small day +98 g 6,96
ID slip small night 120 g 7,2
ID slip T2 7,32
ID slip medium day 125 g 7,44
ID slip medium day +135 g 8,64
ID slip medium night 165 g 10,08
ID slip medium night + 10,32
ID slip T3 8,64
ID slip large day 150 g 8,88
ID slip large day +165 g 10,68
ID slip large night 190 g 11,4
ID slip large night + 11,64
ID slip T4 X-large day + 10,8
ID slip T4 X-large night 11,64
Abri-Form X-Small 5,71
Abri-Form Small 6,48
Abri-Form Small X-Plus 7,28
Abri-Form Medium Normal 7,85
Abri-Form Medium 6,91
Abri-Form Medium Extra 8,88
Abri-Form Medium X-Plus 9,49
Abri-Form Large Normal 9,22
Abri-Form Large 7,99
Abri-Form Large Extra 10,12
Abri-Form Large X-Plus 11,62
Abri-Form Extra Large 10,33
Abri-Wing (lekkekaitsega) Medium 14,88
Abri-Wing (lekkekaitsega) Large 17,54
Delta-Line T2 Medium 6,44
Delta-Line T3 Large 7,44
Delta-Line  T2 Medium Extra 7,42
Delta-Line  T3 Large Extra 8,5
TENA slip Plus XS 5,1
TENA slip Plus S 6,1
TENA slip Plus M 7,06
TENA slip Plus L 8,54
TENA slip Super S 7,64
TENA slip Super M 8,54
TENA slip Super L 9,98
TENA slip Maxi S 8,57
TENA slip Maxi M 9,84
TENA slip Maxi L 11,62
KAUSSMÄHKMED  
TENA comfort Mini Plus 2,05
TENA comfort Mini Extra 2,81
TENA comfort Mini Super 3,47
TENA comfort Plus 4,22
TENA comfort Extra 5,19
TENA comfort Super 6,64
TENA comfort Maxi 7,79
VÖÖMÄHKMED  
TENA flex Plus M 7,12
TENA flex Plus L 8,63
TENA flex Super M 8,63
TENA flex Super L 10,08
TENA flex Maxi M 9,95
TENA flex Maxi L 11,74
VORMMÄHKMED  
Moliform Normal (kerge ja keskmine inkontinents, imavus 800 ml) N28 3,83
Moliform Plus (keskmine inkontinents, imavus 1000 ml) N28 4,14
Moliform Extra (raske inkontinents, imavus 1250 ml) N28 5,39
Moliform Super (väga raske inkontinents, imavus 2100 ml) N28 6,12
Anaform mini 35 g 3,06
Anaform day 50 g 3,36
Anaform anatomic day 60 g 3,84
Anaform anatomic day +85 g 5,28
Anaform anatomic night 120 g 6,24
Anaform night +165 g 8,64
Abri-San Mono 1,3
Abri-San Mono Long 2,02
Abri-San (elastse lekkekaitsega) Micro 1,81
Abri-San (elastse lekkekaitsega) Mini 2,11
Abri-San (elastse lekkekaitsega) Normal 2,8
Abri-San (elastse lekkekaitsega) Midi 3,8
Abri-San (elastse lekkekaitsega) Plus 3,96
Abri-San (elastse lekkekaitsega) Super 4,78
Abri-San (elastse lekkekaitsega) Forte 5,65
Abri-San (elastse lekkekaitsega) Extra 6,66
Abri-San (elastse lekkekaitsega) Maxi X.Plus 7,14
Abri-Let (vormmähe meestele) Mini 1,27
Abri-Let (vormmähe meestele) Midi 1,85
Abri-Let (vormmähe meestele) Extra 2,32
Delta-Line 4 Normal 2,09
Delta-Line 6 Plus 3,61
Delta-Line 8 Super 4,14
Delta-Line 9 Maxi 5,12
LASTE MÄHKMED  
Pabermähkmed  
Fixies Maxi (8–18kg) N44 4,58
Fixies Junior (12–25kg) N18 5,11
Lastemähkmed Moomin  
Unisex 18 MAXI/MAXI+ (7–18kg) 65,92
Unisex 16 JUNIOR (12–25kg) 65,92
LUXUS WALKERS  22 maxi 7–18kg 101,44
LUXUS WALKERS  20 junior  12–20kg 101,44
PRIME 20 MAXI / MAXI+ (7–15kg) 80,64
PRIME 18 JUUNIOR (12–25kg) 80,64
Unisex 54 MAXI (7–16kg) double pack 175,52
Unisex 52 MAXI+ (7–18kg) double pack 175,52
Unisex 44 JUNIOR (12–25kg) double pack 175,52
LASTE IMAVAD PÜKSID  
Fixies Training Pants (imavad püksid, 12–25kg) N28 7,56
LASTE PÜKSMÄHKMED  
Top Changes Imikutele 8/16 kg 3,84
NOORUKITE PÜKSMÄHE JUNIOR  
ID slip junior 72 g 5,04
093009 uriini absorbeerivate abivahendite hoidmis- ja kinnitusvahendid Piirhinnad
VÕRKPÜKSID  
Molipants Medium (kõhuümberm. 60–100, pestavad) N50 6,28
Molipants Large (kõhuümberm. 80–120, pestavad) N50 6,48
Molipants Xlarge (kõhuümberm. 100–160, pestavad) N50 7,19
Molipants Economy (universaalsuurusega, ühekordsed) N100 2,9
Molipants S (50–120cm) N3 6,1
Molipants M-L (100–160cm) N3 7,02
Fixea Medium sinised 10,56
Fixea Large pruunid 12,6
Fixea X-large oranžid 13,8
Abri-Net with legs (võrkpüksid säärtega) Small 6,59
Abri-Net with legs (võrkpüksid säärtega) Medium 7,03
Abri-Net with legs (võrkpüksid säärtega) Large 7,6
Abri-Net with legs (võrkpüksid säärtega) X-Large 8,27
Abri-Net with legs (võrkpüksid säärtega) XX-Large 9,23
Abri-Net (võrkpüksid) Small 8,08
Abri-Net (võrkpüksid) Medium 8,7
Abri-Net (võrkpüksid) Large 9,31
Abri-Net (võrkpüksid) X-Large 9,91
Abri-Net (võrkpüksid) XX-Large 10,86
Abri-One (üliveniv) one-size 2,94
Abri-Pants (polüamiidmaterjalist, õmblusteta) Small 6,88
Abri-Pants (polüamiidmaterjalist, õmblusteta) Medium 7,19
Abri-Pants (polüamiidmaterjalist, õmblusteta) Large 7,45
Abri-Pants (polüamiidmaterjalist, õmblusteta) X-Large 7,98
Abri-Pants (polüamiidmaterjalist, õmblusteta) XX-Large 8,74
Abri-Pants (polüamiidmaterjalist, õmblusteta) XXX-Large 9,43
TENA fix S 8,66
TENA fix M 10,81
TENA fix L 12,98
TENA fix XL 14,06
PÜKSID MÄHKMETE FIKSEERIMISEKS  
Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast säärtega) X-Small 98,21
Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast säärtega) Small 100,19
Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast säärtega) Medium 103,92
Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast säärtega) Large 114,25
Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast säärtega) X-Large 130,68
Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast säärtega) XX-Large 146,45
Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast säärtega) XXX-Large 175,04
Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) X-Small 95,78
Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) Small 99,53
Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) Medium 103,06
Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) Large 112,7
Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) X-Large 128,18
Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) XX-Large 143,83
Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) XXX-Large 167,47
Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) X-Small 33,77
Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) Small 34,48
Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) Medium 37,12
Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) Large 41,75
Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) X-Large 49,04
092118 nahakaitsevahendid Piirhinnad

NAHA PESEMIS- JA HOOLDUSVAHENDID (sobilikud uriini- ja/või roojapidamatusega patsientidele)

Menalind naha puhastusvaht (ei vaja veega maha pesemist, lõhnastatud, aerosool) 400 ml, N1 52,1
Menalind vedelseep (sisaldab pantenooli ja kummelit) 500 ml, N1 37,52
Menalind õli-spray (väga kuiva naha hoodluseks) 200 ml 53,66
Menalind geel (ergutab nahavereringet, sisald. mentooli, kamprit, pantenooli, kummelit) 200 ml 31,72
Menalind nahakaitsekreem (sisald. tsinkoksiidi, talki, pantenooli, kummelit) 200 ml 46,87
Euron Care Puhastuspiim 250 ml 45,6
Euron Care Puhastuspiim 1000 ml 108,96
Euron Care Puhastusvaht 500 ml 94,56
Euron Care Pesukinnas kilega 50 tk Euron protection 62,4
Abena Jaotuskarp Desifoamile 108,18
Abena Hoidja 500 ml pudelile 123,96
Abena Desifoam puhastusvahend 140 ml 65,5
Abena Desifoam puhastusvahend 250 ml 79,99
Abena kehakreem 100 ml 41,86
Abena kehakreem 500 ml 76,04
Abena kehageel 250 ml 46,79
Abena pesukreem 500 ml 92,46
Abena pesuvaht 400 ml 85,2
Abena nahahooldussalv 150 ml 94,19
Abena Dušiseep, lõhnastatud 500 ml 94,07
Abena pesuõli 500 ml 100,08
Abena šampoon 500 ml 100,27
Tenaset Pesukinnas kilega, 16 × 25 cm 0,92
Tenaset Pesukreem, lõhnastatud, tuubis 250 ml 40,36
Tenaset Pesukreem, lõhnastatud, pumbaga 1000 ml 90,44

/otsingu_soovitused.json