Teksti suurus:

Põllumajandusreformi lõpuleviimine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:

Põllumajandusreformi lõpuleviimine

Vastu võetud 01.03.1993 nr 3
RTL 1993, 9, 0
jõustumine 01.03.1993

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.05.2002/40 RTL 2002, 62, 928 01.06.2002

"Põllumajandusreformi seaduse" (RT 1992, 10, 143; 36, 474; RT I 1994, 52, 880; 1996, 48, 945; 1997, 13, 210; 16, 264) § 5 lõike 2 alusel ning lähutudes Eesti Vabariigi Valitsuse 24. märtsi 1992. a määrusest nr 96 «Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse rakendamise kohta» (RT 1992, 11, 185) Põllumajandusministeerium määrab:

Kinnitada juurdelisatud "Põllumajandusreformi lõpuleviimise juhend".
[RTL 2002, 62, 928 - jõust. 01.06.2002]

------

Kinnitatud
 Põllumajandusministeeriumi
 1. märtsi 1993.a. määrusega nr. 3

Põllumajandusreformi lõpuleviimise juhend

1. Käesolev juhend reguleerib kooskõlas Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seadusega (RT 1992, 10, 143) põllumajandusreformi lõpuleviimise korda ja tingimusi.

2. Vastavalt Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 12. märtsi 1992.a. otsuse "Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse rakendamise kohta" (RT 1992, 10, 144) punktile 3 lõpeb põllumajandusreform ühismajandis kohaliku omavalitsuse volikogu otsusel pärast kõigi õigustatud subjektide nõudmiste rahuldamist ning ühismajandi reorganiseerimist või likvideerimist.

3. Pärast põllumajandusreformi seaduses ja madalamalseisvates normatiivaktides sätestatud ülesannete täitmist esitatakse materjalid põllumajandusreformi lõpuleviimise kohta otsuse tegemiseks esmatasandi kohaliku omavalitsuse täitevorganile.

4. Materjale esitavad reformikomisjon ja ühismajandi juhtkond. Juhul kui ühismajand on likvideeritud, siis esitab likvideerimiskomisjoni esimees materjalid reformikomisjonile ning viimane edastab need esmatasandi kohaliku omavalitsuse täitevorganile.

5. Põllumajandusreformi lõpuleviimise otsustamiseks on vajalikud: 
 5.1. üldkoosoleku protokoll ja otsus ühismajandi reorganiseerimise ja likvideerimise kohta;
 5.2. ühismajandi reorganiseerimise ja likvideerimise kava;
 5.3. materjalid ühismajandi vara inventeerimise ja osade kindlaksmääramise kohta ühismajandi varas;
 5.4. kokkuvõte ühistatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohta (andmed tuleb esitada iga õigustatud subjekti kohta eraldi);
 5.5. kokkuvõte ühismajandi vara hulka kuulunud muu õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kohta (andmed tuleb esitada iga õigustatud subjekti kohta eraldi);
 5.6. aktid ühismajandi vara munitsipaalomandusse üleandmise kohta;
 5.7. aktid ühismajandi vara hulgas kindlaksmääratud Eesti Vabariigi osa (sh. riigieelarve vahendite arvel rajatud kuivendus- ja vihmutussüsteemid) üleandmise kohta;
 5.8. aktid ühismajandi vara hulgas kindlaksmääratud teistele isikutele kuuluva vara eraldamise, natuuras tagastamise, kaasomandina vormistamise või rahas väljamaksmise kohta;
 5.9. kokkuvõte tööosakute suuruse ja nende realiseerimise viisi kohta (andmed tuleb esitada iga õigustatud subjekti kohta eraldi ning need peavad kattuma EV Riigiarvutuskeskusele esitatud andmetega);
 5.10. ajalehekuulutus ühismajandi likvideerimise kohta;
 5.11. õiend kreeditoride pretensioonide esitamise ja nende lahendamise kohta;
 5.12. õiend varaliste õiguste ja kohustuste ülemineku kohta;
 5.13. pankade ja teiste kreeditoride õiendid ühismajandi võlgade ja muude varaliste kohustuste tasumise või üleandmise kohta;
 5.14. õiend maksuametilt;
 5.15. õiend energiamüügilt arvete tasumise kohta;
 5.16. õiend telefoni abonementnumbrite üleandmise kohta;
 5.17. õiend ühismajandi pitsatite hävitamise või üleandmise kohta;
 5.18. õiend ühismajandi ettevõtteregistrist kustutamise kohta;
 5.19. õiend arhiivimaterjalide üleandmise kohta;
 5.20. õiend tõuaretusmaterjalide üleandmise kohta;
 5.21. õiend töösuhete reguleerimise kohta ühismajandi töötajatega;
 5.22. õiend tervisekahjustuste ja toitjakaotuspensionide maksmise kohustuste üleandmise kohta riikliku sotsiaalkindlustuse organitele;
 5.23. õiend reservfondi kasutamise ja kasutamata jäägi üleandmise kohta;
 5.24. muud õiendid vastavalt kohalikele eritingimustele;
 5.25. lõppbilanss.

6. Esmatasandi kohaliku omavalitsuse täitevorgan koostab esitatud materjalide alusel kokkuvõtte põllumajandusreformi kohta ja esitab selle koos omapoolse ettepanekuga kohaliku omavalitsuse volikogule.

7. Otsuse tegemisel põllumajandusreformi lõpuleviimise kohta otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu ka reformikomisjoni liikmete (v.a. riigi esindaja) volituste lõppemise aja ning kinnitab reformikomisjoni kulude aruande.

8. Töö lõpetamise järel reformikomisjonis informeerib riigi esindaja kirjalikult Põllumajandusministeeriumi reformi lõpuleviimisest ühismajandis. Samuti esitab ta ministeeriumile aruande reformi läbiviimise kohta. Aruanne peab sisaldama informatsiooni Põllumajandusministeeriumi 10. aprilli 1992.a. määrusega nr. 5 kinnitatud "Riigi esindaja põhimääruse" (RTL, 1992, 4, 82) p. 4.

9. Riigi esindaja volituste lõppemise otsustab Põllumajandusministeerium kooskõlastatult Riigivaraametiga.

/otsingu_soovitused.json