Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Väljaandja:Varbla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 9, 247

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Vastu võetud 12.12.2002 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 24, 133; 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565) § 22 lõike 1 punkti 36 2 alusel.

I. Üldsätted

1. Käesolev eeskiri sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise korra Varbla valla haldusterritooriumil.

2. Avalik koht on iga territoorium, ehitis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis tegelikult on üldkasutatav.

3. Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

II. Loomade pidamise kord

4. Looma võib pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil, kui tagatakse tema eluks vajalikud tingimused ega kahjustata teiste isikute huve. Territoorium (ala) peab olema piiratud selliselt, et on välistatud koera või kassi väljapääsemine.

5. Looma suhtes on lubamatu tema vigastamine, kannatuste tekitamine, omaniku poolt hülgamine, piinamine, abitusse seisundisse jätmine jms.

6. Looma omanikul, samuti isikul, kelle hoole all loom (välja arvatud juht- ja teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel) on, on keelatud koos loomaga:
6.1. siseneda ja viibida ehitistes ja ruumides, mis on üldiseks kasutamiseks, välja arvatud spetsiaalselt loomadele mõeldud ehitised ja ruumid;
6.2. viibida supluskohas (välja arvatud selleks ettenähtud kohad), laste mängupaigas, toiduainetekaupluses, toitlustusasutuses või loomade viibimist keelavalt tähistatud mis tahes avalikus kohas;

7. Looma omanik ja isik, kelle hoole all loom on, peab:
7.1. kohe koristama looma reostatud trepikoja, tänava, laste liivakasti, haljasala või muu avaliku koha;
7.2. kurja looma olemasolust informeerimiseks paigaldama territooriumi sissepääsu juurde vastava hoiatussildi (tekstiga «Kuri koer») ja kindlustama ametiülesannet täitva ametiisiku ohutu liikumise territooriumil või ehitistes;
7.3. laskma kolme kuu vanuse koera marutaudi vastu vaktsineerida ning korduvvaktsineerida loomaarsti määratud tähtajal;
7.4. takistama, et loom ei pääseks inimest hammustama, ehmatama või muud kahju tegema;
7.5. hüvitama kannatanule looma ründest tekitatud materiaalse kahju;
7.6. teatama kohe loomaarstile juhtumist, kus loom on hammustanud inimest või teist looma. Vajadusel hoidma looma kümme päeva karantiinis (isoleerituna inimestest ja teistest loomadest);
7.7. viima haige või haiguskahtlase looma loomakliinikusse uurimiseks, vajadusel raviks või raviprofülaktikaks;
7.8. tagama, et koer pideva haukumise või ulgumisega ei häiriks inimeste rahu;

8. Avalikus kohas viibides peab looma omanik, samuti isik, kelle hoole all loom on, tagama kaasinimeste ning teiste loomade ohutuse, kasutades jalutusrihma ja vajadusel suukorvi.

9. Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, pidamist ning hukkamist korraldab vallavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

10. Kui omaniku juurest lahti pääsenud koera või kassi kinnipüüdmise korraldab vallavalitsus, kannab nimetatud koera või kassi püüdmise ja pidamisega seotud kulud loomaomanik.

11. Kontrolli alt väljunud ohtliku looma võib politseinik kohapeal hukata.

12. Looma hukkamiseks tuleb valida viis, mis põhjustaks talle võimalikult vähem kannatusi.

III. Vastutus

13. Koera või kassi omanik või pidaja kannab vastutust eeskirja rikkumise eest kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 663 ettenähtud korras. Väärteo kohtuvälised menetlejad on vallavalitsus ja politseiprefektuur.

IV. Rakendussätted

14. Määrus jõustub 16. detsembril 2002. a.

Volikogu esimees Marika SABIIN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json