Teksti suurus:

Riigivara registrisse andmete esitamise vormide kinnitamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Riigivara registrisse andmete esitamise vormide kinnitamine

Vastu võetud 15.01.1996 nr 5
RTL 1996, 19, 138
jõustumine 02.03.1996

Muudetud järgmiste aktidega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

18.02.1997 nr 21 (RTL 1997, 35, 194) 20.03.1997

09.01.2003 nr 8 (RTL 2003, 12, 145) 31.01.2003

 

   Vastavalt riigivaraseaduse (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446) paragrahvi 9 lõikele 2 ning Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a. määruse nr. 284 "Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korra kinnitamine" (RT I 1995, 65, 1090) punkti 6 alapunktile 2 määran:

[RTL 1997, 35, 194; 20.03.1997] 

     Kinnitada riigivara registrisse andmete esitamise vormid ja nende täitmise juhendid (juurde lisatud):

     "Maa registreerimiskaart";

     "Kinnisvara rendilepingute registreerimiskaart";

     "Vallasvara rendilepingute registreerimiskaart";

     "Rajatise rendilepingute registreerimiskaart";

     "Hoonestusõiguse registreerimiskaart";

     "Arvutustehnika registreerimiskaart";

     "Omandiõigust tõendavate väärtpaberite registreerimiskaart";

     "Masinate ja seadmete registreerimiskaart";

     "Bürootehnika, mööbli ja muu majandusinventari ning bürooseadmete registreerimiskaart";

     "Pehme inventari registreerimiskaart";

     "Kunsti- ja antiikväärtusega eseme registreerimiskaart";

     "Ujuvvahendi registreerimiskaart";

     "Õhusõidukite registreerimiskaart";

     "Mootorsõidukite ja muude sõidukite registreerimiskaart";

     "Muu vara registreerimiskaart";

     "Kergerelvastuse registreerimiskaart";

     "Raskerelvastuse registreerimiskaart";

     "Kaitseotstarbelise õhusõiduki registreerimiskaart";

     "Kaitseotstarbelise ujuvvahendi registreerimiskaart";

     "Kaitseotstarbelise mootorsõiduki ja muu sõiduki registreerimiskaart";

     "Kaitseotstarbelise insener- ja sidevarustuse registreerimiskaart";

     "Kaitseotstarbelise masina, seadme ja inventari registreerimiskaart";

     "Kaitseotstarbelise mootorsõiduki registreerimiskaardi lisa raskerelvastuse kohta";

     "Kaitseotstarbelise mootorsõiduki registreerimiskaardi lisa kergerelvastuse kohta";

     "Kaitseotstarbelise ujuvvahendi registreerimiskaardi lisa kergerelvastuse kohta";

     "Kaitseotstarbelise ujuvvahendi registreerimiskaardi lisa raskerelvastuse kohta";

     "Kaitseotstarbelise õhusõiduki registreerimiskaardi lisa raskerelvastuse kohta";

     "Kaitseotstarbelise õhusõiduki registreerimiskaardi lisa kergerelvastuse kohta".

 

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

18. veebruari 1997. a.

määrusega nr. 21

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

                    MAA REGISTREERIMISKAART

 

1. Maa valitseja ja volitatud asutus:

valitseja täisnimetus ......................    

aadress: tänav .............................    

nr. ...... indeks     

linn/vald, maakond .........................    

telefon ................, ..................     

faks .......................................    

juht .......................................    

tel. .......................................    

tegevjuht ..................................    

tel. .......................................    

 

volitatud asutus:

täisnimetus ................................    

aadress: tänav .............................    

nr. ...... indeks     

linn/vald, maakond .........................    

telefon ................., .................     

faks .......................................    

ettevõtte-     või äriregistri     nr.

 

----------------------

juht .......................................    

tel. .......................................    

tegevjuht ..................................    

tel. .......................................    

valitsusala ................................    

 

2. Maa asukoht: kood

                     -----------

asukoht ....................................    

tänav: kood

            ------------

nimi ........................... nr. .......

koordinaadid: X

                ------------

              Y

                ------------

3. Kinnistu andmed:

 

pind              - m2

     ------------

katastritunnus

               ----------------

4. Maa maksumus:

 

---------------- kr.

kuupäev                  a.

        ----------------

5. Maa omandiõiguse või kasutamise alus:

väljaandja .................................    

dokumendi nr.

              -------------------

kuupäev                     a.

        -------------------

omanik      hoonestusõigus       muu  

maa koormatus piiratud asjaõigustega:

1. rent -

reg. nr. - - - - - - -

reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

2. kasutusvaldus -

reg. nr. - - - - - - -

reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

3. hoonestusõigus -

reg. nr. - - - - - - -

reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

4. tasuta kasutusse antud -

reg. nr. - - - - - - -

reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

6. Maaüksusel asuvad riigi omandis olevad hooned ja rajatised:

1. riigivara reg. nr. - - - - - - -

reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

2. riigivara reg. nr. - - - - - - -

reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

3. riigivara reg. nr. - - - - - - -

reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

4. riigivara reg. nr. - - - - - - -

reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

7. Kaardi täitja:

nimi .......................................     

ametikoht ..................................

tel. .......................................    

kuupäev: - -  - -  - - - - a.

 

8. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi .......................................      

allkiri

kuupäev: - -  - -  - - - - a.

pitser

 

Märkused:

 

 

 

------

 

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

15. jaanuari 1996. a.

määrusega nr. 5

 

 

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

 

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

KINNISVARA RENDILEPINGUTE REGISTREERIMISKAART

 

1. Rendile andja (vara omanik või tiitlipärane valdaja):

täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

 

2. Rentnik

juriidiline isik:

täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

ettevõtte- - või äriregistri - nr.

- - - - - - - - - -

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

füüsiline isik:

ees- ja perekonnanimi:     

isikukood: - - - - - - - - - - -

pass nr.: - - - - - - - -

alaline elukoht: linn/vald, maakond     

tänav     

nr. . . . indeks     

telefon     

 

3. Rendisuhte objekt:

asukoht: kood - - - -

linn/vald, maakond     

tänav: kood - - - -

nimi      nr. . . .

koordinaadid: X - - - - - - -

              Y - - - - - - -

ehitus- - või hooneregistri - nr.

- - - - - - - - - -

renditava pinna suurus - - - - - m2

iseloomustus     

 

4. Lepingu kestvus:

tähtajaline - tähtaeg määramata -

algus - - - - - - - - a.

lõpp - - - - - - - - a.

 

5. Rendi suurus

alates - - - - - - - - a.

m2 hind - - - kr. kuus - /aastas -

kokku kuus - /aastas -

- - - - - - - kr.

maksmise kord     

seaduses ettenähtud maksed tasub:

rendile andja - rentnik -

märkused     

 

6. Rendile andja õigused/kohustused:

õigused     

kohustused     

 

7. Rentniku õigused/kohustused:

õigused     

kohustused     

 

8. Lepingu allkirjastajad:

Rendile andja esindaja ees- ja perekonnanimi     

ametikoht     

tel.     

Rentniku esindaja ees- ja perekonnanimi     

ametikoht     

tel.     

 

9. Kaardi täitja:

nimi     

ametikoht     

tel.     

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

10. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitsat

 

Märkused:

 

 

------

 

 

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

15. jaanuari 1996. a.

määrusega nr. 5

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

 

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

VALLASVARA RENDILEPINGUTE REGISTREERIMISKAART

 

1. Rendile andja (vara omanik või tiitlipärane valdaja):

täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

 

2. Rentnik

juriidiline isik:

täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

ettevõtte- - või äriregistri - nr.

- - - - - - - - - -

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

füüsiline isik:

ees- ja perekonnanimi:     

isikukood: - - - - - - - - - - -

pass nr.: - - - - - - - -

alaline elukoht: linn/vald, maakond     

tänav     

nr. . . . indeks     

telefon     

 

3. Rendisuhte objekt:

nimetus:     

tootja:     

mark:     

soetusmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

jääkväärtus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

iseloomustus     

 

4. Lepingu kestvus:

tähtajaline - tähtaeg määramata -

algus - - - - - - - - a.

lõpp - - - - - - - - a.

 

5. Rendi suurus

alates - - - - - - - - a.

- - - kr. kuus - / aastas -

kokku kuus - / aastas -

- - - - - - - kr.

maksmise kord     

seaduses ettenähtud maksed tasub:

rendile andja - rentnik -

märkused     

 

6. Rendile andja õigused/kohustused:

õigused     

kohustused     

 

7. Rentniku õigused/kohustused:

õigused     

kohustused     

 

8. Lepingu allkirjastajad:

Rendile andja esindaja ees- ja perekonnanimi     

ametikoht     

tel.     

Rentniku esindaja ees- ja perekonnanimi     

ametikoht     

tel.     

 

9. Kaardi täitja:

nimi     

ametikoht     

tel.     

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

10. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitsat

 

Märkused:

 

 

------

 

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

 

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

RAJATISE RENDILEPINGUTE REGISTREERIMISKAART

 

1. Rendile andja (vara omanik või tiitlipärane valdaja)

täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

 

2. Rentnik

juriidiline isik:

täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

ettevõtte- - või äriregistri - nr.

- - - - - - - - - -

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

füüsiline isik:

ees- ja perekonnanimi     

isikukood: - - - - - - - - - - -

pass nr.: - - - - - - - -

alaline elukoht: linn/vald, maakond     

tänav     

nr. . . . indeks     

telefon     

 

3. Rendisuhte objekt:

asukoht: kood - - - -

linn/vald, maakond     

tänav: kood - - - -

nimi       nr. . . .

koordinaadid:

algus     X - - - - - - -

          Y - - - - - - -

lõpp      X - - - - - - -

          Y - - - - - - -

rajatise põhinäitajad:

rajatisealune pind - - - - - - m2

pikkus - - - - - - m

laius - - - m

kõrgus - - - m

mahutavus - - - - - m3

muu, mis     

märkused     

ehitus- - või hooneregistri -

nr. - - - - - - - - - -

 

4. Rajatise kasutusala:

kood - - - -

nimetus     

 

5. Lepingu kestvus:

tähtajaline - tähtaeg määramata -

algus - - - - - - - - a.

lõpp - - - - - - - - a.

 

6. Rendimäär:

alates - - - - - - - - a.

- - - - - - - kr. kuus - / aastas -

maksmise kord     

seaduses ettenähtud maksed tasub:

rendile andja - rentnik -

 

märkused     

 

7. Rendile andja õigused/kohustused:

õigused     

kohustused     

 

8. Rentniku õigused/kohustused:

õigused     

kohustused     

 

9. Lepingu allkirjastajad:

perekonnanimi     

ametikoht     

tel.     

Rentniku esindaja ees- ja perekonnanimi     

ametikoht     

tel.     

 

10. Kaardi täitja:

nimi     

ametikoht     

tel.     

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

11. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitsat

 

Märkused:

 

 

 

------

 

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

18. veebruari 1997. a.

määrusega nr. 21

 

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

              HOONESTUSÕIGUSE REGISTREERIMISKAART

 

1. Hoonestusõiguse seadja:

täisnimetus ................................     

aadress: tänav .............................    

nr. ..... indeks ...........................     

linn/vald, maakond .........................     

telefon ................., .................

faks .......................................    

juht .......................................    

tel. .......................................    

tegevjuht ..................................    

tel. .......................................    

 

2. Hoonestaja:

juriidiline isik:

täisnimetus ................................     

aadress: tänav .............................    

nr. ...... indeks ..........................    

linn/vald, maakond .........................    

telefon .............., ....................

faks .......................................    

ettevõtte-     või äriregistri     nr.

- - - - - - - - - -

juht .......................................    

tel. .......................................    

tegevjuht ..................................    

tel. .......................................    

füüsiline isik:

nimi .......................................    

isikukood ..................................    

elukoht: tänav .............................    

nr. ...... indeks ..........................     

linn/vald, maakond .........................    

telefon ..............., ...................

 

3. Lepingu objekt:

riigivara reg. nr. - - - - - - -

asukoht ....................................     

sihtotstarve ...............................    

pind - - - - - - - - - m2

katastritunnus - - - - - - - - - - - - - - -

registreeritud .............................    

kinnistusraamatu registriosas nr. - - - all

hoonestusõiguse ulatus:

kogu kinnistu

märkused ...................................    

 

4. Hoonestusõiguse tingimused:

lepingu sõlmimise aeg: - - - - - - - - a.

lepingu tähtaeg - - - a.

aastamaksu suurus:

- - - - - - - kr.

Tasumise kord: .............................     

 

5. Lepingu allkirjastajad:

hoonestusõiguse seadja poolt:

nimi .......................................    

tel. .......................................    

hoonestaja poolt:

nimi .......................................    

tel. .......................................    

 

6. Kaardi täitja:

nimi .......................................     

ametikoht ..................................    

tel. .......................................    

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

7. Hoonestusõiguse seadja kinnitus:

nimi .......................................    

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitser

 

Märkused:

 

 

 

------

    

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

 

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

ARVUTUSTEHNIKA REGISTREERIMISKAART

 

1. Vara valitseja ja volitatud asutus:

valitseja täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

volitatud asutus:

täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

ettevõtte- - või äriregistri - nr.

- - - - - - - - - -

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

valitsusala     

 

2. Arvuti:

tootja:     

mudel:     

seeria nr.     

soetusmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

jääkväärtus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

3. Monitor:

tootja:     

mudel:     

seeria nr.     

soetusmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

jääkväärtus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

4. Lisaseadmed:

tootja:     

mudel:     

seeria nr.     

soetusmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

jääkväärtus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

5. Tarkvara:

tootja:     

toote liik:     

toote nimi ja versioon:     

soetusmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

jääkväärtus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

6. Kaardi täitja:

nimi     

ametikoht     

tel.     

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

7. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitsat

 

Märkused:

 

 

 

------

 

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

18. veebruari 1997. a.

määrusega nr. 21

 

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

             OMANDIÕIGUST TÕENDAVATE VÄÄRTPABERITE

                      REGISTREERIMISKAART

 

1. Väärtpaberite valdaja:

täisnimetus ................................    

ettevõtte-     või äriregistri     nr.

- - - - - - - - - -

aadress: tänav .............................     

nr. ..... indeks ...........................     

linn/vald, maakond .........................    

telefon ................, ..................

faks .......................................    

juht .......................................    

tel. .......................................    

tegevjuht ..................................    

tel. .......................................    

 

2. Ettevõte, kelle väärtpabereid omatakse:

täisnimetus ................................    

aadress: tänav .............................    

nr. ..... indeks ...........................     

linn/vald, maakond .........................    

telefon ..............., ...................

faks .......................................    

ettevõtte-     või äriregistri    nr.

- - - - - - - - - -

juht .......................................    

tel. .......................................    

tegevjuht ..................................    

tel. .......................................    

põhikapitali suurus: - - - - - - - kr.

põhitegevusalad:

1. .........................................    

2. .........................................    

3. .........................................    

 

3. Valdaja osa:

põhikapitalist ......................... kr.

põhikapitalist ......................... %

häältest ............................... %

 

4. Emitendi emissioon:

emissiooni suurus: ..................... kr.

arv ............. tk.

väärtpaberi liik ...........................    

avaliku emissiooni nr.     

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

5. Omandatud väärtpaberid:

emissioonist ........... tk.

väärtpaberi soetusväärtus:

.......................................  kr.

seeria nr(d) ...............................    

 

6. Väärtpaberi kaubeldavus:

............................................

    

7. Omaniku õigused:

............................................

    

8. Muud olulised andmed:

............................................

    

9. Kaardi täitja:

nimi .......................................    

ametikoht ..................................    

tel. .......................................    

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

10. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi .......................................     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitser

 

Märkused:

 

------

 

    

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

 

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

MASINATE JA SEADMETE REGISTREERIMISKAART

 

1. Masina või seadme valitseja ja volitatud asutus:

valitseja täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

volitatud asutus:

täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

ettevõtte- - või äriregistri - nr.

- - - - - - - - - -

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

valitsusala     

 

2. Andmed masina või seadme kohta:

nimetus:     

tootja:     

mark:     

meditsiiniseadmed ja riistad     -

uurimisaparatuur     -

laboratooriumiseadmed     -

õppevahendid ja seadmed     -

muud masinad ja seadmed     -

soetusmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

jääkväärtus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

Olulised andmed:     

 

3. Kaardi täitja:

nimi     

ametikoht     

tel.     

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

4. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitsat

 

Märkused:

 

 

------

 

    

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

 

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

BÜROOTEHNIKA, MÖÖBLI JA MUU MAJANDUSINVENTARI

NING BÜROOSEADMETE REGISTREERIMISKAART

 

1. Bürootehnika, mööbli ja muu majandusinventari valitseja

ja volitatud asutus:

valitseja täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

volitatud asutus:

täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks      

ettevõtte- - või äriregistri - nr.

- - - - - - - - - -

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

valitsusala     

 

2. Andmed bürootehnika, mööbli või muu majandusinventari kohta:

nimetus:     

tootja:     

mark:     

soetusmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

jääkväärtus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

olulised andmed:     

 

3. Kaardi täitja:

nimi     

ametikoht     

tel.     

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

4. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitsat

 

Märkused:

 

 

------

 

    

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

 

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

PEHME INVENTARI REGISTREERIMISKAART

 

1. Pehme inventari valitseja ja volitatud asutus:

valitseja täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

volitatud asutus:

täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

ettevõtte- - või äriregistri - nr.

- - - - - - - - - -

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

valitsusala     

 

2. Andmed pehme inventari kohta:

nimetus:     

tootja:     

mark:     

soetusmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

jääkväärtus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

olulised andmed:     

 

3. Kaardi täitja:

nimi      

ametikoht     

tel.     

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

4. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitsat

 

Märkused:

 

 

------

 

    

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

 

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

KUNSTI- JA ANTIIKVÄÄRTUSEGA ESEME REGISTREERIMISKAART

 

1. Kunsti- või antiikväärtusega eseme valitseja ja volitatud

asutus:

valitseja täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

volitatud asutus:

täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

ettevõtte- - või äriregistri - nr.

- - - - - - - - - -

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

valitsusala     

 

2. Andmed kunsti- või antiikväärtusega eseme kohta:

kunsti- või antiikväärtusega eseme liik:      

valmistaja/autor:     

nimi:     

valmistamise aasta - - - - a.

olulised andmed:     

soetusmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

jääkväärtus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

3. Kaardi täitja:

nimi     

ametikoht     

tel.     

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

4. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitsat

 

Märkused:

 

 

------

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

18. veebruari 1997. a.

määrusega nr. 21

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

                UJUVVAHENDI REGISTREERIMISKAART

 

1. Ujuvvahendi valitseja ja volitatud asutus:

valitseja täisnimetus ......................     

aadress: tänav .............................    

nr. ...... indeks ..........................     

linn/vald, maakond .........................    

telefon ..............., ...................

faks .......................................    

juht .......................................    

tel. .......................................    

tegevjuht ..................................    

tel. .......................................    

 

2. Volitatud asutus:

täisnimetus ................................    

aadress: tänav .............................    

nr. ...... indeks ..........................     

linn/vald, maakond .........................    

telefon ..............., ...................

faks .......................................    

ettevõtte-     või äriregistri     nr.

- - - - - - - - - -

juht .......................................    

tel. .......................................    

tegevjuht ..................................    

tel. .......................................    

valitsusala ................................    

 

3. Ujuvvahendi andmed:

Eesti Laevaregistri nr. ....................    

nimi: ......................................    

tüüp: ......................................    

kodusadam: .................................    

IMO nr. ....................................    

ehitamise koht: riik - -

linn     

ehitamise aasta: - - - - a.

soetusmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

jääkväärtus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

Koormatus piiratud asjaõigustega:

rent: -

tasuta kasutusse antud: -

kasutusvaldus: -

 

4. Ujuvvahendi tehnilised andmed:

Kere põhimaterjal:

alumiinium (1), klaasplastik (2), puit (3), raudbetoon (4),

teras (5), kummi + klaasplastik (6), muu (7)

tüüp -

ehitusnumber: ..............................     

ehitajatehase nimi: ........................    

Peamised mõõdud:

üldpikkus: - - - m

pikkus: - - - m

laius: - - - m

parda kõrgus: - - m

süvis: - - m

Mahutavus:

kogumahutavus: - - - - - - -

puhasmahutavus: - - - - - - -

kandevõime (dedveit): - - - - - - - t

reisijate arv: - - - -

Peamasinate tüüp:

diiselelektrilaev (1), gaasiturbiinlaev (2), mootorlaev (3),

aurulaev (4), mootorpurjekas (5), muu (9)

tüüp: -, arv - -

võimsus: - - - - - - kW

sõidupiirkond:     

Tehnilist järelevalvet teostava klassiühingu

nimetus: ...................................     

klassiühingu registreerimise nr. ...........    

klassi sümbol: .............................    

klassitunnistuse kehtivus: .................    

Olulised andmed: ...........................    

 

5. Kaardi täitja:

nimi .......................................     

ametikoht ..................................    

tel. .......................................    

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

6. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi .......................................    

allkiri ....................................

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitser

 

Märkused:

 

 

------

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

 

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

ÕHUSÕIDUKITE REGISTREERIMISKAART

 

1. Õhusõiduki valitseja ja volitatud asutus:

valitseja täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

volitatud asutus:

täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

ettevõtte- - või äriregistri - nr.

- - - - - - - - - -

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

valitsusala     

 

2. Andmed õhusõiduki kohta:

registreerimistunnus:     

registreerimisnumber:     

tootja:     

õhusõiduki tüüp:     

tootja riik:     

ehitusaasta: - - - - a.

seeria number:     

eelmise registri tunnus:     

tõusukaal: - - - - tonni

reisijakohtade arv: - - -

kasutuseesmärk:     

õhusõiduki koormatus piiratud asjaõigustega:

1. rent: -

2. tasuta kasutusse antud: -

3. kasutusvaldus: -

4. rent: -

5. muu: -

soetusmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

jääkväärtus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

3. Kaardi täitja:

nimi     

ametikoht     

tel.     

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

4. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitsat

 

Märkused:

 

 

------

 

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

 

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

MOOTORSÕIDUKITE JA MUUDE SÕIDUKITE REGISTREERIMISKAART

 

1. Sõiduki valitseja ja volitatud asutus:

valitseja täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

volitatud asutus:

täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

ettevõtte- - või äriregistri - nr.

- - - - - - - - - -

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

valitsusala     

 

2. Andmed sõiduki kohta:

sõiduki liik:     

riiklik registreerimismärk: - - - - - -

kere tüüp:     

sõiduki mark:     

sõiduki värvus:     

mudel:     

väljalaske aasta: - - - - a.

tehasetähis: - - - - - - - - - - - - - - -

 

3. Sõiduki tehnilised andmed:

telgede arv: -

istekohtade arv koos juhiga: - - -

juhi kõrval: -

kandevõime: - - - - - - kg

täismass: - - - - - - kg

teljekoormus: - - - - - kg

kütuse liik:     

mootori töömaht: - - - - - cm3

mootori võimsus: - - - - kW

olulised andmed:     

soetusmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

jääkväärtus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

sõiduki koormatus piiratud asjaõigustega:

1. rent: -

2. tasuta kasutusse antud: -

3. kasutusvaldus: -

4. pant: -

5. muu: -

 

4. Kaardi täitja:

nimi     

ametikoht     

tel.     

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

5. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitsat

 

Märkused:

 

 

------

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

 

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

MUU VARA REGISTREERIMISKAART

 

1. Vara valitseja ja volitatud asutus:

valitseja täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.      

volitatud asutus:

täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

ettevõtte-     või äriregistri     nr.

- - - - - - - - - -

juht     

tel.      

tegevjuht     

tel.     

valitsusala     

 

2. Andmed vara kohta:

vara nimetus:     

tootja:     

mark:     

Olulised andmed:     

soetusmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

jääkväärtus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

3. Kaardi täitja:

nimi     

ametikoht     

tel.     

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

4. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitsat

 

Märkused:

 

 

------

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

 

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

KERGERELVASTUSE REGISTREERIMISKAART

 

1. Kergerelva valitseja ja volitatud asutus:

valitseja täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

volitatud asutus:

täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

ettevõtte- - või äriregistri - nr.

- - - - - - - - - -

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

valitsusala     

 

2. Andmed kergerelva kohta:

relva liik:     

mark:     

mudel:     

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:      

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

soetusmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

jääkväärtus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

Olulised andmed:     

 

3. Kaardi täitja:

nimi     

ametikoht     

tel.      

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

4. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitsat

 

Märkused:

 

 

------

 

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

 

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

RASKERELVASTUSE REGISTREERIMISKAART

 

1. Raskerelva valitseja ja volitatud asutus:

valitseja täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

volitatud asutus:

täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

ettevõtte- - või äriregistri - nr.

- - - - - - - - - -

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

valitsusala     

 

2. Andmed raskerelva kohta:

relva liik:     

mark:     

mudel:     

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:     

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

soetusmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

jääkmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

Olulised andmed:     

 

3. Kaardi täitja:

nimi     

ametikoht     

tel.     

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

4. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitsat

 

Märkused:

 

 

------

 

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

 

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

KAITSEOTSTARBELISE ÕHUSÕIDUKI REGISTREERIMISKAART

 

1. Kaitseotstarbelise õhusõiduki valitseja ja volitatud asutus:

valitseja täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

volitatud asutus:

täisnimetus      

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

ettevõtte- - või äriregistri - nr.

- - - - - - - - - -

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

valitsusala     

 

2. Andmed kaitseotstarbelise õhusõiduki kohta:

registreerimistunnus:     

registreerimisnumber:     

tootja:     

õhusõiduki tüüp:     

tootja riik:     

ehitusaasta: - - - - a.

seeria number:     

eelmise registri tunnus:     

tõusukaal: - - - - tonni

reisijakohtade arv: - -

kasutuseesmärk:     

kaitseotstarbelise õhusõiduki registreerimiskaardi

kergerelvastuse lisakaartide arv: -

kaitseotstarbelise õhusõiduki registreerimiskaardi

raskerelvastuse lisakaartide arv: -

koormatus piiratud asjaõigustega:

rent: -

tasuta kasutusse antud: -

kasutusvaldus: -

muu: -

olulised andmed:     

soetusmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

jääkmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

3. Kaardi täitja:

nimi     

ametikoht     

tel.     

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

4. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitsat

 

Märkused:

 

 

------

 

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

18. veebruari 1997. a.

määrusega nr. 21

 

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

      KAITSEOTSTARBELISE UJUVVAHENDI REGISTREERIMISKAART

 

1. Ujuvvahendi valitseja ja volitatud asutus:

valitseja täisnimetus ......................

aadress: tänav .............................    

nr. ...... indeks ..........................     

linn/vald, maakond .........................    

telefon ................, ..................

faks .......................................    

juht .......................................    

tel. .......................................    

tegevjuht ..................................    

tel. .......................................    

 

2. Volitatud asutus:

täisnimetus ................................    

aadress: tänav .............................    

nr. ...... indeks ..........................     

linn/vald, maakond .........................    

telefon .............., ....................

faks .......................................    

ettevõtte-    või äriregistri     nr.

- - - - - - - - - -

juht .......................................    

tel. .......................................    

tegevjuht ..................................    

tel. .......................................    

valitsusala ................................    

 

3. Ujuvvahendi andmed:

nimi: ......................................    

tüüp: ......................................    

kodusadam: .................................    

ehitamise koht: riik - -

linn .......................................    

ehitamise aasta: - - - - a.

soetusmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

jääkväärtus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

Koormatus piiratud asjaõigustega:

rent: -

tasuta kasutusse antud: -

kasutusvaldus: -

 

4. Ujuvvahendi tehnilised andmed:

Kaitseotstarbelise ujuvvahendi registreerimiskaardi

kergerelvastuse lisakaartide arv: -

Kaitseotstarbelise ujuvvahendi registreerimiskaardi

raskerelvastuse lisakaartide arv: -

Kere põhimaterjal:

alumiinium (1), klaasplastik (2), puit (3), raudbetoon (4),

teras (5), kummi ja klaasplastik (6), muu (7)

tüüp -

ehitusnumber:     

ehitajatehase nimi: ........................    

Peamised mõõdud: ...........................

üldpikkus: - - - m

laius: - - - m

süvis: - - - m

Mahutavus:

veeväljasurve: - - - - - - - (t)

kandevõime (dedveit): - - - - - - - (t)

Peamasinate tüüp:

diiselelektrilaev (1), gaasiturbiinlaev (2), mootorlaev (3),

aurulaev (4), mootorpurjekas (5), muu (9)

tüüp: -, arv - -

võimsus: - - - - - - kW

sõidupiirkond: .............................     

Olulised andmed: ...........................    

 

5. Kaardi täitja:

nimi .......................................    

ametikoht ..................................    

tel. .......................................    

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

6. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi .......................................     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitser

 

Märkused:

 

 

------

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

 

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

KAITSEOTSTARBELISE MOOTORSÕIDUKI JA MUU SÕIDUKI

REGISTREERIMISKAART

 

1. Kaitseotstarbelise sõiduki valitseja ja volitatud asutus:

valitseja täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

volitatud asutus:

täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

ettevõtte- - või äriregistri - nr.

- - - - - - - - - -

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

valitsusala     

 

2. Andmed kaitseotstarbelise sõiduki kohta:

sõiduki liik:     

riiklik registreerimismärk: - - - - - -

kere tüüp:     

mark:     

värvus:     

mudel:     

väljalaske aasta: - - - - a.

tehase tähis: - - - - - - - - - - - - - - -

 

3. Kaitseotstarbelise sõiduki tehnilised andmed:

Kaitseotstarbelise mootorsõiduki registreerimiskaardi

kergerelvastuse lisakaartide arv: -

Kaitseotstarbelise mootorsõiduki registreerimiskaardi

raskerelvastuse lisakaartide arv: -

telgede arv: -

istekohtade arv koos juhiga: - -

juhi kõrval: -

kandevõime: - - - t

täismass: - - - t

teljekoormus: - - t

kütuse liik:     

mootori töömaht: - - - - cm3

mootori võimsus: - - - kW

mootorsõiduki koormatus piiratud asjaõigusega:

1. rent: -

2. tasuta kasutusse antud: -

3. kasutusvaldus: -

4. pant: -

5. muu: -

olulised andmed:     

soetusmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

jääkväärtus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

4. Kaardi täitja:

nimi     

ametikoht     

tel.     

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

5. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitsat

 

Märkused:

 

 

------

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

 

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

         KAITSEOTSTARBELISE INSENER- JA SIDEVARUSTUSE

                      REGISTREERIMISKAART

 

1. Kaitseotstarbelise insener- ja sidevarustuse valitseja

ja volitatud asutus:

valitseja täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

volitatud asutus:

täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

ettevõtte- - või äriregistri - nr.

- - - - - - - - - -

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

valitsusala     

 

2. Andmed kaitseotstarbelise insener- ja sidevarustuse kohta:

nimetus:     

tootja:     

mark:     

soetusmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

jääkväärtus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

Olulised andmed:     

 

4. Kaardi täitja:

nimi     

ametikoht     

tel.     

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

5. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitsat

 

Märkused:

 

 

------

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

 

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

KAITSEOTSTARBELISE MASINA, SEADME JA INVENTARI REGISTREERIMISKAART

 

1. Masina, seadme või inventari valitseja ja volitatud asutus:

valitseja täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

volitatud asutus:

täisnimetus     

aadress: tänav     

nr. . . . indeks     

linn/vald, maakond     

telefon . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

faks     

ettevõtte- - või äriregistri - nr.

- - - - - - - - - -

juht     

tel.     

tegevjuht     

tel.     

valitsusala     

 

2. Andmed kaitseotstarbelise masina, seadme või inventari kohta:

nimetus:     

tootja:     

mark:     

soetusmaksumus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

jääkväärtus: - - - - - - - - kr.

kuupäev - -  - -  - - - - a.

olulised andmed:     

 

3. Kaardi täitja:

nimi     

ametikoht     

tel.     

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

4. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitsat

 

Märkused:

 

 

------

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

 

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

KAITSEOTSTARBELISE MOOTORSÕIDUKI REGISTREERIMISKAARDI

LISA NR.  . . . RASKERELVASTUSE KOHTA

 

1. Andmed mootorsõiduki kohta:

sõiduki liik:     

riiklik registreerimismärk: - - - - - -

kere tüüp:     

mark:     

värvus:     

mudel:     

väljalaske aasta: - - - - a.

statsionaarsete raskerelvade arv mootorsõidukil: - -

 

2. Andmed raskerelvade kohta mootorsõidukil:

relva liik:     

mark:     

mudel:     

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:     

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik:     

mark:     

mudel:     

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:     

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik:     

mark:     

mudel:     

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:     

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik:     

mark:     

mudel:     

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:     

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik:     

mark:     

mudel:     

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:     

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

olulised andmed:     

 

3. Kaardi täitja:

nimi     

ametikoht     

tel.     

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

4. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitsat

 

Märkused:

 

 

------

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

 

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

KAITSEOTSTARBELISE MOOTORSÕIDUKI REGISTREERIMISKAARDI

LISA NR.  . . . KERGERELVASTUSE KOHTA

 

1. Andmed mootorsõiduki kohta:

sõiduki liik:     -

riiklik registreerimismärk: - - - - - -

kere tüüp:     

mark:     

värvus:     

mudel:     

väljalaske aasta: - - - - a.

statsionaarsete kergerelvade arv mootorsõidukil: - -

 

2. Andmed kergerelvade kohta mootorsõidukil:

relva liik:     

mark:     

mudel:     

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:     

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik:     

mark:     

mudel:     

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:     

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik:     

mark:     

mudel:     

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:     

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik:     

mark:     

mudel:     

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:     

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik:     

mark:     

mudel:     

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:     

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

olulised andmed:     

 

3. Kaardi täitja:

nimi     

ametikoht     

tel.     

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

4. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitsat

 

Märkused:

 

 

------

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

18. veebruari 1997. a.

määrusega nr. 21

 

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

      KAITSEOTSTARBELISE UJUVVAHENDI REGISTREERIMISKAARDI

            LISA NR. ....... RASKERELVASTUSE KOHTA

 

1. Andmed ujuvvahendi kohta:

riigivara registri nr.: - - - - - - - -

nimi: ......................................     

tüüp: ......................................    

statsionaarsete raskerelvade arv ujuvvahendil: - -

 

2. Andmed raskerelvade kohta ujuvvahendil:

relva liik: ................................     

mark: ......................................    

mudel: .....................................    

relva number: ..............................    

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja: ....................................    

tootja riik: ...............................    

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik: ................................    

mark: ......................................    

mudel: .....................................    

relva number: ..............................    

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja: ....................................    

tootja riik: ...............................    

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik: ................................    

mark:  .....................................    

mudel: .....................................    

relva number: ..............................    

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja: ....................................    

tootja riik: ...............................    

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik: ................................     

mark: ......................................    

mudel: .....................................    

relva number: ..............................    

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:  ...................................    

tootja riik: ...............................    

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik: ................................    

mark:  .....................................    

mudel: .....................................    

relva number: ..............................    

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja: ....................................    

tootja riik: ...............................    

valmistamise aasta: - - - - a.

olulised andmed: ...........................    

 

3. Kaardi täitja:

nimi .......................................    

ametikoht ..................................    

tel. .......................................    

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

4. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi .......................................    

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitser

 

Märkused:

 

 

------

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

18. veebruari 1997. a.

määrusega nr. 21

 

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

      KAITSEOTSTARBELISE UJUVVAHENDI REGISTREERIMISKAARDI

              LISA NR. ...... KERGERELVASTUSE KOHTA

 

1. Andmed ujuvvahendi kohta:

riigivara registri nr.: - - - - - - - -

nimi: ......................................     

tüüp: ......................................    

statsionaarsete kergerelvade arv ujuvvahendil: - -

 

2. Andmed kergerelvade kohta ujuvvahendil:

relva liik: ................................    

mark: ......................................    

mudel: .....................................    

relva number: ..............................    

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja: ....................................    

tootja riik: ...............................    

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik: ................................    

mark: ......................................     

mudel: .....................................    

relva number: ..............................    

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja: ....................................    

tootja riik: ...............................    

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik: ................................    

mark: ......................................    

mudel: .....................................    

relva number: ..............................

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja: ....................................    

tootja riik: ...............................    

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik: ................................    

mark: ......................................    

mudel: .....................................    

relva number: ..............................    

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja: ....................................    

tootja riik: ...............................    

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik: ................................    

mark: ......................................    

mudel: .....................................    

relva number: ..............................    

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja: ....................................     

tootja riik: ...............................    

valmistamise aasta: - - - - a.

Olulised andmed: ...........................    

 

3. Kaardi täitja:

nimi .......................................     

ametikoht ..................................    

tel. .......................................    

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

4. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi .......................................    

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitser

 

Märkused:

 

 

------

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

 

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

KAITSEOTSTARBELISE ÕHUSÕIDUKI REGISTREERIMISKAARDI

LISA NR.  . . . RASKERELVASTUSE KOHTA

 

1. Andmed õhusõiduki kohta:

registreerimistunnus:     

registreerimisnumber:     

tootja nimi:     

õhusõiduki tüüp:      

statsionaarsete raskerelvade arv õhusõidukil: - -

 

2. Andmed raskerelvade kohta õhusõidukil:

relva liik:     

mark:     

mudel:     

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:     

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik:     

mark:     

mudel:     

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:     

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik:     

mark:     

mudel:     

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:     

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik:     

mark:     

mudel:     

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:     

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik:     

mark:     

mudel:      

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:     

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

olulised andmed:     

 

3. Kaardi täitja:

nimi     

ametikoht     

tel.     

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

4. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitsat

 

Märkused:

 

 

------

 

 

Kaardi reg. nr. - - - - - - - -

 

Reg. kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

KAITSEOTSTARBELISE ÕHUSÕIDUKI REGISTREERIMISKAARDI

LISA NR.  . . . KERGERELVASTUSE KOHTA

 

1. Andmed õhusõiduki kohta:

registreerimistunnus:     

registreerimisnumber:     

tootja nimi:     

õhusõiduki tüüp:     

statsionaarsete kergerelvade arv õhusõidukil: - -

 

2. Andmed kergerelvade kohta õhusõidukil:

relva liik:     

mark:     

mudel:      

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:     

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik:     

mark:     

mudel:     

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:     

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik:     

mark:     

mudel:     

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:     

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik:     

mark:     

mudel:     

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:     

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

relva liik:     

mark:     

mudel:     

relva number:     

relva kaliiber: - - -, - - mm

tootja:     

tootja riik:     

valmistamise aasta: - - - - a.

olulised andmed:     

 

3. Kaardi täitja:

nimi     

ametikoht     

tel.     

kuupäev - -  - -  - - - - a.

 

4. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi     

allkiri

kuupäev - -  - -  - - - - a.

pitsat

 

Märkused:

   

------

   

Rahandusministri 15. jaanuari 1996. a määruse nr 5 «Riigivara registrisse andmete esitamise vormide kinnitamine»
lisa
(rahandusministri 9. 01.2003. a määruse nr 8 sõnastuses)

MAA REGISTREERIMISKAARDI TÄITMISE JUHEND

1. Punkti 1 «maa valitseja ja volitatud asutus» täitmine:
1) maa valitseja ja volitatud asutus: valitseja või volitatud asutuse täisnimetus – nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;
2) aadress: tänav, nr –märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;
3) linn – linna nimi;
4) telefon – märgitakse kohalik kood ja kaks telefoninumbrit;
5) faks – kohalik kood ja faksi number;
6) RKOARR- või äriregistri nr –märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber;
7) juht – juhi nimi ja telefoni nr;
8) valitsusala – märgitakse riigivara valitseja nimetus, kelle valitsemisalasse volitatud asutus kuulub.

2. Punkti 2 «maa asukoht» täitmine:
1) «asukoht» – kirjutatakse maakonna, linna või valla nimetus. Linna ja valla jagunemisel territoriaalüksusteks märgitakse ära vastavalt linnaosa, aleviku või küla nimetus. Pannakse kirja ka tänava kood (kui kohalikus omavalitsuses on kasutusel vastav klassifikaator) ja nimetus.

3. Punktis 3 «kinnistu andmed» märgitakse kinnistu suurus ja katastriüksuse tunnus.

4. Punktis 4 »maa maksumus» märgitakse maa soetusmaksumus ning kuupäev. Kui riigivara registrile registreerimiskaardi esitamise ajaks on juba tehtud maale parendusi, mis muudavad maa soetusmaksumust, siis tuleb kaardile kirjutada maa esialgne soetusmaksumus ning märkuste lahtrisse soetusmaksumus(ed) parendustega ja parenduste tegemis(t)e kuupäevad.

5. Punktis 5 «maa omandiõiguse või kasutamise alus» märgitakse:
a) väljaandjana maakasutusloa välja andnud asutuse nimetus ning järgmisele reale dokumendi number ja kuupäev;
b) punktis «maa koormatus piiratud asjaõigustega» kirjutatakse vastavate lepingute arv.

6. Punktis 7 «kaardi täitja» kirjutatakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

7. Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid või täpsustavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumi puudusel kanda kaardile, kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

------  

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

15. jaanuari 1996. a.

määrusega nr. 5

 

 

        Kinnisvara rendilepingute registreerimiskaardi täitmise juhend

 

     1. Üldeeskirjad

 

     Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korraga (kinnitatud Eesti Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a. määrusega nr. 284) on reglementeeritud riigivara registri asutamise ja pidamise põhialused. Kinnisvara rendilepingute registrisse kandmise alusdokumentideks on kinnisvara rendilepingute registreerimiskaart.

 

     Registreerimiskaart täidetakse eraldi iga rendisuhte kohta.

 

     Registreerimiskaart täidetakse selgelt ja loetavalt.

 

     2. Registreerimiskaardi täitmine

 

     Rendile andja (vara omanik või tiitlipärane valdaja):

     täisnimetus - nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;

     aadress: tänav, nr. - märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;

     linn - linna nimetus;

     telefon - märgitakse kohalik kood ja 2 telefoninumbrit;

     faks - kohalik kood ja faksi number;

     juht - juhi nimi ja telefoninumber;

     tegevjuht - tegevjuhi nimi ja telefoninumber.

 

     Rentnik:

     täidetakse vastavalt juriidilise isiku või füüsilise isiku kohta analoogselt punktile 1 mõningate alljärgnevate erinevustega:

     ettevõtte- - või äriregistri - nr. - märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber;

     isikukood - märgitakse isikukood;

     pass nr. - märgitakse passi number.

 

     Rendisuhte objekt:

     kodeeritakse klassifikaatori "EV administratiiv-territoriaalne jaotus" järgi ja kirjutatakse maakonna/linna/valla nimetus. Linna ja valla jagunemisel territoriaalüksusteks märgitakse ära vastavalt linnaosa, aleviku või küla nimetus. Pannakse kirja ka tänava kood (kui kohalikus omavalitsuses on kasutusel vastav klassifikaator), nimetus ja hoone number;

     lahter "koordinaadid" täidetakse pärast vastava koordinaatsüsteemi rakendamist Eestis;

     ehitus- - või hooneregistri - nr. - märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber;

     iseloomustus - märgitakse rendisuhte objekti iseloomustavad andmed, rendilepingus olev rendisuhte objekti määratlus.

 

     Lepingu kestvus:

     märgitakse, kas leping on sõlmitud tähtajaliselt või tähtaega määramata, samuti kirjutatakse lepingu algus- ja lõppkuupäev.

 

     Rendimäär:

     märgitakse vastava rendimäära kehtestamise kuupäev, rendimäära suurus ja kas tegemist on kuu või aasta rendimääraga (märgitakse vastavas ruudus ristiga) ja kogu summa suurus vastavalt kuus või aastas;

     maksmise kord - kirjutatakse rendimakseid iseloomustav informatsioon;

     seaduses ettenähtud maksed tasub - märgitakse Eesti Vabariigi seaduses ettenähtud maksete maksja.

 

     Rendile andja õigused/kohustused; rentniku õigused/kohustused:

     kirjutatakse rendile andjale ja rentnikule lepinguga antud õigused ja kohustused.

 

     Lepingu allkirjastajad:

     kirjutatakse rendile andja ja rentniku esindaja ees- ja perekonnanimed, ametikohad ning telefoninumbrid.

 

     Kaardi täitja:

     kaardile kantakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

 

     Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid/täpsustavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumi puudusel kanda kaardile, siis kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

------

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

15. jaanuari 1996. a.

määrusega nr. 5

 

 

        Vallasvara rendilepingute registreerimiskaardi täitmise juhend

 

     1. Üldeeskirjad

 

     Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korraga (kinnitatud Eesti Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a. määrusega nr. 284) on reglementeeritud riigivara registri asutamise ja pidamise põhialused. Vallasvara rendilepingute registrisse kandmise alusdokumentideks on vallasvara rendilepingute registreerimiskaart.

 

     Registreerimiskaart täidetakse eraldi iga rendisuhte kohta.

 

     Registreerimiskaart täidetakse selgelt ja loetavalt.

 

     2. Registreerimiskaardi täitmine

 

     Rendile andja (vara omanik või tiitlipärane valdaja):

     täisnimetus - nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;

     aadress: tänav, nr. - märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;

     linn - linna nimetus;

     telefon - märgitakse kohalik kood ja 2 telefoninumbrit;

     faks - kohalik kood ja faksi number;

     juht - juhi nimi ja telefoninumber;

     tegevjuht - tegevjuhi nimi ja telefoninumber.

 

     Rentnik:

     täidetakse vastavalt juriidilise isiku või füüsilise isiku kohta analoogselt punktile 1 mõningate alljärgnevate erinevustega:

     ettevõtte- ~ või äriregistri ~ nr. - märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber;

     isikukood - märgitakse isikukood;

     pass nr. - märgitakse passi number;

 

     Rendisuhte objekt:

     nimetus - kirjutatakse registreeritava vara nimetus;

     tootja - kirjutatakse seadme või eseme valmistanud firma nimi;

     mark - kirjutatakse tootja või valmistaja poolt seadmele või esemele antud tähis, nimi või muu identifitseerimist võimaldav tähistus;

     soetusmaksumus ja jääkväärtus - kaardile märgitakse vara soetusmaksumus ja jääkväärtus (soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum);

     iseloomustus - kirjutatakse vara iseloomustavad andmed, mida rendile andja või rentnik peab oluliseks registrisse kandmisel.

 

     Lepingu kestvus:

     märgitakse, kas leping on sõlmitud tähtajaliselt või tähtaega määramata, samuti kirjutatakse lepingu algus- ja lõppkuupäev.

 

     Rendi suurus:

     märgitakse vastava rendimäära kehtestamise kuupäev, rendimäära suurus ja kas tegemist on kuu või aasta rendimääraga (märgitakse vastavas ruudus ristiga) ja kogu summa suurus vastavalt kuus või aastas;

     maksmise kord - kirjutatakse rendimakseid iseloomustav informatsioon;

     seaduses ettenähtud maksed tasub - märgitakse Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud maksete maksja.

 

     Rendile andja õigused/kohustused; rentniku õigused/kohustused:

     kirjutatakse rendile andjale ja rentnikule lepinguga antud õigused ja kohustused.

 

     Lepingu allkirjastajad:

     kirjutatakse rendile andja ja rentniku esindaja ees- ja perekonnanimed, ametikohad ning telefoninumbrid.

 

     Kaardi täitja:

     kaardile kantakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

 

     Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid/täpsustavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumi puudusel kanda kaardile, siis kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

 

 

------

 

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

15. jaanuari 1996. a.

määrusega nr. 5

 

 

         Rajatise rendilepingute registreerimiskaardi täitmise juhend

 

     1. Üldeeskirjad

 

     Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korraga (kinnitatud Eesti Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a. määrusega nr. 284) on reglementeeritud riigivara registri asutamise ja pidamise põhialused.

 

     Rajatise rendilepingute registrisse kandmise alusdokumentideks on rajatise rendilepingute registreerimiskaart.

 

     Registreerimiskaart täidetakse eraldi iga rendisuhte kohta.

 

     2. Registreerimiskaardi täitmine

 

     Rendile andja (vara omanik või tiitlipärane valdaja):

     täisnimetus - nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;

     aadress: tänav, nr. - märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;

     linn - linna nimetus;

     telefon - märgitakse kohalik kood ja 2 telefoninumbrit;

     faks - kohalik kood ja faksi number;

     juht - juhi nimi ja telefoninumber;

     tegevjuht - tegevjuhi nimi ja telefoninumber.

 

     Rentnik:

     täidetakse vastavalt juriidilise isiku või füüsilise isiku kohta analoogselt punktile 1 mõningate alljärgnevate erinevustega:

     ettevõtte- - või äriregistri - nr. - märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber;

     isikukood - märgitakse isikukood;

     pass nr. - märgitakse passi number;

 

     Rendisuhte objekt:

     kodeeritakse klassifikaatori "EV administratiiv-territoriaalne jaotus" järgi ja kirjutatakse maakonna/linna/valla nimetus. Linna ja valla jagunemisel territoriaalüksusteks märgitakse ära vastavalt linnaosa, aleviku või küla nimetus. Pannakse kirja ka tänava kood (kui kohalikus omavalitsuses on kastutusel vastav klassifikaator), nimetus ja hoone number;

     lahter "koordinaadid" täidetakse pärast vastava koordinaatsüsteemi rakendamist Eestis;

     rajatise põhinäitajad - juhul, kui rajatisel on mõni muu (muud) iseloomustav põhinäitaja, siis selle nimetus ja naturaalnäitaja märgitakse vabale reale "muu, mis".

     ehitus- - või hooneregistri - nr. - märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber.

 

     Rajatise kasutusala:

     märgitakse kood klassifikaatorist "Ehitiste liigid, otstarve ja kasutamisala", samuti kirjutatakse nimetus.

 

     Lepingu kestvus:

     märgitakse, kas leping on sõlmitud tähtajaliselt või tähtaega määramata, samuti kirjutatakse lepingu algus- ja lõppkuupäev.

 

     Rendimäär:

     märgitakse vastava rendimäära kehtestamise kuupäev, rendimäära suurus ja kas tegemist on kuu või aasta rendimääraga (märgitakse vastavas ruudus ristiga);

     maksmise kord - kirjutatakse rendimakseid iseloomustav informatsioon;

     seaduses ettenähtud maksed tasub - märgitakse Eesti Vabariigi seaduses ettenähtud maksete maksja.

 

     Rendile andja õigused/kohustused; rentniku õigused/kohustused:

     kirjutatakse rendile andja ja rentniku esindaja ees- ja perekonnanimi, ametikohad ja töötelefonid.

 

     Kaardi täitja:

     kaardile kantakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

 

 

 

------

 

    

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

18. veebruari 1997. a.

määrusega nr. 21

 

 

 

     Hoonestusõiguse registreerimiskaardi täitmise juhend

 

     1. Üldsätted

 

     Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korraga (kinnitatud Eesti Vabariigi Valitsuse 1. augusti  1995. a. määrusega nr. 284) on reglementeeritud riigivara  registri asutamise ja pidamise põhialused. Hoonestusõiguse lepingute registrisse kandmise alusdokumentideks on hoonestusõiguse registreerimiskaardid.

 

     Registreerimiskaart täidetakse eraldi iga hoonestusõiguse kohta.

 

     Registreerimiskaart täidetakse selgelt ja loetavalt.

 

     2. Registreerimiskaardi täitmine

 

     Hoonestusõiguse seadja:

 

     juriidiline isik:

     täisnimetus - nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;

     aadress: tänav, nr. - märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;

     linn - linna nimetus;

     telefon - märgitakse kohalik kood ja 2 telefoninumbrit;

     faks - kohalik kood ja faksinumber;

     juht - juhi nimi ja telefoninumber;

     tegevjuht - tegevjuhi nimi ja telefoninumber.

 

     Füüsiline isik:

     nimi - märgitakse ees- ja perekonnanimi;

     elukoht: tänav, nr. - märgitakse tänava nimetus, hoone (korteri) number ja postiindeks;

     linn - linna nimetus;

     telefon - märgitakse kohalik kood ja telefoninumber.

 

     Hoonestaja:

     täidetakse analoogselt punktile 1 alljärgneva erinevusega:

     ettevõtte     või äriregistri     nr. - märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber.

 

     Lepingu objekt:

     riigivara registri nr. - täidab riigivara valitseja vastavalt riigivara registrist saadud andmetele;

     asukoht - kirjutatakse kinnistu asukoht;

     sihtotstarve - kirjutatakse kinnistu sihtotstarve (näit. ärimaa jne.);

     pind - märgitakse kinnistu suurus;

     katastritunnus - märgitakse kinnistu katastritunnus;

     registreeritud . . . - kirjutatakse vastava kinnistusameti nimi;

     hoonestusõiguse ulatus - kui hoonestusõigus on seatud kogu kinnistule, tehakse vastavasse ruutu rist. Kui hoonestusõigus ei laiene kinnistu teatud osale, kirjutatakse see reale "märkused".

 

     Hoonestusõiguse tingimused:

     lepingu sõlmimise aeg - märgitakse hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise aeg;

     lepingu tähtaeg - märgitakse hoonestusõiguse seadmise tähtaeg;

     aastamaksu suurus ja tasumise kord – kirjutatakse hoonestusõiguse iga-aastase maksu suurus ja selle tasumise kord.

 

     Lepingu allkirjastajad:

     kirjutatakse vastavalt hoonestusõiguse seadja ja hoonestaja poolt lepingu allkirjastanud isikute nimed ja telefoninumbrid.

 

     Kaardi täitja:

     kaardile kantakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

 

     Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumi puudusel kanda kaardile, siis kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

 

 

------

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

18. veebruari 1997. a.

määrusega nr. 21

 

 

             Omandiõigust tõendavate väärtpaberite registreerimiskaardi täitmise juhend

 

     1. Üldeeskirjad

 

     Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korraga (kinnitatud Eesti Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a. määrusega nr. 284) on reglementeeritud riigivara registri asutamise ja pidamise põhialused. Omandiõigust tõendavate väärtpaberite registrisse kandmise alusdokumentideks on omandiõigust tõendavate väärtpaberite registreerimiskaardid.

 

     2. Registreerimiskaardi täitmine

 

     Väärtpaberi omanik:

     täisnimetus - nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;

     ettevõtte-     või äriregistri     nr. - märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber;

     aadress: tänav, nr. - märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;

     linn/vald, maakond - kirjutatakse nimetus;

     telefon - märgitakse kohalik kood ja 2 telefoninumbrit;

     faks - kohalik kood ja faksinumber;

     juht - juhi nimi ja töötelefoni number;

     tegevjuht - tegevjuhi nimi ja töötelefoni number.

 

     Ettevõte, kelle väärtpabereid omatakse:

     omandatud väärtpaberite väljalaskja üldandmed kirjutatakse sarnaselt 1. punktile, lisaks märgitakse:

     põhikapitali suurus - märgitakse ettevõtte põhikapitali suurus;

     põhitegevusalad - märgitakse ettevõtte kuni kolm tegevusala.

 

     Valdaja osa:

     märgitakse väärtpaberi valdaja osa põhikapitalist väljendatuna rahas ja protsentuaalselt. Lisaks märgitakse väärtpaberite valdaja häälte protsent üldarvust.

 

     Emitendi emissioon:

     märgitakse väärtpaberi emissiooni suurus kroonides, emiteeritud väärtpaberite arv, valdaja protsentuaalne osa häältest ja väärtpaberi liik. Lisaks märgitakse avaliku emissiooni number ja kuupäev.

 

     Omandatud väärtpaberid:

     märgitakse omandatud väärtpaberite arv ja selle suhe protsentides emiteeritud väärtpaberitest. Väärtpaberi soetusväärtuseks kirjutatakse ühe väärtpaberi hind. Lõppu märgitakse omandatud väärtpaberite seeria number(numbrid).

 

     Väärtpaberi kaubeldavus:

     kirjutatakse väärtpaberiga kauplemise tingimused.

 

     Omaniku õigused:

     märgitakse omaniku õigused väärtpaberitele, tulevastele emissioonidele jm.

 

     Muud olulised andmed:

 

     Märgitakse andmed, mida kaardi täitja peab oluliseks lisada registreerimise kaardil toodud andmetele.

 

     Kaardi täitja:

     kaardile kantakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

 

     Riigivara valitseja kinnitus:

     kaardile kantakse riigivara valitseja nimi ja kuupäev, millal riigivara valitseja on oma allkirjaga kaardi kinnitanud.

Allkiri kinnitatakse pitsatiga.

 

     Kui registreerimise kaardile on veel vaja lisada täiendavaid andmeid, mida ruumi puudusel ei olnud võimalik mujale kanda, siis märgitakse need märkuste lahtrisse.

 

------

 

Rahandusministri 15. jaanuari 1996. a määruse nr 5 «Riigivara registrisse andmete esitamise vormide kinnitamine»
lisa
(Rahandusministri 9. jaanuari 2003. a määruse nr 8 sõnastuses)

MASINATE JA SEADMETE REGISTREERIMISKAARDI TÄITMISE JUHEND

1. Registreerimiskaart täidetakse iga masina ja seadme kohta, mille soetusmaksumus on 50 000 krooni või üle selle.

2. Punktide 1 ja 2 «masina või seadme valitseja ja volitatud asutus» täitmine:
1) täisnimetus – nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;
2) aadress: tänav, nr –märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;
3) linn – linna nimetus;
4) telefon – märgitakse kohalik kood ja kaks telefoninumbrit;
5) faks – kohalik kood ja faksi number;
6) juht – juhi nimi ja telefoni number;
7) tegevjuht – tegevjuhi nimi ja telefoni number;
8) RKOARR- või äriregistri nr –märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber;
9) valitsusala – märgitakse riigivara valitseja nimetus, kelle valitsemisalasse volitatud asutus kuulub.

3. Punkti 2 «andmed masina või seadme kohta» täitmine:
1)  nimetus –kirjutatakse registreeritava vara nimetus;
2) tootja – kirjutatakse masina või seadme valmistanud firma nimi;
3) mark – kirjutatakse tootja või valmistaja poolt masinale või seadmele antud tähis, nimi või muu identifitseerimist võimaldav tähistus;
4) soetusmaksumus ja jääkväärtus – kaardile märgitakse masina või seadme soetusmaksumus ja jääkväärtus (soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum) ning nende kuupäevad. Kui riigivara registrile registreerimiskaardi esitamise ajaks on juba tehtud varale parendusi, mis muudavad vara soetusmaksumust, siis tuleb kaardile kirjutada vara esialgne soetusmaksumus ning märkuste lahtrisse soetusmaksumus(ed) parendustega ning parenduste tegemis(t)e kuupäevad;
5) olulised andmed –kirjutatakse masinat või seadet iseloomustavad andmed, mida omanik või valitseja peab oluliseks.

4. Punktis 3 «kaardi täitja» kirjutatakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

5. Kui kaardile on vaja kanda täiendavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumipuudusel kanda kaardile, kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

------

Rahandusministri 15. jaanuari 1996. a määruse nr 5 «Riigivara registrisse andmete esitamise vormide kinnitamine»
lisa
(Rahandusministri 9. jaanuari 2003. a määruse nr 8 sõnastuses)

BÜROOTEHNIKA, MÖÖBLI JA MUU MAJANDUSINVENTARI NING BÜROOSEADMETE REGISTREERIMISKAARDI TÄITMISE JUHEND

1. Registreerimiskaart täidetakse iga bürootehnika, mööbli ja muu majandusinventari ning bürooseadme kohta, mille soetusmaksumus on 50 000 krooni või üle selle.

2. Punkti 1 «bürootehnika, mööbli ja muu majandusinventari valitseja ja volitatud asutus» täitmine:
1) täisnimetus – nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;
2) aadress: tänav, nr –märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;
3) linn – linna nimetus;
4) telefon – märgitakse kohalik kood ja kaks telefoninumbrit;
5) faks – kohalik kood ja faksi number;
6) juht – juhi nimi ja telefoni number;
7) RKOARR- või äriregistri nr –märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber;
8) valitsusala – märgitakse riigivara valitseja nimetus, kelle valitsemisalasse volitatud asutus kuulub.

3. Punkti 2 «andmed bürootehnika, mööbli või muu majandusinventari kohta» täitmine:
1) nimetus – kirjutatakse registreeritava vara nimetus (nt paljundusmasin, faks, telefonijaam, seif jne);
2) tootja – kirjutatakse seadme või eseme valmistanud firma nimi;
3) mark – kirjutatakse tootja või valmistaja poolt seadmele või esemele antud tähis, nimi või muu identifitseerimist võimaldav tähistus;
4) soetusmaksumus ja jääkväärtus – kaardile märgitakse vara soetusmaksumus ja jääkväärtus (soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum) ning nende kuupäevad. Kui riigivara registrile registreerimiskaardi esitamise ajaks on juba tehtud varale parendusi, mis muudavad vara soetusmaksumust, siis tuleb kaardile kirjutada vara esialgne soetusmaksumus ning märkuste lahtrisse soetusmaksumus(ed) parendustega ning parenduste tegemis(t)e kuupäevad;
5) olulised andmed –kirjutatakse kõik vara iseloomustavad andmed, mida vara valitseja või volitatud asutus peab tähtsaks riigivararegistrisse kandmisel.

4. Punktis 3 «kaardi täitja» kirjutatakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja töötelefon.

5. Kui kaardile on vaja kanda täiendavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumipuudusel kanda kaardile, kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

Rahandusministri 15. jaanuari 1996. a määruse nr 5 «Riigivara registrisse andmete esitamise vormide kinnitamine»
lisa
(Rahandusministri 9. jaanuari 2003. a määruse nr 8 sõnastuses)

PEHME INVENTARI REGISTREERIMISKAARDI TÄITMISE JUHEND

1. Punkti 1 «pehme inventari valitseja ja volitatud asutus» täitmine:
1) täisnimetus – nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;
2) aadress: tänav, nr –märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;
3) linn – linna nimetus;
4) telefon – märgitakse kohalik kood ja kaks telefoninumbrit;
5) faks – kohalik kood ja faksi number;
6) juht – juhi nimi ja telefoni number;
7) tegevjuht – tegevjuhi nimi ja telefoni number;
8) RKOARR- või äriregistri nr –märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber;
9) valitsusala – märgitakse riigivara valitseja nimetus, kelle valitsemisalasse volitatud asutus kuulub.

2. Punkti 2 «andmed pehme inventari kohta» täitmine:
1) nimetus – kirjutatakse registreeritava inventari nimetus (nt eririietus jne);
2) tootja – kirjutatakse inventari tootnud/valmistanud firma nimi;
3) mark – kirjutatakse inventari tootja/valmistaja poolt inventarile antud tähis, nimi või muu identifitseerimist võimaldav tähistus;
4) soetusmaksumus ja jääkväärtus – kaardile märgitakse vara soetusmaksumus ja jääkväärtus (soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum) ning nende kuupäevad. Kui riigivara registrile registreerimiskaardi esitamise ajaks on juba tehtud varale parendusi, mis muudavad vara soetusmaksumust, siis tuleb kaardile kirjutada vara esialgne soetusmaksumus ning märkuste lahtrisse soetusmaksumus(ed) parendustega ning parenduste tegemis(t)e kuupäevad;
5) olulised andmed –kirjutatakse kõik vara iseloomustavad olulised andmed, mida vara valitseja või volitatud asutus peab tähtsaks riigivararegistrisse kandmisel.

3. Punktis 3 «kaardi täitja» kirjutatakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

4. Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumipuudusel kanda kaardile, kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

Rahandusministri 15. jaanuari 1996. a määruse nr 5 «Riigivara registrisse andmete esitamise vormide kinnitamine»
lisa
(Rahandusministri 9. jaanuari 2003. a määruse nr 8 sõnastuses)

KUNSTI- JA ANTIIKVÄÄRTUSEGA ESEME REGISTREERIMISKAARDI
TÄITMISE JUHEND

1. Registreerimiskaart täidetakse iga kunsti- ja antiikväärtusega eseme kohta.

2. Punkti 1 «kunsti- või antiikväärtusega eseme valitseja ja volitatud asutus» täitmine:
1) täisnimetus – nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;
2) aadress: tänav, nr –märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;
3) linn – linna nimetus;
4) telefon – märgitakse kohalik kood ja kaks telefoninumbrit;
5) faks – kohalik kood ja faksi number;
6) juht – juhi nimi ja telefoni number;
7) tegevjuht – tegevjuhi nimi ja telefoni number;
8) RKOARR- või äriregistri nr –märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber;
9) valitsusala – märgitakse riigivara valitseja nimetus, kelle valitsemisalasse volitatud asutus kuulub.

3. Punkti 2 «andmed kunsti- või antiikväärtusega eseme kohta» täitmine:
1) kunsti- või antiikväärtusega eseme liik – kirjutatakse eseme liik (nt kas registreeritav vara on õlimaal, akvarell, graafiline leht, skulptuur jne);
2) valmistaja/autor –kirjutatakse eseme valmistaja või autori nimi;
3) nimi – kirjutatakse esemele valmistaja või autori poolt antud nimi;
4) valmistamise aasta –märgitakse eseme valmistamise aasta;
5) olulised andmed –kirjutatakse eset iseloomustavad andmed, mida omanik või valitseja peab oluliseks;
6) soetusmaksumus ja jääkväärtus – kaardile märgitakse eseme soetusmaksumus ja jääkväärtus (soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum) ning nende kuupäevad. Kui riigivara registrile registreerimiskaardi esitamise ajaks on juba tehtud varale parendusi, mis muudavad vara soetusmaksumust, siis tuleb kaardile kirjutada vara esialgne soetusmaksumus ning märkuste lahtrisse soetusmaksumus(ed) parendustega ning parenduste tegemis(t)e kuupäevad.

4. Punktis 3 «kaardi täitja» kirjutatakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

5. Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumipuudusel kanda kaardile, kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

Rahandusministri 15. jaanuari 1996. a määruse nr 5 «Riigivara registrisse andmete esitamise vormide kinnitamine»
lisa
(Rahandusministri 9. jaanuari 2003. a määruse nr 8 sõnastuses)

UJUVVAHENDI REGISTREERIMISKAARDI TÄITMISE JUHEND

1. Registreerimiskaart täidetakse iga ujuvvahendi kohta, mille soetusmaksumus on 50 000 krooni või üle selle.

2. Punktide 1 ja 2 «ujuvvahendi valitseja ja volitatud asutus» täitmine:
1) täisnimetus – nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;
2) aadress: tänav, nr –märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;
3) linn – linna nimetus;
4) telefon – märgitakse kohalik kood ja kaks telefoninumbrit;
5) faks – kohalik kood ja faksi number;
6) juht – juhi nimi ja telefoni number:
7) tegevjuht – tegevjuhi nimi ja telefoni number;
8) RKOARR- või äriregistri nr –märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber;
9) valitsusala – märgitakse riigivara valitseja nimetus, kelle valitsemisalasse volitatud asutus kuulub.

3. Punkti 3 «ujuvvahendi andmed» täitmine:
1) Eesti Laevaregistri nr –kirjutatakse ujuvvahendile Eesti Laevaregistris omistatud number;
2) nimi – kirjutatakse ujuvvahendile Eesti Laevaregistris omistatud nimi;
3) tüüp – kirjutatakse ujuvvahendi tüüp (nt kas tegu on reisi-, kaubalaevaga jne);
4) kodusadam – kirjutatakse ujuvvahendi kodusadam;
5) IMO nr – kirjutatakse Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) poolt omistatud number;
6) ehitamise koht: riigi nime lühendina märgitakse riigi kood Rahvusvahelise Standardite Organisatsiooni (ISO) poolt kehtestatud kahetäheline kood alljärgnevalt:
a) AZ – Aserbaidþaan
b) BG – Bulgaaria
c) CS –Tðehhoslovakkia
d) DE – Saksamaa
e) DK – Taani
f) EE – Eesti
g) FI – Soome
h) FR – Prantsusmaa
I) GB – Suurbritannia
j) HU – Ungari
k) JP – Jaapan
l) LV – Läti
m) LT – Leedu
n) NL – Holland
o) NO – Norra
p) PL – Poola
q) RO – Rumeenia
r) RU – Venemaa
s) SE – Rootsi
t) SU – Nõukogude Liit
u) TR – Türgi
v) UA – Ukraina
w) YU – Jugoslaavia
7) linn – kirjutatakse linna nimi, kus ujuvvahend on valmistatud;
8) soetusmaksumus, jääkväärtus –kaardile märgitakse ujuvvahendi soetusmaksumus ja jääkväärtus (soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum) ning nende kuupäevad. Kui riigivara registrile registreerimiskaardi esitamise ajaks on juba tehtud varale parendusi, mis muudavad vara soetusmaksumust, siis tuleb kaardile kirjutada vara esialgne soetusmaksumus ning märkuste lahtrisse soetusmaksumus(ed) parendustega ning parenduste tegemis(t)e kuupäevad;
9) koormatus piiratud asjaõigustega – kirjutatakse vastavate lepingute arv.

4. Punkti 4 «ujuvvahendi tehnilised andmed» täitmine:
1) kere põhimaterjal –kirjutatakse vastava materjali kood;
2) ehitusnumber – kirjutatakse ujuvvahendile omistatud ehitusnumber;
3) ehitajatehase nimi –kirjutatakse ujuvvahendi valmistanud tehase nimi;
4) peamised mõõdud –ujuvvahendi peamised mõõdud klassifitseeritud laevadel kogumahtuvusega 100 ja üle selle võtta mõõtekirjast, kogumahutavusega alla 100 ja klassifitseerimata laevadel sõidukõlblikkuse tunnistusest;
5) kandevõime (dedveit) –kirjutatakse vabapardamärgi süvise süvisejooneni koormatud ujuvvahendil vastavalt lasti, varude, kütuse, reisijate ja laevapere kogumass tonnides;
6) reisijate arv –reisijate arv märgitakse ainult reisilaeval;
7) peamasinate tüüp –kirjutatakse tüübi kood ja vastav arv. Peamasinate võimsus antakse kilovattides;
8) sõidupiirkond –kirjutatakse lubatud sõidupiirkond;
9) tehnilist järelevalvet teostava klassiühingu nimetus – kirjutatakse vastava ühingu nime lühend. Klassifikatsiooniühingute lühendeid kasutatakse alljärgnevalt:
a) BV – Bureau Veritas;
b) DNV – Det Norske Veritas;
c) GL – Germanicher Lloyd;
d) LR – Lloyd’s Register of Shipping;
e) RINA – Registro Italiano Navale;
f) RS – Russian Maritime Register of Shipping;
10) olulised andmed –kirjutatakse ujuvvahendit iseloomustavad andmed, mida omanik või valitseja peab oluliseks.

5. Punktis 5 «kaardi täitja» kirjutatakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

6. Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumipuudusel kanda kaardile, kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

Rahandusministri 15. jaanuari 1996. a määruse nr 5 «Riigivara registrisse andmete esitamise vormide kinnitamine»
lisa
(Rahandusministri 9. jaanuari 2003. a määruse nr 8 sõnastuses)

ÕHUSÕIDUKI REGISTREERIMISKAARDI TÄITMISE JUHEND

1. Punkti 1 «õhusõiduki valitseja ja volitatud asutus» täitmine:
1) täisnimetus – nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;
2) aadress: tänav, nr –märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;
3) linn – linna nimetus;
4) telefon – märgitakse kohalik kood ja kaks telefoninumbrit;
5) faks – kohalik kood ja faksi number;
6) juht – juhi nimi ja telefoni number;
7) tegevjuht – tegevjuhi nimi ja telefoni number;
8) RKOARR- või äriregistri nr –märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber;
9) valitsusala – märgitakse riigivara valitseja nimetus, kelle valitsemisalasse volitatud asutus kuulub.

2. Punkti 2 «andmed õhusõiduki kohta» täitmine:
1) registreerimistunnus, registreerimisnumber – kirjutatakse õhusõidukile omistatud tunnus ja number;
2) tootja – kirjutatakse õhusõiduki valmistanud firma nimi;
3) seeria number –kirjutatakse õhusõidukile valmistaja poolt omistatud number;
4) kasutuseesmärk –kirjutatakse õhusõiduki kasutusotstarve (nt patrull-lennud, päästetööd jne);
5) õhusõiduki koormatus piiratud asjaõigustega – märgitakse vastavate lepingute arv;
6) soetusmaksumus ja jääkväärtus – kaardile märgitakse vara soetusmaksumus ja jääkväärtus (soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum) ning nende kuupäevad. Kui riigivara registrile registreerimiskaardi esitamise ajaks on juba tehtud varale parendusi, mis muudavad vara soetusmaksumust, siis tuleb kaardile kirjutada vara esialgne soetusmaksumus ning märkuste lahtrisse soetusmaksumus(ed) parendustega ning parenduste tegemis(t)e kuupäevad.

3. Punktis 3 «kaardi täitja» kirjutatakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja töötelefon.

4. Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumipuudusel kanda kaardile, kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

Rahandusministri 15. jaanuari 1996. a määruse nr 5 «Riigivara registrisse andmete esitamise vormide kinnitamine»
lisa
(Rahandusministri 9. jaanuari 2003. a määruse nr 8 sõnastuses)

MOOTORSÕIDUKITE JA MUUDE SÕIDUKITE REGISTREERIMISKAARDI TÄITMISE JUHEND

1. Registreerimiskaart täidetakse eraldi iga sõiduki kohta.

2. Punkti 1 «sõiduki valitseja ja volitatud asutus» täitmine:
1) täisnimetus – nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;
2) aadress: tänav, nr –märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;
3) linn – linna nimetus;
4) telefon – märgitakse kohalik kood + kaks telefoninumbrit;
5) faks – kohalik kood + faksi number;
6) juht – juhi nimi ja telefoni number;
7) tegevjuht – tegevjuhi nimi ja telefoni number;
8) RKOARR- või äriregistri nr –märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber;
9) valitsusala – märgitakse riigivara valitseja nimetus, kelle valitsemisalasse volitatud asutus kuulub.

3. Punkti 2 «andmed sõiduki kohta» täitmine:
1) sõiduki liik – kirjutatakse sõiduki liik (nt sõiduauto, veoauto jne);
2) riiklik registreerimismärk –kirjutatakse Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse poolt väljastatud registreerimismärk;
3) kere tüüp – kirjutatakse sõiduki kere tüüp (nt sedaan, kabriolett jne);
4) sõiduki mark – kirjutatakse sõiduki mark (näit VAZ, Opel jne);
5) sõiduki värvus –kirjutatakse sõiduki registreerimistunnistuses märgitud sõiduki värvus;
6) mudel – kirjutatakse sõiduki valmistaja poolt omistatud mudeli nimi ja number;
7) väljalaskeaasta –märgitakse sõiduki väljalaskeaasta;
8) tehasetähis – märgitakse sõiduki valmistaja poolt sõidukile omistatud tehasetähis.

4. Punkti 3 «sõiduki tehnilised andmed» täitmine:
1) telgede arv – märgitakse sõiduki telgede arv;
2) istekohtade arv koos juhiga –märgitakse maksimaalne lubatud istekohtade arv;
3) juhi kõrval – märgitakse juhi kõrval lubatud istekohtade arv;
4) kandevõime – märgitakse sõiduki maksimaalne kandevõime;
5) täismass – märgitakse sõiduki täismass;
6) teljekoormus – märgitakse sõiduki teljekoormus;
7) kütuse liik – kirjutatakse sõiduki registreerimistunnistuses märgitud kütuse liik;
8) mootori töömaht –märgitakse mootori töömaht cm3-s;
9) mootori võimsus –märgitakse mootori võimsus kW-s;
10) olulised andmed –kirjutatakse andmed, mida omanik peab vajalikuks lisaks eespool toodud andmetele riigivararegistrile esitada;
11) soetusmaksumus ja jääkväärtus – kaardile märgitakse sõiduki soetusmaksumus ja jääkväärtus (soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum) ning nende kuupäevad. Kui riigivara registrile registreerimiskaardi esitamise ajaks on juba tehtud varale parendusi, mis muudavad vara soetusmaksumust, siis tuleb kaardile kirjutada vara esialgne soetusmaksumus ning märkuste lahtrisse soetusmaksumus(ed) parendustega ja parenduste tegemis(t)e kuupäevad;
12) sõiduki koormatus piiratud asjaõigustega – märgitakse vastavate lepingute arv.

5. Punktis 4 «kaardi täitja» kirjutatakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

6. Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid või täpsustavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumipuudusel kanda kaardile, kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

Rahandusministri 15. jaanuari 1996. a määruse nr 5 «Riigivara registrisse andmete esitamise vormide kinnitamine»
lisa
(Rahandusministri 9. jaanuari 2003. a määruse nr 8 sõnastuses)

MUU VARA REGISTREERIMISKAARDI TÄITMISE JUHEND

1. Registreerimiskaart täidetakse iga vara kohta, mille soetusmaksumus on 50 000 krooni või üle selle.

2. Punkti 1 «vara valitseja ja volitatud asutus» täitmine:
1) täisnimetus – nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;
2) aadress: tänav, nr –märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;
3) linn – linna nimetus;
4) telefon – märgitakse kohalik kood ja kaks telefoninumbrit;
5) faks – kohalik kood ja faksi number;
6) juht – juhi nimi ja telefoni number;
7) tegevjuht – tegevjuhi nimi ja telefoni number;
8) RKOARR- või äriregistri nr –märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber;
9) valitsusala – märgitakse riigivara valitseja nimetus, kelle valitsemisalasse volitatud asutus kuulub.

3. Punkti 2 «andmed vara kohta» täitmine:
1) vara nimetus – kirjutatakse registreeritava vara nimetus;
2) tootja – kirjutatakse vara tootnud või valmistanud firma nimi;
3) mark – kirjutatakse vara tootja või valmistaja poolt seadmele või esemele antud tähis, nimi või muu identifitseerimist võimaldav tähistus;
4) olulised andmed –kirjutatakse kõik vara iseloomustavad olulised andmed, mida vara valitseja või volitatud asutus peab tähtsaks riigivararegistrisse kandmisel;
5) soetusmaksumus ja jääkväärtus – kaardile märgitakse vara soetusmaksumus ja jääkväärtus (soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum) ning nende kuupäevad. Kui riigivara registrile registreerimiskaardi esitamise ajaks on juba tehtud varale parendusi, mis muudavad vara soetusmaksumust, siis tuleb kaardile kirjutada vara esialgne soetusmaksumus ning märkuste lahtrisse soetusmaksumus(ed) parendustega ja parenduste tegemis(t)e kuupäevad.

4. Punktis 3 «kaardi täitja» kirjutatakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

5. Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumipuudusel kanda kaardile, kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

Rahandusministri 15. jaanuari 1996. a määruse nr 5 «Riigivara registrisse andmete esitamise vormide kinnitamine»
lisa
(Rahandusministri 9. jaanuari 2003. a määruse nr 8 sõnastuses)

KERGERELVASTUSE REGISTREERIMISKAARDI TÄITMISE JUHEND

1. Registreerimiskaart täidetakse iga relva kohta.

2. Punkti 1 «kergerelva valitseja ja volitatud asutus» täitmine:
1) täisnimetus – nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;
2) aadress: tänav, nr –märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;
3) linn – linna nimetus;
4) telefon – märgitakse kohalik kood ja kaks telefoninumbrit;
5) faks – kohalik kood ja faksi number;
6) juht – juhi nimi ja telefoni number;
7) tegevjuht – tegevjuhi nimi ja telefoni number;
8) RKOARR- või äriregistri nr –märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber;
9) valitsusala – märgitakse riigivara valitseja nimetus, kelle valitsemisalasse volitatud asutus kuulub.

3. Punkti 2 «andmed kergerelva kohta» täitmine:
1) relva liik – kirjutatakse registreeritava kergerelva liik;
2) mark – kirjutatakse tootja või valmistaja poolt relvale omistatud mark;
3) mudel – kirjutatakse tootja või valmistaja poolt kergerelvale antud tähis, nimi või muu identifitseerimist võimaldav tähistus;
4) relva number – kirjutatakse relva number kasutades ladina tähti ja rooma või araabia numbreid;
5) relva kaliiber –kirjutatakse kergerelva kaliiber;
6) tootja – kirjutatakse kergerelva valmistanud firma nimi;
7) tootja riik – kirjutatakse kergerelva tootnud firma asukohamaa;
8) valmistamise aasta –märgitakse kergerelva valmistamise aasta;
9) soetusmaksumus ja jääkväärtus – kaardile märgitakse vara soetusmaksumus ja jääkväärtus (soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum) ning nende kuupäevad. Kui riigivara registrile registreerimiskaardi esitamise ajaks on juba tehtud varale parendusi, mis muudavad vara soetusmaksumust, siis tuleb kaardile kirjutada vara esialgne soetusmaksumus ning märkuste lahtrisse soetusmaksumus(ed) parendustega ja parenduste tegemis(t)e kuupäevad;
10) olulised andmed –kirjutatakse kergerelva iseloomustavad andmed, mida riigivara valitseja või volitatud asutus peab oluliseks.

4. Punktis 3 «kaardi täitja» kirjutatakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

5. Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumipuudusel kanda kaardile, kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

------

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

15. jaanuari 1996. a.

määrusega nr. 5

 

 

     Raskerelvastuse registreerimiskaardi täitmise juhend

 

     1. Üldeeskirjad

 

      Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korraga (kinnitatud Eesti Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a. määrusega nr. 284) on reglementeeritud riigivara registri asutamise ja pidamise põhialused. Raskerelvastuse registrisse kandmise alusdokumentideks on raskerelvastuse registreerimiskaardid.

 

     Registreerimiskaart täidetakse iga raskerelva kohta.

 

     Registreerimiskaart täidetakse selgelt ja loetavalt.

 

     2. Registreerimiskaardi täitmine

 

     Raskerelva valitseja ja volitatud asutus:

     täisnimetus - nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;

     aadress: tänav, nr. - märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;

     linn - linna nimetus;

     telefon - märgitakse kohalik kood ja 2 telefoninumbrit;

     faks - kohalik kood ja faksi number;

     juht - juhi nimi ja telefoninumber;

     tegevjuht - tegevjuhi nimi ja telefoninumber;

     ettevõtte- - või äriregistri - nr. - märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber;

     valitsusala - märgitakse volitatud asutuse valitsusala.

 

     Andmed raskerelva kohta:

     relva liik - kirjutatakse registreeritava raskerelva liik (näit. õhutõrjekahur, miinipilduja jne.);

     mark - kirjutatakse tootja või valmistaja poolt relvale antud mark;

     mudel - kirjutatakse tootja või valmistaja poolt raskerelvale antud tähis, nimi või muu identifitseerimist võimaldav tähistus;

     relva number - kirjutatakse relva registreerimise number;

     relva kaliiber - kirjutatakse raskerelva kaliiber;

     tootja - kirjutatakse raskerelva valmistanud firma nimi;

     tootja riik - kirjutatakse raskerelva tootnud firma asukohamaa;

     valmistamise aasta - märgitakse raskerelva valmistamise aasta;

     soetusmaksumus ja jääkväärtus - kaardile märgitakse raskerelva soetusmaksumus ja jääkväärtus (soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum);

     olulised andmed - kirjutatakse raskerelva iseloomustavad andmed, mida omanik või valitseja peab oluliseks.

 

     Kaardi täitja:

     kaardile kantakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

 

     Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumi puudusel kanda kaardile, siis kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

 

 

 

------

 

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

15. jaanuari 1996. a.

määrusega nr. 5

 

 

      Kaitseotstarbelise õhusõiduki registreerimiskaardi täitmise juhend

 

     1. Üldsätted

 

     Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korraga (kinnitatud Eesti Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a. määrusega nr. 284) on reglementeeritud riigivara registri asutamise ja pidamise põhialused. Kaitseotstarbeliste õhusõidukite registrisse kandmise alusdokumentideks on kaitseotstarbeliste õhusõidukite registreerimiskaardid.

 

     Registreerimiskaart täidetakse selgelt ja loetavalt.

 

     2. Registreerimiskaardi täitmine

 

     Kaitseotstarbelise õhusõiduki valitseja ja volitatud asutus:

     täisnimetus - nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;

     aadress: tänav, nr. - märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;

     linn - linna nimetus;

     telefon - märgitakse kohalik kood ja 2 telefoninumbrit;

     faks - kohalik kood ja faksi number;

     juht - juhi nimi ja telefoninumber;

     tegevjuht - tegevjuhi nimi ja telefoninumber;

     ettevõtte- - või äriregistri - number - märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registri number;

     valitsusala - märgitakse volitatud asutuse valitsusala.

 

     Andmed kaitseotstarbelise õhusõiduki kohta:

     registreerimistunnus, registreerimisnumber – kirjutatakse õhusõidukile omistatud tunnus ja number;

     tootja - kirjutatakse õhusõiduki valmistanud firma nimi;

     tootja riik - kirjutatakse õhusõiduki valmistanud riigi nimi;

     seeria number - kirjutatakse õhusõidukile valmistaja poolt omistatud number;

     kasutuseesmärk - kirjutatakse õhusõiduki kasutusotstarve (näit. patrull-lennud, päästetööd jne.);

 

     kui kaitseotstarbelisel õhusõidukil on statsionaarset kerge- või raskerelvastust, siis täidetakse nende kohta kaitseotstarbelise õhusõiduki registreerimiskaardi lisa vastavalt kas kergerelvastuse või raskerelvastuse kohta ning kaardile kantakse vastavate lisade arv;

      koormatus piiratud asjaõigustega - märgitakse vastavate lepingute arv;

     olulised andmed - kirjutatakse õhusõidukit iseloomustavad andmed, mida omanik või valitseja peab oluliseks;

     soetusmaksumus ja jääkväärtus - kaardile märgitakse vara soetusmaksumus ja jääkväärtus (soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum).

 

     Kaardi täitja:

     kaardile kantakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

 

     Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumi puudusel kanda kaardile, siis kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

 

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

18. veebruari 1997. a.

määrusega nr. 21

 

 

 

      Kaitseotstarbelise ujuvvahendi registreerimiskaardi täitmise juhend

 

     1. Üldsätted

 

     Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist  väljaarvamise ajutise korraga (kinnitatud Eesti Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a. määrusega nr. 284) on reglementeeritud riigivara registri asutamise ja pidamise põhialused. Kaitseotstarbeliste ujuvvahendite registrisse kandmise alusdokumentideks on kaitseotstarbeliste ujuvvahendite registreerimiskaardid.

 

     Registreerimiskaart täidetakse iga ujuvvahendi kohta, mille soetusmaksumus on 50 000 krooni või üle selle.

 

     Registreerimiskaart täidetakse selgelt ja loetavalt.

 

     2. Registreerimiskaardi täitmine

 

     Ujuvvahendi valitseja ja volitatud asutus:

     täisnimetus - nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;

     aadress: tänav, nr. - märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;

     linn - linna nimetus;

     telefon - märgitakse kohalik kood ja 2 telefoninumbrit;

     faks - kohalik kood ja faksinumber;

     juht - juhi nimi ja telefoninumber;

     tegevjuht - tegevjuhi nimi ja telefoninumber;

     ettevõtte-    või äriregistri    number - märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber;

     valitsusala - märgitakse volitatud asutuse valitsusala.

 

     Ujuvvahendi andmed:

     nimi - kirjutatakse ujuvvahendile Eesti Laevaregistris omistatud nimi;

     tüüp - kirjutatakse ujuvvahendi tüüp;

     kodusadam - kirjutatakse ujuvvahendi kodusadam;

     ehitamise koht: riik - nime lühendina märgitakse riigi kood Rahvusvahelise Standardite Organisatsiooni (ISO) poolt kehtestatud kahetäheline kood. Mõnede tähtsamate riikide koodid:

 

AZ     - Aserbaidþaan

BG     - Bulgaaria

CS     - Tðehhoslovakkia

DE     - Saksamaa

DK     - Taani

EE     - Eesti

FI     - Soome

FR     - Prantsusmaa

GB     - Suurbritannia

HU     - Ungari

JP     - Jaapan

LV     - Läti

LT     - Leedu

NL     - Holland

NO     - Norra

PL     - Poola

RO     - Rumeenia

RU     - Venemaa

SE     - Rootsi

SU     - Nõukogude Liit

TR     - Türgi

UA     - Ukraina

YU     - Jugoslaavia

 

     linn - kirjutatakse linna nimi, kus ujuvvahend on valmistatud;

     soetusmaksumus, jääkväärtus - kaardile märgitakse ujuvvahendi soetusmaksumus ja jääkväärtus (soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum);

     koormatus piiratud asjaõigustega - kirjutatakse vastavate lepingute arv.

 

     Ujuvvahendi tehnilised andmed:

     kui ujuvvahendil on statsionaarset kerge- või raskerelvastust, siis täidetakse nende kohta kaitseotstarbelise ujuvvahendi arvestuskaardi lisa vastavalt kas kergerelvastuse või raskerelvastuse kohta ning kaardile märgitakse vastavate lisade arv;

     kere põhimaterjal - kirjutatakse vastava materjali kood;

     ehitusnumber - kirjutatakse ujuvvahendile omistatud ehitusnumber;

     ehitajatehase nimi - kirjutatakse ujuvvahendi valmistanud tehase nimi;

     peamised mõõdud - kirjutatakse ujuvvahendi peamised mõõdud;

     süvis - laeva süvis näidatakse Rahvusvahelise laevade

mõõtmise konventsiooni (1969) eeskirja 4 (2) järgi arvutatult;

     veeväljasurve - kirjutatakse ujuvvahendi veeväljasurve tonnides;

     kandevõime (dedveit) - kirjutatakse vabapardamärgi süvise süvisejooneni koormatud ujuvvahendil vastavalt lasti, varude, kütuse, reisijate ja laevapere kogumass tonnides (1000 kg);

     peamasinate tüüp - kirjutatakse tüübi kood ja vastav arv. Peamasinate võimsus antakse kilovattides;

      sõidupiirkond - kirjutatakse lubatud sõidupiirkond;

     olulised andmed - kirjutatakse ujuvvahendit iseloomustavad andmed, mida omanik või valitseja peab oluliseks.

 

     Kaardi täitja:

     kaardile kantakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

 

     Riigivara valitseja kinnitus:

     kaardile kantakse riigivara valitseja nimi ja allakirjutamise kuupäev. Pärast riigivara valitseja poolt allkirjaga kaardi kinnitamist lüüakse kaardile pitsat.

 

     Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid andmeid, mida ruumi puudusel ei olnud võimalik kaardile kanda, siis kantakse need registreerimiskaardi märkuste lahtrisse koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

 

 

------

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

15. jaanuari 1996. a.

määrusega nr. 5

 

 

        Kaitseotstarbelise mootorsõiduki ja muu sõiduki registreerimiskaardi täitmise juhend

 

     1. Üldsätted

 

     Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korraga (kinnitatud Eesti Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a. määrusega nr. 284) on reglementeeritud riigivara registri asutamise ja pidamise põhialused. Kaitseotstarbeliste mootorsõidukite registrisse kandmise alusdokumentideks on kaitseotstarbeliste mootorsõidukite registreerimiskaardid.

 

     Registreerimiskaart täidetakse selgelt ja loetavalt.

 

     2. Registreerimiskaardi täitmine

 

     Kaitseotstarbelise sõiduki valitseja ja volitatud asutus:

     täisnimetus - nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;

     aadress: tänav, nr. - märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;

     linn - linna nimetus;

     telefon - märgitakse kohalik kood ja 2 telefoninumbrit;

     faks - kohalik kood ja faksi number;

     juht - juhi nimi ja telefoninumber;

     tegevjuht - tegevjuhi nimi ja telefoninumber;

     ettevõtte- - või äriregistri - number - märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registri number;

     valitsusala - märgitakse volitatud asutuse valitsusala.

 

     Andmed kaitseotstarbelise sõiduki kohta:

     sõiduki liik - kirjutatakse sõiduki liik (näit. sõiduauto, veoauto, soomustransportöör jne.);

     riiklik registreerimismärk - kirjutatakse sõidukile omistatud registreerimismärk;

     kere tüüp - kirjutatakse sõiduki kere tüüp;

     sõiduki mark - kirjutatakse sõiduki mark;

     sõiduki värvus - kirjutatakse sõiduki registreerimistunnistuses märgitud sõiduki värvus;

     mudel - kirjutatakse sõiduki valmistaja poolt omistatud mudeli nimi ja/või number;

     väljalaskeaasta - märgitakse sõiduki väljalaskeaasta;

     tehasetähis - märgitakse sõiduki valmistaja poolt sõidukile omistatud tehasetähis.

 

     Kaitseotstarbelise sõiduki tehnilised andmed:

     kui sõidukil on statsionaarset kerge- või raskerelvastust, siis täidetakse nende kohta kaitseotstarbelise sõiduki registreerimiskaardi lisa vastavalt kas kergerelvastuse või raskerelvastuse kohta ning kaardile märgitakse vastavate lisade arv;

     telgede arv - märgitakse sõiduki telgede arv;

     kandevõime - märgitakse sõiduki maksimaalne kandevõime;

     mootorsõiduki koormatus piiratud asjaõigustega – märgitakse vastavate lepingute arv;

     olulised andmed - kirjutatakse andmed, mida omanik või valitseja peab vajalikuks lisaks eeltoodud andmetele riigivararegistrile esitada;

     soetusmaksumus ja jääkväärtus - kaardile märgitakse sõiduki soetusmaksumus ja jääkväärtus (soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum).

 

     Kaardi täitja:

     kaardile kantakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

 

     Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid/täpsustavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumi puudusel kanda kaardile, siis kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

 

 

------

 

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

15. jaanuari 1996. a.

määrusega nr. 5

 

 

         Kaitseotstarbelise insener- ja sidevarustuse registreerimiskaardi täitmise juhend

 

     1. Üldeeskirjad

 

     Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korraga (kinnitatud Eesti Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a. määrusega nr. 284) on reglementeeritud riigivara registri asutamise ja pidamise põhialused. Kaitseotstarbelise insener- ja sidevarustuse registrisse kandmise alusdokumentideks on kaitseotstarbelise insener- ja sidevarustuse registreerimiskaardid.

 

     Registreerimiskaart täidetakse selgelt ja loetavalt.

 

     2. Registreerimiskaardi täitmine

 

     Kaitseotstarbelise insener- ja sidevarustuse valitseja ja volitatud asutus:

     täisnimetus - nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;

     aadress: tänav, nr. - märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;

     linn - linna nimetus;

     telefon - märgitakse kohalik kood ja 2 telefoninumbrit;

     faks - kohalik kood ja faksi number;

     juht - juhi nimi ja telefoninumber;

     tegevjuht - tegevjuhi nimi ja telefoninumber;

     ettevõtte- - või äriregistri - nr. - märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber;

     valitsusala - märgitakse volitatud asutuse valitsusala.

 

     Andmed kaitseotstarbelise insener- ja sidevarustuse kohta:

     nimetus - kirjutatakse kas registreeritav vara on näit. raadiojaam, telefonijaam jne.;

     tootja - kirjutatakse insener- või sidevarustuse valmistanud firma nimi;

     mark - kirjutatakse tootja või valmistaja poolt seadmele antud tähis, nimi või muu identifitseerimist võimaldav tähistus;

      soetusmaksumus ja jääkväärtus - kaardile märgitakse seadme soetusmaksumus ja jääkväärtus (soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum);

     olulised andmed - kirjutatakse kõik antud seadet iseloomustavad olulisemad andmed;

 

     Kaardi täitja:

     kaardile kantakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

 

     Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumi puudusel kanda kaardile, siis kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

 

 

------

 

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

15. jaanuari 1996. a.

määrusega nr. 5

 

 

 

        Kaitseotstarbelise masina, seadme ja inventari registreerimiskaardi täitmise juhend

 

     1. Üldsätted

 

     Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korraga (kinnitatud Eesti Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a. määrusega nr. 284) on reglementeeritud riigivara registri asutamise ja pidamise põhialused. Kaitseotstarbeliste masinate, seadmete ja inventari registrisse kandmise alusdokumentideks on kaitseotstarbeliste masinate, seadmete ja inventari registreerimiskaardid.

 

     Registreerimiskaart täidetakse iga masina, seadme ja inventari kohta, mille soetusmaksumus on 50 000 krooni või üle selle.

 

     Registreerimiskaart täidetakse selgelt ja loetavalt.

 

     2. Registreerimiskaardi täitmine

 

     Masina, seadme või inventari valitseja ja volitatud asutus:

     täisnimetus - nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;

     aadress: tänav, nr. - märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;

     linn - linna nimetus;

     telefon - märgitakse kohalik kood ja 2 telefoninumbrit;

     faks - kohalik kood ja faksi number;

     juht - juhi nimi ja telefoninumber;

     tegevjuht - tegevjuhi nimi ja telefoninumber;

     ettevõtte- - või äriregistri - number - märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber;

     valitsusala - märgitakse volitatud asutuse valitsusala.

 

     Andmed kaitseotstarbelise masina, seadme või inventari kohta:

     nimetus - kirjutatakse registreeritava vara nimetus;

     tootja - kirjutatakse masina, seadme või inventari valmistanud firma nimi;

     mark - kirjutatakse tootja või valmistaja poolt masinale, seadmele või inventarile antud tähis, nimi või muu identifitseerimist võimaldav tähistus;

     soetusmaksumus ja jääkväärtus - kaardile märgitakse masina, seadme või inventari soetusmaksumus ja jääkväärtus (soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum);

     olulised andmed - kirjutatakse masinat, seadet või inventari iseloomustavad andmed, mida omanik või valitseja peab oluliseks.

 

     Kaardi täitja:

     kaardile kantakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

 

     Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumi puudusel kanda kaardile, siis kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

 

 

 

------

 

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

15. jaanuari 1996. a.

määrusega nr. 5

 

 

        Kaitseotstarbelise mootorsõiduki ja muu sõiduki registreerimiskaardi raskerelvastuse lisa täitmise juhend

 

     1. Üldsätted

 

     Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korraga (kinnitatud Eesti Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a. määrusega nr. 284) on reglementeeritud riigivara registri asutamise ja pidamise põhialused. Kaitseotstarbelisel mootorsõidukil ja muul sõidukil asuva statsionaarse raskerelvastuse registrisse kandmise alusdokumentideks on kaitseotstarbelise mootorsõiduki ja muu sõiduki registreerimiskaardid raskerelvastuse kohta.

 

     Kaardile kantakse kogu mootorsõidukil statsionaarselt paiknev raskerelvastus.

 

     Registreerimiskaart täidetakse selgelt ja loetavalt.

 

     2. Registreerimiskaardi täitmine

 

     Andmed mootorsõiduki kohta:

     sõiduki liik - kirjutatakse sõiduki liik (näit. sõiduauto, veoauto, soomustransportöör jne.);

     riiklik registreerimismärk - kirjutatakse sõidukile omistatud registreerimismärk;

     mudel - kirjutatakse sõiduki valmistaja poolt omistatud mudeli nimi ja/või number.

 

     Andmed raskerelva kohta:

     relva liik - kirjutatakse registreeritava relva liik;

     mark - kirjutatakse tootja või valmistaja poolt relvale antud mark;

     mudel - kirjutatakse tootja või valmistaja poolt antud tähis, nimi või muu identifitseerimist võimaldav tähistus;

     tootja - kirjutatakse relva valmistanud firma nimi;

     olulised andmed - kirjutatakse kõik relva või relvade olulisemad andmed, mida omanik või valitseja peab oluliseks riigivararegistrisse kandmisel.

 

     Kaardi täitja:

     kaardile kantakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

 

     Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumi puudusel kanda kaardile, siis kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

 

 

------

 

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

15. jaanuari 1996. a.

määrusega nr. 5

 

 

        Kaitseotstarbelise mootorsõiduki ja muu sõiduki registreerimiskaardi kergerelvastuse lisa täitmise juhend

 

     1. Üldsätted

 

     Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist  väljaarvamise ajutise korraga (kinnitatud Eesti Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a. määrusega nr. 284) on reglementeeritud riigivara registri asutamise ja pidamise põhialused. Kaitseotstarbelisel mootorsõidukil ja muul sõidukil asuva statsionaarse kergerelvastuse registrisse kandmise alusdokumentideks on kaitseotstarbelise mootorsõiduki ja muu sõiduki registreerimiskaardid kergerelvastuse kohta.

 

     Kaardile kantakse kogu mootorsõidukil statsionaarselt paiknev kergerelvastus.

 

     Registreerimiskaart täidetakse selgelt ja loetavalt.

 

     2. Registreerimiskaardi täitmine

 

     Andmed mootorsõiduki kohta:

     sõiduki liik - kirjutatakse sõiduki liik (näit. sõiduauto, veoauto, soomustransportöör jne.);

     riiklik registreerimismärk - kirjutatakse sõidukile omistatud registreerimismärk;

     mudel - kirjutatakse sõiduki valmistaja poolt omistatud mudeli nimi ja/või number.

 

     Andmed kergerelva kohta:

     relva liik - kirjutatakse registreeritava relva liik;

     mark - kirjutatakse tootja või valmistaja poolt relvale antud mark;

     mudel - kirjutatakse tootja või valmistaja poolt antud tähis, nimi või muu identifitseerimist võimaldav tähistus;

     tootja - kirjutatakse relva valmistanud firma nimi;

     olulised andmed - kirjutatakse kõik relva või relvade olulisemad andmed, mida omanik või valitseja peab oluliseks riigivararegistrisse kandmisel.

 

     Kaardi täitja:

     kaardile kantakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

 

     Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumi puudusel kanda kaardile, siis kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

 

 

------

 

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

18. veebruari 1997. a.

määrusega nr. 21

 

 

 

      Kaitseotstarbelise ujuvvahendi registreerimiskaardi kergerelvastuse lisa täitmise juhend

 

     1. Üldsätted

 

     Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korraga (kinnitatud Eesti Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a. määrusega nr. 284) on reglementeeritud riigivara registri asutamise ja pidamise põhialused. Kaitseotstarbelisel ujuvvahendil asuva statsionaarse kergerelvastuse registrisse kandmise alusdokumentideks on kaitseotstarbelise ujuvvahendi registreerimiskaardid kergerelvastuse kohta.

 

     Kaardile kantakse kogu ujuvvahendil statsionaarselt paiknev kergerelvastus.

 

     Registreerimiskaart täidetakse selgelt ja loetavalt.

 

     2. Registreerimiskaardi täitmine

 

     Andmed ujuvvahendi kohta:

     riigivara registri nr. - täidab riigivara valitseja vastavalt riigivara registrist saadud andmetele;

     nimi - kirjutatakse ujuvvahendile Eesti Laevaregistris omistatud nimi;

     tüüp - kirjutatakse ujuvvahendi tüüp.

 

     Andmed kergerelva kohta:

     relva liik - kirjutatakse registreeritava relva liik;

     mark - kirjutatakse tootja või valmistaja poolt relvale antud mark;

     mudel - kirjutatakse tootja või valmistaja poolt antud tähis, nimi või muu identifitseerimist võimaldav tähistus;

     tootja - kirjutatakse relva valmistanud firma nimi;

     olulised andmed - kirjutatakse kõik relva või relvade olulisemad andmed, mida omanik või valitseja peab oluliseks riigivararegistrisse kandmisel.

 

     Kaardi täitja:

     kaardile kantakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

 

     Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumi puudusel kanda kaardile, siis kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

 

 

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

18. veebruari 1997. a.

määrusega nr. 21

 

 

      Kaitseotstarbelise ujuvvahendi registreerimiskaardi raskerelvastuse lisa täitmise juhend

 

 

     1. Üldsätted

 

     Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korraga (kinnitatud Eesti Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a. määrusega nr. 284) on reglementeeritud riigivara registri asutamise ja pidamise põhialused. Kaitseotstarbelisel ujuvvahendil asuva statsionaarse raskerelvastuse registrisse kandmise alusdokumentideks on kaitseotstarbelise ujuvvahendi registreerimiskaardid raskerelvastuse kohta.

 

     Kaardile kantakse kogu ujuvvahendil statsionaarselt paiknev raskerelvastus.

 

     Registreerimiskaardid täidetakse selgelt ja loetavalt.

 

     2. Registreerimiskaardi täitmine

 

     Andmed ujuvvahendi kohta:

     riigivara registri nr. - täidab riigivara valitseja vastavalt riigivara registrist saadud andmetele;

     nimi - kirjutatakse ujuvvahendile Eesti Laevaregistris omistatud nimi;

     tüüp - kirjutatakse ujuvvahendi tüüp.

 

     Andmed raskerelva kohta:

     relva liik - kirjutatakse registreeritava relva liik;

     mark - kirjutatakse tootja või valmistaja poolt relvale antud mark;

     mudel - kirjutatakse tootja või valmistaja poolt antud tähis, nimi või muu identifitseerimist võimaldav tähistus;

     tootja - kirjutatakse relva valmistanud firma nimi;

     olulised andmed - kirjutatakse kõik relva või relvade olulisemad andmed, mida omanik või valitseja peab oluliseks riigivararegistrisse kandmisel.

 

     Kaardi täitja:

     kaardile kantakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

 

     Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumi puudusel kanda kaardile, siis kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

 

 

------

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

15. jaanuari 1996. a.

määrusega nr. 5

 

 

                                          

 

      Kaitseotstarbelise õhusõiduki registreerimiskaardi raskerelvastuse lisa täitmise juhend

 

     1. Üldsätted

 

     Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korraga (kinnitatud Eesti Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a. määrusega nr. 284) on reglementeeritud riigivara registri asutamise ja pidamise põhialused. Kaitseotstarbelisel õhusõidukil asuva statsionaarse raskerelvastuse registrisse kandmise alusdokumentideks on kaitseotstarbelise õhusõiduki registreerimiskaardid raskerelvastuse kohta.

 

     Kaardile kantakse kogu õhusõidukil statsionaarselt paiknev raskerelvastus.

 

     Registreerimiskaart täidetakse selgelt ja loetavalt.

 

     2. Registreerimiskaardi täitmine

 

     Andmed õhusõiduki kohta:

     registreerimistunnus, registreerimisnumber – kirjutatakse õhusõidukile omistatud tunnus ja number;

     tootja - kirjutatakse õhusõiduki valmistanud firma nimi.

 

     Andmed raskerelva kohta:

     relva liik - kirjutatakse registreeritava relva liik;

     mark - kirjutatakse tootja või valmistaja poolt relvale antud mark;

     mudel - kirjutatakse tootja või valmistaja poolt relvale antud tähis, nimi või muu identifitseerimist võimaldav tähistus;

     tootja - kirjutatakse relva valmistanud firma nimi;

     olulised andmed - kirjutatakse kõik relva või relvade olulisemad andmed, mida omanik või valitseja peab oluliseks riigivararegistrisse kandmisel.

 

     Kaardi täitja:

     kaardile kantakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

 

     Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumi puudusel kanda kaardile, siis kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

 

 

 

------

 

 

 

Kinnitatud

rahandusministri

15. jaanuari 1996. a.

määrusega nr. 5

 

 

 

      Kaitseotstarbelise õhusõiduki registreerimiskaardi kergerelvastuse lisa täitmise juhend

 

     1. Üldsätted

 

     Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korraga (kinnitatud Eesti Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a. määrusega nr. 284) on reglementeeritud riigivara registri asutamise ja pidamise põhialused. Kaitseotstarbelisel õhusõidukil asuva statsionaarse kergerelvastuse registrisse kandmise alusdokumentideks on kaitseotstarbelise õhusõiduki registreerimiskaardid kergerelvastuse kohta.

 

     Kaardile kantakse kogu õhusõidukil statsionaarselt paiknev kergerelvastus.

 

     Registreerimiskaart täidetakse selgelt ja loetavalt.

 

     2. Registreerimiskaardi täitmine

 

     Andmed õhusõiduki kohta:

     registreerimistunnus, registreerimisnumber – kirjutatakse õhusõidukile omistatud tunnus ja number;

     tootja - kirjutatakse õhusõiduki valmistanud firma nimi.

 

     Andmed kergerelvade kohta õhusõidukil:

     relva liik - kirjutatakse registreeritava relva liik;

     mark - kirjutatakse tootja või valmistaja poolt relvale antud tähis, nimi või muu identifitseerimist võimaldav tähistus;

     tootja - kirjutatakse relva valmistanud firma nimi;

     olulised andmed - kirjutatakse kõik relva või relvade olulisemad andmed, mida omanik või valitseja peab oluliseks riigivara registrisse kandmisel.

 

     Kaardi täitja:

     kaardile kantakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.

 

     Kui kaardile on vaja sisse viia täiendavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumi puudusel kanda kaardile, siis kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json