Teksti suurus:

Vara järelmaksuga erastamise tingimuste ja korra kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Vara järelmaksuga erastamise tingimuste ja korra kinnitamine

Vastu võetud 29.09.1993 nr 302
RT I 1993, 65, 927
jõustumine 12.10.1993

Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

29. 03. 1994 nr. 115 ( RT I 1994, 26, 410)12. 04. 1994

17. 02. 1995 nr. 72 ( RT I 1995, 18, 245) 2. 03. 1995

21. 02. 1996 nr 52 (RT I 1996, 17, 287) 28. 02. 1996

18. 06. 1996 nr 169 ( RT I 1996, 46, 887) 4. 07. 1996

14. 03. 1997 nr 61 (RT I 1997, 24, 367) 25. 03. 1997

23. 10. 2001 nr 324 ( RT I 2001, 84, 506) 1. 11. 2001

21. 01. 2003 nr 12 ( RT I 2003, 8, 35) 31. 01. 2003

 

Lähtudes erastamisseaduse (RT I, 1993, 45, 639) paragrahvist 26 Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada juurdelisatud "Vara järelmaksuga erastamise tingimused ja kord".

 

 

                                                                                                           KINNITATUD

Vabariigi Valitsuse 29. Septembri 1993.a. määrusega nr. 302

Vara järelmaksuga erastamise tingimused ja kord

1.-2. [Kehtetud - RT I 2003, 8, 35 - jõust. 31. 01. 2003]

3. Järelmaksuga müüdava vara ja järelmaksu tingimused määrab käesoleva korra alusel kindlaks erastamise korraldaja ja kehtestab need müügilepingu omapoolsete tingimustena, mis tehakse teatavaks eelläbirääkimistega pakkumise korral enne lõpliku pakkumise vormistamist või enampakkumise korral enne enampakkumise toimumist.

[RT I 2003, 8, 35 - jõust. 31. 01. 2003]

 

4. Vara erastamisel järelmaksuga käesoleva korra järgi rakendatakse järelmaksu järgmistel tingimustel:
1) müügilepingu sõlmimisel tuleb tasuda vähemalt pool vara ostuhinnast;
2) järelmaksu tasumise tähtaeg võib olla kuni 3 aastat;
3) järelmaksu tuleb tasuda vähemalt kaks korda aastas müügilepingus määratud tähtaegadel;
4) järelmaksu tasumisel rakendatakse Vabariigi Valitsuse poolt rahandusministri ettepanekul kehtestatud aastaintressi. Intressi summa arvutatakse võla jääksummalt jooksvalt ja tasutakse rahas koos järelmaksuga. Vabariigi Valitsusel on rahandusministri ettepanekul õigus kehtestatud aastaintressi ajutiselt mitte rakendada, kui müügilepingu täitmine on ostjast mittesõltuvatel põhjustel takistatud. Rahandusminister ei esita ettepanekut, kui aastaintressi mitterakendamine ei sobi kokku üldiste huvidega «Konkurentsiseaduse» (RT I 2001, 56, 332) § 31 mõttes;
5) järelmaksu mittetähtaegse tasumise korral võetakse viivist 0,1 protsenti tähtajaks tasumata järelmaksu summast iga viivitatud päeva eest maksetähtajale järgnevast tööpäevast arvates. Viivist saab tasuda ainult rahas;
6) erastamise korraldaja poolt avatud erastamise eriarvele laekunud summadest on erastamise korraldaja kohustatud tegema arveldusi järgmises järjekorras:
- kogunenud viiviste katteks;
- järelmaksu intressi (sh. inflatsioonikordaja) rakendamisest lisanduva osa katteks;
- järelmaksu tasumiseks.

[RT I 2003, 8, 35 - jõust. 31. 01. 2003]

 

5. Erastamise korraldajal on õigus lubada riigivara või äriühingu vara, mille kõik aktsiad kuuluvad riigile, erastamisel järelmaksuga tasumist ainult siis, kui ostja esitab järelmaksu tasumise tagatise.

6. Enne käesoleva korra jõustumist sõlmitud ostu- müügilepingutes sätestatud järelmaksutingimused jäävad kehtima. Järelmaksusummade arvutamisel rakendatakse inflatsioonikordajana Vabariigi Valitsuse poolt rahandusministri ettepanekul kehtestatud protsendimäära.

7. Erastamiseks väljakuulutatud erastamisobjektide osas kohaldatakse väljakuulutamise hetkel kehtinud järelmaksuga erastamise tingimusi ja korda.

 

8. Rahandusministril või Vabariigi Valitsusel rahandusministri ettepanekul on õigus ostja põhjendatud taotluse alusel, sealhulgas ka käesoleva korra punktides 6 ja 7 sätestatud juhtudel, muuta järgmisi riigivara müügilepingu tingimusi:

1) järelmaksu tasumise tähtaega, kusjuures tasumise lõpptähtaja pikendamise üle 3 aasta otsustab Vabariigi Valitsus korraldusega;

2) järelmaksu tasumise hulka aastas;

3) järelmaksu osamaksete suurust;

4) viivist;

5) inflatsioonikordaja rakendamise metoodikat;

6) muid müügilepingu tingimusi.

Nimetatud tingimuste muutmisel on rahandusministril õigus nõuda ostjalt täiendavaid järelmaksu tasumise tagatisi.

[RT I 2003, 8, 35 - jõust. 31. 01. 2003]