Teksti suurus:

Tarbekaupade eestikeelse teabega varustamise juhendi ja kaubale või teenusele garantii andmise juhendi kinnitamine Tarbekaupade eestikeelse teabega varustamise juhend Kaubale või teenusele garantii andmise juhend

Väljaandja:Majandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1994, 54, 1833

Tarbekaupade eestikeelse teabega varustamise juhendi ja kaubale või teenusele garantii andmise juhendi kinnitamine Tarbekaupade eestikeelse teabega varustamise juhend Kaubale või teenusele garantii andmise juhend

  Tarbekaupade eestikeelse teabega varustamise juhendi ja
 kaubale või teenusele garantii andmise juhendi kinnitamine

Vastu võetud majandusministri 2.12.1994. määrusega Nr. 49 (RTL 1994, 54, 1833),
jõustunud 18.12.1994


   Tarbijakaitseseaduse (RT I 1994, 2, 13) paragrahv 6 ja 7
alusel määran:

   Kinnitada "Tarbekaupade eestikeelse teabega varustamise
juhend" ja "Kaubale või teenusele garantii andmise juhend".

   Majandusminister Toivo Jürgenson

------
                Kinnitatud majandusministri
           2. detsembri 1994. a. määrusega nr. 49

     Tarbekaupade eestikeelse teabega varustamise
              juhend

   1.Käesolev rakenduslik juhend on tarbijakaitseseaduse
paragrahvide 6 ja 7 alusel kaupadele kehtestatud kohustuslike
nõuete täitmiseks.
   Juhend reguleerib kõigi tarbijatele müüdavate kaupade
varustamist eestikeelse teabega tarbijakaitseseaduse mõttes.

   2.Importkauba müügil on müüja kohustatud tarbijale andma
kaubaga kaasasoleva võõrkeelse kasutamisjuhendi eestikeelse
tõlke. Eesti keeles peab esitama ka loetelu vahetult kauba
juurde kuuluvatest asjadest (komplekti koostisosad).
   1) Eestikeelne kasutamisjuhend ja/või teabematerjal (tõlge)
peab sisaldama teavet ulatuses, mis võimaldab tarbijal kasutada
kaupa sihipäraselt, ohutult ning ökonoomselt. Kohustuslik on
tõlkida kõik tootja poolt esitatud hoiatava sisuga
kasutamisjuhendi sätted.
   2) Eestikeelne kasutamisjuhend peab olema varustatud
andmetega selle tõlke koostaja ja väljaandja kohta.
   3) Tarbija nõudmisel peab müüja andma lisaks kauba
kasutamisjuhendile täiendavalt suulist teavet müüdava kauba
omaduste, rahvusvaheliselt kasutatavate või üldtuntud
tingmärkide tähenduste, päritolumaa, hinna jms. kohta.

   3. Eestikeelne teave toidukaupadel on kohustuslik nende
pakendile kantud märgistuse ulatuses.
   1) Erandi moodustavad pisipakendis maiustused (kaaluga alla
50 g), nätsud, pastillid jms., mille müügil eestikeelne teave on
soovitatav väljapanna kauba müügikohas.

   4. Importkauba varustamise eest eestikeelse kirjaliku
teabega vastutab tarbija ees jaemüüja, kellel on õigus nõuda
tarbijakaitseseadusest tulenevate nõuete täitmist hulgimüüjalt.
Tootjate, hulgi- ja jaemüüjate vastastikused suhted kauba
eestikeelse teabega varustamiseks reguleeritakse lepingulisel
alusel.

   5. Kui poolte lepingulistest suhetest ei tulene teisiti,
vastutab jaemüüja ees kauba eestikeelse teabega varustamise eest
antud kauba importija.

------
                Kinnitatud majandusministri
           2. detsembri 1994. a. määrusega nr. 49


      Kaubale või teenusele garantii andmise
              juhend

   1. Käesolev rakenduslik juhend on tarbijakaitseseaduse
paragrahvi 7 punktis 8 kehtestatud nõuete täitmiseks.

   2. Garantii on kohustus, millega müüja, teenindaja ja/või
tootja võtab endale vastutuse tarbija ees kauba ja/või teenuse
omaduste eest ja selle kasutamisel ilmnevate puuduste
kõrvaldamise kohta. Garantiid tulenevad õigusaktidest, tootjate
ja müüjate vahelistest lepingutest või müüja poolt tarbijale
oferdina esitatud teadetest.

   3. Kaubal või teenusel võib olla seadusega kehtestatud
garantiiaeg ja/või tootja, müüja või teenindaja poolt antud
garantiitähtaeg.
   1) Otsene garantiitähtaeg on ajavahemik, millevältel
tootja, müüja või teenindaja vastutab kaubale või teenusele
kinnitatud omaduste säilimise eest selle sihipärasel
kasutamisel.
   2) Seadusega kehtestatud garantiitähtaeg on ajavahemik, mis
tuleneb Eestis kehtivatest tsiviilõiguslikest kohustustest.
Seadusega kehtestatud ajaperiood tarbija pretensiooni
esitamiseks kauba või teenuse puudus(t)e kohta on kuus kuud. 

   4. Kui kaubale või teenusele antud otsene garantiitähtaeg
on lühema kestusega, kui seadusega kehtestatud garantiitähtaeg,
siis rakendatakse tsiviilõiguslikest kohustustest tulenevat
garantiitähtaega.

   5.Kauba või teenuse kohta tootja, müüja või teenindaja
poolt antud garantiiaja vältel võib tarbija esitada müüjale
pretensiooni kauba või teenuse sihtotstarbelist kasutamist või
säilitamist takistavate asjaolude kohta, mis on põhjustatud
puudusest kauba või teenuse kvaliteedis.

   6. Pikaajaliseks tarbimiseks mõeldud ilma otsese
garantiitähtajata kauba (näiteks rõivad, kangad, varuosad,
jalatsid, vaibad jm.) või teenuse ostnud tarbijal on õigus
pärast puudus(t)e avastamist, kui teda ei teavitatud müüdud
kauba või teenuse puudus(t)est enne selle müüki, esitada kohe
müüjale pretensioon kauba või teenuse puudus(t)e kohta.
Tarbijapoolse pretensiooni esitamise aeg on kuni 6 kuud alates
kauba või teenuse müüja või teenindaja poolt tarbijale
üleandmise päevast.

   7. Tarbijal, kellele on müüdud puudus(t)ega kaupa või
teenust ja esinevad puudused ei olnud müüja poolt lepingu
sõlmimise tingimuseks seatud, on õigus oma valikul nõuda:
   1) kauba või teenustöö puudus(t)e tasuta kõrvaldamist müüja
poolt või tarbija poolt kauba või teenustöö puudus(t)e
kõrvaldamiseks tehtud kulutuste hüvitamist;
   2) puudus(t)ega kauba ümbervahetamist uue kvaliteetse kauba
vastu;
   3) kauba või teenuse ostuhinna alandamist;
   4) lepingu lõpetamist koos kahjude hüvitamisega.

   8. Garantiitähtaja algust arvestatakse kauba tarbijale
müügi päevast jaekaubandusettevõttes. Kauba ümbervahetamise
korral arvestatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise
päevast.

   9. Garantiitähtajaga müüdud kauba või teenustöö garantiiaja
jooksul on müüja kohustatud:
   1) vedama suuremõõtmelise või raskekaalulise kauba, mis
kuulub ümbervahetamisele, remontimisele või tagastamisele,
sihtkohta ja/või tarbijale tagasi omal kulul või hüvitama
tarbijale veoks tehtud kulutused;
   2) pikendama antud garantiitähtaega ajavahemiku võrra,
mille vältel ese oli garantiiremondis.

   10. Tarbija pretensioon ei kuulu rahuldamisele, kui müüja
tõestab et puudus(ed) kauba või teenuse kasutamisel on tekkinud
tarbija süül.
   1) Kui müüja ei ole tarbija kaebust nõuetekohaselt
vaidlustanud või ekspertiis kinnitab tarbija kaebuse
põhjendatust, täidab müüja esitatud nõude 3 tööpäeva jooksul
pärast tarbijalt kirjaliku pretensiooni või ekspertiisiakti
saamist punktis 7 kehtestatud alustel.
   2) Lahkarvamuste puhul müüja ja tarbija vahel kauba või
teenuse puuduste esinemise kohta tellib kauba või teenuse
ekspertiisi müüja. Ekspertiisikulud kannab süüdiolev pool.
   3) Müüja kutsub eksperdi(d) välja või tellib ekspertiisi 5
päeva jooksul pärast tarbija avalduse saamist.
   4) Kui müüja keeldub ekspertiisi tellimisest, võib selle
tellida tarbija. Müüja ekspertiisist keeldumine annab tarbijale
õiguse nõuda tehtud kulutuste hüvitamist vastavalt käesoleva
eeskirja punkti 7 nõuetele.
   5) Kui müüjal ja tarbijal ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.

   11. Kõik arveldused tarbijaga, mis tehakse punktis 7
esitatud nõuete täitmiseks, teostatakse kauba müügi hetkel
kehtinud hindades. 

   12. Kauba müügil järelmaksuga tagastab müüja tarbijale
lepingu katkestamisel summa, mille tarbija oli tasunud kauba
tagastamise hetkeks, ja hüvitab ostja poolt selleks ajaks tehtud
täiendavad kulutused. 

  
  
  

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json