Teksti suurus:

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa vorm

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2003, 15, 195

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa vorm

Vastu võetud 22.01.2003 nr 7

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» (RT I 2002, 41, 252; 63, 387) § 14 lõike 3 alusel.

§ 1. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa vorm

Määrus kehtestab jahipiirkonna kasutusõiguse loa vormi, mis on esitatud määruse lisas.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2003. aasta 1. märtsil.

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

Keskkonnaministri 22. jaanuari 2003. a määruse nr 7 «Jahipiirkonna kasutusõiguse
loa vorm»

lisa

JAHIPIIRKONNA KASUTUSÕIGUSE LOA VORM

JAHIPIIRKONNA KASUTUSÕIGUSE LUBA

nr ........1

............................................................................................................

(jahipiirkonna nimi)

1. Jahipiirkonna kasutaja:

 

1.1. Ärinimi / Füüsilise isiku nimi

 

1.2. Registrikood/Isikukood

 

1.3. Aadress

 

1.4. Juriidilise isiku esindaja nimi

 

1.5. Aadress

 

1.6. Kontaktinfo

Telefoni number  
Faksi number  
Elektronposti aadress  

1.7. Omavalitsusüksused, mida jahipiirkond hõlmab

 

1.8. Tegevusala kood (EMTAK)2

 

1.9. Tegevuse iseloomustus

 

1 Jahipiirkonna numbri omistab jahipiirkonna kasutusloa andja
2 Tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist saadav number

2. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja:

 

2.1. Asutuse nimi

 

2.2. Registrikood

 

2.3. Aadress

 

2.4. Loa koostanud ametniku nimi

 

2.5. Ametikoht

 

2.6. Kontaktinfo

Telefoni number  
Faksi number  
Elektronposti aadress  

3. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa:

 

3.1. Väljaandmise kuupäev

 
3.2. Loa andja Nimi/Allkiri  
  Ametinimetus  

3.3. Vastuvõtja

Nimi/Allkiri  
Ametinimetus  
3.4. Luba on kehtiv kuni  

3.5. Vaidlustamine

Käesolevat jahipiirkonna kasutusõiguse luba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376) sätestatud korras või vaide jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja kaudu keskkonnaministrile haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375) sätestatud korras

4. Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu ³

Aasta Tasu arvutamise aluseks oleva keskkonnaministri määruse avaldamismärge Riigi Teatajas Tasu suurus kroonides
     
     
     
     

³ Aastaks määratud tasu jahipiirkonna kasutusõiguse eest makstakse riigieelarvesse jooksva aasta 25. aprilliks
5. Jahiulukite lubatud arvukus: 4 Minimaalne Maksimaalne
5.1. Põder    
5.2. Metssiga    
5.3. Metskits    
5.4. Punahirv    
5.5. Kobras    

4 Esitatakse lähtuvalt jahimaakorralduskavast

6. Kaitstava loodusobjekti kaitse-eeskirjast lähtuvad piirangud:

6.1. Objekti nimetus/

piirangu kirjeldus

 
6.2. Objekti nimetus/

piirangu kirjeldus

 
6.3. Objekti nimetus/

piirangu kirjeldus

 
6.4. Objekti nimetus/

piirangu kirjeldus

 
6.5. Objekti nimetus/

piirangu kirjeldus

 

7. Kütitud jahiulukitelt teadusmaterjali kogumine ja jahitrofeede ülevaatus:

Ulukiliik Jahitrofeede ülevaatuse aeg/koht; kogutava teadusmaterjali kirjeldus ja kogus
7.1.  
7.2.  
7.3.  
7.4.  
7.5.  
7.6.  

8. Jahiulukiseire ja loendus: 5

8.1. Sõraliste loendus

loendamise aeg/andmete esitamise tähtaeg

 
8.2. Suurkiskjate loendus

loendamise aeg/andmete esitamise tähtaeg

 
8.3. Kobraste loendus

loendamise aeg/andmete esitamise tähtaeg

 
8.4. Teiste jahiulukite loendus

loendamise aeg/andmete esitamise tähtaeg

 
8.5. Jahiulukiseire vaatluskaardid ulukiliik/arv/esitamise tähtaeg  

5 Loendus toimub vastavalt loendusmetoodikale, loendusandmed esitatakse maakonna keskkonnateenistusele

9. Ulukihooldetööde maht: 6

Ulukihooldetööd

Nimetus Maht
9.1.  
9.2.  
9.3.  
9.4.  
9.5.  
9.6.  
9.7.  
9.8.  

6 Ulukihooldetööde maht esitatakse aasta kohta, lähtuvalt jahimaakorralduskavast ja jahiulukite tõenäolisest arvukusest

10. Jahiulukite küttimismaht ja tingimused: 7

Ulukiliik Küttimise maht ja tingimused. Küttimisandmete esitamise aeg
10.1.  
10.2.  
10.3.  
10.4.  
10.5.  

7 Jahiulukite küttimise maht esitatakse aasta kohta, lähtuvalt jahimaakorralduskavast ja jahiulukite tõenäolisest arvukusest

11. Jahipiirkonna kasutaja kohustused ulukikahjustuste vältimisel:   

11.1. Jahipidamine väljaspool jahiaega 8

ulukiliik/maht

 

11.2. Kopratammide likvideerimine 8

vajadus/arv

 

11.3. Määratud küttimismahtude suurendamine 8

ulukiliik/vajadus/maht

 

11.4. Haigust levitavate jahiulukite arvu vähendamine 8

ulukiliik/maht

 

11.5. Täiendavad ulukihooldetööd 8

 
11.5.1. Lisasöötmiskohtade rajamine, nimetus/vajadus/arv  
11.5.2. Jahindusrajatiste teise kohta viimine, nimetus/vajadus/arv  
11.5.3. Muud meetmed, nimetus/vajadus/maht  

12. Jahipiirkonna kasutusõiguse loale on lisatud:

12.1. Jahipiirkonna piirikirjeldus

Märge loale lisamise kohta

12.2. Jahipiirkonna kaart

Märge loale lisamise kohta


8 Loa andja lisab kasutusõiguse loale vajaduse korral

/otsingu_soovitused.json