Teksti suurus:

Riigi maakatastri pidamise korra kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2018
Avaldamismärge:RT I 1995, 13, 151

Riigi maakatastri pidamise korra kinnitamine

Vastu võetud 24.01.1995 nr 37

Maakatastriseaduse (RT I 1994, 74, 1324) paragrahvi 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada «Riigi maakatastri pidamise kord» (juurde lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 11. veebruari 1991. a. määrus nr. 31 «Riikliku maakatastri pidamise ajutise korra kohta» (RT 1991, 6, 100).

Peaminister Andres TARAND

Keskkonnaminister Vootele HANSEN

Riigisekretär Ülo KAEVATS

 


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995. a.
määrusega nr. 37

RIIGI MAAKATASTRI PIDAMISE KORD

I. Üldsätted

1. Riigi maakatastri pidamise kord (edaspidi kord) kehtestatakse maakatastriseaduse (RT I 1994, 74, 1324) paragrahvi 3 lõigete 1 ja 5, paragrahvi 4 lõike 4, paragrahvi 6, paragrahvi 7 lõike 2, paragrahvi 8 lõike 7 ning paragrahvi 15 lõike 2 ja maa hindamise seaduse (RT I 1994, 13, 231; 94, 1609) paragrahvi 6 lõike 3 alusel. Kord sätestab katastri maaregistri andmete koosseisu, katastriüksuse registreerimiseks ja kande või muudatuse tegemiseks esitatavate dokumentide loetelu, katastrikaartide pidamise korra, maakatastri väljavõtte tegemise korra, katastriarhiivi pidamise, samuti omavalitsuse poolt katastripidajale maa hariliku väärtuse (turuhinna) määramiseks esitatavad andmed kinnisvaratehingute kohta ja nende esitamise tähtaja ning käesoleva korra rakendussätted.

2. Katastripidaja moodustab iga maakonna kohta regionaalse(d) katastrikeskuse(d).

3. Katastripidajal on õigus teha muudatusi ja korrektiive katastripiirkondades.

II. Maaregistri koosseis

4. Maaregister koosneb: katastriüksuste andmebaasist, katastrimõõtmiste andmebaasist, piiripunktide andmebaasist, omanike andmebaasist, kasutamise kitsenduste andmebaasist, maa kvaliteedi ja hindamise andmebaasist ning tehingute alamregistrist.

5. Iga käesoleva korra punktis 4 nimetatud andmebaasi kohustuslikuks koostisosaks on kõikide kannete (ka muudatuste ja paranduste) puhul: kande alus, kande andmebaasi sisestamise kuupäev ja kande sisestaja tunnus.

6. Katastriüksuste andmebaas sisaldab järgmisi andmeid:
1) katastritunnus;
2) katastriüksuse nimi (kui nimi on olemas);
3) katastriüksuse asukoht (aadress)
4) omavalitsusüksuse nimetus;
5) selle katastriüksuse (-üksuste) katastritunnus(-tunnused), millest katastriüksus moodustati;
6) katastriüksuse sihtotstarve;
7) üldpindala;
8) õuemaa pindala, sellest hoonetealune maa;
9) haritava maa pindala;
10) loodusliku rohumaa pindala;
11) metsamaa pindala;
12) muu maa pindala, sellest üldkasutatav maa.

7. Katastrimõõtmiste andmebaas sisaldab järgmisi andmeid:
1) mõõtmistoimiku number;
2) mõõdistaja nimi;
3) mõõdistamisviis;
4) mõõdistamisel kasutatud koordinaatide süsteem;
5) mõõdistamise kuupäev.

8. Piiripunktide andmebaas sisaldab järgmisi andmeid:
1) mõõtmistoimiku number;
2) katastritunnus;
3) piiripunkti number;
4) piiripunkti tüüp;
5) mõõdistamise täpsusklass;
6) x-koordinaat;
7) y-koordinaat.

9. Omanike andmebaas sisaldab järgmisi andmeid:
1) katastritunnus;
2) omaniku, hoonestaja, kasutusvaldaja nimi;
3) omaniku, hoonestaja, kasutusvaldaja isikukood või juriidilise isiku number ettevõtteregistris;
4) omaniku, hoonestaja, kasutusvaldaja aadress;
5) kinnistu number (kui number on olemas);
6) kinnistamise kuupäev.

10. Katastriüksuse kasutamise kitsenduste andmebaas sisaldab järgmisi andmeid:
1) katastritunnus;
2) kitsenduse tüüp;
3) kitsenduse kehtestamise alus;
4) kitsenduse kehtestamise kuupäev;
5) pindala, mille osas kitsendus kehtib;
6) kitsendusest tuleneva maksusoodustuse protsent.

11. Maa kvaliteedi ja hindamise andmebaas sisaldab järgmisi andmeid:
1) katastritunnus;
2) hindamisakti number;
3) hindamise kuupäev;
4) sihtotstarbe alaliik (maksustamiseks);
5) haritava maa maksustamishind;
6) loodusliku rohumaa maksustamishind;
7) metsamaa maksustamishind;
8) hoonete juurde kuuluva maa maksustamishind;
9) muu maa maksustamishind.

12. Tehingute alamregistri andmebaas sisaldab järgmisi andmeid:
1) katastripiirkonna tunnus;
2) tehingu registreerimise kuupäev;
3) tehingu liik ja teostamise viis;
4) sihtotstarbe liik;
5) kinnisomandi kitsendused;
6) katastriüksuse kasutamise soodustused (ehitusluba,sihtotstarbe muutmise luba jne.);
7) üldpindala;
8) hoonetealuse maa pindala;
9) maa maksustamishind;
10) tehingu väärtus;
11) oluliste osade väärtus (hoonete, rajatiste jne. arvestuslik maksumus).

13. Katastripidajal on õigus moodustada täiendavaid alamregistreid ja andmebaase.

III. Katastritunnus

14. Katastritunnus on kolmetasandiline numberkood, mis koosneb katastripiirkonna, -asumi ja -üksuse tunnusest.

15. Riigi territoorium jaguneb katastripiirkondadeks, mille tunnus on viiekohaline numberkood.

16. Katastripidaja jaotab katastripiirkonna asumiteks, mille tunnus on kolmekohaline numberkood.

17. Katastriüksuse tunnus on neljakohaline numberkood, mis antakse iseseisva üksusena registreeritud maatükile.

18. Katastriüksuse tunnuse tasandid eraldatakse üksteisest kooloniga (- - - - - : - - - : - - - -).

Tunnuse osalisel kasutamisel antakse tasanditele järgmised tähtidentifikaatorid:

1. Katastripiirkonna tunnus:

P – - - - - - ;

2. Asumi tunnus:

A – - - - ;

3. Üksuse tunnus:

K – - - - - .

19. Katastriüksuse registreerimisel antakse talle esimene vaba üksuse tunnus asumi piires. Katastritunnus on unikaalne, kord kasutuselevõetud katastritunnust ei tohi anda teisele katastriüksusele.

20. Katastriüksuse tükeldamisel säilitab üks üksus vana tunnuse, teistele antakse uued tunnused.

21. Katastriüksuste liitmisel antakse uuele üksusele ühe moodustamisel osalenud üksuse katastritunnus.

22. Katastripiirkonna ja -asumi tunnuse muutmise otsustab katastripidaja. Katastritunnuses tehtud muudatustest informeeritakse kehtestatud korras kinnistusametit.

IV. Tehingute alamregister

23. Maa hariliku väärtuse määramiseks moodustatakse tehingute alamregister.

24. Tehingute registri koostamiseks saadavad kohalikud omavalitsused nendele laekunud kinnisasja ostu-müügilepingute koopiad 10 päeva jooksul katastripidaja poolt määratud katastrikeskusele.

25. Pärast tehingute registri täitmiseks vajalike väljavõtete tegemist hävitab katastrikeskus talle saadetud lepingukoopia.

26. Ostu-müügilepingus sisalduvate andmete avalikustamine, välja arvatud tehingute registrisse kantavad andmed, on keelatud.

V. Kaartide pidamine

27. Katastri koosseisu kuuluvad: katastrikaart, kitsenduste kaart, kõlvikute kaart ning maa kvaliteedi ja hindamise kaardid. Kaarte peetakse kas paberkandjal või kilel eraldi kaartidena või arvutis eraldi kihtidena.

28. Katastrikaartidele tehtavad kanded, välja arvatud kõlvikute kaardi ning maa kvaliteedi ja hindamise kaardi kanded, tehakse katastripidaja poolt kehtestatud korras.

VI. Katastridokumentide vastuvõtmine ja registreerimine

29. Katastriüksuse moodustamise toimiku katastripidajale esitamine või posti teel saabumine või muu maakatastriseaduse paragrahvi 9 lõikes 4 nimetatud dokumendi katastripidajale esitamine või posti teel saabumine registreeritakse katastri päevaraamatus.

30. Dokumendi registreerimisel kirjutatakse katastriüksuse moodustamise toimikule või muule dokumendile pealdis katastri päevaraamatus oleva registreerimisnumbri ja registreerimise kuupäevaga.

31. Katastriüksuse moodustamise toimiku registreerimisel lisatakse toimikule kontroll-leht.

32. Katastriüksuse moodustamise toimik koostatakse õigusaktides sätestatud korras.

33. Katastriüksuse moodustamise toimikus peavad olema järgmised dokumendid:
1) toimingu algatamise alus;
2) piiriprotokoll;
3) katastriüksuse plaan;
4) mõõdistamise väliraamat ja pindala arvutamise lehed (katastripidaja poolt sätestatud juhtudel);
5) kitsenduste kohaldamise taotlus(ed) või toimiku koostaja märkus vastava taotluse puudumise kohta;
6) kohaliku omavalitsuse õiend katastriüksuse sihtotstarbe kohta;
7) muud katastriüksuse registreerimiseks olulised dokumendid vannutatud maamõõtja või vastavat litsentsi omava isiku äranägemisel.

VII. Maakatastrisse kande või muudatuse tegemine

34. Katastripidaja on kohustatud kontrollima kande või muudatuse tegemiseks esitatud toimiku dokumentide vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele ja fikseerima tulemused kontroll-lehel. Kontrollitakse, kas:
1) kõik kande tegemiseks vajalikud dokumendid on olemas ja kas nad on korrektselt vormistatud;
2) teostatud katastrimõõdistamised ja vormistatud plaanimaterjal vastavad nõuetele;
3) esitatud dokumentidest tulenevad kanded sobivad katastrikaartide eelnevate kannetega.

35. Katastripidaja langetab otsuse temale kande tegemiseks esitatud katastriüksuse moodustamise toimiku või teiste dokumentide kohta 10 päeva jooksul toimiku või teiste dokumentide katastripidajale esitamise päevast arvates.

36. Katastripidajal on õigus nõuda kande tegemiseks esitatud dokumentide kohta täpsustavaid andmeid. Täpsustavate andmete saamiseni käesoleva korra punktis 35 nimetatud tähtaega ei arvestata.

37. Otsuse kande tegemise või kande tegemisest keeldumise kohta viitega seaduse sättele, teeb katastripidaja poolt nimetatud isik.

38. Otsus tehakse avaldajale teatavaks kirjalikult. Otsus ja selle tegemise kuupäev kantakse katastri päevaraamatusse.

39. Katastripidajal on õigus teha kandeid tema poolt tellitud või tehtud kontrollmõõtmiste alusel.

40. Katastriüksuse registreerimisel annab katastripidaja igale maatükile katastritunnuse ja avab katastriüksuse arhiivitoimiku.

41. Kõik esitatud dokumendid, mille alusel kanne on tehtud, pannakse katastriüksuse arhiivitoimikusse. Juhul kui kande aluseks olev dokument käsitleb mitut katastriüksust, pannakse algdokument väiksema tunnusega toimikusse ja viited ülejäänud toimikutesse.

42. Maaregistrisse uue kande tegemisel maaregistri eelmist kannet ei kustutata.

43. Kande tegemisest keeldumise korral tagastatakse esitatud dokumendid, välja arvatud need dokumendid, mis katastripidaja hinnangul on ebaseaduslikud või fiktiivsed, koos kontroll-lehe koopiaga nende esitajale.

Tagastamata jäetud dokumendi kohta tehakse märkus kontroll-lehele. Kui täiendaval kontrollimisel dokument osutub õiguspäraseks, siis tagastatakse see esitajale 10 päeva jooksul.

VIII. Maakatastri väljavõtte tegemine

44. Maakatastri väljavõteteks on:
1) katastripidaja pitsati ja allkirjaga tõestatud väljavõtted maaregistri andmebaasidest;
2) katastripidaja pitsati ja allkirjaga tõestatud koopiad ja väljavõtted katastriüksuse plaanist või kaartidest.

45. Maakatastri väljavõtte soovija peab esitama katastripidajale isikut tõendava dokumendi. Katastripidaja kannab väljavõtete andmise päevikusse väljavõtte saaja isikuandmed ja tema poolt soovitud väljavõtte nimetuse ning katastritunnuse.

46. Maakatastri väljavõtte eest makstakse riigilõivu vastavalt seadusele.

47. Väljavõtte kättesaamise kohta annab isik väljavõtete andmise päevikusse allkirja.

IX. Katastriandmetega tutvumine

48. Soovijad võivad tutvuda maakatastri andmetega ja osta töödeldud või töötlemata maakatastri andmeid magnet- ja paberkandjatel.

49. Maakatastri andmetega tutvuda või neid osta soovija peab esitama katastripidajale isikut tõendava dokumendi.

50. Katastriandmetega tutvumine on tasuline. Andmetega tutvumine on lubatud ainult ametiruumis selleks ettenähtud kohas ja ainult katastripidaja poolt volitatud isiku juuresolekul.

51. Soovijad võivad osta töödeldud või töötlemata maakatastri andmeid magnet- ja paberkandjatel.

52. Andmetega tutvuja või ostja isikuandmed ja tutvumiseks esitatud või müüdud andmete nimetus registreeritakse katastriandmetega tutvumise päevikus.

53. Andmetega tutvumise ning nende töötlemise ja müügiga seotud kulude ning teenustasu määramise korra kehtestab keskkonnaminister.

X. Katastriarhiiv

54. Katastripidaja peab kande aluseks olevate algdokumentide säilitamiseks ja kasutamiseks arhiivi. Riigi katastrikeskuse arhiivis säilitatakse kõigi katastriüksuse plaanide koopiaid. Muudatuste korral lisatakse uus koopia.

55. Katastriarhiiv peab paiknema hoone tulekindlas osas. Dokumentide originaalid ja koopiad ei tohi olla ühes hoones.

56. Katastriarhiivi pidamise juhendi kinnitab katastripidaja.

XI. Rakendussätted

57. Maareformi käigus võib katastriüksusi moodustada ja toimikuid koostada vastavalt maakatastriseaduse paragrahvile 20.

58. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamisel, kui tagastatav maaüksus koosneb mitmest lahustükist, on lubatud koostada ühe katastripiirkonna ulatuses ühine katastriüksuse plaan.

59. Katastripidaja on kohustatud viima enne käesoleva korra jõustumist katastris registreeritud katastriüksuste katastritunnused 1. jaanuariks 1996. a. vastavusse käesoleva korraga ja tegema vastavad parandused maaregistris, katastrikaardil ning katastri arhiivis säilitatavatel katastriüksuse plaanidel.

60. Käesoleva korra jõustumiseni kasutusel olnud katastripiirkonnad jäävad kehtima endistes piirides.