Teksti suurus:

Sihtasutuse Eesti Õiguskeskus põhikirja kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.08.2006
Avaldamismärge:RT I 1995, 61, 1031

Sihtasutuse Eesti Õiguskeskus põhikirja kinnitamine

Vastu võetud 11.07.1995 nr 260

Mittetulundusühingute ja nende liitude seaduse paragrahvi 39 lõike 2 (RT I 1994, 28, 425; 49, 805; 1995, 23, 332) alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada Sihtasutuse Eesti Õiguskeskus põhikiri (juurde lisatud).

2. Registreerida Sihtasutuse Eesti Õiguskeskus põhikiri.

Peaminister Tiit VÄHI

Justiitsminister Paul VARUL

Riigisekretär Uno VEERING


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 11. juuli 1995. a.
määrusega nr. 260

Sihtasutuse Eesti Õiguskeskus põhikiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Sihtasutus Eesti Õiguskeskus on asutatud õigusteaduse ja õigussüsteemi arendamise varaliseks toetamiseks.

Sihtasutuse ametlik nimi on:
eesti keeles: Sihtasutus Eesti Õiguskeskus (lühinimi – Õiguskeskus);
inglise keeles: Estonian Law Centre Foundation.

2. Õiguskeskus on eraõiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses põhiseadusest, seadustest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

3. Õiguskeskusel on oma nimega pitsat ja sümboolika, tal on õigus avada ja sulgeda arveid krediidiasutustes ning sooritada finantsoperatsioone.

4. Oma kohustuste täitmise eest vastutab Õiguskeskus oma varaga. Riik ei vastuta Õiguskeskuse kohustuste eest.

5. Õiguskeskuse aadress on: Lossi 19, EE 2400 Tartu.

II. TEGEVUSE EESMÄRK JA SELLE SAAVUTAMISE VAHENDID

6. Õiguskeskuse tegevuse eesmärk on kaasaegse õigusteabelise andmebaasi loomine, juristide koolitamise ja täiendõppe, kohtusüsteemi, õigusloome, õiguskaitseorganite arendustegevuse varaline toetamine.

7. Tegevuse eesmärgi saavutamiseks Õiguskeskus:
1) taotleb raha ja muid varalisi vahendeid Eesti ja teiste riikide organisatsioonidelt, fondidelt ning füüsilistelt isikutelt;
2) kirjastab ja levitab Õiguskeskuse väljaandeid;
3) koordineerib ja finantseerib uurimis- ja koolitusprogramme;
4) jagab sihtotstarbelisi toetusi ja stipendiume;
5) kogub, süstematiseerib ja levitab õigusinformatsiooni.

III. JUHTIMINE

8. Õiguskeskuse kõrgeim organ on juhatus.

9. Juhatuse liikmed on justiitsminister, Riigikohtu esimees, Tartu Ülikooli rektor, Eesti Advokatuuri esimees, õiguskantsler ja Juristide Täienduskeskuse esimees, kes valivad endi hulgast kaheks aastaks juhatuse esimehe. Nimetatud juhatuse liikmed valivad kaheks aastaks kolm täiendavat juhatuse liiget, kellest soovitavalt vähemalt kaks on väljastpoolt Eestit ja üks on mittejuriidilise ala esindaja.

Kui keegi käesolevas punktis nimetatud ametikoha järgsetest liikmetest soovib juhatusest lahkuda, teeb juhatuse esimees samale ametkonnale ettepaneku määrata juhatuse uus liige. Kui ametkond ei tee seda ühe kuu jooksul, määravad asutajad uue liikme. Kui juhatusest soovib ennetähtaegselt lahkuda täiendav liige, valib juhatus tema asemele uue liikme.

10. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord poolaastas. Koosolek tuleb kokku kutsuda, kui seda nõuab vähemalt 4 juhatuse liiget või revident (audiitor).

11. Juhatus teeb otsuseid vähemalt viie liikme poolthäälega. Käesoleva põhikirja punkti 12 alapunktis 1 nimetatud otsuste tegemiseks on vaja vähemalt 6 liikme poolthäält. Hääletada võib ka kirja (faksi) teel.

12. Juhatus:
1) teeb muudatusi põhikirjas;
2) valib juhatuse liikmete hulgast kaheks aastaks aseesimehe, kes asendab juhatuse esimeest tema äraolekul;
3) kinnitab juhatuse esimehe ettepanekul Õiguskeskuse sekretäri, määrab palgaliste töötajate koosseisu ja töötasu suuruse;
4) kinnitab Õiguskeskuse eelarve ning aruande eelarve täitmise kohta;
5) kinnitab Õiguskeskuse tegevuse põhisuunad igaks aastaks vastavalt põhikirjalistele eesmärkidele;
6) jagab toetusi ja määrab stipendiume;
7) otsustab programmide ja projektide finantseerimise;
8) valib kaheks aastaks revidendi (audiitori) ja kinnitab tema aruande;
9) otsustab Õiguskeskuse vara valdamise, kasutamise ja käsutamise üldküsimusi;
10) otsustab muid Õiguskeskuse tegevusega seotud küsimusi.

13. Juhatuse esimees:
1) esindab Õiguskeskust suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
2) kutsub kokku ja juhatab juhatuse koosolekuid;
3) sõlmib Õiguskeskuse nimel lepinguid;
4) täidab muid juhatuse poolt antud ülesandeid.

14. Õiguskeskuse sekretär:
1) korraldab Õiguskeskuse tegevust, tagab juhatuse otsuste täitmise;
2) võtab tööle palgalisi töötajaid;
3) sõlmib Õiguskeskuse nimel lepinguid juhatuse poolt määratud volituste piires;
4) tagab finantsdistsipliini ning annab sellest juhatusele aru;
5) käsutab Õiguskeskuse vahendeid juhatuse ja selle esimehe poolt määratud volituste piires.

15. Juhatuse poolt valitud revident (audiitor) revideerib vähemalt üks kord aastas Õiguskeskuse finantsmajandustegevust ning esitab juhatusele aruande.

16. Õiguskeskuse koostööpartnereiks on õigusteaduse uurimise ja õpetamise üksused (keskused) ja üksikisikud.

17. Õiguskeskuse Raamatukogu ja Õiguskeskuse Andmebaasi õigusliku seisundi ja juhtimise otsustab ning tegevussuunad määrab Õiguskeskuse juhatus.

IV. VARA

18. Õiguskeskuse vara moodustub:
1) fondidest ja abiprogrammidest saadavatest toetustest;
2) sihtotstarbelistest eraldistest;
3) juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest;
4) kirjastustegevusest;
5) muudest laekumistest.

19. Finantseerija võib määrata vahendite sihtotstarbelise kasutamise, kui see ei ole vastuolus seaduse või käesoleva põhikirjaga, ning nõuda vastavat aruannet.

20. Õiguskeskus on oma vara omanik, ta kasutab oma vara põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

21. Õiguskeskusel on oma raamatupidamine, ta maksab makse seadusega sätestatud korras.

V. TEGEVUSE LÕPETAMINE

22. Õiguskeskuse tegevuse lõpetatakse seadusega sätestatud korras.