Teksti suurus:

Heakorraeeskirja kehtestamine

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 13, 362

Heakorraeeskirja kehtestamine

Vastu võetud 22.01.2003 nr 4

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22) § 6, § 22 lõike 1 punkti 361 ning §-d 662 ja 664 , väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 110, 654) § 9 punkti 2 ning karistusseadustikuga seonduvate seaduste muutmise ja täiendamise seaduse, Rakvere Vallavolikogu määrab:

1. Kehtestada «Heakorraeeskiri».

2. Määrus jõustub 28. jaanuaril 2003. a.

Volikogu esimees Enn PALM

Kinnitatud
Rakvere Vallavolikogu 22. jaanuari 2003. a määrusega nr 4

HEAKORRAEESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Valla heakorraeeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab heakorranõuded valla üldkasutataval territooriumil ja maaüksustel.

2. Eeskiri kehtib valla haldusterritooriumil ja selle nõuded on kohustuslikud kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, sõltumata nende elu- või asukohast.

3. Eeskirja rikkumisel kohaldatakse vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel, väärteomenetluse seadustiku sätestatud korras.

4. Käesolevas eeskirjas on:
4.1. heakorranõuete täitmisel omanikuga võrdsustatud tema volitatud valdaja;
4.2. üldkasutatav koht on territoorium, kuhu on vaba juurdepääs kõigil inimestel; see on ka rajatis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks.

II. KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEKS

5. Omanik ja valdaja on kohustatud:
5.1. tagama tema omandis või valduses oleva maa-ala korrasoleku;
5.2. tagama asulas tänavate nimesiltide ja majade numbrite olemasolu;
5.3. hoidma korras piirdeaia;
5.4. õigeaegselt niitma muru ja rohu, pügama heki ning teostama lumekoristustöid ja libeduse tõrjet, korraldama kooskõlastatult liinivaldajaga puuokste kärpimist, mis kasvavad side- ja elektriliinidesse või varjavad liiklusmärke või takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust;
5.5. hoidma korras prügikonteinerid, prügikonteinerite hoiukohad ja juurdepääsuteed, tagama prügi regulaarse äraveo;
5.6. tegema oma kinnistul regulaarset umbrohutõrjet vältimaks selle levikut naaberalale;
5.7. hoidma korras hoone välisviimistluse ja selle juurde kuuluvad elemendid;
lammutama kõlbmatud hooned, piirdetarad ja varemed ning vedama ära töö käigus tekkinud utiilse materjali ja muu rämpsu;
5.8. kõrvaldama jääpurikad, varisemisohtlikud kivid ja plaadid, tagama selle töö ajal ohutuse;
5.9. koristama majadevahelise tee ja tänava koristust seganud parkiva sõiduki ümbruse;
5.10. korterelamutes hoidma korras üldkasutatavad trepikojad, vajadusel need valgustama;
5.11. tagama lipuvarda või lipumasti olemasolu vastavalt riigilipu kasutamise korrale;
5.12. tagama pinnasse, veekogudesse, kanalisatsiooni või sademevee torustikku õli, määrde-, toksiliste, söövitavate, kergestisüttivate ja teravalõhnaliste ainete ning virtsa mittesattumise;
5.13. tagama tehniliselt mittekorras sõiduki või tehnilise vahendi eemaldamise teelt esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul.

6. Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija on kohustatud:
6.1. kaevamistööde tegemiseks taotlema vallavalitsuselt kaevamisloa;
6.2. varustama ehitusobjektid piirdega, mis tagab möödujate ohutuse;
6.3. vältima objektilt pori ja prahi sattumist teedele, haljasaladele ja naaberkinnistutele.

7. Tehnovõrgu omanik on kohustatud hoidma konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse, kaevukaas peab olema teekattega ühes tasapinnas.

8. Prügi ja muu veose vedaja peab koristama mahapudenenud prügi või veose.

9. Kinnistu reostamisel või risustamisel on süüdlane kohustatud selle puhastama. Kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha, korrastab ala omanik.

10. Loomapidamine ei tohi reostada ümbrust, veekogusid ega põhjavett.

11. Põlluharimisega, sõnniku- ja söötade veoga ei tohi rikkuda ega reostada teed.

12. Lõpnud loomi võib matta ainult vallavalitsuse lubatud matmispaika.

13. Arhitektuuriliste, arheoloogiliste ja looduskaitseliste objektide korrashoiu ja säilimise eest vastutab omanik.

14. Prahi põletamise koht peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast ning tuule kiirus ei tohi ületada põletamise ajal 1,5 m/sek. Prahi põletamine toimub valvet teostava isiku juuresolekul. (Alus: siseministri 18. juuni 1998. a määrus nr 15 «Tuletööde tuleohutusnõuded».)

15. Keelatud on:
15.1. territooriumi risustamine ja reostamine;
15.2. territooriumil puude, põõsaste ja hekkide mahavõtmine, istutamine ning vigastamine, murukamara rikkumine;
15.3. kulupõletamine;
15.4. loomade karjatamine avalikel haljasaladel;
15.5. korterelamute akendest, rõdudelt ja lodžadelt vaipade ja muu kloppimine, prahi ja olmejäätmete väljaviskamine;
15.6. rõdu või lodža kinniehitamine ilma vallavalitsusega kooskõlastamata;
15.7. ujutada loomi üldkasutatavates suplemiskohtades;
15.8. pesta mootorsõidukeid lähemal kui 50 m veekogust;
15.9. sõita ja parkida sõidukeid haljasaladel, spordi- ja mänguväljakutel, parkides, üldkasutatavas suplemiskohas ning muudes sõitmiseks ja parkimiseks mitte ettenähtud kohtades;
15.10. juhtida veekogudesse (kaldale) reovett või muid kahjulikke vedelikke ja aineid;
15.11. üle viia ühest veekogust teise desinfitseerimata püügiriistu, ujuvvahendeid või muud, kus on avastatud parasitaar- või nakkushaigusi.