Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse huvialakooli hoolekogu näidispõhimääruse kinnitamine Huvialakooli hoolekogu näidispõhimäärus

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2007
Avaldamismärge:RTL 1996, 40, 258

Kohaliku omavalitsuse huvialakooli hoolekogu näidispõhimääruse kinnitamine Huvialakooli hoolekogu näidispõhimäärus

(õ) 28.09.2007 16:50

     Kohaliku omavalitsuse huvialakooli hoolekogu
         näidispõhimääruse kinnitamine

   Vastu võetud kultuuri- ja haridusministri 22. 12. 1995. a.
   määrusega nr. 35 (RTL 1996, 40, 258) jõustus 19. 04. 1996.


   Lähtudes huvialakooli seaduse (RT I 1995, 58, 1004)
paragrahvi 10 lõikest 8 kultuuri- ja haridusminister määrab:

   1. Kinnitada "Kohaliku omavalitsuse huvialakooli hoolekogu
näidispõhimäärus".


  ------


                 Kinnitatud
      kultuuri- ja haridusministri 22. detsembri 1995. a.
                määrusega nr. 35


      Huvialakooli hoolekogu näidispõhimäärus


             I. ÜLDSÄTTED

   1. Huvialakooli hoolekogu on huvialakooli seaduse alusel
kohaliku omavalitsuse huvialakooli juures tegutsev organ, mille
ülesanne on kooli pedagoogide, õpilaste, kohaliku omavalitsuse
volikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate
organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse
jälgimisel, mõjutamisel ning selleks tegevuseks paremate
tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

   2. Hoolekogu juhindub oma tegevuses huvialakooli seadusest,
valla-, linnavalitsuse otsustest ning Kultuuri- ja
Haridusministeeriumi õigusaktidest, kooli põhikirjast ja
käesolevast näidispõhimäärusest.


     II. HOOLEKOGU MOODUSTAMISE KORD JA KOOSSEIS

   3. Hoolekogu moodustab ja tema põhikirja kinnitab valla või
linnavalitsus.

   4. Huvialakooli hoolekogu koosseisu kuuluvad valla- või
linnavolikogu ja õpilaste esindaja, kaks õpetajat ning viis
lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide
esindajat.

   5. Esindajad valitakse hoolekogusse valla- või
linnavolikogu, kooli õppenõukogu, õpilasesinduse ja
lastevanemate üldkoosoleku poolt.

   Hoolekogu liikmete volituste tähtaja määrab üldkoosolek.

   6. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete
hulgast esimehe ja aseesimehe.

   7. Hoolekogu töösse võib kaasata arutatavate küsimuste
analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala
asjatundjaid ning ekspertorganisatsioone, moodustada alalisi või
ajutisi töörühmi.


          III. HOOLEKOGU ÜLESANDED

   8. Hoolekogu:
   1) arutab läbi kooli arengukavad ja annab neile hinnangu
lähtudes antud piirkonna potentsiaalsete õpilaste huvidest ning
kooli piirkonna sotsiaalse ja kultuurilise arengu sihtidest;
   2) osaleb õppe ja kasvatusprotsessi edukaks kulgemiseks
vajalike tingimuste loomisel;
   3) kooskõlastab kooli direktori (juhataja) ametikoha
täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja läbiviimise korra
enne selle väljakuulutamist valla või linnavalitsuse poolt;
   4) kooskõlastab kooli eelarvekava enne selle esitamist
valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ning kooli
õppekavad/programmid enne nende kinnitamist kooli direktori
poolt;
   5) osaleb huvialakooli finantsmajanduslike ja töökorraldust
puudutavate probleemide lahendamisel;
   6) jälgib huvialakooli juhtimise korraldust ning laste- ja
tervisekaitse tingimuste täitmist huvialakoolis;
   7) jälgib huvialakooli eelarveliste ja muude rahaliste ning
materiaalsete vahendite ja kooliruumide sihtotstarbelist ning
säästlikku kasutamist;
   8) otsustab huvialakooli juhtkonna ettepanekul ainelise abi
andmist vähekindlustatud ja abivajavatele õpilastele ning
perekondadele;
   9) osaleb koos huvialakooli juhtkonna ja õppenõukoguga
huvialakooli rühmade täituvuse määramisel.


           IV. HOOLEKOGU ÕIGUSED

   9. Hoolekogul on õigus:
   1) kuulata ära kooli direktori aruanne õppe- ja
kasvatusprotsessi juhtimise korraldusest ja kooli majandamisest;
   2) saada oma tööks vajalikku informatsiooni;
   3) teha ettepanekuid huvialakoolile, kooli haldavale valla
või linnavalitsusele, samuti kooli piirkonnas asuvatele
asutustele, ettevõtetele ja organisatsioonidele antud piirkonna
hariduse-, kultuurielu, noorsootöö korraldamise küsimustes,
lähtudes piirkonna vajadustest ja võimalustest;
   4) pöörduda vajadusel õppe- ja kasvatustasemele
eksperthinnangu saamiseks Kultuuri- ja Haridusministeeriumi
poole;
   5) teha ettepanekuid huvialakooli juhtkonnale kooli
töötajate valiku, õppe- ja kasvatusprotsessi korralduse ja
kooliruumide sihtotstarbelise kasutamise asjus;
   6) teha põhjendatud ettepanekuid valla- või
linnavalitsusele huvialakooli direktori (juhataja) kohale
kinnitamiseks või kohalt vabastamiseks.


           V. HOOLEKOGU TÖÖKORD

   10. Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku vähemalt üks
kord kvartalis hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

   11. Hoolekogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda
vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktori või kooli
haldava valla- või linnavalitsuse ettepanekul.

   12. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on
esindatud vähemalt 50% + 1 hoolekogu liikmetest.

   13. Erakorralise koosoleku toimumisest informeeritakse
kirjalikult kõiki liikmeid vähemalt viis päeva ette.

   14. Hoolekogu koosolekutest võtab osa ka kooli direktor,
samuti võivad osa võtta valla- või linnavalitsuse hariduse või
noorsooküsimustega tegelev ametiisik ja ka teised isikud
hoolekogu esimehe loal.

   15. Hoolekogu poolt vastuvõetud otsused vormistatakse
kirjalikult hoolekogu esimehe allkirjaga ja need on täitmiseks
kooli juhtkonnale.

   16. Hoolekogu aruandluse korra kehtestab huvialakooli
haldava valla- või linnavolikogu.

   17. Vaidlused lahendab lähtuvalt Eesti Vabariigi
seadusandlusest hoolekogu moodustanud valla- või linnavalitsus,
kelle otsus on lõplik.

   18. Huvialakooli haldaval valla- või linnavalitsusel on
hoolekogu esimehe taotluse alusel õigus tasustada hoolekogu
liikmeid ja hoolekogu töösse kaasatud asjatundjaid vastavalt
nende osalemisele hoolekogu töös ja nende tööpanusele.
  
  
  

Õiend

Parandatud akti avaldamismärkme andmed.