Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 13, 363

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Vastu võetud 22.01.2003 nr 5

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22) § 6 ja § 22 lõike 1 punkti 362, § 663 ja § 66 (4), väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 110, 654) § 9 punkti 2, karistusseadustikuga seonduvate seaduste muutmise ja täiendamise seaduse, Rakvere Vallavolikogu määrab:

1. Kehtestada «Koerte ja kasside pidamise eeskiri».

2. Määrus jõustub 28. jaanuaril 2003. a.

Volikogu esimees Enn PALM

Kinnitatud
Rakvere Vallavolikogu 22. jaanuari 2003. a
määrusega nr 5

KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise korra Rakvere valla haldusterritooriumil.

2. Eeskiri on kohustuslik kõigile koerte või kasside pidajatele ja omanikele (edaspidi omanik).

3. Koera või kassi pidamisel tuleb arvestada loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse, veterinaarkorralduse seaduse, muude õigusaktide ja käesoleva eeskirja nõudeid.

4. Koera või kassi omanik kannab eeskirja rikkumise eest vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66³ alusel ning väärteomenetluse seadustikus kehtestatud korras.

II. OMANIKU KOHUSTUSED

5. Omanik on kohustatud:
5.1. registreerima koerad Rakvere valla kantseleis hiljemalt kümne kalendripäeva jooksul pärast koera neljakuuseks saamist, hulkuva koera omandamisel või muudel juhtudel, kui omandatakse vanem koer, tuleb koer registreerida kümne tööpäeva jooksul koera omandamisest;
5.2. koera registreerimisel esitama järgmised andmed:
5.2.1. omaniku nimi, elukoht ja telefoninumber;
5.2.2. koera nimi ja asukoht;
5.2.3. koera vaktsineerimist tõendav dokument;
5.2.4. koera kadumisel või koera surma korral peab omanik sellest teatama kahe nädala jooksul vallavalitsuse kantseleisse looma registrist kustutamiseks;
5.3. tagama oma koerale või kassile eluks vajalikud tingimused;
5.4. koristama koera või kassi reostatud trepikoja, tänava või muu avalikult kasutatava koha;
5.5. laskma koera või kassi marutaudi vastu vaktsineerida ja revaktsineerida vastavalt kehtestatud korrale, pädeva ametiisiku nõudmisel esitama vaktsineerimist tõendava dokumendi;
5.6. informeerima kurja koera olemasolust, paigaldades territooriumi sissepääsu juurde hoiatussildi ning garanteerima ametiülesandeid täitva ametiisiku ohutu juurdepääsu territooriumile.

6. Koera või kassi on lubatud pidada individuaalelamus, korteris, õues ketis ja kinnisel territooriumil nii, et oleks takistatud koera väljapääsemine.

7. Avaliku kohta võib koera viia rihma otsas, vajadusel suukorviga. Omanik peab avalikus kohas tagama inimeste ja loomade ohutuse ning heakorra.

8. Koera või kassi ei tohi tahtlikult vigastada, abitusse seisundisse jätta, piinata, hüljata ega muul viisil talle tahtlikult kannatusi tekitada.

9. Koera või kassi ei tohi viia avalikult kasutatavatesse ruumidesse või piiratud territooriumile ilma valdaja loata.

10. Koera või kassiga ei tohi viibida avalikul üritusel korraldaja loata.

11. Inimest või looma hammustanud koera või kassi omanik on kohustatud:
11.1. teatama sellest viivitamata veterinaararstile;
11.2. vajadusel hoidma koera või kassi karantiinis vastavalt veterinaararsti korraldusele (isoleerituna inimestest ja loomadest);
11.3. esitama kannatanule tema nõudmisel kassi või koera vaktsineerimist tõendava dokumendi.

12. Koera või kassi hukkumisest on omanik kohustatud teavitama viivitamata veterinaararsti.

III. HULKUVAD JA/VÕI OHTLIKUD KOERAD JA KASSID

13. Hulkuvaks loetakse koer või kass, kes viibib järelevalveta väljaspool eeskirja punktis 6 toodud kohti.

14. Hulkuv koer või kass kuulub püüdmisele.

15. Loomapidaja juurest lahti pääsenud kodulooma püüdmist korraldab omanik. Kui loomapidaja juurest lahti pääsenud looma kinnipüüdmise korraldab kohalik omavalitsus, kannab püüdmise ja pidamisega seotud kulud omanik.

16. Püütud looma hoitakse 14 päeva, mille kestel omanik võib oma looma tagasi saada, kui ta tasub püüdmis- ja ülalpidamiskulud. 14 päeva möödumisel antakse loom uuele omanikule või hukatakse.

17. Ohtliku hulkuva koera, kes on inimest rünnanud, tekitades kehavigastusi ning on jätkuvalt ohtlik, võib koerapüüdja või politseiametnik kohapeal hukata.

18. Koera võib kohapeal hukata, kui ohtu on sattunud inimese elu.

19. Muudel juhtudel, kui on vajalik koera või kassi hukkamine (haigus, haiguse leviku tõkestamine jne), peab see toimuma vastavalt loomakaitseseadusele.