Teksti suurus:

Tervisekaitsenormide ja -eeskirjade TKNE-5/1995 kinnitamine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 1996, 13, 98

Tervisekaitsenormide ja -eeskirjade TKNE-5/1995 kinnitamine

 Tervisekaitsenormide ja -eeskirjade TKNE-5/1995 +
kinnitamine

   Sotsiaalministri 28. detsembri 1995. a. määrus nr. 66

   Rahvatervise seaduse (RT I 1995, 57, 978) paragrahvi 8
lõike 2 alusel sotsiaalminister määrab:

   Kinnitada juurdelisatud "Tööruumide mikrokliima
tervisekaitsenormid ja -eeskirjad", TKNE-5/1995.

   Minister Toomas VILOSIUS

------
              Kinnitatud
        sotsiaalministri 28. detsembri 1995. a.
             määrusega nr. 66

  Tööruumide mikrokliima tervisekaitsenormid ja -eeskirjad
             TKNE-5/1995

   
   1. ÜLDALUSED

   1.1. Käesolev eeskiri määrab kindlaks tööruumide töökohtade
mikrokliima näitajate optimaalsed ja lubatavad väärtused,
arvestades tehtava töö raskust ja aastaaega, ning nende mõõtmise
ja hindamise meetodi.

   1.2. Eeskiri ei laiene allmaa- ja mäetöödele, liikuvate
transpordivahendite, looma- ja linnukasvatusruumide,
põllumajandussaaduste hoiuruumide, külmhoonete, ilma kütteta
ehitatud ruumide ning mõnede eritootmisnõuetega tööruumidele.

   1.3. Käesolevas eeskirjas kasutatakse termineid järgmises
tähenduses:
   tööruum - suletud ruum hoones ja muudes ehitistes, kus
pidevalt või perioodiliselt toimub inimeste töine tegevus, mis
on seotud erinevate tootmisliikide, tootmistegevuse, selle
korraldamise, kontrolli ja juhtimisega;
   tööpiirkond - piirdekonstruktsioonidega ümbritsetud
tööruumi ala, kõrgusega 2 m põrandast või platvormist, kus
asuvad töökohad;
   töökoht - töötaja alalise või ajutise töötamise koht;
   alaline töökoht - koht, kus töötaja töötab suurema osa
(vähemalt 50% või vaheajata üle 2 tunni) oma tööajast. Kui töö
toimub tööpiirkonna mitmesugustes punktides, loetakse alaliseks
töökohaks kogu tööpiirkonda;
   mittealaline töökoht - koht, kus töötaja töötab väiksema
osa (alla 50% või alla 2 tunni) oma tööajast;
   tööruumi mikrokliima - tootmis- või muu töise tegevusega
seotud ruumi õhu meteoroloogilised näitajad: õhu temperatuur,
niiskus ja õhu liikumiskiirus, samuti piirdekontsruktsioonide ja
tehnoloogiliste seadmete temperatuur ja soojuskiirgus;
   optimaalne mikrokliima - mikrokliima näitajate
kombinatsioon, mis tagab inimorganismi oleku pingestamata
soojusregulatsiooni, säilitades soojatunde ja luues eeldused
kõrgeks töövõimeks;
   lubatav mikrokliima - mikrokliima näitajate kombinatsioon,
mis pikaajalise või süstemaatilise toime korral inimesele võib
esile kutsuda mööduvaid ja kiiresti normaliseeruvaid nihkeid
tema organismi soojusregulatsioonis, mis ei välju kohanemisvõime
piirest. Selle juures ei teki vigastusi ega muid tervisehäireid,
kuid võib täheldada ebamugavustunnet ja enesetunde halvenemist;
   soe aastaaeg - aastaaeg, mil välisõhu ööpäeva keskmine
temperatuur on üle +10 oC;
   külm aastaaeg - aastaaeg, mil välisõhu ööpäeva keskmine
temperatuur on +10 oC ja alla selle;
   välisõhu keskmine temperatuur ööpäevas - ööpäeva kindlatel
kellaaegadel võrdsete ajavahemike järel mõõdetud välisõhu
temperatuuri keskmine väärtus, (tavaliselt kasutatakse
meteoroloogiateenistuse andmeid);
   töö kategooria - töö piiritlemine füüsilise koormuse järgi
inimorganismi üldise energiakulu alusel;
   kerge füüsiline töö hõlmab tegevusliike, mille puhul
energiakulu moodustab kuni 500 kJ/h (kategooria Ia) ning 500
kuni 630 kJ/h (kategooria Ib);
   kategooriasse Ia kuuluvad tööd, mida tehakse istudes ja mis
ei nõua füüsilist pingutust;
   kategooriasse Ib kuuluvad tööd, mida tehakse istudes või
seistes ehk mis on seotud käimisega ning millega kaasneb
mõningane füüsiline pingutus;
   keskmise raskusega füüsiline töö hõlmab tegevusliike, mille
puhul energiakulu moodustab 630 kuni 840 kJ/h (kategooria IIa)
ja 840 kuni 1050 kJ/h (kategooria IIb);
   kategooriasse IIa kuuluvad tööd, mis on seotud käimisega,
väiksemate (kuni 1 kg) toodete või esemete teisaldamisega
seistes või istudes ja mis nõuavad teatud füüsilist pingutust;
   kategooriasse IIb kuuluvad tööd, mida tehakse seistes, mis
on seotud käimisega, väiksemate (kuni 10 kg) raskuste kandmisega
ning millega kaasneb mõõdukas füüsiline pingutus;
   raske füüsiline töö hõlmab tegevusliike, mille puhul
energiakulu ületab 1050 kJ/h (kategooria III);
   kategooriasse III kuuluvad tööd, mis on seotud pideva
liikumisega, suuremate (üle 10 kg) raskuste teisaldamise ja
kandmisega ning mis nõuavad suuri füüsilisi pingutusi.   2. OPTIMAALNE JA LUBATUD MIKROKLIIMA

   2.1. Kinnise tööruumi mikrokliima näitajad on:
   - õhutemperatuur;
   - suhteline õhuniiskus;
   - õhu liikumiskiirus;
   - soojuskiirguse intensiivsus.

   Mikrokliima näitajate optimaalsed ja lubatavad väärtused on
toodud tabelis 1.

                            Tabel 1

  Õhu temperatuuri, suhtelise niiskuse ja liikumiskiiruse
        lubatavad väärtused töökohtadel

-----------------------------------------------------------------
Aas- Tööde Temperatuur oC Suhteline niiskus % Õhu liikumiskiirus 
ta- kate-                    m/s
aeg gooria -----------------------------------------------------
     opti-  lubatud  opti- lubatud  opti-  lubatud
     maal- ----------- maalne alalistel maalne  alalistel
     ne  üle- alu-    ja mitte-  mitte  ja mitte-
        mine mine    alalistel  üle   alalistel 
        piir piir    töökohtadel,     töö-
        töö- töö-    mitte üle      kohtadel*
        koh- koh-  
        tadel tadel
        ------ ------
      ala- mit- ala- mit-
      lis- te- lis- te-
      tel ala- tel ala-
        lis-   lis-
        tel    tel 
-----------------------------------------------------------------
Külm 
 Kerge
 Ia 20-24 25 26 19 18  40-60  70    0,1 mitte üle 0,1
 Kerge 
 Ib 19-23 24 25 18 17  40-60  70    0,1 mitte üle 0,2
 Keskmise
 raskusega
 IIa 17-20 23 24 16 15  40-60  70    0,2 mitte üle 0,3
 Keskmise    
 raskusega 
 IIa 16-19 21 23 15 13  40-60  70    0,2 mitte üle 0,4
 Raske 
 III 15-18  19 20 13 12  40-60  70    0,3 mitte üle 0,5
-----------------------------------------------------------------
Soe
 Kerge 
 Ia 23-25  26 28 21 20  40-60 55, t 28 oC 0,1  0,1-0,2
 Kerge 
 Ib 22-24  25 27 20 19  40-60 60, t 27 oC 0,2  0,1-0,3
 Keskmise
 raskusega 
 IIa 21-23  24 26 18 17  40-60 65, t 26 oC 0,3  0,2-0,4
 Keskmise
 raskusega 
 IIb 20-22  23 25 16 15  40-60 70, t 25 oC 0,3  0,2-0,5
 Raske 
 III 18-20  22 24 15 13  40-60 75, t 24 oC 
               ja madalam  0,4  0,2-0,6
-----------------------------------------------------------------

   * Õhu suurem liikumiskiirus soojal aastaajal vastab
maksimaalsele õhutemperatuurile, väiksem C minimaalsele.
Õhutemperatuuri vahesuuruste jaoks võib liikumiskiiruse kindlaks
määrata interpolatsiooniga.

   2.2. Mikrokliima näitajate optimaalsed väärtused kehtivad
kogu tööruumis, olenemata sellest, kas töötaja töötab seal
alaliselt või mittealaliselt. Lubatavaid väärtusi võib rakendada
nii alalistel kui mittealalistel töökohtadel.

   Optimaalsete väärtuste asemel võib rakendada lubatavaid
mikrokliima näitajate väärtusi neil juhtudel, kui tootmise
tehnoloogiliste nõuete tõttu või tehnilistel põhjustel ei ole
võimalik tagada optimaalsete normide järgimist.

   Õhu temperatuuri, suhtelise niiskuse ja liikumiskiiruse
optimaalsed ja lubatavad väärtused tööruumi töökohtadel peavad
vastama tabelis 1 näidatud väärtustele.

   2.3. Tehnoloogiliste protsesside juhtimiskabiinides,
-pultides ja -postides, arvutisaalides, samuti teistes ruumides
vaimse- ja närvipingega seotud operaatoritüüpi tööde tegemisel
tuleb järgida õhu temperatuuri (22C24 oC), suhtelise niiskuse
(60C40%) ja liikumiskiiruse (mitte üle 0,1 m/s) optimaalseid
väärtusi.

   2.4. Mikrokliima optimaalsete väärtuste tagamisel ei tohi
ruumi sisepindade (seinad, põrand, lagi, aknad), töökohtade
piirdekontsruktsioonide või seadeldiste (ekraanid jm.), samuti
tehnoloogiliste seadmete või nende piirdeseadiste mistahes
välispinna keskmine temperatuur väljuda rohkem kui 6 oC võrra
õhutemperatuuri optimaalsete väärtuste piirest (kerged tööd) ja
rohkem kui 8 oC võrra optimaalsest õhutemperatuurist (keskmise
raskusega ja rasked tööd).

   Külmal aastaajal peab rakendama abinõusid töökohtade
kaitseks klaasitud aknapindadest kiirguva külma eest, soojal
aastaajal aga otsese päikesekiirguse eest.

   2.5. Õhu temperatuuri kõikumised töökohtadel kõrguse järgi
on kõigi tööde kategooriate puhul lubatud kuni 3 oC.

   Õhu temperatuuri muutused töökohtadel
horisontaaltasapinnas, samuti vahetuse kestel on lubatud kuni 4
oC kergetel töödel, kuni 5 oC keskmise raskusega ja kuni 6 oC C
rasketel töödel. Seejuures õhu temperatuuri tegelikud väärtused,
mis on saadud mõõtmistel vahetuse jooksul erinevatel kõrgustel
ja ruumide erinevates osades, ei tohi väljuda tabelis 1 näidatud
lubatavate väärtuste piirest.

   Punktide 2.4 ja 2.5 nõuded piirdekonstruktsioonide ja
-seadeldiste sisepindade temperatuuri suhtes ei laiene ruumide
ja töökohtade üldistele ja lokaalsetele kütte- ja
jahutussüsteemidele.

   2.6. Tehnoloogilistelt seadmetelt, valgustusarmatuuri
kuumenenud pindadelt või päikesekiirgusest lähtuva
soojuskiirguse intensiivsus ei tohi ületada alalistel ja
mittealalistel töökohtadel 35 W/m2, kui kiiritatakse 50 ja enam
protsenti töötaja kehapinnast, 70 W/m2 kui kiiritatakse 25 kuni
50% kehapinnast ja 100 W/m2 kui kiiritatakse mitte üle 25%
kehapinnast.

   Lahtistelt allikatelt (kuum metall, klaas, lahtine leek
jm.) lähtuva soojuskiirguse intensiivsus ei tohi ületada 140
W/m2, kusjuures kiiritatav kehapind ei tohi moodustada üle 25%
töötaja kehapinnast. Sellistes tingimustes peab töötaja kasutama
isikukaitsevahendeid, sealhulgas näo ja silmade kaitseks.
Oluliste soojuskiirgusallikate olemasolul ei tohi alalistel
töökohtadel õhutemperatuur ületada tabelis 1 näidatud
optimaalväärtuste ülempiire, mittealalistel töökohtadel aga
alaliste töökohtade jaoks lubatud väärtuste ülempiire sooja
aastaaja jaoks.

   2.7. Tööruumides, kus mikrokliima lubatavaid väärtusi ei
ole võimalik kehtestada tootmisprotsessile esitatavate
tehnoloogiliste nõuete, nende tagamise tehnilise saavutamatuse
või majanduslikult põhjendatud ebaotstarbekuse tõttu, tuleb ette
näha abinõud töötajate kaitseks võimaliku ülekuumenemise või
jahtumise eest: kliimaseade, õhuduðid, puhke- ja
soojendusruumid, eririietus kaitseks kõrge või madala
temperatuuri eest ja muud isikukaitsevahendid, töö- ja
puhkereþiimi määramine jms. Põletuse ärahoidmiseks ei tohi
töökoha piirdeseadeldiste temperatuur ületada 45 oC.   3. ÜLDNÕUDED MÕÕTMISELE

   3.1. Mikrokliima näitajate mõõtmisi tuleb teostada külmal
ja soojal aastaajal ühe päeva kestel töövahetuse alguses, keskel
ja lõpus. Mikrokliima tingimuste kõikumise korral, mis on seotud
tehnoloogiliste ja muude põhjustega, tuleb teostada mõõtmisi ka
töötajate suurimate ja väiksemate termiliste koormuste puhul,
mis esinevad töövahetuse kestel.

   Mikrokliima näitajate mõõdetud väärtused peavad vastama
tabeli 1 ja punktide 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 nõutele.

   3.2. Õhu temperatuuri, suhtelist niiskust ja
liikumiskiirust mõõdetakse 1,0 m kõrgusel põrandast või
tööplatvormist, kui tööd tehakse istudes, ning 1,5 meetri
kõrgusel, kui töötatakse püsti seistes. Mõõdetakse ühel korral
nii alalistel kui mittealalistel töökohtadel nende minimaalse ja
maksimaalse vahemaa juures lokaalsetest sooja-, jahutus- ja
niiskusallikatest (kuumenenud agregaadid, akna ja ukseavad,
väravad, lahtised vannid jne.).

   3.3. Ruumis, kus töökohad paiknevad tihedalt ja kus
puuduvad lokaalsed sooja-, jahutus- või niiskusallikad, peavad
õhu temperatuuri, suhtelise niiskuse ja liikumiskiiruse mõõtmise
kohad jaotuma ühtlaselt kogu ruumi peale vastavalt tabelile 2.

                        Tabel 2
---------------------------------------------------------------
Ruumi pindala, m2        Mõõtmiskohtade arv
---------------------------------------------------------------
Kuni 100               4 

101-400               8 

üle 400      Mõõtmiskohtade arvu määrab nendevaheline
          kaugus, mis ei tohi ületada 10 m
---------------------------------------------------------------

   3.4. Õhu temperatuuri ja liikumiskiiruse vahe
kindlaksmääramiseks töökohtadel vertikaaltasapinnal tuleb teha
valikmõõtmisi 0,1; 1,0 ja 1,7 meetri kõrgusel põrandast või
tööplatvormist vastavalt uurimise ülesannetele.

   Neil tasemeil mõõdetud iga väärtus peab vastama tabeli 1 ja
punktide 2.4, 2.5, 2.6 nõuetele.

   3.5. Kiirgussoojuse allikate olemasolul on vaja
soojuskiirguse intensiivsust mõõta alalistel ja mittealalistel
töökohtadel soojuskiirguse maksimumi suunas igalt allikalt,
paigutades mõõteseadme anduri saabuva õhuvooluga risti 0,5; 1,0
ja 1,5 m kõrgusel põrandast või tööplatvormist.

   Iga selliselt mõõdetud soojuskiirguse intensiivsus peab
vastama p. 2.7 nõuetele.

   3.6. Piirdekonstruktsioonide (seinad, põrand, lagi) või
-seadeldiste (ekraanid jms.) sisepindade, tehnoloogiliste
seadmete või nende piirete välispindade temperatuuri mõõdetakse
alalistel ja mittealalistel töökohtadel.

   3.7. Õhu temperatuuri, suhtelist niiskust, liikumiskiirust
ning soojuskiirgust mõõdetakse vastavat tüübikinnitust või
sertifikaati ja kehtivat kalibreerimistunnistust omavate
mõõteriistadega.

   3.8. Mõõteriistade mõõtepiirkond ja lubatav mõõtmisviga
peavad vastama tabeli 3 nõuetele.

                       Tabel 3

        Nõuded mõõteriistadele
--------------------------------------------------------
Mõõdetav mikrokliima näitaja Mõõtepiirkond Lubatav
                vähemalt   mõõteviga
--------------------------------------------------------   
Õhutemperatuur kuival     -30 kuni 50  +0,2
termomeetril, oC              -

Õhutemperatuur märjal     0 kuni 50  +0,2 
termomeetril, oC              -

Pinna temperatuur, oC     0 kuni 50  +0,5
                      -
  
Suhteline õhuniiskus, %    10 kuni 90  +0,5
                      - 

Õhu liikumiskiirus, m/s    0 kuni 0,5 +0,05
                      -

                üle 0,5   +0,1
                      - 

Soojuskiirguse
intensiivsus, W/m2      10 kuni 350 +5,0
                      -

                üle  350 +50,0
                      - 
------------------------------------------------------------

   Kõik mõõteriistad peavad vastama mõõteseaduse (RT I 1994,
71, 1224) ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

   3.9. Tervisekaitse nõuded loetakse täidetuks, kui kõik
mikrokliima näitajate mõõtmised, hindamise meetod ja saadud
tulemused vastavad käesolevale eeskirjale.
  
  
  

/otsingu_soovitused.json